Gondolat, 1888 (9. évfolyam, 13-18. szám - 10. évfolyam, 1-5. szám)

1888-01-01 / 13. szám

IX. ÉVFOLYAM 13. POZSOW^ftgi^ JANlAH. GONDOLAT. THE0L0G1AI is PHILOSOPIIIAI FOLYÖIRÍ^ KIADJA A MAGYARHONI ÁG. HITV. KV. TIIKOLOGIAI iMjÄG. «N «ü 4­( ÜFfjrlruik tuTunkrnl egy-irr I',-* i»en. i ElölwUti ár: H(*«t *»r« S fl Ji félévre I fl. A pént .Hrivnyák Samu. III. e theol . Pöflony, n tlieol. akadémia* |tf ^ dili elvre beküldendő , Felelő. *<erke«iiő: Geduly Henrik, I V • th. y Tár»»«ei kertiek • FoiaonybaU Slromp Gutrláv. III.«, th.; Sopronban Strjner Vilmos. Ili é. Ib : Kperje.rn ................. ! .................. KÍ.4A: Rím János, IV. é ih K llenür: HolkoMihdly.il ». th. |l*ut»ony]. J f Előfizetési felhívás! Mivel lapunk, ezen egyetlen magyar, tisztán theol.-phi- losophiai folyóirat fennállása anyagi szempontból jelen évre biz­tosítva nincs, s ennek főoka a bátrálékok lassú törlesztésében van, még újólag kérjük t. ez. hátralékos előfizetőinket, ne hagyják veszni ezen, a theol. ifjúság szelleméletére oly jótékony befolyású lapot s törlesszék hátrálékaikat minél-előbb, lehetőleg póstafordúltával. A nyomdai s kézbesítési költségek fedezetet kivannak, s mi ezt csak az előfizetésekben találhatjuk meg. — Nem mulaszthatunk egyszers­mind figyelmeztetni arra, hogy mindazok, kik lapunk ez^n 1888. évi első számát megtartják, előfizetőkul fognak tekintetni s nyilvántartatni. Lapunk előfizetési ára: egész évre (jan.—decz.) 2 frt, félévre (jan —jun) 1 frt o. é. mi is „Hrivnyák Samu 111. é. theol.. a „Gondolat“ pénztárosa, Pozsony, theol. akadémia“ czímen előre beküldendő. — Teljes számú p él (lányokkal in ég rendelkezünk. — Pozsony, 1888. jan. A „Gondolat“ kiadó-hivatala. Ha száll az esthomály S lelked pihenni vágy, - De nyugtot nem talál: Oh, mondj egy hő imát, Meglásd, az enyhet ád. Ha száll. Ha cseng az estharang, S a szenvedőnek írt, Vigaszt, reményt adand: Oszoljék bánatod, Feljö még csillagod! A szív, a mely remél, A szenvedés után Uj virradatra kél; A csüggedő szivét Onkézzel tépi szét!

Next

/
Thumbnails
Contents