Evangélikus Élet, 1983 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1983-01-02 / 1. szám

XLVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1983. január 2. Ára: 4,50 Ft *■ u-K J i Hozz reá víg esztendőt KÖLCSEY HIMNUSZÁNAK E NÉHÁNY SZAVA különösen év utolsó és újesztendő első napján időszerű. Nem véletlenül énekeljük közel tíz milliónyian áhítattal és a nemzeti himnusznak kijáró tiszte­lettel. A címben megadott mondat azonban csonka. Hiányzik belőle az alany. Az alanyt a költő a Himnusz első sorába rejtette. Ott ez így hangzik: Isten. „Isten áldd meg a magyart...” Itt pedig, ha ki­egészítenénk alannyal a mondatot, így hangzana: „Isten, hozz reá víg esztendőt!” Én úgy vélem azonban, hogy minden magyarázat nél­kül is így gondolkodunk és így illeszkedünk Kölcsey költeményének logikájába. Imádság tehát a mi nemzeti himnuszunk. Kérés, könyörgés. És ha volt is olykor teológiai vita akörül, hogy minden további nélkül vál- lalhatjulc-e tartalmilag Himnuszunkat, — a kifogás ezekre (t sorokra esett elsősorban: „megbűnhődte már e nép a múltat s a. jövendőt”, — én úgy vélekedem, hogy éppen könyörgő jellegénél fogva besorol­hatjuk keresztyén imáink közé. Soha jobbkor, soha időszerűbben nem fakadhat ajkunkon, mint napjainkban. Mert valójában nagy szük­ségünk van Isten áldására, segítségére, jövőt biztosító, eligazító szere- tetére. A HIMNUSZBÓL EGY GONDOLAT HIÁNYZIK. Ezt is meg kell állapítanunk. Hiányzik belőle a hála a megélt, megtapasztalt isteni segítségért. A mennyei Édesatya gondoskodó szeretetéért a hálát kü­lön kell megfogalmaznunk a Himnuszon kívül. Erre mindenkinek megvan a szabadsága és lehetősége. Felmérhetjük az elmúlt év aján­dékhalmazát, az eseményekben, dolgokban bekövetkező eredménye­ket, s bennük és mögöttük megtalálhatjuk azt, aki törődik az ég ma­daraival s a mezők liliomaival és elsősorban velünk. De újév nap­ján sokkalta inkább fürkésszük a jövendőt, s a jövendő kritikus mér­földkövei, veszélyes kanyarulatai izgatnak bennünket, s az ezeken való átsegítést kérjük az egek Urától. Itt simul kérésünk a Kölcsey által megénekelt Himnuszba, és ese­dezünk azért, hogy „(Isten) hozz reá (a magyar népre) vig eszten­dőt!” , MERT AZ MINDNYÁJUNK ELŐTT VILÁGOS, hogy a következő esztendő, az 1983-as nehezebb lesz, mint az elmúlt, az 1982-es volt. Ez] nyílt titok, s erre készülnünk kell. Nem úgy, hogy összecsapjuk tenyerünket és azt mondjuk: „ez hallatlan”, „ez nem esketik meg velünk”, még csak úgy sem, hogy pánikba esünk. így nem! Most lesz igazán szükségünk hideg fejre és józan észre! Elsősorban gazdasági helyeztünkre gondolok. Eddig úgy fogalmaz­tunk, hogy „harcot folytattunk az életszínvonal megőrzéséért”. Vagyis nem azért, hogy emelkedjék az életszínvonal, hanem megőriz­zük elért eredményeinket. Ezt hovatovább sikerült is, miközben ész- revehelöleg a szomszédos államokban, de a világ minden tájékán súlyos nehézségek ütötték fel fejüket. Ténylegesen a jólét piciny szi­gete voltunk egy gazdaságilag háborgó tenger közepette. „Magyar csodáról” beszéltek és beszéltünk, s valóban csodának kellett történ­nie althoz, hogy a sok külső, belső nehézség nem mosta el partjain­kat. A hullámcsapások azonban tartósnak mutatkoznak. S bár jól ki­épített gátrendszerünk van, a gátak karbantartása is az életszínvonal rovására megy. Beszéljünk magyarul! A világ közel tiz év óta válság­gal küzd, infláció, munkanélküliség kíséri Nyugaton e jelenséget. SENKI NE GONDOLJON ÖNTELTEN ARRA, hogy a magyar gazdaság minden nyomást kibír. A világ egy és oszthatatlan, ezt többször kimondtuk, s oszthatatlan a KGST-n belül és kívül egy­aránt. A gond együttesen jelentkezik, ha termelésről és ha értékesí­tésről van szó. Hogy e mögött vaskos politika is meghúzódik, az ter­mészetes. És, hogy valahol, valakik térdre akarnak kényszeríteni ben­nünket, az is benne van a játszmában. De az is, hogy a magyar gaz­dasági élet próbatétele csak ezután kezdődik igazán. Mi eddig szeren­csésen viszavertünk minden elsüllyesztési kísérletet. S ez önmagában is garancia arra nézve, hogy a jövőben is helyt fogunk állni. De a helytálláshoz a társadalom mélyreható támogatása és kitartá­sa szükséges. Vagyis a jövőben fogi nyilvánvalóvá válni, hogy a be­fektetett erkölcsi és anyagi löké mennyiben vált a nemzet gerincé­vé. Az erkölcsi töke befektetésénél egyházunk is bábáskodott, s ezért •an joga kimondani a türelem, helytállás, szerény lemondás és kitar- ís erkölcsi tételeit. Arról van ugyanis szó, hogy meg kell szoknunk s el kell viselnünk, ha szerényebb keretek között élünk, ha pénzün- •rt kevesebbet vásárolhatunk, ha tehát az un. „reálbér” értéke ke- ebb lesz. iZ ÁLDOZATHOZATAL SZÉCHENYI SZAVAIVAL a „közmeg- ezés” jegyében fogalmazódik. Mert közös lesz a gondunk. Közös díjasainkkal, gyermekeinkkel, de közös a munkabíró és dolgozó 'alommal. emzeti közvélemény eddig ragyogóan vizsgázóit. Az elmúlt n többszörös árrendezés vált szükségessé. Nem leltünk általa abbak. ezt mindenki tudja. De meglepő volt, és nemzeti tar­ra jellemző, hogy különösebb nehézség nélkül elfogadtuk s .ásul vettük a gazdasági életben bekövetkezett korrekciókat, mar a jót elfogadtuk...” — volt a keresztyének hozzáállása eh- ■-Z a kérdéshez Másképpen fogalmazva azt tudom mondani, hogy politika es az állampolgári élet, illetve gyakorlat felbecsülhetetlen gysége mutatkozott meg. Nem örültünk a gazdasági életben beállt adózásnak, de tudtuk, hogy így és csakis így lehet megpróbálni a agyobb veszély, az örvény kikerülését. Ebben mutatkozott meg a leimet erős gerince. És ezért hivatkoztam Széchenyi szavaira: „köz- megegyezés” Es erre a jövőben meg inkább szükségünk Lesz. Sok malik a közösség, a társadalom hangulatán. Nem a veszély nagyságáról szólunk, a szakavatottak ezt jobban tudják. A magunk hozzájárulását kérjük számon. A türelmet, megértést, helytállást, ki­tartást. Mondhatnám így is: takarékosabb életet kell folytatnunk és a jövőben még inkább. Kissé ugyan ettől elszoktunk, mert igen gyor­san belenőttünk a fogyasztói társadalomra szabott ruhába. A jövő evet, ha szabad egyetlen gondolatba sűríteni: „takarékossági eszten­dőnek kell tekinteni!” Kissé rákényszérítenek erre a körülmények is. De mennyivel másabb erkölcsi értéke van annak, ha önként, a józan eszünk által indíttatva takarékoskodunk. „HOZZ REÁ VÍG ESZTENDŐT!” — idéztük Kölcseyt. A víg esz- ••iciő mégis küszöbünkhöz érkezett. Sokat tehetünk azért, hogy még- vindennek ellenére víg esztendőt Zárjunk. A mennyei Édesatya . , akihez nemzeti imádságunkban fordulunk, meghallgat és meg- minden tevékenységünket, s megáldja jószándékú helytállásun- *»*• Kédcy Pál Van mondanivalója ma is... A jubileumi Lutker-év elé Üj esztendők kezdetén egyút­tal az evangélikusság- nagy csa­ládja jubileumi évének küszöbé­hez is érkeztünk. 1983. november 10-én lesz 500 éve annak, hogy a szászországi Eislebenben, egyszerű bányászcsalád sarjaként megszü­letett Luther Márton. Nemcsak a reformáció hazájának mindkét német államában, hanem minde­nütt, ahol elterjedt a ma több mint 70 millió hívőt számláló evangélikusság, nagy előkészüle­tek folynak az évforduló méltó megünneplésére. A középkor végi Európának egyházi visszaélésekkel, de ugyan­akkor új eszmékkel vajúdó kor­szakába robbant bele egy ágos- tonrendi szerzetes-tanár prófétai erejű szava. Azok a tételek, ame­lyeket Luther 1517. őszén a Wit­tenbergi vártemplom kapujára ki­szögezett, megrendítették a sok te­kintetben eltorzult középkori egy­ház tanításait és intézményét, és egyben új korszakot nyitottak a keresztyén gondolkodás történe­tében. A magyar evangélikusság abban a tudatban készül erre az évfordu­lóra, hogy hazánkban a reformá­ció eszméi — több hullámban — egész nemzeti művelődésünket megtermékenyítették. Elég csak annyit megemlítenünk, hogy ki­váló evangélikus iskoláink több mint négy évszázadon keresztül olyan -egyéniségeket neveltek, mint Wittnyédy, Petrőczy, Thö­köly. Hajnóczy. Berzsenyi. Bajza, Petőfi, Kossuth, Bajcsy-Zsilinsz­ky. LUTHER NEMCSAK A SA­JÁT KORÁNAK EGYHÁZI ÉLE­TÉT kavarta fel reformátori mű­ködésével, hanem a régi és az új között vívódó, nagy hatású egyé­niségével az utókort is új rá meg újra állásfoglalásra késztette. Ed­dig a különböző felekezeti és tár­sadalomtudományi megközelítések /Y" ST x 1 Luther szülőháza Eislebenben meglehetősen egyoldalú portré­kat festettek róla. Összetett sze­mélyisége és szerteágazó tevé­kenységé azonban komplex, elfo­gulatlan feltárást igényel. A Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Emlékbizottsága dr. Káldy Zoltán püspök elnökle­tével azzal a reménységgel kezd­te meg múlt év áprilisában műkö­dését, hogy tervezett munkájával hozzájárulhat majd egy korszerű, Hálaadással és reménységgel Dr. Nagy Gyula püspök karácsonyi és újévi köszöntője t a Magyar Rádió külföldi hírszolgálataiban A Magyar Rádió, külföldi szolgálata keretében, az elmúlt évekhez hasonlóan karácsonykor és újévkor egyházi vonatkozású programot közvetített az országunk határain kívül élő, magyarokhoz és a kül­földi egyházak hívei számára. Ez évben a Magyar Rádió felkérésére a „Szülőföldünk” rövidhul­lámon sugárzott programja, valamint az angol és a német nyelvű hír- szolgálat keretében dr. Nagy Gyula evangélikus püspök szólt a hazai egyházak elmúlt évéről és a jövő évi feladatairól. „A megnehezedett külső körülmények — a nemzetközi feszültségek és a gazdasági világ- problémák — ellenére egyházaink hűséggel végezték szolgálatukat, életük tovább fejlődött és gazdagodott” — mondotta a püspök. Szólt a hazai egyházak és államunk közötti rendezett, jó viszony tovább erősödéséről és adatokat sorolt fel a Magyarországi Evangélikus Egy­ház életének különféle területeiről. „A reánk váró legfontosabb feladatok: a hűséges egyházi szolgálat Isten igéjével és a szentségekkel; az egymásért és népünkért való fe­lelősség; a becsületes munka, az erkölcsi példaadás és segítő ma­gatartás a mindennapi életben; végül, a közös erőfeszítés itthon és mindenütt a világon a borzalmas atomhalál távoltartásáért Istentől teremtett, gyönyörű világunktól, a közös fáradozás igazságos, békés és emberséges fejlődésért a világban”. Szólt a püspök a magyar evan­gélikusokra 1983-ban váró két fontos, külön feladatról: Luther Már­ton születése 500. évfordulója méltó hazai megünnepléséről és az 1984. évi budapesti evangélikus világgyűlés jó előkészítéséről. „Örömünkre tovább gazdagodtak jó kapcsolataink a világ minden részében élő magyar testvéreinkkel is — mondotta —, aminek a je­lei voltak a-sikeres 1982. évi anyanyelvi konferencia hazánkban, a nagyszámú hazalátogató magyar család és vendég, egyházunkban pe­dig a legmagasabb kitüntetést jelentő tiszteletbeli teológiai doktori fokozat adományozása Brachna Gábor amerikai, clevelandi magyar föesperesnek.” ' „Bizonyos, hogy sok munka, erőfeszítés, sok szeretet és mindenek­előtt erős hit kell ahhoz, hogy helyt állhassunk az új esztendőben egyházunk sokféle szolgálatában — fejeződött be a külföldi magya- rokhoz-intézett üzenet. — De Isten kegyelmében bízva, reménységgel nézünk előre. Ezzel a reménységgel köszöntőm hazai egyházunk és a hazai egyházak nevében külföldön élő magyar testvéreinket, kívá­nok családjaiknak, szeretteiknek áldott, boldog karácsonyt ’és békés, boldog új esztendőt. Kérem, őrizzék a szívükben, imádságaikban, be­csüljék és szeressék a távólban is ezt a magyar hazát, magyar népün­ket és egyházait, hogy egy szívvel kérhessük nemzeti imádságunkkal: Isten, áldd meg a magyart!” tárgyilagos és árnyalt Luther-kép magyarországi hatásának sokolda­lúbb ismertetéséhez. Az Emlékbizottság felkérésére tudományos életünk több kiváló­sága is késznek nyilatkozott a munkában való közreműködésre: Az általunk javasolt munkaprog­ram újabb tudományos kutatá­sokra akarja ösztönözni a szakem­bereket, mind a teológiai és tár­sadalomtudományok, mind pedig a zene-, művészet-, egyház- és irodalomtörténet összefüggései­ben. KEVESEN ISMERIK — MÉG EGYHÁZUNKBAN IS — nagy re­formátorunkat hatalmas irodalmi tevékenységének oldaláról. Ri­chard Friedenthal népszerű köny­ve révén még fordulatos életének epizódjai is jobban ismertek, mint akár bibliafordító munkássága. Wartburgi magányának 300 na­pos csendjében például fél év alatt 13 művet írt, majd két és fél hónapos munkájával — 1522 ele­jén — a bibliafordítás történeté­nek legizesebb gyümölcse érett be: az irodalmi német nyelvre fordított Újszövetség. Tömör tételekbe foglalt hitval­lásai, közérthető módon írt kátéi, az egyházi élet és a teológia szá­mos területét érintő, sőt, gyak­ran a világi élet — hivatás, ka­tonáskodás, kereskedés, uzsora — aktuális kérdéseit is szenvedély- lyel tárgyaló írásai zsenialitásáról és páratlan munkabírásáról ta­núskodnak. Luther személyének és a refor­máció mozgalmának az irodalom­ra, a nerhzeti nyelvek formálásá­ra tett korszakos hatása mellett fel kell figyelnünk azokra a ha­tásokra is, amelyek a művészetek birodalmában jelentkeztek. A nemzetközi szakirodalom is csak az utóbbi egy-két évtizedben kez­dett behatóbban foglalkozni a pro­testáns művészet sajátosságainak a feltárásával. Sokan úgy gondol­ják, hogy „a protestantizmus ki­űzte a művészetet a templomok­ból”. LutheP azonban a templom terén belül jelentkező képi ábrá­zolás tekintetében mérsékelt ál­láspontot képviselt. Ha teológiai okokból küzdött is a képek ado­mányozásához fűződő érdemhit ellen, szociális meggondolásokból pedig elvetette a pompát, mégis hitt,a szemléletes biblia ábrázolá­sok tanító erejében, a szakrális művészetet pedig a teremtmény és a Teremtő érzéki-konkrét, térben létrejövő találkozásának tekintet­te. Kortársai közül különösen Lucas Cranach volt a!!, aki a re­formátor személyes közelségében festményeken és illusztrációk so­kaságán megalapozta és hosszú időre meghatározta az evangéli­kus egyházművészet ábrázolási típusait. LUTHER SZEMÉLYISÉGÉNEK ÉS REFORMÁTORI MŰKÖDÉ­SÉNEK széles körű vizsgálata bi­zonyára igazolja majd azt a meg­győződésünket, hogy életműve mindmáig választ igénylő kérdé­seket tesz fel egyháznak és társa­dalomnak egyaránt. A reformációból kisarjadt irányzatok, mozgalmak és egyhá­zak mind I uthert ismerik el szel­lemi ősüknek. Az ökumenikus mazgalom és a teológiai gondolko­dás előrehaladásával pedig mint­ha megérintené a lutheri tanítás azt az anyagegyházat is amelyből egykor kiszakadt. Társadalm kintetben is hozzájárult az e pai népek arculatának átformálá­sához a munkáról, srköjcsről, hi­vatásról, műveltségről és csa­ládról vallott felfogásával. Lu­thernek még ötszáz év múltán is van számunkra megszívlelendő mondanivalója. Fabiny Tibor

Next

/
Thumbnails
Contents