Evangélikus Élet, 2000 (65. évfolyam, 1-52. szám)

2000-01-02 / 1. szám

65. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2000. JANUÁR 2. ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP ÁRA: 48 Ft Minden kedves olvasónknak Istentől megáldott boldog és békés esztendőt kíván a Szerkesztőség A TARTALOMBÓL Hatmilliárdan vagyunk Templomjubileum - új orgonával Jubilált a Budahegyvidéki Énekkar „MEGTALÁLTOK ENGEM, HA KERESTEK ÉS TELJES SZÍVVEL FOLYAMODTOK HOZZÁM - ÍGY SZÓL AZ ÚR.” (Jer 29,13) Ezeréves évforduló 2000 Ezeréves hazánkban a kereszténység. I. István király államfői felismerése, politi­kai határozottsága, eszközökben nem vá­logató bátorsága volt szükséges ahhoz, hogy az akkor pogány törzsi közösség­ben élő szittya magyarokat egy nemzetté formálja a keresztény hit kötelező felvé­telével. Ma már a legtöbb történész első királyunk nemes tettét szükségesnek, előrevivő bölcs intézkedésnek, a ma­gyarság jövőjét meghatározó, évezred távolából is jó döntésnek ítéli. Evangéli­kusokként magunkénak valljuk a keresz­ténység viharokkal és megpróbáltatások­kal, kudarcokkal és eredményekkel teli ezeréves múltját. Kettős indokunk van erre. Egyfelől a reformáció előtti őseink is a keresztény hit követői voltak a római katolikus egyház tagjaiként. Eleink éle­tét és szolgálatát nem kívánjuk elfeledni. Másfelől számunkra is az egyház törté­nete Jézus Krisztus személyével kezdő­dik. Az ő evangéliuma érkezik hazai földre ezeréves „késéssel”. A magunk, evangélium szerint reformált, evangéli­kus egyházát Jézus személyétől eredez­tetjük. Ő az egyház fundamentuma, megtartója és éltetője egészen a mai na­pig. így vállaljuk évszázadok minden út­keresését, botladozását, fényeit és árnya­it, a hit hőseit magyar földön és minden kegyelemre szoruló testvér lelki sorskö­zösségét szerte a nagyvilágban. Ezer év - kimondani is külön hang­súllyal lehet csak. Néhány templomunk kövei eredeztethetők e távoli múltból, ha nem is a kezdetek évszázadaiból. Evan­gélikus istenhajlékaink közül a 12-13. évszázadra visszatekintő falak, töredé­kek találhatók a lovászpatonai és a dör- gicsei templomaink - mindkettő Veszp­rém megyei épületében. Néhány templo­munkban katolikus templomokból szár­mazó oltárkép vagy szószék található (Amót, Aszód, Sopron). Katolikus testvéreink méltán büszkél­kedhetnek a jáki, bélapátfalvi, lébényi román stílusú, az 1200-as évek elején épült építészeti remekeikkel. Református testvéreink különösen szép román stílusú temploma a Pest megyei Ócsán található a 13. század második feléből. E néhány példa is jelzi a templomépíté­szetben is közös múltunk értékeit, ame­lyek megőrzése együttes feladatunk. Egyháztörténeti viták hevülete, egy­házszakadások fájdalmas ténye - bár Lu­ther soha nem lépett ki egyházából, nem is volt ilyen szándéka, „csupán” kiátkoz­ták - belső megújulások, reformáció és ellenreformáció, humanizmus és felvilá­gosodás hatása a teológiai gondolkodás­ban, szekularizmus és a forráshoz, az Igéhez való visszatalálás kiragadott szel­lemi-lelki folyamatok közös múltunk­ban. Közben ámulva valljuk, az egyház Ura fel tudta használni híveit és papjait a változó korok csapongó szellemi áramla­tai és földrengésszerű történeti megpró­báltatásai között az evangélium hirdeté­sére és az ember megszólítására. Ezért együtt mondunk most az új évezred kü­szöbén Te Deum-ot, Isten-dicséretet együtt minden kereszténnyel hazánkban. Ezeréves a magyar állam. - Mindnyá­junk hazája, akik itt a Duna-Tisza tájé­kán, a Dunántúl lankáin, a főváros ren­getegében, vagy Kelet-Magyarország rónáin élünk. E vérrel áztatta fold eleink menedéke volt, akik az Ural déli lábától hazát teremtettek nekünk is. Az 1241-es muhi csata jelképe sok kereszttel jelzi a tatárdúlás sok áldozattal járó keserű em­lékét, a déli harangszó figyelmeztet a tö­rök idők harcaira. Arad a Habsburg le­számolás kegyetlenségi csúcsa, Ver­sailles a területvesztés 1920-as máig könnyet fakasztó színhelye. A közel­múlt félévszázada pedig az újra feltörő emlékek kíméletlenségével tartja fogva a kegyetlenségek gondolataink mélyré­tegeiben tanyázó történéseit. Fel tudta-e dolgozni minden idők nemzedéke az előző korok fájdalmát? Képes volt-e sa­ját életszakaszának tragédiáit elhelyezni a nemzet történetében? Vagy felhalmo­zódott történet- és nemzettudatunkban az előző korok igazságtalansága, örök­lődött a meg nem értett, s így csak kény­szerrel vállalt múlt évtizedeinek mél­tánytalansága, önsajnáltató, keserű érzé­se? Nem kétséges, hogy a történészek még adósak előttünk eddig ismeretlen esemé­nyek feltárásával. Különböző korszakok történelmi megítélése olykor beállított­ságuk függvénye. A millenium kötelez mindnyájunkat szembenézni múltunkkal. Személyes ér­tékelésre indít, a magunk sorsát elhe­lyezve a nemzet történetében, hogy lás­suk Isten tetteit a történelemben és sze­mélyes életünkben, s így nemet mond­junk az emberi gonoszság bármely kor­ban jelentkező megnyilvánulásaira, s ránk bízott küldetésünket Isten előtti fe­lelősségben töltsük be. Ezeréves a magyar iskola-rendszer. - Maga az évszám jelzi, hogy a keresz­ténység felvételével új kultúra alapjainak lerakására került sor. Ahol templom épült, ott iskolát is létesítettek. Ahol imádkozni bíztattak, ott az elemi ismere­teket is közzétették. Ahol a Bibliát olvas­ták, ott a szellemtudományok gazdag tár­házába is bemenetelt kaptak az iljú nem­zedék képviselői. Kereszténység és mű­veltség összetartoztak kezdettől fogva, a szerzetesi rendházakban éppúgy, mint a később alapított protestáns kollégiumok­ban. Sőt protestáns eleink gyakran előbb építettek iskolát, s csak később templo­mot. Addig az iskola volt az imádság há­za is. Az ifjak nevelését mindenek előtt szervezték. Protestáns papjaink évszáza­don át előbb tanítók voltak egy-egy isko­lában, s csak azután választattak meg egy-egy eklézsia lelkipásztorának, ha pedagógusként becsülettel helytálltak. Kereszténység és művészet is átfedés­ben értelmezhető ezerév távlatában is. Elég talán, ha a bibliai témájú festmé­nyekre utalok. Aligha van számontartott művészeink között valaki is, aki bibliai témájú képet ne festett volna. Az egyhá­zi zene pedig kiváltképpen kedves terü­lete a muzsika világában mélyebben el­merülni kívánó tudósoknak és a zene- hallgató nagyközönségnek. Az elmúlt közel félszázad sokakkal el­hitette, hogy kereszténység/egyház és tu- domány/állam két ellentétes szellemi fel­legvár képviselői. Érdekeik ütköznek. A két intézményrendszer között nincs ösz- szekötő, járható ösvény. Az iskolák mű­ködésének ezeréves múltja, keresztény meggyőződésű tudósok számlálatlan tá­bora, művészek alkotásai, az egyház szolgálata talán sokakat elgondolkoztat napjainkban. Nem választani kell a két szellemi fellegvár között, hanem gondo­lattartományunkból száműzni szükséges a szembenállás mesterségesen felállított hamis képét. Az iskola, benne egyházi iskoláink, a társadalomért működnek, a nemzetnek szolgálnak oktató-nevelő, hitre ébresztő munkájukkal. Kiművelt emberfőket, ne­mesen gondolkodó, hazájukat holtig sze­rető ifjakat és Istenben bízó, derék ke­resztényeket szeretnénk adni a jövőt épí­tő nemzedéknek. Feladataink és esélyeink. - Fogy a nemzet. Évente 40 ezerrel vagyunk ke­vesebben hazánkban, alig 10,1 millióan. Csökken evangélikusságunk. Nincs ma nagyobb kihívás a fiatal magyar csalá­dok előtt, mint gyermekek vállalása ön­maguk örömére, a nemzet gyarapodására- helyesebben a hiány szerény pótlására- és Isten dicsőségére. Őszintén remél­jük, hogy kormányunk már eddig tapasz­talt hathatós intézkedéseit újabb segítő szándékú rendeletek követik. Feladataink közé tartozik az értelmi­ség, a pedagógusok megbecsülése, mun­kájukhoz méltó anyagi javak biztosítása és a társadalom előtti elismerése. Nem lehet közömbös, hogy milyen képzettsé­gű, mekkora emberi tartással rendelkező, az életről miként gondolkodó emberek kezébe tesszük le gyermekeink, unoká­ink felnőtté formálását. Meggyőződé­sem, hogy esélyeink, kilátásaink - hosz- szú távon - biztatóak. Jóllehet, értelmi­ségünk egy része az előző évtizedek megtévesztő látásmódjának áldozata lett, mások karriervágyból álltak a másik ol­dalra, ma hatalmas szellemi-lelki katar­zis személyes átélői. Ebben őket szabad és szükséges segítenünk. A most felnövő nemzedék fiataljai ta­lán könnyebb helyzetbe kerülnek. Alma materükhöz nem a kötelező világnézet sokat sulykolt emléke köti majd őket, ha­nem szabadon szárnyaló szellem, sőt a szabadon működő Szent Lélek áldásának gyümölcse érleli őket felelős felnőttek­ké, keresztényekké és magyarokká. D. Szebik Imre A kerek évszám varázsa vesz körül most minket: kétézer év Krisztus szüle­tése után. Ezeresztendős magyar keresz- tyénségünket ünnepeljük! Emlékünne­pek sorát készítjük és várjuk az ezredfor­duló körül! Az sem zavarhatja meg ezt a varázst, hogy tudjuk, nem ez az egyetlen időszámítás a világon, más kultúrák máshogyan számolják az éveket. Az a tény isi tudott, hogy amikor az V. században egy római szerzetes, Dionysius Exiguus Krisztus születésétől kezdte számolni az éveket, tévesen azo­nosította Jézus születése évével a római birodalom időszámításának a 754. évét. Róma alapításához kapcsolva, „ab űrbe condita”, helyesen a keresztyén időszá­mítást megelőzően Krisztus születését a Kr. e. 5-7. évekre tehetjük. Ezredfordulók körül, mint ahogyan a századfordulókon is, a kerek évszámok sokakban félelmet ébresztenek. Ilyenkor kicsit „megfoghatóbbá” válik a máskor életünkből olyan könnyen tovaröppenő idő. Reggelente csuklónkra csatoljuk az „időbilincset”, a karórát, mint figyel­meztetést, mégis általános emberi sajá­tosság, hogy úgy élünk, mintha nem egy életünk, hanem több is volna. Tékozol- juk az órákat és éveket, és sokszor csak későn döbbenünk rá arra, amit az ószö­vetségi prédikátor olyan szemléletesen ír le: „mindennek rendelt ideje van!” Egyházi ünneplésünk szorosan kapcso­lódik ahhoz, amit jelképesen az időszá­mítás kifejez: Krisztus után. Pál apostol így foglalta össze: „megjelent a mi üdvö­zítő Istenünk jósága és emberszeretete” (Titusz 3,4). Krisztus előtt próféták és útkészitők meghirdették Isten akaratát, törvényét és kegyelmét, és előre mutattak arra a Mes­siásra, aki majd egyszer eljön. A bibliai szöveg görög és latin eredeti szavait ér­demes ízlelgetni, mert magyar beszéd­ben sem csengnek ismeretlenül: filantró­pia, humanitás. Jézus arcán Isten jósága és emberszeretete, filantrópiája és huma­nitása jelent meg. Vajon nem ez-e az, amire a létfenntartásra, a másik legyőzé­sére, a túlélésre, a saját haszon hajszolá­sára berendezkedett világban szüksé­günk lenne? Hányszor változtatta pokollá a világun­kat kicsiben és nagyban az az emberi magatartás, amelyik nem akart tudni Is­ten jézusi emberszeretetéről, megbocsá­tásáról, békességéről. Gondoljunk csak az elmúlt századra mögöttünk, amelyik Szarajevó nevével kezdődött és azzal is fejeződött be, közte két világháborúval és számtalan helyi háborúval. Közöttünk élnek még azok a nemzedékek, akik megtapasztalták, mit jelentettek a bom­bázások, a frontra vezényelt családtagok utáni aggódás, a holokauszt, a kitelepíté­sek, a kuláklisták és a téeszesítések. Az elmúlt századok az egyházakat, a keresztyéneket is önvizsgálásra készte­tik, vajon megtettünk-e mindent, amit csak tehettünk, hogy Isten jósága és em­berszeretete ismertté legyen? Akadnak borúlátók, mint Vörösmarty Mihály költőnk, akinek ebben az évben ünnepeljük 200. születésnapját. Számára „...az ember sárkányfog-vetemény: Nin­csen remény! Nincsen remény!” Krisztus után mégse ez a fajta remény­telenség mutatja a jövő útját, hiszen mindegyikünk a maga életével, szavai­val és cselekedeteivel adhatja tovább Is­ten emberszeretetét. A jövő jézusi alakítására lehet példa az az egyháztörténeti esemény, amelyik 1999. október 31-én történt a németor­szági Augsburgban. A reformáció kora óta szemben álló evangélikus és katolikus egyház képvi­selői a XVI. századi kölcsönös elmarasz­talások és elítélések után az Isten előtti megigazulás kérdésében közös nyilatko­zatot írtak alá és visszavonták az elítélé­seket. Több mint négyszáz év után, val­lásháborúk és szembenállás után teológi­ai párbeszédben közösen keresték a két egyház képviselői Krisztus egységre, bé­kességre hívó szava megvalósítását. Még nem minden kérdésben értünk egyet, de ez a jel példát mutat. Ha lehet­séges volt évszázados ellentétek után ez a megegyezés, talán lehetséges más terü­leten is, például a száz-százötven évre visszamenő nemzetiségi feszültségek és ellenségeskedések feldolgozása a Kár­pát-medencében. Sőt talán a saját egy­házban, a magunk családjában előfordu­ló nemzedéki ellentétek is feloldhatók lehetnének a jézusi megbocsátás lelküle- tével. Ilyen új esztendőt kívánjunk és mun­káljunk együtt! Dr. Harmati Béla Ökumenikus imahét 2000 2000. január 16 - 23-ig kerül sor az Ökumenikus Imahét alkalmaira. A Ma­gyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös kiadásában megjelent az előkészítő füzet, mely útmutató­ul szolgál az ökumenikus alkalmak megszervezéséhez. Az előkészítő füzeteket a püspöki hivatalokon keresztül megkapták a hazai gyülekezetek, és az Ökumenikus Tanács 1200 példányban eljuttatta azokat a határontúli magyar nyelvű református és evangélikus lelkészekhez is. Közös imádságra és igehallgatásra buzdítunk minden Krisztusban hívőt, hogy ezáltal is közelebb jussunk Isten gyermekeinek testvéri szeretetében. < t K I

Next

/
Thumbnails
Contents