Evangélikus Élet, 2008 (73. évfolyam, 1-52. szám)

2008-01-06 / 1. szám

JAN országot^ EVANGÉLIKUS HETILAP 73. évfolyam, 1. szám - 2008. január 6. - Vízkereszt ünnepe Ára: 199 Ft „A Biblia évének az ünnepélyes meg­nyitóját január 20-án, vasárnap a fővá­ros XIII. kerületében, a Pozsonyi úti református templomban tartjuk.” It- Fókuszban a Szentírás: 2008 a Biblia éve - 3. oldal A Szentírás könyveinek rövid ismertetése *■ 4-7. oldal „Luther ebben persze téved: a német kultúra kései ápolói készséggel ismerik el, hogy bibliafordításának éredménye- ként a német irodalmi nyelv született meg. Ezt vallásától függetlenül minden német ember Luther elévülhetetlen ér­demeként tartja számon.” !► Luther, a bibliafordító - 8. óldal „Az a lap, amely egy meglehetősen heterogén összetételű közösségben min­denkihez szeretne szólni, voltaképp esélytelen arra, hogy minden körben sze­rethető legyen. Pedig azt a mostani célt sem könnyű teljesíteni, hogy lehetőleg minden egyes lapszámban minden réteghez tartozó találjon a maga számára értékes lelki-szellemi muníciót.” !► Hét év a szerkesztői szolgálatban - Interjú T. Pintér Károllyal -10. oldal SEMPER REFORMANDA „Heródes látszatra hatalmas király volt. Hadban jó szerencsés. Amibe csak vá­gott, azonhelyt sikerült. Bölcs volt és eszes, hatalmas és gazdag - külső dolga­iban. De belül és otthon hitvány, szeren­csétlen. Kívül díszeleg, belül nyomorog. - Krisztus, a mi igazi királyunk pedig lát­szatra szegény, nyomorult, de valójában minden örömmel, vigasztalással és erő­vel teljes. Tusakodnunk kell tehát, hogy a látszatkirály el ne szakítson az igazitól, kegyelmes Krisztusunktól, aki bár sze­gény gyermek módjára jászolban fek­szik, mégis végünk lenne nélküle. Azért aki üdvösséget s jó lelkiismeretet akar, hagyja ott a Heródesek fajtáját, s fogadja be Krisztust. Vagyis ne merje cselekede­tektől várni megigazulását, vagy akár­csak a reménységét is ezekbe vetni, ha­nem Krisztus legyen szíve királya, ki minden pompa nélkül jön! Lám a jó há­romkirályok is, mikor minden emberi cselekedetről és segítségről letettek, és Isten iránti bizodalomból a prófétai szó­ra Betlehem felé indultak, legott feltűnt nékik újból a csillag.” M Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! (Szabó József fordítása) Jézus megkeresztelése a Jordánban -a prágai Miasszonyunk-templom meüékoltárának domborműve Jézus nevét adom... ■ Illyés István (1708) Régi szokás szerént én is ma az én kedves hallgatóimat megajándékozom. Nem is mást, hanem ugyanezen szent nevet, a Jé­zus nevét adom néktek újesztendői aján­dékban, mert ennél böcsületesebbet, drá­gábbat és hasznosabbat nem találok. Elő­ször azért ajándékozom én ezt a szent ne­vet a tiszteletes egyházi rendeknek, prelá- tusoknak, lelkipásztoroknak úgy, mint jó Pásztort, mert ő magát annak nevezte, és pásztori méltóságos tisztit igazán és ugyan valóban végbevitte, midőn az egy elveszett juhot, az emberi nemzetet gon­dos nagy fáradsággal kereste, vállaira fel­vette, legeltette, szorgalmatos gondját vi­selte, példát adván a lelkipásztoroknak az ő pásztorságok alá bízatott nyájjal mint kelljen nékik bánniok, úgymint kemény számadásra köteles őrállóknak. A világi tekéntetes felsőknek, népek fejeinek, úgy a böcsületés nemes ma­gisztrátusnak adom én másodszor új­esztendői ajándékul ugyanezt, Jézus ne­vét úgy, mint Igazságot, mert ez is az ő titulusa. Kiről Isaiás mondotta: igazság­ban ítíli a szegényeket, és igazság szerént dorgál a földnek szelídiért. Miképpen dorgálta Isaiásnál amazokat, kik az árvá­nak nem ítéltek, és az özvegynek ügye bé nem ment hozzájok. És nem sokkal alább azokat, kik megigazították az is­tentelent az ajándékért, és az igaznak igazságát elvették tőle. A magisztrátusi jurisdictio, vagyis ha­talom alatt lévő községet is itten ki nem felejtem. Ezeknek is azért harmadszor az engedelmes Jézust ajándékozom. Azt írja felőle az evangélista, hogy az ő gondviselő szüléinek engedelmes volt. Másutt pedig „az adópénzt, noha szaba­dos volt attól, megfizette, hogy a vámos tiszteket meg ne botránkoztassa". Köte­lesek a hatalmasság alatt valók az enge­delmességre (azt mondja Szent Pál), mert nincs hatalmasság, hanem az Isten­től. Azokáért aki ellene áll a hatalmas­ságnak, az Isten rendelésének áll ellene, és kárhozatot szerez magának. A keresztyén vitézek is (negyedszer), kik a szent religio mellett és hazánk ol­talmáért véreket kiontani, életeket leten­ni készek, újesztendői ajándékra érde­mesek. Bátor és erős szívűnek kell lenni a vitéznek; nem is találják fel azt jobban, mint a Jézus nevében. Mert írva vagyon: igen erős torony, bástya az Úr neve. Eh­hez azért folyamodjanak a vitézek, hogy midőn az ő ellenségek szekerekben bíz­nak és lovakban, ők az Úr Jézus nevében kérjenek segítséget, és miként a vitéz Dávid a Góliát ellen, a seregek Urának nevében legyenek győzedelmesek. Ti is immár (ötödször), jámbor háza­sok, ajándék nélkül ne maradjatok. Va­gyon is bizony szükségtek olyan aján­dékra, mely a házasságbéli kemény ke­reszteket, és amint Szent Pál szól, testi gyötrelmeket enyhítse, könnyebbítse. Ilyen a Jézus neve, ki a galileai kanabéli megfogyatkozott menyegzőben az ízet­len hideg vizet, a házasságbéli sok ízet­lenségeknek képező symbolumát jóízű itallá, gyönyörködtető és szíveket mele­gítő borrá változtatta. Abban is pedig (hatodszor) tudatlan nem vagyok, hogy az özvegyek vigasz­talás nélkül szűkölködnek. Valóban, bi­zony vigasztaló a Jézus neve, kiről, úgy jut eszembe, olvastam együtt, hogy aki­ket Názáretben (az hol nevelkedett) va­lami szomorúság olykor ért, nem má­sutt, hanem Jézusnál, a Mária és József fi­ánál kerestek vigasztalást. E’ légyen azért ma az újesztendői ajándék a szomorú özvegyeknek, hogy ők is mondhassák a prófétával: vigadok az én Istenemben, az én Jézusomban. Egyébiránt amely öz­vegy másban keresi vigasságát, élvén megholt - azt mondja Szent Pál. S hát immár (hetedszer) a szüzeknek mit adjak ajándékban? Virágot adok: a szüzek és minden igaz lelkek Vőlegé­nyét. Aki magát gyöngyvirágnak nevez­te. És ímé, noha téli időben, kinyílt ez a gyöngyvirág a Jesse gyökeréből Betle­hemben. Ezt azért, ezt tegyék fejek felibe szépen illatozó bokréta gyanánt a tiszta életű ifiú legények, és fejeket ékesítő ko­szorú gyanánt a szűz leányzók; és meg­emlékezzenek arról, hogy az ő szüzessé­geknek fejér liliomát bé ne mocskolják, meg ne ferteztessék. A míves embereknek (nyolcadszor) és egyéb munkásoknak azt ajándékozom, aki ácsember fiának Szent Máténál, ács­mívesnek Szent Márknál neveztetett. Ez pedig az ajándék arra szolgál nékik, hogy a magok munkájában és szorgalmatos- ságában ne bízzanak, hanem Jézus nevé­ben eresszék meg Péterrel az ő hálójokat. Minthogy pedig (kilencedszer) szű­kölködő szegények is közöttünk van­nak, ezeket is ajándék nélkül nem ha­gyom. Azt adom nékik ajándékul, aki­ben az Isten gazdagságinak kincsei el­rejtve vannak. És aki gazdag minnyájok- hoz, akik őtet segétségül híják. Végre (tizedszer) közönséggel min­den híveknek adok ajándékot: oly aján­dékot, amelyben ki-ki, ami nélkül szű­kölködik, az Atya mindenható Úr Isten­től megnyerheti. A nyavalyás beteg egészséget, a háborúság-szenvedő sza­badulást, a bűnös igazulást, az igaz vi­gasztalást; és ezeket ugyanez életben, a másvilágon pedig az örök boldogságot. Mert maga mondotta az evangeliom- ban: ha mit kérendetek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. A 2008. ESZTENDŐ IGEJE: ff ...én élek, és ti is élni fogtok.” (JN 14,19) Kijelentő mondat Prőhle Gergely Az elmúlt év egyik utolsó természettu­dományos szenzációja a napilapok többségében is olvasható volt. E szerint a kaliforniai egyetem tudósai megtalál­ták az emberi agyban azt a területet, mely döntéseink meghozatalakor, két­ségeink felbukkanásakor különösen ak­tívvá válik. Egy német napilap egyene­sen Ahol a kételkedés lakik szalagcímmel tette címlapsztorivá az agykutatási ered­ményt, a cikkben hosszasan kifejtve, hogy lám a descartes-i filozófia, mely­nek alapelve a kételkedés, természettu­dományos háttérrel is bír. Amerikai tu­dósok tizennégy felnőttet vizsgáltak meg oly módon, hogy a matematika, a földrajz, az életvezetés és a vallás téma­köréből tettek fel nekik kérdéseket, me­lyek megválaszolása során nyomon kö­vették agyműködésüket. Arról nem szóltak a tudósítások, hogy vallási ügyekben pontosan mi­lyen kérdések hangzottak el, de persze ki ne tudna a saját életéből olyan hely­zeteket felidézni, melyek bizony pró­bára tették, mi több, folyamatosan pró­bára teszik a hitét? Luther Márton az amerikai tudósok eredményeinek híján is tudta, hogy a kételkedés természetes dolog, az elbizonytalanodás és a hitben való megerősödés állandó váltakozásá­ban nemhogy eltávolodunk, hanem sokkal inkább közelebb jutunk az evangélium valódi ismeretéhez. A ke­resztény hagyomány sem véletlenül ünnepli Tamás apostol, a „hitetlen Ta­más" neve napját a téli napforduló ide­jén, hogy aztán a karácsony örömhíre adjon újabb bizonyosságot a kételkedő­nek. A „kettős” Tamásról, ahogy az evan­gélista hívja, bátran mondhatjuk: ko­runk szülötte. A kételkedésében kézzel fogható, meggyőző érvekre váró ember. 2008 kezdetén körültekintve köny- nyen átérezhetjük Tamás apostol hely­zetét. Közállapotainkat szemlélve nem egyszerű tetten érni a Szentlélek mun­kálkodását. Hosszan lehet sorolni a romlás elkeserítő jeleit. A jéghegyek csú­csai általában a nagyobb nyilvánosság előtt is látszanak. A tizenhárom hóna­pos korában éhen halt csecsemő vagy az otthonában megfagyott asszony esete csak az utolsó hónap hátborzongató hí­re. A vastag betűs címek mögött azon­ban ott húzódik az előbbieknél még tra- gikusabb általános helyzet: a 223 ezer veszélyeztetett gyerek, akik közül 126 ezer nagyon rossz anyagi körülmények között él. A 21. század Magyarországán kéthetente meghal egy kiskorú a csalá­don belüli bántalmazások következmé­nyeképpen. Mindeközben az eddig is alulfinanszírozott egészségügyi és szo­ciális rendszerből „reform” címszó alatt további milliárdokat vonnak el, hogy az államháztartás mérlege mindennek elle­nére is jelentős hiányt mutasson. 2008 elején semmi jelét nem látni an­nak, hogy bárki is nagy nyilvánosság előtt szóvá tenné - mondjuk ki bátran ­civilizációs problémáinkat, vagy esetleg hosszú távú megoldási javaslatot tenne közzé az orvoslásukra. A rossz táplálko­zási szokásokra, a kömyezettudatosság- ról hallani sem akaró fogyasztói maga­tartásra, az önpusztítás legváltozato­sabb formáira vagy az egyre durvább vi­selkedéskultúrára vonatkozó statisztikai adatok nemhogy a keresztény hit vagy akár csak a zsidó-keresztény hagyo­mány jelenlétét nem mutatják, de még egy jól megszervezett liberális jogállam tulajdonságait, rövid és hosszú távú ér­dekérvényesítő szempontjait sem lehet felismerni bennük. A hermhuti közösség által összeállí­tott útmutató napi ótestamentumi igéit kisorsolják, melyekhez a közösség egyik tagja választ egy újszövetségi igehelyet. Az év igéje azonban korántsem véletlen választás eredménye: az Ökumenikus Közösség a Biblia-olvasásért elnevezésű, különböző német nyelvű bibliatársula­tok által alapított szervezet (honlapjuk: www.oeab.de) vezetősége 1930 óta tudato­san választja ki azt a bibliai helyet, mely az egész évre vonatkozó lelki vezérfo­nálként szolgál. Ha végigolvassuk az 1930 óta kijelölt igehelyeket, világosan kiderül, hogy - ha némiképp áttételesen is, de - a választás mindig olyan monda­tokra esett, melyek az adott politikai, társadalmi, gazdasági helyzetben általá­nos vigasztalást, támogatást, bátorítást nyújtottak. Az idei „...én élek, és ti is élni fogtok” (Jxi 14,19) jézusi biztatása persze földrészen­ként és országonként más és más hely­zetben találja a világ kereszténységét. A kétségek forrása lehet különböző, ugyan­akkor világszerte az tapasztalható, hogy egyre több a kételyek, bizonytalansá­gok bozótosában utat kereső ember. Mind az útkeresőknek, mind pedig ne­künk, akik talán elmondhatjuk ma­gunkról, hogy legalábbis nyomon va­gyunk, fontosak ezek a határozott mon­datok. Fontosak, hiszen 2008 hazai valóságának láttán lépten-nyomon elbi­zonytalanodhatunk, de az éves útmuta­tás vissza-visszaadhatja hitbéli meggyő­ződésünket. Személyes hitünk erősödése nagyon fontos persze, de talán még fontosabb, hogy csak híveinek elszánt támogatásá­val tud egyházunk hatni a világban, tud­ja működtetni intézményeit. Hitüket ha­tározottan megvallani tudó lelkészek képesek csak az igehirdetés erejével meggyőzni másokat, segíteni az útkere­sőket. Kisebb és nagyobb közösségekben, falusi gyülekezetekben és országosan is nagyon nagy az egyház felelőssége. Az elesettek felkarolása, a keresők gyüleke­zetbe fogadása, a gyengülő szociális in­tézményrendszer hiányainak pótlása olyan komoly feladatokat ró mindnyá­junkra, melyekre korábban aligha szá­mítottunk. Nagy lelki és anyagi erő kell mindehhez, amihez a mi földi életünk­ben csak ettől az egyszerű kijelentő mondattól várhatjuk az elhívatást: .....én éle k, és ti is élni fogtok.”

Next

/
Thumbnails
Contents