Evangélikus Élet, 1964 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1964-01-05 / 1. szám

KP. RÉRM, BP. 78. A béke új éve Új esztendő új szolgálatunk DJ ÉV ELEJÉN NEM JELENT MEGLEPETÉST, ha az élet minden területéről tervekkel, programokkal találkozunk. Az élet természetéhez tartozik, hogy bizonyos alkalmakkor nagyobb lélegzetet veszünk, és beosztjuk a megteendő utat, hogy eredményesen célhoz érjünk. Ilyen alkalom új esztendő küszöbe. Nagyobb lélegzetet veszünk, mert amikor felvázoljuk az előttünk levő feladatokat, bizony szükség van rá. All ez az egyszerű emberekre csakúgy, mint nagyobb közösségekre, egyházra, nemzetre, államra egyaránt. Ezekben a napokban sok-sok tervtől, programtól zsong a fejünk. És valamennyi, amelyek átfutottak tudatunkon, mind­mind egytől egyig az emberek sorsának könnyítésén, az em­beri élet szépítésén fáradoznak. Ha végig gondoljuk őket, ak­kor ez a jóleső érzés tölthet el bennünket, hogy ezek a tervek, programok hatalmas láncolatai az értünk törődésnek. Vala­hol talán egy könyv alakjában, vagy a ruházkodás területén, vagy a házimunka könnyítésén, vagy egy jobb és nagyobb falat hozzájutásában érintve vagyunk mindannyian. Tervez­nek sokszínűén, sokoldalúan és a végén ott áll az ember, akiért mindez történik. De ma a sok terv és program közül egyet mégis hang- túlyozottabban szeretnék az olvasó asztalára tenni. AZ ELMÚLT ÉV VÉGÉN az Országos Béketanács is el­fogadott egy munkatervet. És ennél a tervezetnél mindjárt az elején szeretnék eloszlatni egy kételyt. Ugyanis jogosnak lát­szik az a kérdés: vajon a békét s a békével való tennivalókat meg lehet tervezni? Van valami garancia a tekintetben, hogy ezt a munkát tervszerűen végre lehet hajtani? A felelet az: hála Istennek úgy állnak a dolgok, hogy lehet tervezni és végre lehet hajtani ezt a programot. Ez az első nagyszerű dolog! És ez különösen nekünk jelent sokat, akik Isten vilá­got szerető, világot megtartó kegyelmének jeleit olvassuk ki belőle. A másik nagyszerű dolog a munkatervre vonatkozik. Ez a munkaterv valóban olyan nyílt és nyitott minden szerv, csoport, közösség, mozgalom felé, hogy erre még példát alig találunk. A legteljesebb értelemben vett koegzisztenciális program, ami annyit jelent, hogy ebben a programban al­kalom és lehetőség nyílik arra, hogy minden olyan szerve­zettel együtt lehet munkálkodni, amely őszintén szól, cselek­szik és hatást fejt ki a békéért. Ez azt jelenti a továbbiak­ban, hogy minden kétséget kizáróan egybe próbálja ková­csolni a különböző világnézetű, különböző politikai felfogású és a különböző gazdasági, társadalmi rendszerben élő embere­ket. Nagyra becsüli a munkaterv a szocialista országokban eddig elvégzett töretlen békeszellemet és munkásságot, de testvéri kezet nyújt a nyugati államok minden hasonló moz­galma felé is. így egyazon táborba tartozókká válunk, mi, keresztyének és a legkülönbözőbb egyházak, keleti és nyugati népek, vagyis mindazok, akik a háború ellen felemeljük a szavunkat és őszintén akarjuk a békét. A munkaterv nem pusztán elveket rögzít le. Konkrét tennivalókban vázolja az 1964-es programot. Nagy általános­ságban két területe van a munkának: hazai és nemzetközi. A hazai munka folytatását jelenti az eddigieknek. Továbbra is minden tömegszervezet aktív munkájára számít és ebben a munkában az egyházak feladata nem jelentéktelen. Ehhez ilyen részletkérdések tartoznak, mint szolidaritás vállalása az elnyomott népekkel; követelése annak, hogy ahol harcok folynak, szüntessék be; a májusban megrendezendő leszerelési hónap előkészítése; követelése az atommentes zónák létre­hozásának; az „Európa biztonságáért” nemzetközi konferencia hazai előkészítése és a népek között barátság ápolása hazai viszonylatban. Mindezekben a mi evangélikus egyházunk ed­dig is hűségesen helytállt keresztyén etikai alapmagatartásá­ból fakadóan. Ennek következtében ezt a munkát a jövőre nézve is örömmel vállaljuk. A PROGRAM MÁSIK OLDALA nemzetközi vonatkozású. Es itt megemlítjük mindjárt az egyre nagyobb méretűvé váló „Húsvéti meneteket”, amely menetekkel akcióegységet tervez a program. Kiépíti olyan országok békemozgalmával a kap­csolatot, amelyekkel egyáltalán nem, vagy csak nagyon laza volt az afrikai és latin-amerikai országokkal. Szorosabbra kí­vánja fűzni kapcsolatait a Duna menti országok béketanácsai­val. E célok szellemében az Országos Béketanács munkája arra irányul, hogy a Béketanácsban képviselt szervezetek és mozgalmak révén a békemozgalom nevelő tevékenysége és sokoldalú fáradozása eljusson minden emberhez és hatékony­sága elmélyítse a humanizmust, a népek kölcsönös megértését és barátságát. Ez a program-tervezet a maga sokoldalúságával, gazdag­ságával és sokszínűségével mindenkit mozgósít. Külön ki kell még emelnünk azt, ami közelebbről ránk tartozik. Lelkészi karunk valamennyi tagja egytől egyig mind aktív résztvevője a magyar evangélikus papi békebizottságnak. A tervezet fog­lalkozik azzal, hogy a Béketanács akcióját koordinálni fogja a papi békebizottságokkal és e téren az evangélikus lelké- .ek munkájára is számít. Nemzetközi viszonylatban a leg­élesebb elismerést nyerte a Prágai Keresztyén Békemoz- Calomban kifejtett munkánk és máris feltűnő figyelem kíséri az 1964-ben megrendezendő második Világgyűlést. EZEKBEN A HETEKBEN a legkülönbözőbb természetű tervekről szereztünk mindannyian tudomást. A sok program mellett ezt külön is meleg szeretettel ismertettem. Kísérje mindannyiunk figyelme és odaadása, hiszen mindannyiunk szívügye. Vegyünk ehhez is nagy lélegzetet, hiszen az előt­tünk levő év e tekintetben is sok fáradságot igényel. Kísérje Urunk áldása továbbra is az e téren kifejtett munkásságunkat. Rédey Pál — Dr. Vető Lajos püspök újévi rádiós igehirdetéséből — II. Pét. 3, 8. alapján — KÉT ESZTENDŐ KÖZÖTT VAGYUNK. Mögöttünk egy befejezett teljes év: 1963, s előttünk az új év: 1964, ame­lyet éppen csak hogy elkezd­tünk. Voltaképpen sokkal több van előttünk is, mögöttünk is. Mögöttünk van egyéni éle­tünk egész eddigi ideje, ami több évtized, félszáz eszten­dő, vagy még annál több ds lehet. Egyéni életünk ugyan­akkor csupán egyetlen lánc­szeme egy végtelenbe nyúló láncolatnak, melynek kezdete a Földön az élet kezdetével esik össze, s amelyet csak sok ezer esztendővel lehet kifejez­ni, hiszen a kezdet legkezde- tén már ott kellett lennie éle­tünk legelső láncszemének is. Ha tehát nézzük az időnek azt a részét, mely mögöttünk van, s amely elmúlt akkor azt. kell mondanunk, hogy az a messzi végtelenbe vész. Ugyanezt, vagy ehhez ha­sonlót kell mondanunk akkor is, ha előre, a jövőbe nézünk- de nemcsak a saját egyéni életünkre, hanem arra, hogy az emberiség, a Föld, a min- denség létezésében is még bi­zonyára végtelen számú évek sora következik a jövőben. A térben ugyanaz a helyzet, mint az időben. Akármilyen irányban és akármeddig jut­nánk el a leggyorsabb fény­űrhajóval, sehol a világtérben falba nem ütköznénk. A vég­telenségnek minden pontját minden irányban ugyanúgy végtelenség veszi kör őskorul, mint azt a pontot, amelyen mi élünk és vagyunk. Időben és térben mérhetet­len távolságok vesznek körű!. A méretek olyan nagyok, -hogy elmondhatjuk: az egyes ember a mindenséghez képest elenyésző semmi. Ahogyan megrendítő imádságában a zsoltáros több mint kéteze” évvel ezelőtt mondotta Isten­nek: „Imé tenyérnyivé tetted napjainkat, és az én életem előtted, mint a semmi” (39. zsoltár 6. vers). És ha ezt így elfogadtuk, megtettük az első lépést az ember megismerése útján. A MÁSODIK LÉPÉS AZ, hogy észrevegyük: bennünk emberekben van valami, ami más, ami több, ami különb mint a világmindenség. Mert az idő és a tér nem tud sem önmagáról, sem másról. Mi pedig tudunk róla is, magunk­ról is: mi olyan lények va­gyunk, akikben a ' világmin­denség felnyitja a szemét és körülnéz, akik által látja, nézi, szemléli, csodálja önmagát, s mindazt, ami a világon van. Az ember a végtelenség tük­re, szeme, lelke, öntudata. Valljuk be: nem ismerünk ezen a világon különbet, na­gyobbat, csodálatosabbat az embernél. És ez a második lé­pés ahhoz, hogy az embert megismerjük. Megint a zsoltár imádságos szavait idézzük: „Kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél” (Zsolt. 8.). HOGY MI A HARMADIK ÉS A NEGYEDIK lépés az ember önmegismerése útján, abból most itt legyen elég annyi, hogy ezek után gondol­jon ki-ki magára; nézzünk önmagunkba; mélyed jünk el a saját belső világunkban, a lelkűnkben. Valahogy így: itt vagyok tehát én, én X. Y. Mö­göttem, előttem és körülöttem a végtelen idő, a múlt és a jövő, a határtalan világmin­denség, a kozmosz. Fürkészem, milyen lesz az új esztendő. Mit hoz reám, szeretteimre, népemre, az egész emberiség­re. Eszembe jut sok minden az elmúlt esztendőből. Távo­labbi emlékek is ébredeznek bennem. Egy egész világ tá­rul fel belül,, önmagámban, a lelkemben. Jó is és rossz iz. Örömök és bánatok. Bölcső és koporsó. Küzdelmek és győ­zelmek. Ki tudná felsorolni, mi minden! Egy egész világ Még mélyebben, mint kérlel­hetetlen törvényszék működik: bennem a lelkiismeret. Tu­dom, mit szabad és mit. nem. Hogy szeretnem kell ember­társamat és a. javát. kell. mun­kálnom. Hogy nem szabad öl­ni,, nem szabad lopni, csalni., irigykedni. Tudom-e - becsülni saját magamat? Becsülöm-e a más ember életét? Vigyá- zok-e erre a csodára, az élet­re, a magaméra, a máséra úgy, ahogyan azt megér­demli? EMBERI LÉTÜNK NAGY­SZERŰSÉGÉNEK átélése mel­lett megintcsak jelentkezik valami bántó, kínzó fájdalom ds. Nem fizikai semmiségünk tudata fáj, nem is az, hogy ar emberi élet rövid és múlan­dó. Hanem az, hogy az ember olyan kicsi az élet megbecsü­lésében, s az időnek és ké­pességeinek jó felhasználásá­ban. Mert miről beszél az embe­riség története? Mindjárt a bibliai legelső emberpár fiai, Kain és Ábel históriája szerint Kain agyon­veri édes testvérét. Az ókor­tól fogva a XX. század köze­péiig háborúk töltötték ki a történelmet. Az emberi buta­c/t pereik én mi Mi mindig az újba, másba megyünk Es csak az emlékeit jönnek velünk, Mert a percet többé nem éljük át! Körömszakadtig rákapaszkodunk Próbáljuk tartani s ravaszkodunk, De a percet többé nem éljük át! Időnk gyeríyacsonk, lobban — elolvad, Sírunk dombja is egyszer behorpad, A percet mi újra nem éljük át! Ugyanegy folyóba egyszer léphetsz, Mert elfolyik s ismét másban lépkedsz. A percet te többé nem éled át/ Oly keréknyom, melyen nem megy másik! így hát soha, soha el nem vásik! Mi a percet többé nem éljük át! Mi mindig az újba, másba megyünk, S csak emlékárnyékok jönnek velünk, Ha jók, ha rosszak, megyünk tovább! t Mert a percbörtön nem nyílik újra, Minden perc öle kerget az újba! S egyszer majd jön az utolsó ŰJ is S hidd el, megtalál, bárhova bújj is!! így a perc mindig döntő feladat: Mivel töltjük kí itt e nap alatt?!! Mert mégegyszer, újra nem éljük át! Somlyó András ság történetéről mulatságos ta­nulmányok jelentek meg már. Van-e azonban nagyobb buta­ság, szégyenteljesebb gazság, őrjítőbb bűn, mint az, hogy a tudós tudománya, a munkás ember munkája legjavát, az államok gazdagságuk nagy ré­szét fegyverek gyártására s hadseregek fenntartására for­dítják. Még általános és teljes leszerelést sürgető békeszere- tő államok is kénytelenek egyelőre a béke védelméért hadseregeket fenntartani! Az emberiség nagy része éhezik s még csak nem is gondolhat arra, hogy képessé­geit, talentumait emberhez illő mértékben kifejlessze és kibontakoztassa. Mennyi­mennyi jót lehetne tenni, ha a fegyverekből Isten igéjének megfelelően munkaeszközöket gyártanának! Az így felszaba­duló szellemi és anyagi ja­vakból mennyi kenyér, ruha, lakás, mily sok művelődésre fordítható idő jutna minden népnek és minden embernek! Az, hogy nálunk, Magyaror­szágon már sok jó megvaló­sult életünk könnyebbé tételé­ben, ne feledtesse velünk, hogy abból sok minden a Föld népességének nagy több­sége előtt alig több szép álom­nál'. íme, az ember, s az embe­riség! Óriási lehetőségek, cso­dálatos adottságok! De ugyan­akkor szörnyű bűnök, retten­tő akadályok a jó megvalósí­tásának útján! így van ez ennek az új esz­tendőnek, 1964-nek a küszö­bén. S ez így van évről-évre, évtizedről-évtizedre,' évszá­zadi ól-évszázadra ! De mit mond Isten igéje? „Bgy nap az Űrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer. esztendő annyi, mint egy nap”. Istennél ez így van. Ná­lunk embereknél azonban ez nincs így. A mi földi életünk rövid. „Hetven, vagy ha fel­jebb nyolcvan esztendő!” Mi nem számolhatunk ezer évek­kel, csak napokkal és órák­kal. Ennek a bibliai igének a figyelmeztetése éppen ez le­gyen: becsüljük meg az időt, az új évet, s az újév minder, egyes napját és óráját. ÜGY VEGYÜK MINDEN NAPUNKAT, hogy az alka­lom nagy cselekedetekre, a jónak megvalósítására. A tör­ténelmet nem egy-két ember csinálja, hanem az egész em­beriség, minden ember, min­den nép. A történelem az egész emberiség együttes fá­radozásának eredménye. Min­den tettünkkel, a jóval, és a rosszal is, belevéssük nevün­ket, a lelkünket, az életünket a történelembe. Az örökkéva­lóságnak felelünk minden tet­tünkért, szavunkért, elhatáro­zásunkért. Ránk is vonatko­zik ilyen értelemben, hogy egy nap annyi, mint ezer esz­tendő. Lelkiismeretünknek ezzel az éberségével tekintsünk az újesztendőre, az időre, benne feladatainkra, lehetőségeinkre. Egyik nyugatnémetországi is­merősöm újévi üdvözletében idézi a nagy tudósnak, Ein­stein Albertnak ezt a mondá­sát 1947-ből: „Az új esztendő eseményeit senki nem láthat­ja előre, de mindnyájan meg­tehetjük, hogy a békéért dol­gozzunk”. Valóban így van. Az újév lehetőséget jelent a békés, jobb világért való fáradozás­ra. Éljünk is véle Isten aka­rata szerint és akkor nem hi­ába kívántunk egymásnak ál­dott és boldog újesztendőt! fa iktatása kó'y.&tk.&'z.itz Ezt a két szót szoktuk oh vasul olyan történetek végén, amelyek nincsenek befejezve és az újság a következő szám­ban ígéri a folytatást. Űj esztendő első napjaiban, heteiben ez a két szó van oda­írva a mi életünk története alá is: — Folytatása követke­zik! Ennek a két szónak, mond­hatnám nyugodtan így is: ígé­retnek, néhány mondanivaló­ját szeretném most elmondani. Először is azt, hogy ez az ígéret a hivő ember számára: kegyelem! — Milyen jó, hogy az életünkről el lehet mondani, hogy folytatása kö­vetkezik. Milyen jó, hogy még tovább élhetünk. Milyen jó, hogy Isten nem vette ki a ke­zünkből az életünk könyvét, hanem engedi, hogy írjuk folytassuk tovább. Milyen jó, milyen nagy kegyelem és sze­retet Istentől ez a két szó: ■ Folytatása következik. Űj naptárak, új munkák, új feladatok között érezzük-e, mi­lyen nagy dolog ez, hogy Isten kegyelmes kézzel maga írja oda biztató ígéretnek: — Foly­tatása következik! Persze, ezt a folytatást a hi­vő embernek még kell köszön­nie Istennek. Nem egy suhanó sóhaj percével, hanem egész életével. A még most követke­ző folytatásokkal. Azt hiszem, akkor lesz jó és helyes a folytatás, ha a köszö- netünkből komolyság lesz. A folytatása következik két szép szavának éppen azért ez a második mondanivalója, hogy ez a két kitüntető szó a hivő ember számára ko­molyságot jelent. Komolyabban kell következ­nie a folytatásnak. Komo­lyabban kell venni Krisztus követését a szeretet két örök parancsának teljesítésében. Komolyabban kell venni kí­sértéseinket, hibáinkat és vét­keinket. Komolyabban kell venni küldetésünket és fel­adatainkat. Munkánkat és mindazokat, akik reánk bízat­tak. Szeretteinket, az embere­ket, közös sorsunkat és mind­nyájunk jövőjét. Folytatása következik — ez azt jelenti, hogy jobban és iga­zabban, szebben és hűségeseb­ben kell élnünk, hinnünk és imádkoznunk. Hadd legyen még szebb a folytatás! Még csak annyit, hogy amikor ezt a két szót olvassuk valahol az újságban egy törté­net alatt, akkor még sohasem tudjuk’, hogy a következő számban mi lesz a cikk végé­re írva. Lehet, hogy majd azt olvassuk: Folytatása követke­zik. De az is lehet, hogy ez a szó zárja le a történetet: vége! Olyannak kell lenni a foly­tatásnak. hogy szép legyen a vég! Ügy folytassuk mindennap — mindenki a maga történetét, a maga életét, a maga munká­ját, hogy az szép legyen, érde­kes és értékes legyen és ami­kor befejeződik, szép ámen le­gyen az utolsó szó: — Vége! (f.) * » *

Next

/
Thumbnails
Contents