Evangélikus Élet, 2007 (72. évfolyam, 1-52. szám)

2007-01-07 / 1. szám

EVANGÉLIKUS HETILAP 72. évfolyam, 1. szám - 2007. január 7. - Vízkereszt után 1. vasárnap Ára: 180 Ft „Mi az, amitől valóban más, igazán új lehet az Úr 2007. esztendeje? Pontosít­suk a kérdést: kitől lehet újjá 2007? Ép­pen tőle, az Úr Jézustól, akinek névnap­ját ünnepelve léphettünk az új évbe.” » JUH-3. oldal „Természetesen nemcsak Németországgal, hanem példá­ul finn, erdélyi és svéd testvérekkel is felvettük és ápoltuk a kapcsolatot. Intéztük a magyar résztvevők utazását, amikor külföldi teológiai konferenciákra igyekeztek. Elő­fordult, hogy százötven utunk is volt egy évben...” !► Afei otthon volt a külügyekben - 3. oldal „Hogy aztán készíttetnek-e mondjuk a magyar baptisták új lógót, vagy kitalálnak-e az evangélikusok új mottót, az persze még nyi­tott kérdés. A létszámukat tekintve gyorsan növekvő magyaror­szági neoprotestáns gyülekezetek mindenesetre többnyire elő­szeretettel használnak egyszerű, könnyen értelmezhető lógókat.” !► Lógó és Logosz - 8. oldal Lutheránusok hűvösön 1^ 4. oldal Interjú Dobszay László professzorral ► 5. oldal Búcsú Lázár Ervintől & 5. oldal Visszapillantás 2006-ra 6-7. oldal Aki „megakadályozta” a világvégét !► 10. oldal myLuther vagy amit akartok & 11. oldal VÍZKERESZT ÜNNEPE - Mt2,1-11 Vízkereszt, de nem amit akartok! Nagyszerű lelki élmény még egyszer fel­idézni a karácsonyi történet egyik epi­zódját, amelynek most a legfontosabb tanítása: a Megváltóval való találkozás­ból fakad a tiszta öröm. A bölcsek jóhiszemű naivitása, He- ródes király hazudozása az emberi di­menzióban tart bennünket. Hiszen jönnek a bölcsek messzi napkeletről („Főtt kolbászunk mind elfogyott, / fé­nyes csizmánk is megrogyott...” - dú- doltatja József Attila). Ismerik a csillago­kat, s úgy látszik, alig ismerik az embe­ri lelket, avagy a ravasz módon hata­lomra jutott emberi gonoszságot. Jön­nek kedves naivitással s a nyíltszívű kérdéssel (látszik, hogy nem okos, szá­mító politikusok): „Hol van a zsidók kirá­lya, aki most született?” Tagadhatatlan, hogy ez hatalmas po­litikai baklövés volt, hiszen - ha valóban bölcsek - először rafináltan tudakozód­niuk kellett volna a helyi politikai viszo­nyokról, a királyi szék betöltöttségéről vagy éppen esetleges, átmeneti ürességé­ről, és csak a helyzet alapos ismeretében lett volna szabad a most született király­fi után érdeklődniük. De ők nem ilyen ravaszok: a bölcsekre egyébként jellem­ző körültekintés nélkül, örömmel vall­ják meg csillagászati tudományukat, mi­szerint látni vélték az új király ragyogó csillagát, és ők igaz, tiszta szívvel, emel­kedett lélekkel jöttek, hogy leborulva imádják őt. Csillag a hírnöke, és ők, a csillagok ol­vasói felismerik a messiási (szabadító) dimenziókat. Jöttek, mert a legnagyobb tudományuk is kevés annak eléréséhez, amire az embernek igazán szüksége van: azt keresték, akit tisztán, méltón és való­ban imádni szükséges. Ami azt is jelenti, hogy a mindenség egyetlen urának jöt­tek hódolni nagy lelkesedéssel, készség­gel, hogy alávessék magukat a szent és örök rendnek, a szeretet rendjének. Nai­van beállítottak Jeruzsálembe, a neves fővárosba megtudakolni: hol van ő? Bol­dog és naiv istenkeresők: s nekik van igazuk, mert a történet végén megtud­juk, hogy akik az Istent őszintén s fárad­ságot nem kímélve keresik, azok nem­csak megtalálják őt, hanem mindenféle veszedelemtől is megmenekülnek, még ha a számukra meglepő módon is. S így találkozunk egy valódi (de nem igazi), egy vérbeli (és korcs) politikussal, a taktikus Heródessel, akit a jó (neki rossz) hír azonnal nyugtalanná tesz. Fel­kavarodik a város áporodott levegője is, és mindenki izgatottan fülel, hol is van hát az itteni és meggyűlök király helyett az új, a várva várt, akinek még égi csilla­ga is van. A rókalelkű király végére akar járni a dolognak; tudni szeretné, hol is az ő ellenfele, aki az ő helyére pályázhat, és akivel kapcsolatban még ezt a furcsa csillagsztorit is emlegetik... Elő a helyi tudósokkal: hol és ki? S a jeruzsálemi tudósokban is ott volt a várakozásra épülő tudás, máris, „ka­pásból” jön a válasz, a tartalom hangsú­lyaival együtt. Hol? Betlehemben (a ke­nyerek háza, az élet kenyere), Júda föld­jén! Ki? Úgy értelmezhetjük a választ, hogy fejedelmi pásztor! (Az Úr az én pásztorom!) S mindezt a próféta, Isten követe előre megmondta! A jeruzsálemi tudósok gyönyörű vá­lasza után hangulatrontó Heródes intri- kus praktikája. Hiába, nem értheti meg, hogy itt már az ő zsarnoki akaratának semmi, de semmi szerepe, legfeljebb to­vábbi foltokkal csúfítja el a mindenkori diktátorok szomorú pedigréjét (betlehe­mi gyermekgyilkosság). Következik a nagy taktikázás: az el­lenfelet, az ellenzéket, a konkurenciát el AZ ÜNNEP IGÉJE kell távolítani az útból, hogy ne legyen láb alatt! S jön a valódi (de nem az igazi) politikusi magatartás: hazudjunk az ér­dekünkben! Hazudjunk a hatalomért! S azt hazudja ezeknek a láthatóan naiv ke­leti tudósoknak, hogy ő, a hivatalban le­vő király is imádni szándékozik a csillag által meghirdetett királyt... Heródes aljasságát az is illusztrálja, hogy betegesen gyilkos lelkében ezeket a keleti vendégeket kémkedésre szeretné felhasználni, mintegy beszervezné őket. Ám a hatalomtól megittasult ember gát­lástalansága istenfalba ütközik majd (szörnyű véget ér az élete egy rettenetes betegség miatt). Akiket pedig kémeknek szeretett volna tudni, azok - az Úr álom­ban közvetített útmutatása szerint - másfelé, a királyt elkerülve mentek haza. Heródes akarata nem érvényesült. Min­dig van egy pillanat, amikor Isten közbe­avatkozik! S a csillagvezetés folytatódik - a távo­li vendégek nagy örömére. Van mennyei vezetés! Lehet az csillag vagy egy feleba­rát jó szava, váratlanul felragyogó ige, gyönyörű, békét hozó dallam, versidé­zet vagy éppen egy nem kívánt akadály. Keresésükben a bölcsek egyszer csak megérkeznek, s szikrázik az öröm. Mint a bölcseknek nevezett istenkere­sők, megérkezhetünk mi is hozzá! Mert ő jött elénk, ő tette lehetővé számunkra a vele való találkozást. Vízkereszt, de nem amit mi akarunk, hanem amit Isten akart nekünk adni a betlehemi gyermekben, a golgotái ke­reszt Krisztusában. ■ Rí BÁR JÁNOS Imádkozzunk! Urunk, egyet kérünk: hadd ta­lálkozzunk veled mi is, mint a napkeleti böl­csek. Igaz, se aranyunk, se tömjénünk, se mir­hánk, csak bűnös, de utánad vágyakozó szí­vünk. Tisztítsd meg, hogy a tied lehessen! Ámen. Újévi kér(d)és - az Olvasóhoz ► Hetilapunk most nem csupán olvasni-, hanem ímivalót is kínál! Egy kitölten­dő kérdőívet. Ha minden igaz, e heti számunk mellékleteként ugyanis egy A/4-es formátumú adatlap lapul az Evangélikus Élet „belsejében”. Kérjük, ne dobják el - négyrét hajtva éppen beleillik egy szabványos borítékba... Persze nem egyszerűen e műveletre szeretnénk buzdítani olvasóinkat, hanem min­denekelőtt arra, hogy szenteljenek némi időt a szerkesztőbizottságunk által összeállított kérdéssor tanulmányozásának, és a kitöltött kérdőívet boríték­ba helyezve adják postára szerkesztőségünk címére. A szerkesztőhöz szép számmal érkező olvasói levelekből levonhatók ugyan bizonyos következte­tések hetilapunk olvasótáborának összetételéről, igényeiről, illetőleg az egyes lapszámok (szerkesztői megoldások) fogadtatásáról, megítéléséről, va­lójában azonban még egy egyházi lap sem mondhat le arról, hogy időről idő­re „megszondázza” olvasótáborát. Ennek legadekvátabb módja a kérdőíves felmérés, amelynek eredménye a szerkesztői munkában kell, hogy haszno­suljon, azaz végső soron az olvasók javát kell, hogy szolgálja. Öt évvel ezelőtt fordultunk a fent idézett kéréssel olvasóinkhoz. Az idézőjeleket szándékosan hagytuk el, mert - reménység szerint - ez évi első lapszámunk mellék­leteként is „lapul lapunkban” egy különálló ív. Kérdéssora tehát ismerős lehet mind­azoknak, akik 2001 decemberében kézhez kapták az Evangélikus Élet (sajtótörténeté­nek legelső kérdőívét. Szerkezetében és tartalmában alapvetően e második sem különbözik, miként ké­résünk is ugyanaz az Olvasókhoz: töltsék ki az adatlapot, és borítékba helyezve janu­ár végéig postázzák szerkesztőségünk címére (Evangélikus Elet szerkesztősége, 1085 Buda­pest, Üllői út 24.; kérjük, a borítékra írják rá: „FELMÉRÉS”), vagy küldjék el szerkesztősé­günk faxszámára (1/486-1195). A kérdésekre egy-két kivételtől eltekintve vagylagos válasz adható a megfelelő négyzet megjelölésével („beiXelésével”). A mostani kérdő­ív kitöltéséhez némi segítséget nyújthat évkezdő lapszámunk visszatekintése az el­múlt esztendőre. A 6-7. oldalra sűrítettünk- a teljesség igénye nélkül - 710-et az Evan­gélikus Élet 71. évfolyamában megjelent írások címei közül. (A válogatás nem értékítéletet tükröz, a rendező elv az volt, hogy azon témacímek kerüljenek be, amelyek önmagukért beszélnek, így az összeállítás akár az evangélikus élet tavalyi krónikájának is tekinthető.) Annak idején - jóllehet a postaköltséget kiadónk akkor sem tudta átvállalni - a pél­dányszám mintegy ötödének megfelelő kérdőív érkezett vissza, amit önmagában is üzenetértékű eredményként könyvelhettünk el. Máig referenciának tekintett adatbá­zisunkban nem csupán az űrlapokon szereplő kérdésekre adott válaszokat rögzítet­tük, hanem azoknak a kísérőleveleknek a tartalmát is, amelyeknek az írói személyes megjegyzésekkel, kritikai észrevételekkel, javaslatokkal kívánták segíteni a szerkesz­tői munkát. Sokan teljes névvel és címmel küldték vissza a kérdőívet, ám ezúttal is szeretnénk hangsúlyozni, hogy - mint általában a közvélemény-kutatás - ez is ön­kéntes és anonim. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy az efféle felmérés korántsem tud minden kérdésre kitérni, önálló vélemények kifejtésére pedig eleve nem ad mó­dot, a szerkesztő most is köszönettel veszi, ha - a kitöltött adatlap mellett - szemé­lyes véleményeket, kritikai észrevételeket, javaslatokat is olvashat... Becsületesen előre kell bocsátanunk, hogy minden javaslatot nem fogunk tudni meg­valósítani. De hogy a markánsan megfogalmazódó, többségi igényeket igyekszünk ki­elégíteni, arra sokaknak szolgálhat bizonyságul a mostani Evangélikus Éld is, amelyet az el­múlt öt esztendőben ama 2001-es felmérés figyelembevételével próbáltunk formálni, csi­szolni - küllemében és tartalmában egyaránt. Nem utolsósorban ez adott alapot lapunk oldalszámának növelésére, új rovatok indítására, az EvÉlet on-line létrehozására... Csakhogy öt év alatt változhattak, módosulhattak az olvasói igények is. Örök értékek közvetítésére hivatott keresztény lap esetében persze nem profilváltás iránti igényre gon­dolunk, viszont akár az elmúlt öt évben domináns médiummá előrukkolt internettel összefüggésben is joggal gondolhatunk az olvasói szokások változására. (Lásd még terve­zőszerkesztőnk, Nagy Béna írását a hivatalosan vízkereszt ünnepével indítandó Evangélikus diákÉlet- ről e számunk 11. oldalán.) Kellő számú beküldött adatlap esetén mindenesetre most először nyílhat lehetőség összehasonlító elertázésre, s ennek tanulságai talán nem is csupán a szerkesztőség, illetve a szerkesztőbizottság tagjainak érdeklődésére tarthatnak számot... A hetilapunk olvasótáborának összetételéről, az Evangélikus Élet olvasói megítéléséről 2001 decemberében készített felmérés egy új szerkesztőségi struktúra kiépítésének elejé­re esett. Lapunkban minden, e felmérés alapján megvalósult tartalmi és formai változtatás csapat­munka eredménye tehát. A „reszortokat” a sajtótermékek impresszumában szokás feltüntet­ni, ezért aztán több mint kínos, hogy idestova több mint félesztendős mulasztásunkat pó­toljuk, amikor szerkesztőségi titkárként Vitális Judit nevét szerepeltetjük. Kommunikáció szakon végzett - tehetségét és rátermettségét korábban az Evangélikus Médiaműhelye­ken is megcsillantó -, friss diplomás munkatársunk „hadrendbe állása” nemcsak azt tette lehetővé, hogy Boda Zsuzsa szerkesztőségvezető tényleges helyettese lehessen a - múlt. nyáron történetesen hosszabb betegszabadságra is kényszerült - főszerkesztőnek, de azt is, hogy az egyéni előfizetőkkel közvetlenül a szerkesztőség tarthassa a kapcsolatot. A főszerkesztő egyébiránt nemcsak közvetlen kollégáiért szokott hálát adni Isten­nek, de az EvÉlet csapatát szerzőként vagy rovatgazdaként erősítő külső munkatársa­kért is. És az olvasókért is, akik ebben az anyagilag nem túl rózsás kilátásokkal ke­csegtető esztendőben is a lap előfizetői, vásárlói maradtak, s akik közül - tudjuk - többen maguk is imádságban hordozzák hetilapunk szolgálatát. Olvasóink most a kérdőív kitöltésével és beküldésével is segíthetik lapunk tartal­masabbá, színvonalasabbá tételét. A 2007. esztendő igéje bátorít osztoznunk abban a reménységben, hogy az Úr egyházunkban is valami újat akar cselekedni, s hogy ez az Evangélikus Élet szolgálatának hatékonyságában is megmutatkozik majd. ■ T. Pintér Károly főszerkesztő

Next

/
Thumbnails
Contents