Evangélikus Élet, 2004 (69. évfolyam, 1-52. szám)

2004-01-04 / 1. szám

Evangélikus ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HETILAP Élet 69. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. JANUÁR 4 ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP A TARTALOMBÓL Uram, újítsd meg egyházadat! Jézus a világosság Újszövetség új formában Magyarnak maradni... Belmissziói melléklet SzsFveszteri Templomszentelés Budaörsön A kicsiny, szórványhelyzetben lévő, éledező gyülekezetek számára példát mutat­hat a budaörsi gyülekezet „élettörténete”. Sokak évtizedeken át tartó, lankadat­lan, hitből fakadó csendes imádsága talált meghallgatásra ugyanis akkor, ami­kor a hívek 2003. december 21-én délelőtt Budaörs főutcájáról beléphettek a város első evangélikus templomába. A budaörsi gyülekezet története az 1940-es évek végére nyúlik vissza. Ab­ban az időben a hat-hét ezres, többségé­ben sváb katolikusok lakta faluból mind­össze 10 család vallotta magát evangélikusnak. A hívek saját parókus lelkészre ekkor még nem gondolhattak. Egészen a 90-es évek közepéig az isten- tiszteleti szolgálatot a szomszédos Buda­fok mindenkori lelkésze látta el kétheten­te a református gyülekezet templomában. Ezeknek az alkalmaknak legfeljebb hat­nyolc résztvevője volt. A 60 70-es évek­ben az egyre gyarapodó településen a gyülekezet is növekedésnek indult, bár az istentisztelet látogatóinak száma csupán néhány testvérrel egészült ki. A 80-as évek elejétől - Rozsé István, majd Soly­már Gábor szolgálati ideje alatt - azon- barf már hetente tartottak istentiszteletet. ,'A 90-es évek hajnalán a közösség - je­lezve templomépítési szándékát - egy üres telket kapott az önkormányzattól. A lakó­telepi környezetben letett alapkőre azon­ban nem épültek falak. A pénzügyi ne­hézségek - ezen az eredeti helyen - nem tették lehetővé a templom felépítését; 1999-ben viszont a gyülekezet kapott egy épületet abból a célból, hogy isten­tiszteleti helyet és parókiát alakítson ki benne. Szintén ebben az évben jutott szol­gálati lakáshoz a (katolikus templomban) beiktatott lelkész, Endreffy Géza és család­ja. Az állandó lelkészi jelenlétnek és a lel­kes gyülekezeti munkatársak szolgálatá­nak köszönhetően a gyülekezet mind hitben, mind létszámában gyorsan gyara­podott, így újra meg újra felmerült a temp­lomépítés igénye. A munkálatok megkez­désének közvetlen oka tehát a „kinőtt” gyülekezeti terem volt. A pályázati kiírást Krähling János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense nyerte el, akinek tervei alapján 2003 tava­szán el is kezdődött Isten házá- 7 nak építése. A templom kilenc ji, hónap alatt „született meg”. Az ünnepség a régi isten- - t tiszteleti helyszínen kezdő­dött, ahol Endreffy Géza rö- \ vid igei gondolatokkal, a | hálaadás szavával bocsá­totta útjára az új temp­lomba vonuló híve­ket. Isten házának zárt ajtaja előtt a há­rom lelkész; D. Szebik Imre, az Északi egyházkerület püspöke, Bence Imre, a Budai Egyházmegye egy héttel korábban beiktatott esperese és Endreffy Géza, a budaörsi gyülekezet nyolc éve szolgáló fiatal lelkésze állt meg. A Bu­daörs főutcáján „Jer, dicsérjük Isten”-t éneklő, mintegy 300 lelket számláló gyülekezet - az ünnepélyes kulcsátadás és kapunyitás után - orgonamuzsika hangjaira foglalhatta el helyét új ottho­nában. A templomszentelés igehirdetési szol­gálatát Szebik Imre végezte, a liturgiában Bence Imre működött közre. Az istentiszteletet követő ünnepi köz­gyűlést dr. Garádi Péter vezette. Az egy­házközség felügyelője azokról a gyüleke­zeti „példaképekről” szólt, akiknek élete és templom iránti reménysége, állhatatos imádsága erőt és kitartást adott. Megtisztelte jelenlétével az alkalmat, és köszöntötte az ünneplő gyülekezetét Gulyás Kálmán államtitkár, illetőleg Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármes­tere is. Horváth-Hegyi Olivér A 2004. ÉV IGÉJE: „Az égés aföld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el ” (Mk 13,31) „Mi semmi mással nem dicsekedhetünk, mint az öjóságával és kegyelmével, amit rajtunk, méltatlanokon mutatott meg: ne a mi szeretetünk és dicséretünk legyen magatartásunk alapja, hanem egyedül Isten jósága és kegyelme. ” Luther Márton: Magnificat (Takács János fordítása) r Uj évre indító „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ö Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. " (lKor 1,9) - bibliaolvasó Útmutatónk 2004 januárjában ez­zel az igével bátorít bennünket. Pál szavai két hangsúlyos gondolatot rejtenek. Az apostol egyrészt Isten hűségét állítja elénk: ő minden emberi hűtlenségünk, feledékenységünk, közönyünk vagy hitetlenségünk ellenére mellénk áll, és ki­tartó hűségével - rólunk le nem mondva - őrzi életünket. A másik gondolat a közösség fontosságát emeli ki. Olyan korban élünk, amikor az ember meg van győződve önmaga fontosságáról, értékei nagyságáról, olykor még személye nélkülözhetetlenségéről is. Ezzel szemben Pál azt tartja fontosnak, hogy mind­egyikünknek Krisztussal legyen kapcsolata, belső, láthatatlan közössége, s ez a Krisztusban hívők közösségében élhető meg. Isten hűségének tudatában legyen számunkra is fontos 2004-ben a Krisztussal való közösség gyakorlása! Előttünk áll egy új esztendő - ismeretlen eseményeivel, meg­lepetéseivel és talán előre várha­tó történéseivel. Felkészülni ak­kor tudunk reá, ha számolunk annak jóságával és megtartó szeretetével, aki az elmúlt esz­tendőben is tenyerén hordozott minket. Az pedig, hogy eközben mi se tétlenkedünk, természetes kötelességünk. Különösen fontosnak vélem, hogy gyülekezeteink és lelké­szeink megtalálják az alkalmas munkatársakat, akik különféle szolgálatok elvégzésére vállal­koznak. Egyre bonyolultabb vi­lágban élünk ugyanis, s a gaz­dasági, adóügyi és társadalom- biztosítási törvények sűrű erde- ! jében könnyen eltévedhet az, 1 akinek nincs „iránytűje”, aki­nek nincs „szakembere”. A lel­késznek szüksége van - egye­bek mellett - egy állandó helyettesre, aki kész arra, hogy megtartsa a hittanórát, ha őt ennek elvégzésében valami megakadályozza. Szüksége van szépen orgonáló kán­torra és egy lelkiismeretes pénzügyi vezetőre is, hiszen a gyülekezet közösségépítő munkájában drága kincs ezeknek a testvéreknek a szaktudása. Az új évben szabad megszólítanunk szűkebb környezetünkben - a család­ban, a rokonságban vagy éppen a munkahelyünkön - keresztény hitüket alig- alig gyakorló testvéreinket is. Jóllehet a keresztény hit és erkölcs megélése sze­mélyes elkötelezettségünkön alapszik, de a közösségi életben ízlelhetjük jó gyümölcseit: embertársaink megsegítését, az együttérzés gesztusának gyakorlá­sát vagy éppen a megbocsátást. Úgy tűnik, 2004-ben anyagilag szűkösebb esztendő elé nézünk. A jobb gaz­dasági helyzetben élő gyülekezeteinket ezért arra kérjük, gondoljanak a nehe­zebb helyzetben lévő közösségeinkre, a határainkon túl élő magyar evangélikus gyülekezetekre is - szívből fakadó áldozatkészséggel. Biztatjuk testvéreinket arra is, hogy - a történelem Ura által ajándékozott le­hetőségekkel élve - biztosítsák gyermekük evangélikus vagy keresztény tanin­tézményben való tanulását. Hisszük, hogy egyházi iskoláink közösségében fon­tos útravalóval gazdagodhat a jövő nemzedék. Végezetül az új esztendőben kísérje minden fáradozásunkat Isten bőségesen ránk áradó kegyelme, őrizze gyülekezetünket és egész egyházunkat, magyar ha­zánkat és a teremtett világot. Mi pedig figyeljünk az apostoli intésre: „Minden dolgotokszeretetben menjen végbe!" (lKor 16,14). D. Szebik Imre elnök-püspök 4 A

Next

/
Thumbnails
Contents