Evangélikus Élet, 1962 (27. évfolyam, 1-53. szám)

1962-01-07 / 1. szám

, KP. BÉRM. BP. », XXVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1962. január 1. 0 R 5 ZÁ G O S E V A N G : É L l-KUS y 1 E T 1 L A P ARA: 1,10 FORINT Hálaadással kérjünk és cselekedjünk „A ti jóságotok ismert legyen minden ember előtt. Az tűr közel! . . . könyörgéstekben minden alkalommal hálaadás­sal tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Fii á,5—1>.) Az újesztendö első napjaiban a hivő szív számára nagy bátorítást és erőnyerést jelent ez az ige. Megszoktuk, hogy Szó­székeinken általában ádvent negyedik vasárnapján hangzik el, a régi. óegyházi perikópa szerint. De újévkor legalább olyan időszerű, mint ádvent idején. Ami ugyanis az ádventi időszak­ban olyan hangsúlyos szokott lenni: „az Űr közel”, az újesz- lendöre nézve is drága valóság. Nemcsak olyan értelemben, hogy az újesztendönek minden napja, közelebb visz bennünket az „Eljövendőhöz?’, hanem úgy is, hogy ez a Krisztus amióta karácsonykor megjelent a jóidon, a közelségünkben van, „ve­lünk van”. Azért amikor az 1962. újesztendő első napjaiban előre tekintünk:, nem a sokat emlegetett „bizonytalanságok”- bál kell kiindulnunk, amelyeket — mint mondani szokás — ti „jövendő rejteget?’, hanem abból a bizonyosságból, hogy „az Űr közel”. Vagyis a „holnap”-oi mi nem nézhetjük önmagá­ban, hanem csak Krisztus nevével összekötve. Így a holnap pal kapcsolatban máris tudunk egy bizonyosat és pedig azt, hogy a „holnap”-ban is ott van Krisztus! Ha üyeu bizonyosság támad a szívünkben a „jövő”-t ille­tőleg, akkor, az újesztendő első napjaiban hálaadással indu­lunk az előttünk álló napok felé. És ez a hálaadás nemcsak azért jakod a szívünkben, mert a „holnap"-ban ott van a Krisz­tus, hanem azért is, hogy mi tudunk a „holnapra” így nézni. Ennek következtében hálaadásunkban benne van a dicsérete mondás Jézus Krisztus szabadító haláláért és feltámadásáért, mellyel megszabadított bennünket a „gondok” nyomasztó sú­lyától, mindenféle félelemtől és kicsinyhitűségtöl. Ez a hála­adás tehát köszönetmondás Istennek a múltért, melyben Egy­szülöttje áldozatával számunkra váltságot szerzetí, a jelenért, melyben hűből élhetünk és a jövendőért, melyben „közel” ma­sad. A múltért és jelenért való hálaadás nélkül nem szabad Clindulnunk a „holnap” felé. A múltba és jelenbe azonban nemcsak a „váltság és a hitből való élet- ajándéka” tartozik bele, hanem még sok minden más, ami hétköznapi életünkkel összefügg. Hálaadással kell gondolnunk arra is, hogy egyház sunk az elmúlt években is végezhette szent szolgálatát hazánk­ban. Folyhattak az igehirdetések istentiszteleteken, bibliaóráiu- kon, konfirmációi alkalmakon, hittanóráinkon, sót még o rá­dióban is. Sokan részesülhettek a keresztség és úrvacsora aján­dékában. Végezhettük a szeretetszolgálatot gyülekezeteinkben és intézményeinkben. Folyt a munka a Teológiai Akadémián­kon.. Egyházi sajtónk betölthette szolgálatát. És mind ehhez — gyülekezeteink és államunk jóvoltából — meg volt az anyagi feltétel is. Lehetetlen mindezt hálaadás nélkül tudomásul ven­nünk. Azok az evangélikus emberek, akik szolgálatunk meg­levő alkalmaiért való hála,adás helyett, még mindig ott tarta­vak, hogy mindezt kévéséivé az egyházi élet maximalizálásá­nak a hiányáról mondanak „bits fejjel bús szavakat”, azoknak ad újesztendö első napjaiban meg kell tanulniuk a hálaadás­ban maximalistáknak lenniük. De még itt sem állhatunk meg. Meg kell a szivünknek ■lelnie hálaadással akkor is, amikor körül nézünk magyar ha­zánkban, Kormányunk, és népünk hősies erőfeszítéssel, hazánk iránti forró szeretettel valóságos csodát müveit ezen a földön. Másfél évtized alatt egy rombadőlt, a sír szélén álló országból egy olyan országot teremtett, amely napról napra halad előre a fejlődés, a szociális jólét és a. kulturális előrehaladás útján. Van bőven, kenyerünk, van bőven munkaalkalmunk, van bő­ven lehetőségünk a■ művelődésre, a továbbképzésre! Persze itt is vannak „maximalisták", akik szeretnek nyugati példákat, ■nyugati jólétet?’ emlegetni, és nem becsülik meg igazan azt, ami ebben a drága hazában a miénk és arról is elfeledkeznek, kő®!! egyes nyugati országok „jóléte” a gyarmatok nyomorúsá­gából nőtt ki és arról sem, oltárnak tudni, hogy amíg ezt a né­pet a német imperialista érdekekért negyedszázad alatt két­szer sodorták világháborúba pl. Svédországban 200 év óta nem volt háború! Az elmúlt 3 év alatt sok országot bejártam — köztük 7 „nyugati” országot is! — és boldogan beszélhetek ar­ról, hogy csak Isten iránti hálaadással és népünknek való kö­szönetmondással szólhatunk arról a fejlődésről, amely orszá­gunkban végbement és végbemegy! Semmi okunk nincs „nyu­gat” bálványozására, de annál több okunk van hazánkhoz való ragaszkodásra és az itt végbemenő fejlődésért való hálaadásra! Ha ezzel a hálaadással tudunk nézni közelmúltunkra és jelenünkre, akkor tudunk helyesen nézni a jövendőre is. Mint hivő keresztyén emberek, Istennek a múltban és jelenben meg­mutatott jóságán „tájékozódva”, reménységgel nézhetünk a jö­vendőbe is. Igénk arra biztat, hogy az újesztendő első napjai­ban — de az év minden napján is! — „hálaadással” tárjuk fel kívánságainkat az Isten előtt. Imádságainkban kérhetjük Istent, hogy ebben az esztendőben is legyen hű Pásztorunk és Gazdánk, aki gondoskodó szeretetével vesz körül bennünket. Kérhetjük, hogy áldja meg Egyházunk szolgálatát, igehirdeté­sét, diakóniai 'munkáját. Kérhetjük, hogy amikor prédikálunk, szeretetszolgálatot végzünk, legyen „közel” hozzánk, vagy még inkább: „munkálkodjék velünk” és rajtunk keresztül. Ha eze­ket a könyörgéseket hálaadással tárjuk Isten elé, akkor bátran és bizalommal tesszük azt, mert Istennek a múltban és jelen­ben megmutatott szeretete lendít bennünket a bátorságra és bizalomra. Ha hálaadással leérünk, akkor marunk nagy dolgo­kul kérni az 1962-es esztendőre. Akkor merjük kérni, hogy az 1962-es esztendő vigye előbbre a béke, az általános és teljes leszerelés, a népek békés együttélésének ügyét és ebben az esztendőben tűnjék el minden gyarmati elnyomás. Ha hála­adással kérünk, akkor azt is bátran kérjük, hogy magyar né- pünk jjtéves tervének 1962-re tervezett ütemét el tudjuk vé­gezni. De nemcsak hálaadással kell kérnünk, hanem hálaadással kell cselekednünk az előttünk álló esztendőben. „A ti jóságo­tok ismert legyen minden ember előtt!” — mondja igénk. A hálaadásnak embertársaink és gyülekezeti tagjaink iránti cse­lekvő szeretetben, segítésben, jó szolgálatokban kell megmu­tatkoznia ebben az esztendőben is. Menjünk azért cselekvő hálaadással előre! Káldy Zoltán Boldog új évet! Boldog, Istentől megáldott új esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Megszokott, kedves kép ezen a napon a szakállas megfáradt apókának ábrázolt Őesztendő, amint lassan célba ér. Lépteit vidáman, lendülettel veszi át a'fiatal, élet­erős új ismerős, az Űjesztendő.- Üj ismerőst köszöntünk benned, az Ürnak 1982-ik esztendeje! A miénk vagy. Olyanná leszel, amilyenné formálunk. Ügy köszöntünk rád ezen a szép reggelen, aho­gyan Jézus tanított köszönnünk, ha belépünk egy házba, új ismerősök közé: békesség néked! Ilyenné akarunk formálni. Békesség esztendejévé. Szívek egymásratalá- lásának, népek megbékélésének éve légy. Múljanak benned a feszültségek, hadd kö­zeledjünk jobban egymáshoz. Erős vagy és fiatal. Hadd növekedjék és győzzön benned az élet. A maradiság, tunyaság, kedvetlenség, kétségek, reménytelenség felett győzz elöremutatással, fris­seséggel, derűvel, bizalommal, emberséggel. Mert mi az életet akarjuk, a szépet, a vonzót, a szívet-lelket feszítőt és melegítőt. Ilyenné akarunk formálni. Az Ő nevében indulunk Veled, aki egyházi esztendőnk emlékei szerint ma kapta nevét. Jézus nevében. Ha lankadnánk a jónak, a szépnek, az emberségnek, a szeretetnek törekvéseiben, Ö erősíteni fog. Benne van velünk az Isten, hiszen Immá­nuel Ö. Nevének ünnepe nekünk ez a nap, újesztendő napja. A név ez: csodálatos, ta­nácsos, erős Isten, örökkévalóság Atyja, békesség fejedelme (Es. 9, 6). Békesség neked, űjesztendő! . SZERKESZTŐSÉG Kezdjük el az Ö szent nevében Az esztendő fordulóján egyházunk vezetősége kör­levelet bocsátott ki a gyülekezetek és hívek, a lelké­szek és felügyelők, esperesek és presbiterek számára. Az alábbiakban a körlevelet ismertetjük. „Mint « magyarországi evangélikus egyház országos vezetői, szeretettel köszönt­jük a gyüle.kezeteket és a híveket, a lelkipásztorokat, a felügyelőket, espereseket és presbitereket, a mi kedves Hittestvéreinket és Mun­katársainkat, Istenünktől gazdagon megáldott boldog új évet kívánunk az Űr 1962-ik esztendejének küszö­bén. Visszatekintve az elmúlt esztendőre, hálát adunk az egyház Urának azért a ke­gyelméért,' hogy ígéretéhez híven minden napon vele volt hivő gyermekeivel, ve­zetett minket igéjével és Szentlelkével s megerősítette azt az evangéliumi hitünket, hogy Ö az egyetlen főpapja, láthatatlan és örök feje a halben egy és oszthatatlan Anya szent egyháznak. Áldjuk Urunkat mindazért a sok lelki ajándékáért, melyekkel az elmúlt évben is megaján­dékozta népét. Áldjuk Istent az ö igéjének, törvényeinek és szent evangéliumának hirdetéséért, áldjuk a hitért, mellyel az igét befogadhat­tuk, a szentségekért, bűnbo­csátó, vigasztaló és újjászü- lő isteni jóságának e drá­ga eszközeiért, az egymással való testvéri közösség örö­meiért. Kiváltképpen is kö­szönjük Istenünknek, hogy az elmúlt évben is békében élhettünk és munkálkodhát- tunk családunkért, egyhá­zunkért, népünkért s az egész emberiség szebb jö­vendőjéért. Valóban jó és hü az Úr, évről évre meg­marad az ,Ö kegyelme! Istenünk bűnbocsátó és életújító kegyelmének hivő bizonyosságában ^kezdjük el az új esztendőt. így kezdjük el az Ö szent nevében hiva­tásunk, szolgálatunk és fel­adataink hűséges betöltését. Végezzük ezért még jobban széles e hazában az ember­séges és boldog élet építését. Imádkozzunk és dolgozzunk niég nagyobb odaadással né­pünk és a népek békéjéért! Fogjunk össze még több bi­zaíommal, szeretettel és re­ménységgel azokkal a jóaka­ró tű emberekkel, akik itthon és szerte az egész földkerek­ségen a leggonoszabb bűn, a háború ellen küzdenek s tervszerűen munkálják min­den jóakarattá ember meg­elégedett életét. Ilyen látással és erős elha­tározásokkal áldjon meg mindnyájunkat az Űr az új esztendőben. Így hozza fel reánk az Ő víg esztendejét. Így áldjon meg mindnyá­junkat jókedvvel és bőség­gel atyai szeretetéből az érettünk is megszületett Jé­zus Krisztusért. Karácsony múltával, újév ünnepe köszönt ránk! Különböző módon búcsú­zunk az Úrnak 1961. évétől. Sok he] yen pezsgőt bontanak, konfettivel hintik be egymást. Másutt csendes beszélgetéssel, borozgatva várják az éjfélt És amikor 12-t üt a nagy óra, az ébren vigadozök fel­állva koccintanak a tele po­hárral és kívánnak egymás­nak minden jót Sole helyen imádkozva bú­csúznak az elmúlt évtől, ami­kor is megköszönik Istennek megtartó kegyelmét és az új kezdéshez, folytatáshoz kérik segítségét! Akár imádkozva, akár vi- gadozva, elmélyedve, vagy el­gondolkozva lépjük is át az újév küszöbét, egy bizonyos: Elkezdünk egy új évet! Olyan az új év számunkra, mint egy . gondosan lepecsé­telt könyv, melyet napról nap­ra lapozva nyit ki egy isteni kéz! Szoktuk azt is mondani, hogy olyan az új év, mint egy tiszta füzet, melynek egy­más után következő lapjaira felíródik az egymást váltó na­pok története. És mire tele­írjuk a füzetet; vége az év­nek. Mi, Istenben hivő emberek, alázatosan gondolunk szent könyvünkre, annak is egy is­mert igéjére: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Elkezdünk egy új évet. És ahogy lépegetünk az ismeretlen területen, ennek az igének a fénye világítja útub­kat, ahogy a reflektor fény mutatja az autónak az utat. Újév táján különösen is számolunk, fontolgatunk, ter­veket szövünk. És ez nem is baj. Mindenkinek kötelessége a tervezés, számítás. Népünk nemrégen készített nagyszabású terveket. Nyu­godtan tanuljuk meg tőle a pontos, józan, reális számítá­sokat. Tanuljunk meg mindig reálisan számolni! Hogyan kerülhetjük el a fájdalmas csalódásokat? Azt hiszem mindnyájan szívesen vesszük, ha ezt a titkot meg­tanulhatjuk! A titok ez: Ne mi várjuk ebben az előttünk álló esz­tendőben a szeretetet, hanem mi vigyük azt embertársaink­nak! A szeretet érkezése és távozása rendkívül érdekes. A szeretet készsége tűnik el az életünkből leghamarabb. A hitünk még akadozik, megvan, amikor a szeretetünk már tá­vozóban van! A titok ez: Gyakoroljuk a szeretetet, járjunk elő áldo­zatkészségben, jó példával. Mindezeken túl a hitünk is le­gyen rendíthetetlen alapokon nyugvó. A reménységünk pe­dig legyen mindig viruló és jó illatot terjesztő kincsünk! Adjon Isten békét, jó ter­mést, békés egymás mellett élést, minden szépet, tisztát és jót. Adja az Isten nekünk esz­tendő minden napjára az ő szent Fiát és megtartó kegyel­mét, A, Fi||öp D«asső Megvigasztalt, háiaadő, újjálelt szívvel Karácsony fénye még idevi­lágít az év utolsó vasárnapjá­ra. Olyan jó most a velünk törődő Isten szeretetéről halla­ni, amikor életünk múlandósá­gának súlya annyira ránkne­hezedik. Szinte érezzük, hogy •száll az élet, sietve repülnek az évek, elsuhannak az órák és a percek. Az év utolsó va­sárnapja eszünkbe juttatja el- píhent szeretteinkét. Utolsó megtört tekintetük, utolsó gyenge kézszorításuk, utolsó halk szavuk emléke sokáig el­kísér. Milyen jő, hogy most karácsony fényében, az Isten­nel való békesség csendes megnyugvásával és hitével gondolhatunk rájuk: Krisztus­ban örök életünk vau. Isten megbékült a világgal, Krisztus által megnyílt az út az Atyá­hoz. Az év utolsó vasárnap­ján ez a mi vigasztalásunk! Az év utolsó vasárnapja nemcsak vígasztal, de hála­adásra is hív. Hálát adunk Istennek azért a kegyelméért, hogy az elmúlt évben vasár­napról vasárnapra velünk volt. Igéjével megörvendez­tette, jelenlétével megszen­telte, Szentleikével megvilágo- sítoíta és hitben megtartotta a gyülekezetei. Nem voltunk soha egyedül, nem voltunk soha elhagyatva! A mai nappal nemcsak a vasárnapok sora zárul be, de véget ér, bezárul az ó év is. Az elmúlt évre visszapillantó tekintetünk előtt most feltá­rul sok munkás hétköznap öröme és áldása. Hálaadássá, gondolunk az elmúlt év hét­köznapjaira; a munkára, amellyel előbbre vihettük sze­retteink, barátaink, társadal­munk, hazánk életét. Háló adunk azért, hogy vethettünk arathattunk, békességben épít­hettünk, hogy bányák mélyén, gyárak csarnokaiban," kórhá­zak csendjében, hivatalokban, iskolákban szorgos kezek mun­kája nyomán előbbre halad­hatott az élet. Hálával gondo­lunk munkatársainkra, akik­kel jó volt együtt dolgozni' szeretteinkre, akik szeretetük- kel és gondosKodásukkal nem- egyszer feledtették velünk a' fáradtságot, a törődést és ú. kedvvel töltötték meg már- már csüggedő szívünket. Az esztendő határán nem­csak megvigasztalt, hálaadó. de komoly önvizsgálatot tartó. Isten után vágyakozó, megté­résre kész szívvel kell állnunk. Itt Isten kérdez most. ö hív számadásra. Isten vasárnap­jainkat és hétköznapjainkat azért adta, hogy azokat úgy használjuk fel, mint Isten ke­zéből vett drága alkalmakat arra, hogy jócselekedetben és szeretetben meg nem res­tülve Neki szolgáljunk és Előtte kedvesek legyünk. Bi­zony szükségünk van a ko­moly önvizsgálatra, bűnbánat­ra és megtérésre, mert csak így indulhatunk el tovább az új esztendő új útjaira új szív­vel, készen arra, hogy min­dent Jézus nevében cseleked“ jüuk. Schultz Jen» duaapesien, nmz. junuar 1-én. MIHÄLYFI ERNŐ sk., a Magyarországi Evangélikus Egyház egyetemes felügyelője D. DR. VETŐ LAJOS sk. püspök, az egyetemes közgyűlés lelkész-elnöke KÁLDY ZOLTÁN sk., a Déli Evangélikus Egyház- kerület püspöke Oj KEZDÉS

Next

/
Thumbnails
Contents