Evangélikus Élet, 2001 (66. évfolyam, 1-52. szám)

2001-01-01 / 1. szám

66. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2001. JANUÁR 1. ÚJÉV ÁRA: 65 Ft A 2001. esztendő igéje: „Krisztusban van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve” (Kői 2,3) „Szabadságra vagytok elhíva...” Új kezdet, - vagy minden marad a régiben? Újévi üzenet Az új esztendő, egy évszázad és egy évezred küszöbén sokat jelent számunkra az apostoli intés: „...ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva"... (Galata 5.13). Napjaink, éveink gyors rohanása miatt észre sem vesszük talán, mekkora ajándék, milyen csoda, hogy kereken egy évtizede sza­badságban élhetünk. Ki gondolta volna még 10-15 évvel ezelőtt, hogy megváltozhat körülöttünk Európa és az un. „második világ”, a szocialista országok szabadsá­got, függetlenséget kaptak. Ki merte volna gondolni akkor ná­lunk, hogy magyarországi egyhá­zaink visszakapják állami erőszakkal egykor elkobzott intézményei­ket, iskoláikat. Mindezt pedig háború és vérontás nélkül, békében élhettük meg! Bizony kérésünkön felül hallgatott meg és ajándékozott meg minket az Úristen! Az apostoli intés folytatódik is: ,,Szabadságra vagy tok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeleteiben szol­gáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében tel­jesedik be: »Szeresd felebarátodat, mint magadat! Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást!« ” Felelősen élni szabadságunkkal mások javára, ezt adja meg egyhá­zunknak, az ökumené közösségének, magyar népünknek és az egész világnak 2001-ben az Úristen! Boldog Újesztendőt kíván az Isten ajándékozta szabadságban D. dr. Harmati Béla püspök (Déli Egyházkerület) Verseghy (1757-1822) Uj Ferenc esztendő napjára való ének* Egész eggy hosszú esztendőnek elfolytak ismét napjai; 's éltünknek, mint a' gyors üdőnek nagyobbra nyíltak sírjai. Közelget ránk a' végítélet melly vétkeinket bünteti. Hajnallik a' dücső ígéret, melly érdeminket fizeti. Köszönnyük, Isten! mély hálával ránk hintett sok malasztidot; nagy jóvoltodnak szent karjával lenyújtott bő áldásidőt. Ah! hogy most Téged'jó Atyánknak tapasztalásbúi ösmerünk; vaksága végett sok hibánknak melly szívepesztő szígyenünk! Teremts új lelket mellyeinkben, szolgálatodhoz új tüzet. A' régi ember szíveinkben ne lellyen többé lakhelyet. Újítsd meg bennünK szent nevedhez a' hódolásnak repteit, embertársunkhoz, mint képedhez, a' szeretetnek kegyeit. Jer, bárki vagy, ki ellenségnek tartottad eddig szívemet, vess czélt a' régi gyülölségnek, szorítsd mellyedhez mellyemet! 'S te is barátom! szent frigyünknek adgy új erőt, új életet! Áldozzunk eggyütt Istenünknek mindnyájan újúlt szíveket. (1819.) * Az eredeti írásmód meghagyásával Akárhogy akartam is, nem tud­tam szabadulni tőle, pedig számta­lan kísérletet tettem rá. De újra és újra visszafúrta magát gondolata­imba, s ami még meghökkentőbb,- a szívembe is. Pedig elhesseget­tem, és másfelé futni késztettem volna gondolataimat. Nem sike­rült. így hát nincs mit tennem, ezt kell elmondanom Testvéreimnek, mint újévi, új századi, új évezredi üzenetet. (Mert eddig még csak vi­tatkozhattunk, hogy mikor is kez­dődik az új évezred, most már mindenrszámítás szerint is tény lesz, hogy 2001. január 1 -jén át­lépjük az új évezred határát. Ha csak Jézus Urunk addig még valóra nem váltja, ami ígéreteiből hátra van, - bár csak tenné már!) Mi ez a szívembe magát befészkelő mondat, útravaló? Mindössze ez: Térjetek meg, mert múlik a kegyelem ideje! És bár vált ezredévet ezredév, és mintha minden úgy menne tovább (valóban megy úgy?), mint az atyák idejében (2Pt 3,4), mégis tudnunk kell, hogy a múló időben, tűnő boldogságunk száguldó perceiben, szenve­déseink ólomlábú óráiban, rohanó éveinkben is egyre közelebb kerü­lünk időnk és szívünk Urához, Jézus Krisztushoz. Jézus Urunk, majd lánglelkű reformátorunk is ezzel a programmal lépett a nyilvánosság elé. Megújulásra szoruló egyházunkban, mai helyzetünkben nem ezt az örök-új programot, a megtérésre hívó szó programját kell-e újra meghirdetnünk? Hogy lehessen az élő egy igaz Isten egyedüli Úr a mi életünkben is, hogy feje tetejére állított érték­piramisunk végre talpára zökkenhessen, hogy ne a régi kép köré fab­rikáljunk új, talán tetszetősebb keretet, hanem a kép, a tartalom, a lé­nyeg lehessen új. Ez nem emberek által kitalált program, hanem ez Isten örök prog­ramja népe számára. De most az ezredév-váltás meghitt, szívszorító idején talán fogékonyabbak vagyunk rá, és talán az engedelmességre is készségesebbek.- Vagy pedig minden marad a régiben... Ittzés János püspök (Nyugati /Dunántúli/ Egyházkerület) Egy letűnt évezred, az elmúlt év­század után az idő Ura, mennyei Gazdánk a harmadik évezredbe vezetett át bennünket. Kérdezhet­jük, mit kell a feledés távába ejte­nünk és mit érdemes átmentenünk a 21. évszázadba? Tudom, sokféle választ lehet adni a felvetett kér­désre, és én sem kívánom felvál­lalni a teljesség igényét. A Léthe vizébe kell dobnunk az elmúlt század félelmetes erősza­kot, szörnyű szenvedést kiváltó embertelenségét. Világháborúk pusztító tüze, megalázó deportálá­sok, tömeges népirtás, Auschwitz és Gulag soha ne ismétlődjenek. Keresztények háttérbe szorításának, kemény üldözésének fájdalmas emléke árnyékként vetítődik a történelemmé vált 20. századra. Le­hetne folytatni a sort a meg nem született életek kioltásával, a mási­kat áruba bocsátó morál széleskörű elfogadásával (munkaerő keres­kedelem, élsportolók adás-vétele, szexturizmus, a reklámok féliga­zságainak megtévesztő hatása). Mit érdemes magunkkal hozni új évszázadunkba? Semmi sem erősíti jobban az embert, mint az iránta megnyilvánuló bizalom - írja Adolf Hamack, a 150 éve született teológus. Istenünk bizalmát fejezte ki irántunk. Övéi lehetünk, s Ő hozzánk akar tartoz­ni. Nem ajöfténelem véletlennek hitt eseményei irányítják sorsunkat, nem is a vakszerencse kiszolgáltatottjaiként vergődünk. Isten az ese­mények irányítója. Az Ő kezében összpontosul a végső szándék. Eb­ben minket is mozgósít, fontos, hogy engedelmeskedjünk akaratának. Nem kell romlott természetünk fogságában megkötözöttségünk bék­lyóit hordoznunk. Van Szabadítónk! Ha Isten bízik bennünk, szabad-e mást tennünk, mint hogy mi is bi­zalommal ajándékozzuk meg egymást. Teréz anya mondotta: Ne nyugodj bele, hogy ha valakivel találko­zol, utána ne legyen boldogabb! Környezetünket boldogító új eszten­dőt kívánok a kedves Olvasónak! D. Szebik Imre elnök-püspök (Északi Egyházkerület) Korszakzárás - korszaknyitás Ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyűlése Országos presbiterek eskütétele Régen elkezdődött, tavasz óta zajlik, most a végéhez ért. December közepén országos szinten is megtörtént az álta­lános választás. Egyházunk megúju­lást segítő struktúraváltása régi-új emberekkel, régi-új munkacsoportok­kal (bizottságokkal), újfajta feladat- megosztással, minden szinten közössé­gi döntést kívánó munkamódszerrel indít az új munkába, az előttünk álló évekbe. Sokak számára szokatlan volt - de akik elolvasták egyházunk törvényeit, azok így készülhettek rá hogy jelentősen ki­sebb létszámú, ezért hatékonyabb munkát végezni tudó közgyűlés ült össze decem­ber 15-én a Fasori Evangélikus gimnázi­um dísztermében. A 36 szavazati joggal rendelkező tagok egy része hivatalból volt jelen (püspökök, felügyelők, rektor, iroda-igazgató stb...) más részüket ará­nyosan az egyes egyházkerületek dele­gálták. Ezentúl az iskolákat és a diakóni- ai intézményeket is egy-egy megválasz­tott küldött képviseli a közgyűlésen. (Folytatás a 3. oldalon.) I

Next

/
Thumbnails
Contents