Evangélikus Élet, 1963 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-06 / 1. szám

KP. BÉRM. BP. 72. INDEX 25211 „...ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és igazsággal“ (I. Jn 3, 18.) 1. SZERESSÜNK ŐSZINTÉN! Pascal mondotta, hogy az emberek a szeretet pótlására kitalálták az udvariasságot. Az udvariasság az emberek egy­mással való érintkezésének kulturált tormája, szükséges, jó dolog. A szeretet azonban több ennél. Közösségteremtő, éltető erő. De csak az őszinte, igaz szeretet. Nincs visszataszítóbb, bántóbb, mint a színlelt, álszent szeretet. Találó képet fest az álszenteskedőkről Babits Mihály* Psychoanalysis Christiana című versében: „Mint a bókos szentek állnak a fülkében kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla s durva törés tátog...” A szeretet mezében ne mutassunk többet, mint amink van. Ne lássunk többeknek, mint amik vagyunk. Szeressünk őszintén! 2. SZERESSÜNK ÖNZETLENÜL! Az igazi szeretet nem ismeri ezt a két kérdést: érdemes-e, megéri-e? Aki igazán szeret, nem gondol arra, hogy mi lesz szeretetének a jutalma. Akkor is szeret, ha nem érdemes, mert nem tud nem szeretni. Az önzetlen szeretet legszebb példáját a mi Urunk Jézus Krisztus adta. Szeretetböl, önként vállalta az emberi sorsot, annak minden terhét és nyomorúságát. Magára vette és hor­dozta bűnünk következményét és átkát. Megalázta magát, hogy mi felmagasztaltassunk. Szenvedett, hogy mi boldogok lehessünk. Meghalt, hogy mi örökké éljünk. — Krisztus Urunk önzetlen szeretetének fényében szégyenkezve kell elismer­nünk, hogy a sokat haangoztatott keresztyén szeretet sok ön* zésnek, bűnnek szolgált takaróul. 3. SZERESSÜNK IGAZSÁGOSAN! A szeretet és az igazság nem zárják ki egymást. Pál apos­tol így ír a szeretetröl: „Együtt örül az igazsággal,..” A szeretet nevében nem mondhatjuk a feketére, hogy fehér, a rosszra, hogy jó, a hamisra, hogy igazság. Nem ment­hetjük a tolvajokat, a naplopókat, a sikkasztókat. Nem lep­lezhetjük az önzés bármilyen megnyilatkozását: a kizsákmá­nyolást, a gyarmatosítást, az uzsorát. Nem hallgathatunk, ha embereket fosztanak meg jogaiktól, ítélnek el bőrük színe, származásuk, vallási és politikai meggyőződésük miatt, mert a szeretet sohasem fér meg a hazugsággal, nem huny szemet a gonoszság felett. Nem mossa el a határt az igazság és a hamisság között. A szeretet mindig az igazság oldalán áll. Éppen ezért mi, keresztyének is szívből örvendezünk azon, hogy egyre többen jutnak el a bibliai igazság felismerésére: egy vérből való az emberiség, tehát testvérek vagyunk. Örü­lünk annak is, hogy a mi társadalmunk osztályokra tagolt­sága lassan a múlt emléke lesz csupán, s az embereket mind­inkább előítéletek nélkül, becsületes munkájuk szerint érté­kelik. A szeretet nemcsak együtt örül az igazsággal, de munkál­kodik is az igazság érvényesüléséért. Küzdenünk kell tehát az igazság diadaláért Keresztyén életünkben egyszerre kell érvényesülnie a sze­retetnek és az igazságnak. Nagy a kísértésünk, hogy igazsá­gosak legyünk szeretet nélkül és szeressünk igazságosság nélkül. Nem Istentől ered az igazság, ha nem hatja át az ir­galom — mondotta Pascal és hamis az a szeretet, amely nincs tekintettel az igazságra. Szeretet és igazság a Krisztusban ta­lálkozott. Az Ö példája nyomán meg kell tanulnunk szeretni igazságosan és igazságot gyakorolni szeretettel. 4. SZERESSÜNK TÁG SZÍVVEL. Az igazi szeretet jellemzője, hogy sohasem szűkkeblű. Mi- tíél forróbb, annál áradóbb. Isten azt akarja, hogy szeretetünk ne rekedjen meg a gyermekünk, hitvesünk, rokonunk vagy barátunk személyénél. Azt akarja, hogy szeretetünk ne ismerjen határt. Sem érdek, — sem országhatárokat. Arra akar megtanítani, hogy szeres­sünk úgy, ahogy Ö szeret Isten az egész világot szereti. János evangéliuma harma­dik rész tizenhatodik versében ezt olvashatjuk: Ügy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem tesz különbséget szeretetében népek és fajok, hívők és hitet­lenek között. Felhozza napját mind jókra, mind gonoszokra. Esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Mert Isten nem az ítélet, hanem a szeretet Istene. Bűnbánattal kell viszont meg­állapítanunk, hogy mi, keresztyének számtalanszor vétkez­tünk Isten és embertársaink ellen, midőn fenntartással és megkülönböztetve szerettünk. Szeretetünk ölelje át az egész emberiséget. 5. SZERESSÜNK TALÁLÉKONYAN! Az igaz szeretet rendkívül találékony. A szerető szívű emberek valóságos művészek. Művészei az örömszerzésnek. Minél tisztábban és jobban szeretünk valakit, annál biztosab­ban felismerjük, hogy mire van szüksége és mivel szerezhe­tünk neki örömöt. Tudnunk kell mindig, kit hogyan szeressünk, kinek mi­vel segítsünk. Akinek kenyérre vagy ruhára van szüksége, nem sokra megy kedves szavunkkal. Aki viszont fájdalmában és bánatában szerető, vigasztaló szóra szomjas, nem vigasz­talódik ajándékcsomag által. A megöregedett, segítségre szo­ruló szülők számára nem elég egy levél vagy dal, ha kenyérre vagy ruhára van szükségük. Az igazi szeretet nem keres olcsó megoldásokat. Táborszky László Elvette bűneinket il bűnös nem Ismeri Jézust „Senki sem vétkezik, aki őbenne marad, aki pedig vét­kezik, nem látta Öt, sem meg nem ismerte Öt.” Ez a mon­dat érteti meg velünk ennek a szakasznak a tartalmát és mondanivalóját. Mert a kér­dés így tevődik fel: Kicsoda mondhatja magáról, hogy ke­resztyén ember?! Egész éle­tünk, gondolkodásunk és cse­lekedeteink nem ellenünk tesz­nek-e bizonyságot?! Nincs-e áthidalhatatlan szakadék köz­te, akiben nincs bűn (5.-v.) és köztünk, akik távolról sem mondhatjuk el ezt magunk­ról? Olyan gondolatok motosz­kálnak a mi fejünkben is, mint a tanítványokéban, ami­kor a gazdag ifjú eltávozása után ezt kérdezték: „.. .ki­csoda üdvözölhet akkor?!” Ez mind így igaz! Azt a fölmentő választ, amely kisza­kít bennünket vétkeink ölelé­séből és mégis minden bűnünk ellenére Urunkhoz vezet — maga Jézus Krisztus mondta és mondja ki értünk. Ezért hangsúlyozza az apostol: „ ... Ö azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket...” (5. v.). Az ugyanis a nagy titok, az Isten szeretetének a nagy cso­dája, hogy a bűnösökért en­gedte végrehajtatni magán a halálos ítéletet. Nem azért küldte el Isten Krisztust a világba, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy „elvegye a bűnöket”, a mi bűneinket, a tanítványok és tanúk bűnét is, amelyekkel vétkezünk el­lene. Nem azért jött, hogy az embereknek még egy utat mu­tasson a már meglevő ezer­hez. Nem azért jött, hogy megmutassa annak a magas­latnak a csúcsát, amelyet mi, emberek vallásnak, vagy mo­rálnak mondunk. Nem azért jött, hogy valamilyen vallás- alapítónak nevezzük. Ö azért jelent meg „testben”, hogy bűneinket elvegye és elhor­dozza! A bűn súlya alatt meg­hal a kereszten! „Íme az Isten báránya, aki elhordozza a vi­lág bűnét!” — Elhordozza, el­veszi, magára veszi mindazok­nak a terhét, akik reá helye­zik azt hittel és nagy-nagy bizakodással. Krisztus és a parancsolatok János apostol nem tudja Krisztust a parancsolatok, te­hát a hitet a cselekedetek nélkül elgondolni. Krisztusban hinni és az Isten akaratát cselekedni, csak egy lélegzet­tel gondolható el! Mert nem azokról beszél a 4. versben az apostol, akik kívül állnak a gyülekezeten, akik tehát nem tudnak az Isten akaratáról, parancsolatairól, hanem ép­pen ellenkezőleg. Azokról be­szél, akik elfogadják Krisztust megváltójukként, akik nagyon is jól tudják, hogy ez az el­fogadás mivel jár együtt. De éppen ők tudatosan lábbal tiporják a törvényt, a tízpa­rancsolatot. Az apostol itt a zsoltárok­ban olyan sokszor szereplő bűnösökről veszi a példát, akik szintén jól ismerték a törvényt és a prófétákat, job­ban mint bárki más. De túl­tették magukat a törvényen, a maguk szabta törvény sze­rint éltek. Ezeket nevezi az Ötestamentom sokszor hit­szegőknek, disszidenseknak az Isten közösségéből abban a pillanatban, amikor nemcsak szájjal kell vallani az Istent, hanem cselekedni is kell a mennyei Atya akaratát. Talán még arra is lehet gon­dolnunk a 4. verssel kapcso­latban, hogy az apostol Krisz­tust, az Ö példaaidását, az Ö 1 Ján 3,4—6. emberszeretetét és világszere- tetét, az ö Atya iránti enge­delmességét tekinti az „új tör­vénynek”, amelynek a meg­szegése, megtagadása, nem vállalása a keresztyének ré­széről — a bűn! Pedig éppen itt kezdődik a keresztyén élet gyakorlata! Könnyű addig el­mennünk és hinnünk, hogy Krisztus elhordozta bűneinket. De vállalni ennek a konzek­venciáit —, hogy tehát nem­csak a templom négy fala kö­zött vagyunk keresztyének és „Krisztus-imádók”, hanem a család, a hivatás, a társa­dalom, a világ nagy területén is nemcsak szóval, hanem ép­pen a magatartásunkkal, a cselekedeteinkkel —■, amelyek a hit cselekedetei, az nehéz, nagyon nehéz! A megbocsátásból élünk A 6. vers ezután világosan megmondja, hogy a keresz­tyén ember a megbocsátásból él. S aki ebből a megbocsátás­ból él, azt éppen az a meg­bocsátás szólítja föl az enge­delmességre. Nem mintha most már csupa olyan dolgo­kat művelnénk, amelyek na­gyon imponálnak az Istennek,' hanem azért fogadja el Isten kegyelmesen és kegyesen ke­resztyén magatartásunkat és egész életünket, mert Krisz­tus az új élet kapuját nyitotta meg előttünk, amikor csupa megbocsátásból elhordozza bű­neinket. Még a bűnben élünk ugyan, de már megkaptuk a fölmentő ítéletet és tudjuk, hogy a bűn bilincseit Krisztus széttörte halálával és feltámadásával, hogy egészen az övéi legyünk, az ő országában uralma alatt éljünk, neki szölgáljunk örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban. „Aki Őbenne marad”, az nem lehet ezután is foglya a bűnnek, hanem a Krisztusnak. A legjobb ke­resztyének sem szentek és nincsenek bűn nélkül, és ma­gunkat csaljuk meg, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk. De: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ö, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson bennünket min­den rossztól” (1,8—9.). Ebben rejlik a keresztyén ember sza­badsága. Felszabadult a bűn hatalma alól, hogy Krisztus foglyaként cselekedje az igaz élet cselekedeteit. Dr. Pálfy Miklós Ne félj! Ésaiás 41, 10. Millió és millió szív nyugtalansága és megnyugvást kereső vágya sűrűsödik bele ezekben a napokban ebbe a kérdésbe: „Mit hoz az új esztendő?’’ Az első lépéseket ugyan megtettük már új esztendei utunkon, de az út még messze nyúlik. S olyan jó volna tudni, hogyan érünk a végére. Mit . hoz az új esztendő? Vigyük kérdésünket az elé, aki­nél egyedül nyugodhatik meg a nyugtalan szív. Ahhoz, aki velünk is, az új esztendővel is végsősorban rendelkezik, s akit rendelkezéseiben sohasem irányít más, mint — a szeretet. Hozzá, aki a múló időben változatlanul mindig ugyanaz, hol­nap is az lesz, aki tegnap volt és mindvégig az marad, aki volt akkor, amikor Egyszülöttjét sem kíméllette, hanem mind­nyájunkért odaadta: a kegyelem és irgalom Atyja. Nem hoz.- hat mást az új esztendő, csak amit Ö ad neki, hogy hozza szá­munkra s mi azzal a bizonyossággal vehetünk át az új esz­tendő kezéből mindent, kívánatosat is és nem kívánatosat is, hogy azt a legnagyobb szeretet készítette el, s ezért semmi­képpen sem lehet rossz. És ha ezt halljuk, máris csillanhat szemünkben a fény, derülhet arcunkon a mosoly! Akármit hozol, új esztendő, nem félünk tőled! Ködben vagy, de hitünk szeme a ködben is látja Istent, a ködön át is halljuk biztató szavát: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!” Milyen jó, hogy már az esztendő első reggelére is úgy vir­radhattunk meg, hogy Istenünk arcára eshetett tekintetünk, s az ö biztatása lehetett legdrágább útravalónk! S milyen jó, hogy nem engedi, hogy Róla elfeledkezzünk és szeretete bizo­nyossága nélkül maradjunk! Lehet, hogy már eddig is, indulá­sunk óta mostanáig próbák terhe nehezült ránk, könny perdült végig arcunkon, talán koporsó mellé is kellett állnunk s el­fogott bennünket a csüggedés: mi lesz még ezután? De Ő újra csak maga elé állít bennünket. Drága találkozást ad magával az év első vasárnapján — s aztán majd vasárnapról vasár­napra és mindig Ö kérdez már igéjében: Hát nem tudod, hogy én veled vagyok s én vagyok a te Istened?... Ö, áldott vasár­napok, amik kijelölik utunkat, s mi azzal a bizonyossággal lépkedhetünk rajta, hogy — ha az utolsó lépést is meg­tehetjük — mosolyogva, hálaadással nézhetünk vissza a határ­kő mellől. És milyen jó, hogy ebbe a bizodalomba belefoglalhatjuk az egész világot! Az év első vasárnapja egyúttal vízkereszt ünnepe is. Vízkereszt ünnepének pedig az az áldott üzenete, hogy Isten az Ő szeretetébe nemcsak minket, nem is csak szeretteinket, nem is csupán gyülekezetét, egyházát öleli bele, hanem az egész emberiséget minden népekkel együtt. A mi drága magyar népünket is! Ezért rendelte Krisztust is a Világ Világosságául. Azt akarja, hogy mi mind, akik ezen a bolygón élünk, világosságban, az élet, a békesség, az öröm boldog nap­fényében éljünk. És bizonyos, hogy mindent meg is tesz azért, hogy akarata meglegyen. Ezért küld minket is a világosság szolgálatába. Áldott vízkereszti evangélium, mely így oszlatja szívünk nyugtalanságát akkor is, amikor a világ sorsa felől kérdezgeti az új esztendőt — s ilyen szolgálatra, minden eddi­ginél nagyobb, sürgősebb, világot átfogó, élet- és lélekmentő szolgálatra méltat bennünket! Vállaljuk-e ezt a szolgálatot? Hogyan ne vállalnánk? Iste­nünk teremtett világának sorsáról van szó — és a mi vilá­gunkéról. Isten dicsőségéről és — a mi életünkről. Annyira komolyan, hogy a mi szolgálatvállalásunktól és szolgálatvégzé­sünktől is függ, és nem is csak egy kicsit az, hogy mit hoz az új esztendő és hogyan érkezünk meg, megérkezünk-e egy­általán az esztendő utolsó határkövéhez. Sümegi István Más után... Valahányszor újra hallom és átélem Vízkereszt esemé­nyeit és történetét, mindig ez a két szó fénylik fel a szíve­men: — más úton! Ez a két szó a napkeleti bölcsek tör­ténetéből való és azt mondja el, hogy a bölcsek a gyermek Jézussal való találkozás ün­nepi alkalma után csodálato­san elcsendesedve, a megelé­gedésig meggazdagodva, a vi­dámságig megvilágosodva, len­dületes léptekkel, vidáman mentek vissza világukba, az emberek közé. Más úton menni hazafelé annyit jelent, mint más em­berré lenni! Így lesz Vízkereszt a m e g— változott arc ünnepe. —- Amikor az ünnepek után visszatérek világomba, a hét­köznapokba és a minden­napokba, kell hogy meglássák rajtam a karácsonyi Szeretet­tel való ünnepi találkozás élő és eleven emléke. Messze, nagy városban jár­tam iskolában. De karácsony­ra mindig hazahívott kis falumba a szülői szó, az édes­anyai szív szeretete és a kará­csonyi gyertyaláng. Nos, ami­kor ünnep elmúltával vissza­mentem a városba, mindig más ember voltam: vidám, boldog, megerősödött és meg­elégedett. Amikor egyszer ilyen boldogan beléptem a barátomhoz, így fogadott: „To­ra jt ad is meglátni, hogy a* édesanyád rád csókolta a sár vét!” Látszik-e rajtunk, karácsony felől érkező keresztyéneken, hogy Isten szeretete a kará­csonyi bölcsődal boldogságá­val, annyi ajándékkal és örömmel tartott minket a szí­vén. Vízkereszt azután a meg­tisztult szív napja. — Va­laki egyszer azt mondta, hogy a karácsonyfa közelében olyan tiszta a fény, hogy ebben a fényben megtisztulnak a szí­vek. Valóban, a karácsonyfa közelében nem lehet hara­gudni, önzőnek lenni, vagy gyűlölködni. A karácsonyi gyertyaláng a legnagyobb Sze­retetnek a pásztortüze, ahol tisztává világosodnak az ar­cok. A bölcsek a megtisztult szív más útján mentek vissza a hazájukba. — így kell ne­künk is egyre jobban tisztuló szívvel, tiszta érzésekkel, tisz­ta gondolatokkal és tiszta tet­tekkel menni vissza a hétköz­napok világába. Mert a Víz- kereszt a megtisztult szív ün­nepe. Végül a Vízkereszt a meg­ajándékozott élet vidám valósága, derűs és napfényes útja. Az ajándékozásnak különös törvénye van. Már a régiek is tudták, hogy nem annak van nagyobb öröme, aki kap­ja, hanem annak, aki adja. De van az ajándékozásnak egy másik törvénye is, amelyik ezt mondja: — köszönöm, hogy szeretsz engem, köszönöm, hogy én erre a szeretetre szív­ből válaszolhatok szeretettel és ajándékkal. Köszönöm, hogy te előbb szerettél, hogy te voltál az, aki már felém léptél, áld felém közeledtél. A napkeleti bölcsek ezt az örömet érezték a karácsonyi bölcsőnél. A más út vízkereszti val­lomása ez: köszönöm, hogy szerethetlek. Nekünk ezzel a vallomással kell Isten és em­berek elé állani: fogadj el en­gem, a tiszta szavamat, a tisz­ta szívemet, a tiszta szeretete- raet. A más út gyönyörű út, mert nem kell egyedül bolyongani rajta: a bölcsek együtt mentek vissza a hazájukba.

Next

/
Thumbnails
Contents