Evangélikus Élet, 1972 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1972-01-02 / 1. szám

XXXVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1972. január Z. Ara; Z,— forint A munka világrendszere mellett állunk A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyűlése JELENTŐS ESEMÉNYE volt magyarországi evangélikus egyházunk életének az 1971 december 10-én, az Országos Egy­ház székházában tartott országos közgyűlése. Jelentőségét egyrészt az adta, hogy új egyházi törvényeink értelmében az országos közgyűlést csak három évenként kell összehívni. Így az több évről ad összefoglalást. Az idei köz­gyűlés jelentőségét tovább növelte, hogy a számbavett időszak olyan kiemelkedő eseményeket ölelt fel, mint hazánk felsza- badulasa 25. évfordulójának, az állam és egyház között kötött egyezmény 20 éves jubileuma, Teológiai Akadémiánk 20 éves fennállásának megünneplése. A közgyűlés tehát egyúttal egy­házunknak egy hosszabb, az új, szocialista rendet építő magyar életben megtett negyedszázados útján nyert tapasztalatait is összegezte — amint azt dr. Mihályfi Ernő országos felügyelő is hangsúlyozta megnyitó beszédében. EMELTE A KÖZGYŰLÉS JELENTŐSÉGÉT, hogy megjelent azon és felszólalt Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyház­ügyi Hivatal elnöke, akit elkísért Grnák Károly főosztályveze­tő is. (Az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének felszólalását az országos közgyűlés lelkesen fogadott határozata alapján lapunk harmadik oldalán teljes egészében közöljük.) A vendégek sorában köszönthettük Szamosközi István duna- melléki református püspököt, aki elhozta dr. Bartha Tibornak, az ökumenikus Tanács elnökének, a Református Zsinat elnö' kének köszöntését is, Palotai Sándort, a Szabadegyházak Ta­nácsa elnökét, Laczkovszki Jánost, a Baptista Egyház elnö­két, Ferencz József unitárius püspököt, valamint a testvér­egyházak és evangélikus egyházunk kiemelkedő személyiségeit. A KÖZGYŰLÉS MEGNYITÁSA és megalakulása után a köz­gyűlés hivatalból tagjai, az országos intézmények vezetői, az egyházi testületek képviselői, a közgyűlés színhelyét megtöltő nagyszámú vendégsereg előtt olvasta fel jelentését D. Káldy Zoltán az országos közgyűlés püspök-elnöke. D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK JELENTÉSÉBEN beszámolt az elmúlt időszak kiemelkedő eseményeiről, majd rátért arra a részletes elemzésre, amely meghatározza a jelenben és az elkövetkező időszakban egyházunk szolgálatát. Korunk fő ellentmondása Ha egyházunk jól és gyű- . szocializmus és a kapitalizmus mölcsözően akarja elvégezni osztályharcában formálódik szolgálatát hazánkban és hatá- ma és holnap a világ. rainkon túl is, nem eleg azt hangsúlyoznia, hogy „tisztán és igazán kell hirdetnie az evangéliumot” és „végeznie kell a diakónia szolgálatát”, hanem jól kell értenie azt a világot, amelyben ezeket a szolgálatait végzi. Ha az egy­ház és annak képviselői nem értik azokat a folyamatokat, amelyek a világban végbe­mennek és nem látják az ese­mények világtávlatú összefüg­géseit és ennek kapcsán azt az új magyar világot, amely­ben élünk, a legjobb szándékú egyházi szolgálatok is a „le­vegőben” maradnak, vagy még rosszabb esetben olyan folya­matokat segítenek, amelyek az emberiség jelene és jövője szempontjából negative ítélen- dők meg. VANNAK, AKIK azt állít­ják, hogy nem lehet lényegé­ben megérteni a világot. A nemzetközi élet sokszor na­gyon bonyolult és nemegyszer egymásnak ellentmondó ese­ményei között valóban nem könnyű eligazodni. Az esemé­nyek hihetetlenül gyors válto­zását is nehéz regisztrálni, de a látszat szerint még nehezebb azok összefüggéseit, eredőit és céljait látni. Miért is történ­nek azok az események, ame­lyek éppen történnek. Aki nem intézi el az egyházban a tör­ténelmi események folyamatát azzal, hogy „Isten szuverén ha­talommal kormányozza a vilá­got és Ö pontosan tudja, hogy mi és miért történik”, hanem a világkormányzó Istenben való hitét meg nem tagadva eszét is használva elemzi az esemé­nyeket, világosan fogja látni, hogy korunk eseményeinek mozgató rugója egy antago- nisztikus ellentmondás: a munka és a tőke ellentéte, kö­zelebbről, a munka és a tőke világrendszerének, a szocia­lizmusnak és a kapitalizmus­nak világméretű küzdelme. Ha ezt látjuk, akkor tudjuk „he­lyére” tenni a dolgokat. Meg­győződésem szerint igaza van marxista barátainknak, ami­kor az események megítélésé­nél az osztályharcból indul­nak ki és azt állítják, hogy a SOKAN VANNAK a világ különböző részein, akik azt mondják, hogy korunkban nem a szocializmus és a kapi­talizmus közötti ellentmondás a fő ellentmondás. Vannak, akik a gyarmatok és a gyar­mattartók között, mások a kis és nagy országok között lát­ják a fő ellentmondást. Olya­nok is vannak, akik szerint a szegény és gazdag népek kö­zött, ismét mások a fehér és a színes bőrűek között. Nem vi­tás, hogy ezeket az ellentmon­dósokat sem lehet figyelmen kívül hagyni, mégis a dolgok legmélyén a szocializmus és a kapitalizmus két ellentétes társadalmi rendszere vív vi­lágméretű osztályharcot. Egyik oldalon a szocializmus, a ha­ladás és béke erői, másik ol­dalon az imperializmus. A har­madik világban is lényegében nemzetközi osztályharc folyik a haladás és a reakció, a béke és a háború erői között. NEM LEHET KÉTSÉG afe­lől, hogy akár az Egyesült Ál­lamok indokínai agresszióját nézzük, akár az Egyesült Ál­lamok és Izrael kormányának az arab népek elleni agresszió­ját, akár Európában sok pozi­tív esemény mellett a negatív jelenségeket, pl. a szovjet— nyugatnémet, a lengyel—nyu­gatnémet egyezmények rati­fikálásának késleltetését és sok más eseményt a világban, ezekben az összefüggésekben és ezeken a területeken a ha­ladás erői csapnak össze a visszahúzó erőkkel, a tőke vi­lágrendszere a munka világ- rendszerével. A KÉT VILÁGRENDSZER küzdőterén jelen vannak a ke­resztyén egyházak és a keresz­tyén emberek. Egyes becslések szerint az öt világrészben szá­muk megközelítőleg I milliárd. Ez azt is jelenti, hogy min­den 3—4. ember ilyen, vagy olyan formában Jézus Krisz­tus tanítványának mondja magát. Az egyes keresztyének jelenlétén kívül jelen vannak a küzdőtéren a különböző egy­házak, mint szervezett közös­ségek, és organizmusok. És pe­dig úgy, hogy egyes területeken nagyon jelentős súllyal ren­delkeznek az országok életén belül. A nemzeti egyházakon kívül jelen vannak az egyházi világszervezetek és a Vatikán irányítása alatt álló római ka­tolikus egyház több, mint 500 millió tagjával D. Káldy Zoltán püspök beszámolóját tartja ÉGY PILLANATIG SEM szeretném tagadni, hogy Isten azért teremtette a Szentlélek által az egyházat és azért tart­ja fenn, hogy a' bűnbocsánat evangéliumát hirdesse, „mert Ö nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtér­jen és éljen”. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy Istennek nem ez az egyetlen célja az egy­kezetű keresztyén egyházaikban, és egyházi világszervezeteknél, hogy „az egyház csak általá­nos irányelveket adhat a tár­sadalmi kérdések területén és nem szabad arra vállalkoznia, hogy beleavatkozzék a napi politikába, illetőleg odaálljon egyik, vagy másik küzdőfél mellé világviszonylatban és egy társadalmon belül.” Sok­szor úgy tűnik, hogy annál „keresztyénibb” egy egyházi állásfoglalás, minél „általáno­sabb”, minél kevesebb benne a konkrétség, vagy egy ügy mellé való odaállás. Vagyis az megy a korrekt keresztyén úton, aki ilyen általánosságo­kat mond: „Mi a szeretet út­ján járunk és javasoljuk, hogy a különböző problémákat a vi­lágban szeretetben oldják meg”, „mi a Béke Fejedelmé­nek tanítványai vagyunk s éppen ezért mindenütt a bé­két és a békés megoldásokat segítjük”, „mi azt akarjuk, hogy mindenkinek legyen ke­nyere és igazságosság legyen a földön”, „mi azt akarjuk, hogy az emberek között egyenlőség legyen és a fajok is megbé- küljenek egymással”, stb. De, ha már arról van szó, hogy ezek az „általános irányelvek” hogyan valósuljanak, köze­lebbről, hogyan valósuljanak meg világméretekben és egyes társadalmakon belül, akkor már visszahúzódás történik a legtöbb egyháznál és világszer­vezetnél, mondván, hogy a „végrehajtásban az egyháznak nincs szerepé”. És most meg kell kérdő jeleznünk, hogy va­lóban az az „igazi” egyházi magatartás, amely „általános irányelveket” ad az emberi­ség problémáinak megoldására és nem vesz részt abban a küzdelemben, amely ezeknek az irányelveknek a gyakorlat­ban való megvalósításáért fo­lyik? MEGGYŐZŐDÉSEM SZE­RINT a keresztyén egyházak házzal és a megtért emberrel Ha csak ez volna a célja, a megtérés után az embert azon­nal kivenné ebből a világból és magához szólítaná, hiszen elérte vele a célját. Ehelyett azonban a megtért embert eb­ben a világban hagyja és az egyházat sem „veszi ki a vi­lágból”. Éppen ezért nyomul elénk a nagy kérdés: miért van az egyház és benne az egyes keresztyén ebben a vi­lágban? Miért hagyatott itt? Nyilvánvalóan azért, hogy Is­tentől kapott szeretetét gyako­rolja a felebarát iránt. Ez a szeretet azonban nemcsak az individuumok iránt, hanem közösségek iránt is kötelez. Kötelez az egész ember-világ boldogításának segítésére. ITT ÉRKEZÜNK EL ahhoz a ponthoz, hogy kimerülhet-e ez a segítés a hétköznapi élet­ben gyakorolt „jó cselekede- tek”-ben, az intézményes dia- kóniában, az egyházi világ- szervezetek segélyakcióiban, bizonyos keresztyén irányel­vek meghirdetésében a világ és a különböző társadalmak számára, esetleg pápai encik- likák kibocsátásában. Nem in­kább az-e a feladata a világ keresztyénségének, hogy reá­lisan végiggondolja azt a vi­lágméretű küzdelmet, amely a munka és a tőke világrendszerei között folyik és egyenként is és összességében is segítse a jobbat, a haladás és béke erőit az imperializmussal szemben. A végső feleletadás előtt még egy kérdést meg kell vizsgál­nunk. és benne a keresztyén hívők a mi korunkban akkor végzik el szolgálatúidat, ha nem egysze­rűen „általános irányelveket” adnak a világnak — amelyek­ből végső sorban az tűnhetne ki, hogy ők akarnak atyáskod­ni a világ felett —, hanem, ha egyértelmű döntéseket hoznak és a döntéseket valóságos tet­tekben valósítják meg. A tettekhez pedig a jelensé­geket előidéző okok feltárásán keresztül vezet az út. Nem elég általában beszélni az igazságról, hanem rá kell vi­lágítani azokra az okokra, amelyek az adott társadalmi szerkezet igazságtalanságait létrehozzák és ezek ellen az okok ellen kell tettekkel fel­lépni. Az igazságtalanságokat számos gazdasági és politikai bűn idézi elő. Ezeket a bűnö­ket kell konkréten megkeresni és azok ellen kell fellépni. TELJESEN. EGYETÉRTEK a nemrég befejezett, Rómában tartott harmadik püspöki vi- lágszinódus ülésén elhangzott egyik felszólalással. Kim Diem, a dél-vietnami Hue város ró­mai katolikus érseke a Dél- Vietnamban átélt események nyomán kijelentette: „A né­pek, amelyek már századok óta szenvednek, nem hisznek többé a szavaknak. Az egyház nyilatkozatai az igazságosság és béke érdekében nagyon ne­mesek és nagyon nagy helyes­lésre találnak. Néha annyira kegyes kifejezéseket tartal­maznak, hogy az igazságta­lanság és a háború gyújtogatói is tapsolnak hozzá”. Valóban úgy van, hogy olyan szép ál­talános irányelveket tudnak a keresztyén egyházak a világ számára produkálni, hogy azo­kat még olyan csoportosulá­sok, mozgalmak és egyesek is fel tudják használni, akik például éppen a szeretet ne­vében akarják „megmenteni” a világot a szocializmustól, vagy a vietnami agresszió fel­számolásától, ELŐTTEM NEM VITAS, hogy alig volt még kor az em­beriség történetében, amelyben olyan nagy-nagy chance ada­tott volna az egymilliárd ke­resztyénnek, mint ma arra, hogy aktívan részt vegyen az emberiség békés holnapjának kialakításában és pedig úgy, hogy teljes egyoldalúsággal a haladás mellé áll és abban a nagy küzdelemben, amely ma világméretekben a munka és a tőke világrendszere között fo­lyik, a munka világrendszere mellé áll A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ — el nem jelentéktelenítve, sőt fenntartva azt a világnézeti különbséget, amely a marxiz­mus és a keresztyén hit-elvek, illetőleg az evangélium és a marxista ideológia között fenn­áll — a munka világrendszere, a szocializmus mellett áll és annak célkitűzéseit nemcsak az egyháztagok hétköznapi munkáján keresztül kívánja elősegíteni, hanem az egyház­nak, mint egyháznak diakóniai létformájával a szocializmus­ban és mint egyháznak odaál- lásával a szocialista építés TTlßlLß VILÁGVISZONYLATBAN pedig valamennyi keresztyén egyház cselekvési egységének megteremtését tartjuk szüksé­gesnek, hogy az egész keresz- tyénség ne általános irányel­vekkel, hanem tettekkel küzd­jön a jóakaraté és haladó em­berek támogatásával a népek együttműködéséért, az elnyo­mott és kizsákmányolt népek igazságáért, békés világrendért, ugyanakkor fogjon össze azok­kal, akik meg akarják állítani a fegyverkezési versenyt, az - atomfegyverek gyártását, el akarják törölni a faji megkü­lönböztetést és meg akarják valósítani a javak egyenletes elosztását. Ezek után a püspök sorra vette azokat a válság-gócokat, amelyek napjainkban akadá­lyozzák az emberiség békés együttélését és ismertette a döntéseket, amelyek jelzik (Folytatás a 2. oldalon) Újévi köszöntés Üjesztendő alkalmából szeretettel köszöntjük lapunk olva­sóit, drága testvéreinket, akik érdeklődéssel és figyelemmel veszik kézbe az Evangélikus Életet, hogy olvasásakor bekap­csolódjanak a magyarországi evangélikus egyház életébe, gon­dolkodásmódjába, szolgálatába. Mindnyájunkat, akik az új esztendőbe indulunk, összeköt Jézus neve. Hiszen jíjé» napja Jézus névadásának ünnepe is és az új naptári évbe való indu­lásunk első napja is. JÉZUS NEVÉVEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÜJESZTENDŐT. Eb­ben érvényesül mindaz a gazdag tartalom, amit Jézus neve jelent nekünk, ugyanakkor a polgári esztendő fordulópontja figyelmez­tet éveink múlására is, előretekintésére is, s arra bíztat, hogy az előttünk álló útra is tekintsünk Jézus nevében. Jézus neve görög­latin formája a héber Jesua névnek, amely azt jelenti: megszaba­dít az Úr. Isten maga szánta ezt a nevet Jézusnak, amikor József­nek angyal áltál ezt üzente a születendő gyermekről: „Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből’’ (Mt 1, 21). Ez az Isten által adott név azt a személyt jelöli meg, aki életét adta értünk, hogy vele együtt feltámadásunk legyen. „Ezért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név felett való” (Fii 2, 9), Az ő neve az egyetlen, amely Isten előtt megtart minket, „mert nem adatott meg emberek között az ég alatt más név, amely által kellene megtartatnunk” (Csel 4, 12). ÚJ ESZTENDŐT KEZDENI Jézus nevében azt jelenti, hogy vele indulunk el és vele akarjuk járni az előttünk álló eszten­dőt is, és az egész földi életet. Aki Jézus nevével indul, az ő lelkületét képviseli és hordozza. Vele együtt szereti az embere­ket. Vele együtt tud szolgálni embertársainak, vele együtt akarja az egyház népével együtt a cselekvő szeretet útját járni, Nemcsak személyes keresztyénségünk, hanem egész egyhá­zunk élete is Jézus nevével indul az új esztendőben. Szemé­lyes hitünk egybeolvad gyülekezeteink hitével. Egész magyar- országi evangélikus egyházunk hitével. Egész egyházunk át­fogó közösségében is érvényes az, hogy Jézus neve ragyog as új esztendő homlokán. Jézus nevével indulunk azoknak a fel­adatoknak az elvégzésére, amelyek egyházunk előtt állnafy. JÉZUS NEVE RAGYOG AZ ESZTENDŐ KEZDETEN, hogy ennek a névnek az oltalma, irányítása, ereje jegyében járjunk az esztendő minden napján. Akit Isten a keresztségben elhívott ennek a névnek a követésére, az Krisztustól kap értelmet, ta­nácsot, irányítást az életben. Pál apostol tanácsa így igazít el minket erre az esztendőre is: „Mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, az Úr Jézusnak nevében cselekedjétek” (Kői 13, 17). Ez azt jelenti, hogy Jézus lelkületével, az Ű megbízatá­sa szerint, az általa adott feladattal járjunk az új esztendőben. Ö azt kvtánja, hogy hozzátartozásunkat a felebaráti szeretet vonalán valósítsuk meg. Nem önmagát állította oda célként, hanem azt, hogy a tőle tanult szeretettel szolgáljunk ember­társainknak. őt nem lehet szeretni az emberek szeretete nél­kül. Ö ma is kiküldi tanítványait, hogy enyhítsenek minden emberi szenvedést, ott legyenek, ahol dolgozni kell az embe­rek javáért, ahol védelmezik az életet, a jövendőt, a békét. Jé­zus nevében nem lehet cselekedni semmit, ami emberellenes. Jézus nevében mindent meg kell tennünk, ami az emberi éle­tet szolgálja és előbbre viszi. A Jézus nevében rejlő erő indít minket mindannak cselek­vésére, amit tőlünk joggal megkívánhat. Isten megadja az erőt és energiát ahhoz, amit kíván. Jézus neve nem üres fogalom, hanem erőforrás. Jézus nevében imádkozik a gyülekezet. A Szentháromság nevében kezdünk minden istentiszteletet. Az igéből és az imádságból kapjuk Isten erejét. Az új esztendő­ben is nyitva áll előttünk ez az erőforrás, meríthetünk belőle. Isten fog hívni az előttünk álló esztendőben is Jézushoz, hogy tőle nyerjünk újra meg újra lelki erőt, vigasztalást, bűnbocsá­natot. A JÉZUS NEVÉVEL MEGKEZDETT ÜJ ESZTENDŐ így válhat új lehetőségek alkalmává, hogy amit az Ő nevében kezdtünk el, azt az Ö dicsőségére fejezhessük be. D„ dr. Ottlyk Ernő Ne általános irányelveket, hanem tetteket! ELTERJEDT TEOLÓGIAI ÁLLÁSPONT a különböző fele­« t

Next

/
Thumbnails
Contents