Evangélikus Élet, 1961 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1961-01-01 / 1. szám

Ü» BfißÄt WP. VL Újév: 1961 Újévkor fogékonyabbak vagyunk jövendölések és prófé­ciák meghallgatására, mint máskor. Óév végén visszatekin> tünk, újévkor előre nézünk. A biblia a prófétálást isteni ado- mányrw.k tekinti. Luther Márton szerint kétféle prófétáiéi van. Azt mondja: „Az egyik világi dolgokról és hatalmakról, a világi ország jövő állapotáról tudósít, aminek be kell követ­keznie minden országban... A másik az egyházról és a keresz- tyénségről beszél, hogy milyen rossz, vagy jó fogja érni az egyházat egészen az utolsó ítéletig, s ez csak a lelki országra vonatkozik... Ilyenfajta próféciánk nekünk is van, ha nem is olyan világos, mint az apostoloké... Erről a próféciáról szól Krisztus is (János 16:13.): Es a bekövetkezendöket megjelenti nektek. De mindenféle prófécia Isten ajándéka..." (Asztali beszélgetés az 1530-as évek első feléből.) Próbáljunk meg Luther szavainak megfelelően elgondol­kodni 1961-ről, az új esztendőről. 1. Egyházunk élete a felszabadulástól számítva már 15 éve folyik a szocializmust építő társadalmi rendben. Üj államunk ellenségei — különösen külföldön — gyakran elsiratták egy­házunkat, megtévesztve jóhiszemű, de tájékozatlan hittestvé- .reinket, nemegyszer nehézségeket támasztva itthon is. A meg­változott viszonyok között nem volt könnyű megtalálni a jár­ható utat. Sehonnan nem kaptunk útmutatást, egyedül Isten igéjéből. Egyházunk Ura gondoskodott olyanokról, akik sok­szor tusakodva, de mégis többnyire tiszta látással s a hitnek bátorságával tudták keresni helyünket az új társadalmi rend­ben. Jó viszony alakult ki államunkkal. Ennek dolaimentuma az 1948-ban létrejött Egyezmény, mely az egyház és az állam szocialista elveknek megfelelő szétválasztását hosszú álmeneti időre, pénzügyi tekintetben 20 esztendőre ütemezte be. Ebből a 30 esztendőből 12 év múlt el. Ez alatt az idő alatt a jó vi­szony még tovább mélyült és erősödött. Egyházunk támogatta aüamunkat az ország újjáépítésében, a jobb életviszonyok kialakításában, valamint a világbékéért folytatott küzde­lemben. Államunk megbecsülését kifejezte azzal is, hogy az Egyezmény szerint járó, 5 évenként 25%-kál csökkenő állam­segélyen felül rendldvüli államsegélyt folyósított. Az új esz­tendőben. megint jelentős rendkívüli államsegélyben is része­sülünk. A hívek egyházfenntartó hozzájárulásával is számolva, egyházunk szolgálatának gazdasági alapja biztosítottnak, mondható. Egyházunk népe, különösen lelkészei, halasak lehetnek ez újabb rendkívüli államsegélyért Ennyit anyagi helyzetünkről az újesztendő küszöbén. Szoros értelemben vett egyházi életünket illetően meg kell állapitanunk, hogy gyülekezeteink el vannak látva lel­készt munkaerőkkel. Lelkészhiányról nálunk beszélni sem lehet Akadémiánkon tovább folyik a lelkészképzés. Lelké­szeink többnyire hűségesen, elmélyülten, igeszerúen és kor­szerűen, reformációi örökségünk tudatában végzik szolgálatu­kat Mentesen mind a, római katolikus tömegvonzástól, mind a rajongó, szektás hatásoktól. A világgyülölö misztika nem jel­lemzője hitéletünknek. Inkább egyre fokozódik a hazafias kö­telességeink és a világ sorsa iránti egészséges felelősség. Nem­rég körülbelül negyven lelkészt egy akkoriban aktuális poli­tikai kérdésben véleménynyilvánításra kértünk fel. Negyven>- nyolc órán belül kivétel nélkül valamennyien érett politikai érzékkel nyilatkoztak. Az istentiszteleteken, biblia- és imaórákon, a hitoktatáson, a konfirmációi előkészítésen kívül egyházi sajtónk is segíti és gazdagítja hitéletünket. Betervezett kiadványaink évről évre megjelennek. A közelmúltban új vallást anitási tankönyveket is kiadhattunk. Bibliával, énekeskönyvvel is ellátjuk hittest­véreinket. Általában gyülekezeti és egyházi életünk kiegyen­súlyozottan folyik. A természetszerűen előadódó problémák hosszabb-rövidebb idő alatt közmegnyugvásra, megoldódnak. Indokolt tehát az a reménységünk hogy ez a kiegyensúlyo­zott, aránylag nyugodt egyházi és gyülekezeti életünk 1961-ben is zavartalanul folytatódik. Kapcsolataink a külföldi egyházakkal továbbra is erő­södni fognak. 1961-ben jelentős nemzetközi egyházi gyűlések vannak kilátásban. Kettő földrajzilag hozzánk egészen közel, Csehszlovákiában és Lengyelországban zajlik le. Az egyik, a világ keresztyénéinek prágai békekongresszusa. A másik a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottságának gyűlése, előreláthatólag Varsóban. A harmadik jelentős nemzetközi gyűlés a távoli Indiában lesz, 1961 legvégén: az Egyházak Világtanácsána-k harmadik nagygyűlése. Megvan a reményünk arra, hogy még ezen a földrajzilag tőlünk oly távoli egyházi eseményen is részt vesznek küldötteink. 2. Mindezek a tervek és „próféciák?’ csak akkor valósul­hatnak meg. ha 1961 legalább olyan békés esztendő lesz, mint amilyen 1960 volt. Foglalkoznunk kell tehát azzal a kérdéssel is, hogy mit hoz egész népünknek s általában véve a népek életében az új esztendő. Nem lenne jó, ha továbbra is úgy éleződne a világhely­zet, mint 1960-ban. Ez könnyen háborúra, s világkatasztrófára vezetne. Az emberiség három nagy táborra oszlik. Az egyikbe a nyugati tőkés társadalom, tagjai tartoznak. A másikban a szo­cializmust és a kommunizmust építik. A harmadikban a. gyar­mati sorstól szabaduló népek küzdenek. A nemzetközi feszült­ség fő oka a tőkés társadalmi rend, amellyel együtt jár a hó-“ ború és a hadiszállítás, mint a gyors gazdagodás fontos forrása. A szocializmussal viszont együtt jár a világbéke biz­tosításáért folyó küzdelem. A háború kiküszöbölése, s a fenn­álló ellentétek békés megoldása érdekében az Egyesült Nem­zetek Szövetségében, és azon kívül is óriási erőfeszítéseket végez a kommunista államcsoport, élén a Szovjetunióval. Áldá­sos küzdelmet folytat a békéért több mint 10 év óta a béke­mozgalom is: fajra, vallási és világnézeti különbségekre való tekintet nélkül tömöríti a béke erőit. A háborús veszély mégis fennáll. Az új esztendőbe úgy jöttünk át, hogy Afrikában és Ázsiában véres harcok, sőt pusztító háborúk folynak. Emberileg a háborút megakadályozni és a békét biztosítani csak a. békeszerető államok, és népek összefogása képes. A tőkés orszá.gok hadi készülődését csak így lehet féken tar- tzná, s az általános leszerelést csak így lehet megvalósítani, emngélikasak, hitünknél fogva « hívei vagyunk, a beké­Az új éviién a szeretet és béke útján... PÁL APOSTOL MESTERE VOLT A SZÖNAK. Hatalmas igehirdetései számos nagy győzelmet jelentettek. Ahol szólt, ott emberek hitre ju­tottak, ott gyarapodott a Krisztus nyája. Joggal nevez­hetjük Pált a világ legna­gyobb hatású igehirdetőjé­nek, hiszen a keresztyénség elterjesztésében oroszlánrésze van. Az első Korinthusi levél 13. fejezetében mégis azt mondja, hogy hiába minden ókesszólás, hiába minden val­lásos és kegyes igehirdetés, hiába az okos prédikáció, hiába a művészi prédikáció, hiába a tanító jellegű prédi­káció, hiába a térítő prédiká­ció, mert hiába az egész ke­resztyén élet, ha nem lüktet benne a szeretet melege. Sze­retet nélkül az emberi beszéd, de még az angyali szózat is zengő érc, pengő cimbalom csupán. Ez azt jelenti, hogy az egyházban nem tehet élni szeretet nélkül és nem lehet hitelesen igét hirdetni szere­tet nélküL DE HIT ÉRTSÜNK EZEN A SZERETETEN? Nyilván­való, hogy ez a szeretet nem lehet elfolyó érzelem csupán, nem állhat hangulatból, nem lehet 6zeszélyeskedő, hiszen akkor nem foglalhatná magá­ban a kegyelmi ajándékok öeszeségét. „Ügy szerette Isten a vi­lágot, hogy az é egyszü­lött Fiát adta érte, hogy valald hisz. dbenne, el ne vesszen, hanem örök éle­te legyen." Isten mindent odaadó szeretetének kell tükröződnie a keresztyén ember életében Is. Hiszen az a keresztyén ember, aki Krisztusban minden ajándékot és üdvösséget megkapott, természetsze­rűleg fordul a hálás sze­retet magatartásával a mennyei Atya felé. Isten azonban a felé irányuló szeretetet a felebarát felé irányítja. Nem néki van szüksége a szeretetre, ha­nem annak a másik em­bernek. aki Istennek szin­tén gyermeke. Ez a szeretet tehát a fele­baráti szeretet. Azért zengő érc és pengő cimbalom minden szó, amelyet nem fűt át a szeretet melege, mert a krisz­tusi lelkűiét hiányzik belőle. A jézusi emberszeretet pe­dig úgy nyilvánul meg, mint az ember üdvösségére és föl­di boldogulására egyaránt irányuló szeretet. Ha a ket­tő közül csak az egyikre tesszük a hangsúlyt, megha­misítjuk a jézusi emfoerszere- tetet. Aki Jézusnak csupán aa üdvösségre irányuló sze­retetet hangoztatja, az megszégyeníti az ö ta­nítását, mert Jézus leha­jolt az emberhez, felvette annak gondját és javítani igyekezett helyzetén. Aki viszont Jézusnak csupán a földi élet felé irányuló érdeklődését hangsúlyoz­za, az megszeg ényíti meg­váltói, isteni mivoltát. EZT A. . SZERETETET KELL ÉLNIE AZ EGYHÁZ­NAK IS. Hirdetnie kell Isten üdvösségre , vezérlő evangéliu­mát, de mindent meg kell tennie a maga módján az emberek földi boldogulásának segítésére is. IMÁDKOZZUNK Örökkévaló. mindenható szent Isten! Te öröktől fogva mindörökké voltál, vagy és leszel. Mi az idő országútién vándorolunk. Múló éveink je­lentik a mérföldkövelcet. Múló időnknek ennél a mér­földkövénél, újév napján Rád tekintünk. Szemeinket a he­gyekre emeljük, onnan: Tő­led jön a mi segítségünk. Felülről jön minden jó ado­mány és tökéletes ajándék. Tőled, Mennyei Atyánk. Az óesztendőben szüntele­nül tapasztalhattuk segítsége­det. Egyéni életünkben, csalá­dunkban, egyházunkban, ha­zánkban egyaránt. Neved le­gyen örökké áldott jóságodért! Különösen is köszönjük mind­azt, amit szent igédben nyúj­tottál nekünk. Hogy bűnein­ket megbocsátottad. Megszaba­dítottál az ördög, a pokol, a kárhozat hatalmától. Világos­ságot gyújtottál szivünkben. Szeretni tanítottál minket. Hálát adunk egyházunkért és hazánkért. Köszönjük, hogy I az elmúlt esztendőben béké­ben élhettünk és munkálkod­hattunk, Könyörgünk, legyen áldá­sod az ti jesztendön. Taníts úgy számlálni éveinket, hogy bölcsebb és értelmesebb szív­hez jussunk. Ha kereszt ne­hezedik reánk., adj erőt elhor­dozni. Gyógyíts a betegség­ben. Vigasztalj a gyászban. Erősíts minden megpróbálta­tásunkban. Legyünk buzgók a kötelességteljesítésben, a má­sok iránti képmutatás nélkül való szeretetben. Áldd meg hazánkat békével, népünket jó munkával és előmenetellel, földjeinket jó időjárással és jó terméssel. Tartsd távol tő­lünk a háborút és a nyomo­rúságot.. Szent nevedben kezd­jük az újesztendöt. Maradj velünk mindvégig. Tied az életünk, s ez az újesztendönk is. Hallgasd meg imádságun­kat, Jézus Krisztusunk ne­vében kérünk. Ámen­nek. Komolyan vesszük az isteni parancsolatot: Ne ölj. Azt is, hogy: Szeresd embertársadat, mint magadat. A békemozgalom­ban kezdettől fogva részt veszünk. Egyre tudatosabban moz­dítjuk elő a magunk helyén a szocializmus erősödését. Egy­házunk közelmúlt története mutatja, hogy a szocializmusban van és lehetséges egyházi élet. A szocializmust azért is helye­seljük, mivel a békét szeretjük és féltjük, őszintén elfogadjuk a kommunista és munkáspártok kezét, melyet legutóbb a moszkvai békekiáltványban nyújtottak felénk. Egyházunk igy küzd együtt az új évben is a béke erőivel. A háború ellen. A béke érdekében. Falun és városban, idehaza és külföldön ilyen látással és ilyen reményekkel munkálkodjunk és éljünk mindnyájan. Így áldja meg Istenünk ezt az új esztendőt, melyet az Ö szent nevében, kezdünk et n, df o ¥ete La jes Hadd szólaljon meg a mi korunkban különösen élesen is Pál apostol szava az em­berszeretet gyakorlásáról. Ma az embert szerelni annyit jelent, mint fele­lősséget érezni az egész emberiség jövendőjéért Köztudomású, hogy az embe­riség olyan korszakba érke­zett, amikor az atomenergia birtokában soha nem gondolt fejlődés, felemelkedés előtt áll, de ugyanaltkor soha nem gondolt pusztulás is törhet rá egy atomháború kirobbantá­sával. Ebben a helyzetben a keresztyén ember szíve egész forróságával szereti az embe­riséget, mint Isten teremtő, megváltó és megszentelő munkájának tárgyát, oltal­mazza és védi egy újabb há­borútól, amelynek kirobba­nása a modern tömegpusztító fegyverek alkalmazásával fel nem mérhető katasztrófát je­lentene az egész emberiség­nek. Felelősségérzésünké* az emberiség helyzete és jö­vendője iránt Isten Indí­totta fel. Igéjében megta­nított arra, hogy ne hú­zódjunk vissza vallásos­ságunk elefántcsonttor­nyába, hanem lássuk meg Isten emberszerető akara­tát akkor is, amikor a la­kott föld döntő és új korszakot nyitó kérdései­ről van szó. Mjvel egy nép épp oly kevéssé akadályozhatja meg a hábo­rút, mint egy magányos em­ber, azért helyes és szüksé­ges valamennyi nép összefo­gása, embermilliók erejének egyesítése a háborús szándé­kok megfékezésére. Csak há­lásak lehetünk Istennek, hogy a béke ügye ma már nem- csupán jámbor óhaj, hanem győzelmes erő, amely képes meghátrálásra kényszeríteni a háború erőit Hol lehetne másutt a ke­resztyén ember és az egyház helye, mint azok sorában, akik a világ békéjéért igazi felelősséget éreznek? Nem régen tartotta ülését a Prágai Keresztyén Béke- konferencia. Erre meghívták a világ egyházainak képvise­lőit Ez a konferencia azzal a nagyszabású tervvel foglalko­zik, hogy előkészíti 1961-re a világ keresztyénéinek nagy­szabású békekonferenciáját. Ez a messzire tekintő gondo­lat azt fejezi ki, hogy Jézus Krisztus egyháza ma azzal a bizonyságté­tellel tartozik a világnak, hogy a tömegpusztító fegyverek bűnt jelentenek Isten ellen és vétkezést az Isten által teremtett emberiség és az egész te- remtettség ellen. Adja Isten, hogy ebből a kez­deményezésből a keresz­tyén egyházak és kereiz- tyén emberek a világ minden pontján egyek le­gyenek a békéért folyta­tott küzdelemben! AZ ALTALANOS ÉS TEL­JES LESZERELÉS TERVE óriási távlatokat nyit az em­beriség előtt A felszabaduló roppant, energia és anyagi erő a népek életének javítására fordítható. A keresztyén em­bernek ez azokat a próféciá­kat juttatja eszébe, amelyek arról szólnak, hogy Isten el­hozza majd az időt, amikor a Wotutatás a X oldalonJ, í j év — új élei Üj év reggele köszöntött reánk. Az ember ilyenkor oly; könnyen kész arra, hogy elfe^ ledjen mindent, ami régi, s örvendező, reményteli szívvel és boldog programkészítéssé vágjon neki az új évnek. De az új év első napján Is­ten is megszólít minket, hogy tudomásunkra hozza: az új évvel együtt új kegyelmei? új lehetőségeket ad számunk­ra és szeretetet is megújítja irántunk. Megszólít, hogy ai áj év az új élet éve legyen a számunkra. Vajon hogyan lehet az ni év az új élet éve? Erre a kérdésre válaszolnak a mai ünnep szent igéi, amikor ta­nítanak minket. Hallgassunk Jézus Krisztusi­ra! Ez mindjárt az első újévi program. Isten arra biztat bennünket, hogy többet és jobban figyeljünk Jézus Krisztus szavára, mint az el­múlt esztendőben. Isten ujj* most, újév napján a Szent- írásra mutat. Lehet, hogy ed­dig is olvastuk az igét, de Is­ten azt akarja, hogy az igu olvasásán túl, találkozzunk ts az élő Űr Jézus Krisztussal és hallgassunk az ö szavára. Hallgassunk úgy, mint akik tudják, hogy Jézus Krisztus szava az élet, az üdvösség be­széde. Hallgassunk úgy, hogy megtaláljuk benne a bánbo­csánat evangéliumát, amely örök életet ad. De hallgassuk az igét úgy is, mint ami el­igazít mird~* * földi élet út­ján. Isten nem fogadalmat vár tőlünk újév napján, hanem olyan új életet, amelyik hall­gat az Űr szavára. Higgyünk Jézus Krisztus­ban! Ez a második újévi prog­ram. Lehet, hogy nem új a számunkra, de Isten mégis jónak látja ezt is a szívünk­be vésni újév napján. Eddig is hittünk Jézus Krisztusban? hiszen az Ö nevében keresz- teltettünk meg és az Ö tes­tét és vérét vettük az úr­vacsorában. De Isten akkor, araikor ilyen programot állít elénk, erősíteni, szilárdítani akarja a hitünket és a Jézus Krisztussal való közösségün­ket. Cselekedjük Jézus Krisztus akaratát! Azt kell tennünk, amit Ö tett! Amint Jézus Krisztus szerette az embert, ugyanilyen szeretettel kell nekünk is járnunk az embe­rek között. Szeretni a csalá­dunkat, a munkatársainkat, szeretni az embereket sze­mélyválogatás nélkül. Szeret­ni a világot úgy, hogy min­dent megteszünk érte. Sze­retni a békét úgy, hogy a* imádságon túl, hathatósan ki­vesszük a részünket a világ békéjének munkál ásábóL Az új év úgy lesz igazán as új élet éve a számunkra, ha közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz, embertársaink­hoz és a* egész világhoz. Harkányi LáiwO

Next

/
Thumbnails
Contents