Evangélikus Élet, 1996 (61. évfolyam, 1-52. szám)

1996-01-07 / 1. szám

Evangélikus\ Élet 61. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1996. JANUÁR 7. VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 1. VASÁRNAP ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS _____HETILAP ÁR A: 35 FT Ne bízd magad semmire, ne bizakodj semmiben, hanem csak az Úrban egyedül Luther A TARTALOMBÓL „íme, most van A KEGYELEM IDEJE!” TEMPLOMI SÉTA - KICSINYEKNEK A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA Á^ÉV IGÉJE: y mm ’■fr»0 m, *£>- : „SZERET AZ UR, AZÉRT NINCS MÉG VÉGÜNK, ->• ' ;-f MÉÉT NEM FOGYOTT EL IRGALMA.” JEREMIÁS SIRALMAI 3,22 Veszélyek és remények 1996-ban KÖZGYŰLÉSÉNEK NYILATKOZATAI „Szeret az Úr...” Ez a mondat - amely ez esztendő igéje - Krisztus születése előtt 597-587. évekre utal vissza. A babilónok kétszer is elfoglalták Jeruzsále­met és a zsidók országát. A harcokban elpusz­tult a főváros és a templom. Az ország romok­ban. Az erős és egészséges férfiak javát fogság­ba vitték. Az otthonmaradottak élete könny és keserűség. Jeremiás Siralmainak könyve gyászének. Sirató ének a halottak, a fogságba hurcoltak, a gyászolók miatt. Nagyon sokan lettek re- ménytvesztetté. Kilátástalannak látták a jö­vőt. Isten az O próféta szolgáján keresztül re­ménységet, jövőt hirdet: „Szeret az Úr...” Ezért van jövő, a népnek, a gyülekezetnek. Csak mi, idősek emlékezünk a II. világhábo­rú borzalmaira, a hazánkon is végigvonuló harcokra. A romokra, a szétlőtt házakra, a kilőtt tankokra, a feldúlt földekre. Voltak ak­kor is, akik azt mondották: sohasem épül fel az ország. Nem volt könnyű, s nem kevés áldo­zat kellett hozzá, de az akarás, a hit meghozta a gyümölcsét Ma más romok vannak. S ez sem kicsi és nem is kevés. Sok az állását, munkáját, remé­nyét vesztett ember. Sok, aki szellemi és fizikai kábítószerekben keresi a kiutat Sok a széthul­lott család, a csak mának élő ember. Nagy a közöny, a nihil, és újra sok a koldus. Szociális, mindennapi emberi gondok soka­sága vesz körül mindnyájunkat, családtagja­inkat. Mit hoz a jövő? További gondokat, megszorító intézkedése­ket jósolnak S ha belegondolunk, ki-ki a saját gyülekezete életébe, a mindennapi gondjaink­ba, könnyen kishitűvé válhat az ember. Isten ma nekünk is jövőt, s reményt hirdet igéjén keresztül. Hazánk 1100 esztendejének megünneplésére készülünk. Óhatatlan, hogy ne gondoljunk arra, hányszor volt ez az ország romokban. Hányszor kellett újjáépíteni, s hogy vagyunk, az Isten szeretetének bizonysá­ga. Mi evangélikus keresztyének egy másik év­fordulóra is készülünk. Az idén lesz 450 éve Luther Márton halálának. Az ő élete is tanít bennünket. Isten megszólította őt. Reá bízta a reformáció munkáját. S aki egy kicsit is isme­ri Luther életét, küzdelmeit, az tudja, hogy amit felvállalt, az teljes életet, egész embert kí­vánt A hit óriása lett, mert teljesen reá bízta magát az ő Krisztusára, aki a szívére helyezte az igét: „Az igaz ember hitből él...” Csüggedt lélekkel, leeresztett kezekkel sem hazát, sem egyházat nem lehet építeni. A csak siránkozni tudó másokat is elbizonytalanít. Testvérem, az Úr 1996. esztendejének igéje legyen élő és minden nap megszólaló erő a szá­modra, mindannyiunk számára. Hogy mit hbz a jövő? Azt egyedül csak Ö tudja. De amit mi tudhatunk, s amit nap mint nap tudnunk kell: „azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma”. Szabó István A MAGYARORSZAGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ és a CSEPREG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1996. január 6-án 13 órakor a Csepregi Művelődési Házban közös ünnepséget tart Ezen az alkalmon emlékezünk meg a 375 évvel ezelőtt, tragikus körülmények között elhunyt 1223 evangélikus testvérünkre. Igét hirdet: D. Szebik Imre püspök Előadást tart: Keveházi László lelkész Az ünnepélyen kulturális műsor hangzik el és kiállítás megnyitására kerül sor. Minden Testvérünket szeretettel váijuk. Veszélyben a haza! - kezdhetjük ezt az esztendőt is, mint ahogyan ezeregyszáz éves európai történel­münkben sok más év előtt. Legfeljebb a különféle ve­szélyek forrása, nagysága változott. Hiszen voltak évek, amikor a külső háborús veszély, ellenség, tatár és török, osztrák vagy orosz jelentette a bajt. Máskor éppen talán egy-egy békekötés, mint Trianon az első világháború után, és a párizsi békekötés a második után alázott porig. 1996-ban nem a külső ellenségtől félünk, hiszen Is­tennek legyen hála, békességben élhetünk és remény­ségünk szerint határainktól délre, a volt Jugoszlávia területén is véget ért a pusztító polgárháború. Sokkal inkább rettenthet azonban mindnyájunkat a belső ve­szélyek sora, és itt eltérnek egymástól a különböző ér­tékelések. Vannak, akik mindenért és mindenben a gazdasági helyzetet okolják, mert az elmúlt évtizedek alatt hoz­zá nem értő vezetők irányítottak, akik olyan hatalmas államadósságot halmoztak föl, amit nem tudunk fi­zetni. Hozzátartozik ezen gazdasági megokolások és jobbítási érvek állandó fegyvertárához az is, hogy tőke- és pénzközpontúsággal gondolkoznak. Azaz mindennek az oka, hogy sohasem volt elég beruházá­si tőkénk, most pedig minden megoldódna, ha megfe­lelő összegek állnának rendelkezésünkre. Azt azon­ban még a legszorosabban csak a közgazdasági muta­tókra figyelőknek is tudni kell, hogy nem a tőke és a pénz az egyetlen tényező a gazdasági életben. Nem­csak arra gondolunk, amit az élet egészéről Jézus mondott, hogy „nem csak kenyérrel él az ember”, te­hát az emberi lét anyagiakon felüli oldala, a spirituá­lis, a kulturális oldal is számításba veendő. Figyel­nünk kell ugyanis arra, hogy egy-egy adott közösség, nép, ország, társadalom életbeállítása, életkedve, mentalitása befolyásolja az anyagi tényezőket. Szűkö­sebb és a lakosság életszínvonalát kurtító intézkedé­sek esetén nem elég az új adókat, a megszorító intéz­kedéseket, a kedvezmények elvonását egyszerűen be­jelenteni, hanem megfelelő magyarázatokkal, az összefüggések megvilágításával, a jövő távlatainak megrajzolásába belecsepegtetve a reménységet is, csak így lehet általános megértést elérni a társada­lomban. Az évet úgy kezdjük el, hogy megállapíthatjuk, a tavalyi év gazdasági megszorító intézkedéseit sajnos nem kísérték ilyen magyarázatok és ezért a legna­gyobb veszélyt abban láthatjuk, hogy általános „nun- garopesszimizmus” lesz úrrá hazánkban. A csök­kenő gyermekszám, a munkanélküliség, a közbizton­ság romlása és sok más tényező kísérőjelenség ezek­hez. Veszélyben a haza*, ha az a fásult bénultság uralko­dik el rajtunk, hogy balsors és átok ül rajtunk és nem Most sem késő tudatosítani azt a kedves és szá­munkra fontos történelmi apróságot, hogy még a nem evangélikusok is milyen nagy mértékben köszönhetik a reformátor Luther Mártonnak a karácsonyi ünne­pek egyik legszebb pillanatát. A sok szép pillanat kö­zül az egyik legszebbet. Azt, amikor a szentesti isten- tisztelet után, talán a hagyományos karácsonyi vacso­ra, talán néhány karácsonyi ének eldúdolása után a gyermekeink és a szeretteink bontogatni kezdik az addig gondosan rejtegetett, díszes kötésű ajándékcso­magot, és felcsillan a szemük, felragyog a tekintetük egy-egy nem is várt ajándék láttán. A karácsonyi aján­dékbon togatás talán az egyik legmeghatóbb jelenet az ünnepek alatt. De hogyan függ mindez össze Luther Mártonnal, a mi reformátorunkkal? Tálán csak kevesen tudják, hogy a karácsonyi aján­dékozás napjainkban megszokott időpontját neki kö­szönhetjük. 1535-ben kezdeményezte, hogy a keresz- tyénség Krisztusban hívő népe változtassa meg aján­dékozási szokását, s az addigi gyakorlat, a Mikulás­napi ajándékozás helyett karácsony szentestéje le­gyen az ajándékok, a meglepetések estje. Luther krisztocentrikus gondolkodása volt az ötlet forrása. Hiszen a Mikulás (=Nikolaus püspök, akit a legenda szerint a szegények jótevőjeként szentté avattak) elte­reli a figyelmet az igazi ajándékozóról, Jézus Krisz­tusról. Luther számára azonban a legfontosabb Jézus Krisztus golgotái áldozata volt, nem tűrhette meg, hogy bármi is elvonja a figyelmet Isten legnagyobb ajándékáról. El is teijedt a karácsonyi ajándékozás, ám az is igaz, az idők során néhány európai országban módo­sítani igyekeztek ezt a rendet, s ezek a törekvések is hitből fakadtak. Voltak teológiai csoportok, akik azt javasolták, hogy az ajándékozást függetleníteni kelle­tudunk szabadulni. Ha nem is tudunk egyik évről a másikra tökéletes és gazdag társadalmat kialakítani, bizonyára lehet" a jelenleginél legalább egy kicsit ke­vésbé rosszat. Egy-egy lépés megtételéről van szó, egy-egy helyzetben történő kiállásról, a megtapasztalt rossz vagy visszaélés ellen. Összefogásról kisebb és nagyobb közösségekben, a közös jó keresése érdeké­ben. A sokszor idézett keresztyén erkölcsiség azt jelenti, hogy az egyház igenis politizál, a tagjai politizálnak, de nem pártpolitizálnak, hanem a szó eredeti értel­mében a közösség, mindnyájunk hasznát keresik. A mindennapos csalások és saját zsebre való harácso- lások sűrűjében az erkölcs támaszára van szükségünk, a Tízparancsolat betartására és ebben nemcsak hívők, hanem minden jóakaraté ember támogatására is szá­míthatunk. Az ideológiai szocialista materializmusból a gya­korlati kapitalista vulgármaterializmusba keveredett magyar közélet számára az lehet a remény, amit ép­pen az egyházak hivatottak meghirdetni és megélni: szeretetre és megértésre hívattunk el és nem gyűlölet­ne a szentestétől, Jézus Krisztus születésének ünneplésétől, mert ma már az ajándék éppen nem Krisztusra irányítja a figyelmet, hanem sokkal inkább elvonja tőle. Volt, ahol arra tettek kísérletet, hogy az ajándékozás ne szenteste legyen, hanem karácsony első Vagy második napján, s volt, ahol január 1-jét vá­lasztották ki erre a célra. Mindegyik kísérletnek az volt a célja, hogy a figyelmet ismét visszaterelje az iga­zi lényegre, azaz Jézus Krisztus születésére, arra a csodára, ami ebben a hihetetlen fordulatban történik, hogy az „Ige testté lesz”. Kétségtelen, a karácsonyi ajándékozás mára bevett szokássá vált. Megmaradt a Mikulás is, bár veszített eredeti jelentőségéből, sőt egy sor babonás elem ke­veredett hozzá, különösen is azon időszaknak köszön­hetően, amikor nem lehetett tudni, hogy most mit is ünnepiünk igazából, Mikulást vagy Télapót, vagy fenyőfát(!) Nem lehetett tudni egy időben, hogy a Mi­kulás hozza-e a fenyőfát, vagy a Télapó a Mikulást, vagy ketten együtt a harmadikat, avagy ők lógnak-e esetleg a fenyőfa ágain cérnával felfüggesztve? S ezt tarkította még a „Jézuska hozza az ajándékot”, úgy, hogy szellemi értelemben is nagyon kaotikus korunk­nak mindez tipikus jelensége, és még csak mosolyog­ni sem lehet rajta, mert a helyzet halálosan komoly. Az évszázadok alatt letisztult szellemi rendet és ér­tékeket zavaros korunknak sikerült annyira bizonyta­lanná tenni, hogy a keresztyénségtől véglegesen még nem elidegenedettek fejében is konfliktust okoznak ezek a jelképek. Többiekkel, iskolatársakkal vitázva, hittanos gyerek sírva tiltakozott, hogy ő igenis a Tél­apóban hisz és nem a Jézuskában. Igaz, csak negyedik osztályos. Anyukája azzal védekezett, hogy de ő min­dent megad gyermekének, legyen csak boldog gyer­mekkora, jöjjön a Mikulás, a Télapó, a fenyőfa, s eb­re. Az osztályharcra épülő korábbi szocialista társa­dalomból a pártharcokra épülő és ezért pusztuló mai magyar társadalom csak az erkölcsi értékek megbecsü­lése, a becsületes munka, a másik ember tisztelete vona­lán érhet el eredményeket és a jövő távlatai, a szellemi­spirituális és az anyagi felemelkedés is ebben rejlik. Ahogyan a környezet védelmével is vagyunk, úgy igaz ebben az összefüggésben is: kiki söpörjön először a maga háza előtt. Legyen tiszta minden udvar és min­den ház, és ezzel tisztább lesz az egész ország. Vonat­kozik ez az egyházakra, hogy teremtsenek először is a gyülekezetekben, az egyházi közéletben, az ökumeni­kus kapcsolatokban olyan életkörülményeket, ame­lyek előbbre viszik a reánk bízottakat. A sok újraindu­ló egyházi iskola, az új intézmények sora, a korábban évtizedeken át nem gyakorolt missziói tevékenységek nyilvánossága lehetőségeket adnak és elvárásokra fe­lelhetnek. 1996-ban is elimádkozhatjuk a régi fohászt: „Iste­nünk, tedd újjá, változtasd meg az egész világot és kezdd el rajtunk!” be a sorba belefér még a Jézuska is, ha az a gyermek­nek úgy tetszik. Ünnepek után vagyunk, de még nem feledkeztünk bele az új (miben újabb?) esztendő idegtépő rohaná­saiba, még nem untunk bele az áremelkedésekbe, sztrájkhírekbe. Tálán még feltehető a kérdés, jól ün- nepeltünk-e? Valóban úgy ünnepeltünk-e, ami meg­felel a „szenteld meg az ünnepnapot” kijelentésnek? Vagy bennünk is olyan szellemi káosz van, mint kor- társaink többségében? Vagy azt hazudtuk, hogy a sze­retet ünnepét ünnepeltük meg és közben szeretetle­nül léptünk bele egymás életébe? Ajándékoztunk, de csak kényszerből? Közben elfelejtettük, hogy az igazi megajándékozottak mi vagyunk? Hogy a bűnbocsá­nat a legnagyobb ajándék? Vagy esetleg ellopjuk egy­más ajándékait? Különösen is azt nehéz sokaknak tu­domásul venni, hogy Isten mint Atya tényleg visszafo­gadja a tékozló fiait, akik magukba szállva, bűnbána­tot tartanak és elindulnak hazafelé azaz Isten felé. De azért indulhatnak el, mert éppen Ő, a láthatatlan Isten láthatóvá tette magát Jézus Krisztusban! Meg­találhatóvá, megízlelhetővé, hallhatóvá, megtapintha- tóvá... nekünk. Ne sajnáljuk egymástól a mennyei ajándékot! Vajon több jut-e nekünk, ha másoktól el­veszünk? Ünnepeltünk! Most ünnepek után csendesedjünk el, vajon jól ünnepeltünk-e? Ünnepeltünk? Vagy csak szórakoztunk egy kicsit, ettünk, ittunk, tévéztünk? Ha minden rendben van, s tényleg áldott ünneplés van mögöttünk, adjunk hálát Istennek és ápoljuk tovább­ra is ezt a lehetőséget. De ha rossz érzés maradt vol­na bennünk, ha kételyek merülnének fel, ha ugyan­olyan fáradtak lennénk, mint előtte, akkor érdemes magunkba szállva megvizsgálni az ünneplésünk ügyét. Mert nagy kár lenne a következő ünnepet is lealacso­nyítani puszta testi szükségletek szintére, és éhen- szomjan halni hagyni lelkünket. Ribár János Dr. Harmati Béla Merre mégy? Jn 14,1-6 Merre mégy? - kérdezzük nap mint nap egymástól. Merre tovább? - kérdezzük az érettségiző diáktól. A válasz lehet határozott, vagy tétova. Merre mégy, emberiség? - fölte- hetjük-e így is a kérdést? Van-e erre is válasz? Talán a válaszok összes­sége, ami naponta sok milliószor fogalmazódik meg kis és nagy em­berek ajkán... Ezek a válaszok nyugtalansággal töltik el a mai em­bert. Nyugtalanító választ ad a köz­gazdász, a társadalomtudós, a poli­tológus, a filozófus és a pszicholó­gus. Nyomasztó jövőképet vetít elénk az irodalom és a filmvilág, és mintha az egyház jövőképe is elsö­tétült volna. A keresztyénség kétezer éven át rendíthetetlenül hirdette: van cél, van út, ami járható. Nap­jainkra elbizonytalanodott az evan­géliumi örömüzenet. A hitet fölvált­ja az általános kételkedés. A kezde­ti kételyek kétségekké, majd kétség­beeséssé erősödnek A mai ember túljutott már a vallásos, a tudomá­nyos és a politikai optimizmus min­den formáján. Elege van már a lo­gikus magyarázatokból, nem nyug­tatja meg illusztris személyiségek magabiztos kinyilatkoztatása. A mai ember már mindent bizalmatlanul szemlél, a mai ember, egyszerűen szólva, már mindentől fél; nem tudja az utat, nincs igazi célja. Jé­zus hasonló helyzetben szólítja meg tanítványait. Rossz előérzetüket oszlatja szét ezekkel a szavakkal: „Ne nyugtalankodjatok... higgye­tek!... ” Van okuk a nyugtalanságra, hi­szen Jézus búcsúzik Elmegy az a személy, akire épült az egész életük a jövőjük Elmegy az, akiért mindent ott­hagytak Aggódva kérdik „Merre mégy?” Nem tudják bogy merre kövessék Jézust. Jézus válasza szinte keményen határozott és egyértelmű: „Én va­gyok az út, az igazság és az élet... ” Én vagyok mindaz, ami fontos a számotokra. Elmegyek de mégis én leszek az út a lábatok alatt... út le­szek a kiúttalanságban. Az igazság az élet valósága leszek a viszony­lagossá vált világban. Az élet leszek számotokra, az élet előtt, az életben, és az élet után. Csak higgy, és mindezt megta­pasztalod! A tanítványok elindultak ezzel a biztatással és átélték ennek valóságát, hitelességét. A Zsidókhoz írt levél szerzője határozottan hirdeti a véres üldözések idején: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”. Pál apostol pedig egy viharos életút végén, a mártírhalál küszöbén ezt mondja: „Harcomat megharcoltam, pályámat megfutot­tam, a hitet megtartottam”. így lesz a minden körülmények között megtartott hit az életet, annak értelmét megtartó hitté. Ne nyugta­lankodjék hát a ti szívetek! Győri Gábor Ünnepek utáni elmélkedés

Next

/
Thumbnails
Contents