Evangélikus Élet, 1959 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1959-01-04 / 1. szám

« * * Évforduló határkövénél Karácsony fényében Az évforduló alkalmából felkerestük püspökeinket és több egyházi intézményünk vezetőjét, hogy egyházunk dolgában megkérdezzük őket, feljegyezzük látásaikat, ter­veiket az elmúlt esztendőről és a küszöbön álló új esz­tendőre nézve. Ügy véljük, ez az évforduló az átlépés 1958-ból 1959-be valóban határkő egyházunk életében, így látják ezt legtöbben a megkérdezettek is. Együtt D. dr. Vető Lajos püspökhöz Három kérdést intéztünk: — Mit tart püspök úr az el­múlt esztendő legfontosabb ta­nulságának? „Nehéz dolog egyetlen ta­nulságban összefoglalni az 1956-as év értékes tapasztala­tait. Ha mégis megpróbálnánk, akkor az! úgy tehetnénk, hogy az egyház egészséges erőinek a fokozol: sikerére irányítanánk figyelmünket. Egy esztendővel ezelőtt az ellenforradalom ha­tása gyanánt tetőfokát érte el a válság. De ugyanakkor je­lentkezett annak az akarása, hogy most már nálunk is rendnek kell lenni s pozitív szellemben kell rendezni egy­házunk és államunk viszonyát. Ehhez az akarathoz mind töb­ben csatlakoztak egész egyhá­zunkban. Egyesek hamarabb, mások később, mégis alig fél év alatt az egyházunkért fele­lősséget érző lelkészi kar sza­va eldöntötte a válságot, s a déli kerületben kijegecesedő válság eldöntésével egyházunk egységét és dinamikus együtt­- előre 1 működését biztosította. A fő tanulság ebben az, hogy mind­ez egyházunk vezetőségének felülről való nyomása nélkül, lelkészi karunk és gyülekeze­teink feleszmélése és tudatos állásfoglalása következtében jött létre. Egyházunk egészsé­ges szelleme jutott ebben ki­fejezésre.” — Ezután azt kérdeztük a püspök úrtol, hogy mit vár az 1959. esztendőtől egyházunk életében? „Az 1959. esztendő legyen egyházunk népének és lelkészi karának összeforrása terén je­lentős. Abban az irányban, amely 1958 folyamán kiala­kult, tovább kell konszolidá­lódnia egyházunk rendjének, békés és békemunkájának. Az egyház akkor fogja hivatását egyre jobban betölteni, ha el­sősorban nem önmagával van elfoglalva önző módon,, hanem népünk és az egész emberiség nagy céljait segít előbbrevinni a megoldás felé. örülnék, hogyha ez a felismerés egyhá­zunk népében és lellkészi ka­j rában egyre tudatosabbá len- ! ne. Ez sokat jelentene egyhá- [ zunk életerőinek fokozott megújulása vonalán. Az ön­magunkat féltő magatartás egészségtelen, önzetlen, nagy célok szolgálata új életerőket fakaszt bennünk. Ez egyhá­zunkra is vonatkozik.” — Végül azt a kérdést vetet­tük fel, hogy milyen remény­séggel tekint püspök úr öku­menikus kapcsolatainkra? „Az elmúlt évtizedben nagy súlyt helyeztünk egyházunk ökumenikus kapcsolataira. A magyar protestáns egyházak ezirányú erőfeszítéseit és munkáját nyugati egyházi kö­rökben is sokszor nemcsak el­ismerték, hanem mások elé is például állították. Az ellen­forradalom tapasztalatai arra ösztönöznek, hogy keressük az igazi ökumenikus egyházi kapcsolatokat, amelyeket nem zavar és ront meg bizonyos úgynevezett ökumenikus té­nyezők imperialista politikája. Súlyt helyezünk arra, hogy mind Kelet, mind Nyugat felé elsősorban testvéreink­kel, barátainkkal ápoljuk nemzetközi kapcsolatainkat. Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának ezidei gyűlése Rhodos-szigetén lesz. Az ortodox egyház hívott ide bennünket. Mint a Központi Bizottság tagja remélem, hogy amíg a rhodosi gyűlésre sor kerül, egyházunk és a világ­tanács között még több prob­lémát sikerül eredményesen megoldani. Ugyanezt remélem a Lutheránus Világszövetség­gel kapcsolatban is.” Megújult' igehirdetés!"! Káldy Zoltán püspök alig két hónapja vette át a Déli Evangélikus Egyházkerület ve­zetését. Amikor újesztendei terveiről, munkájáról, elgon­dolásairól kérdezzük, egy pil­lanatra visszafelé tekint: Munkámat, új esztendei ter­veimet és programomat püspöki székfoglalómban lá­tóin megalapozva. Az új esz­tendőben ennek a székfoglaló­nak elvi alapvetését kívánom minél teljesebben megvalósí­tani. illetve megvalósíttatni a gyakorlatban. Ezt részben már meg is kezdtem. Szeretném, ha minden elgondolásomat úgy áldaná meg Isten, hogy abból élet származzék, vagy életté legyen. Szeretnék azon­ban külön is kiemelni néhá­nyat. 1. Az igehirdetést, egyhá­zunknak'' ezt a legalapvetőbb szolgálatát szinte „vesszőpari­pámnak” tekintem. Elvárom, és magam is mindent elköve­tek azért, hogy az igehirdeté­sek úgy hangozzanak a gyüle­kezetekben, hogy azokon ke­resztül a gyülekezet tagjai se­gítséget kapjanak az új ma­gyar életben való helyes vi­szonyuláshoz. a jókedvű építő­munkához. Ügy kell az igét hirdetni, hogy híveink ezáltal is megszabaduljanak minden olyan megkötöttségtől, többek között attól a reakciós politi­kai megkötözöttségtől, amely meggátolja őket abban, hogy helyesen nézzenek az egyház és az állam viszonyára és egy­házunknak helyzetére a szo­cializmusban. Persze gyüleke­zeteinket is tanítanunk kell az igehirdetések helyes hallgatá­sára. Ebben sokat tehet az egyházi sajtó is. Tapasztalat szerint igen sok gyülekezeti tag előítélettel hallgatja az igehirdetéseket. Sokszor a ma­guk álláspontjának vagy po­litikai nézeteinek igazolását várják az igehirdetéstől. Mi­kor pedig ezt nem kapják, vagy annak éppen a megítélé­sét kapják, akkor a legkülön­bözőbb váddal illetik az ige­hirdetőt. 1959-ben is jó igehir­detést, jó igehallgatást! 2. A gyülekezeti presbitériu­mok (egyháztanácsok) helyes szolgálatát nagyon jelentősnek tartom egyházunkban. Sajnos, az elmúlt időben sok lelkész nem tartotta elég fontosnak, hogy jól tájékoztassa presbité­riumát egyházpolitikai kérdé­sekben. Ezért van, hogy sok presbitérium még ma sem tud az egyház vezetőivel együtt­gondolkodni. Ennek aztán az a (hátránya van. hogy amikor ma már egyre több lelkész he­lyesen felismerve az egyház szolgálatát, abban szeretne bátrabban előrelépni, saját presbitériuma visszahúzza, vagy meggátolja. — Mit tekintene kezdő lé­pésnek. püspök úr, hogy ez a helyzet megszűnjék? Jó lenne a sok presbité­riumban meglevő helytelen magatartás felszámolása érde­kében pl. a 10 éves Egyezmény szelleméről a presbitériumok­kal beszélgetni, hiszen 10 évvel ezelőtt, mikor az egyezmény megszületett, igen sokan ellen­séges érzülettel fogadták. Az Egyezmény szellemének isme­rete révén kialakulhat a pres­bitériumokban jó beszélgetés egyházunknak a szocializmus­ban való útját illetőleg. — Ügy tudom, püspök úr veszi kezébe a Lelkészi Mun­kaközösség országos irányítá­sát. Mit várhatunk ettől a szolgálattól? 3. A Lelkészi Munkaközössé­gek munkája beletartozik egy­házunk egész szolgálatára való jó felkészülésbe. Azt várom, hogy elsősorban maguk a lel­készek gondolják tervszerűen végig azokat a problémákat, melyeket az egyház vezetői átgondoltak. Belső elhatáro­zásból döntsenek, és ne azért mondjanak ki tételeket, mert azokat a püspök eléjük adta. Tusakodják át a lelkészek a munkaközösségekben is azokat a kérdéseket, melyek egyhá­zunk mai kérdései. Ezt a célt szolgálják a munkaközösségi témák. Csak hármat említek meg most közülük. 1. A ke­resztyén ember viszonya hazá­jában népéhez és az emberi­séghez. 2. A keresztyén ember felelőssége a társadalmi, kul­turális, tudományos és techni­kai haladásért. 3. A gyülekezet új életformájának kialakulása társadalmunkban. — Gondol-e püspök úr arra, hogy az iránymutatás mellett személyes segítséget is nyújt­son lelkészeknek, gyülekeze­teknek a helyes szolgálatuk­hoz? És hogyan segítheti őket? Én magam szolgálatomban igen fontosnak tartom az Egyezmény szellemében való példamutató munkálkodást. A magam helyén mindent elkö­vetek egyházunk és államunk őszinte jó viszonyának egyre jobban való megerősödéséért. De fontosnak tartom és elvá­rom, hogy maguk a lelkészek, a felügyelők, a gondnokok és presbiterek is az Egyezmény szellemében végezzék szolgá­latukat és ezzel útmutatást I adjanak a gyülekezeti tagok-1 nak is hasonló magatartásra. Állandóan szem előtt kell tar­tanunk szolgálatunkban, hogy gyülekezeti tagjaink úgy le­gyenek jó evangélikusok, hogy ugyanakkor hazánk hű fiai is legyenek. Személyesen részt akarok venni minél több Lelkészi Munkaközösségi ülésen, és minél több előadást akarok ott tartani. Ugyanakkor meg aka­rom bírálni az ott elhangzott előadásokat. A Lelkipásztor című evan­gélikus lelkészi szakfolyóirat­ban cikkekkel és igehirdeté­sekkel fogok szolgáim. Meg­beszéltem a Lelkipásztor szer­kesztőjével, hogy a folyóirat egymást követő kéj számában valamennyi igehirdetést ma­gam írom meg, hogy így bemu­tathassam, milyennek gondo­lom a mai igehirdetéseket. Az elmúlt években sokat be­széltünk ugyan a helyes ige­hirdetésekről, de meggyőződé­sem szerint még mindig sok rossz és ésszerűtlen igehirde­tés hangzik el szószékeinkről. Elhatároztam azért, hogy rendszeresen fogok lelkészeket az istentiszteleteken meghall­gatni, de úgy, hogy ők nem tudják, hogy jelen vagyok. Te­hát nem püspöknek szólóan fognak prédikálni, hanem úgy, ahogy egyébként szoktak. A meghallgatott prédikáció bírá­latát a lelkészekhez írott le­velemben közölni fogom az illetékesekkel. Ebben is a leg­teljesebb segíteni akarás ve­zet. A püspöki körleveleket is a személyes segítés eszközének tekintem. Arra törekszem, hogy a körlevelek ne pusztán adatközlések, rendelkezések legyenek, hanem lelkészeket és rajtuk keresztül a gyüle­kezeteket segítő és tanácsoló pásztorlevelek. — A múltban a két egyház- kerület együttműködése nem volt kielégítő. Mit várhatunk a jövőben? Az Északi és a Déli Egy­házkerület vezetősége között már ezidőszerint is a legőszin­tébb az együttműködést Ezt fenntartjuk. Mindkét kerület minden ügyét személyi és anyagi vonatkozásban is a két püspök mindig megbeszéli. A döntések a megbeszélések eredményeiként történnek. A jövőben ezt az együttmunkál- kodást mélyíteni és szélesíteni akarjuk. — Mit tekint püspök úr leg­fontosabb előfeltételnek 1959- ben fentiek megvalósításához? Mindenekelőtt a hatalmas Isten erejét, áldását és szere- tetét. Annak a világnak aka­runk az egyházban szolgálni, melynek megváltásáért Krisz­tust adta. Az egyházi szolgá­lat jó elvégzéséinek előfeltéte­le nemcsak Magyarországon, de szerte a világon a béke. Ezért egyházunknak és benne gyülekezeti tagjainknak Ma­gyarországon, és mindenütt a világon, miikor hittel és bi­zaloménál tekintenek Istenre, mindent el kell követniük a béke érdekében és az atomhá­ború elkerülésére. Az egyházi világszervezeteknek is minden súlyukat latba kell vetniök e cél érdekében. De nemcsak az egyházi szolgálat továbbfoly- tathatásáért, hanem általában az Isten által teremtett ember élete és munkája érdekében szolgálnunk kell a béke fenn­tartásáért. 1959 re kívánok hálás szivet, jó. reménységet, örvendező lé­lekkel végzett szolgálatot min­den gyülekezetnek. Nézzünk Istenre és igen jó reménység­gel nézzünk előre. Isten jó kedve legyen gyiilekezetein- ken hogy az egész esztendő­ben a hit örömében és békes­ségében éljenek. Lelkészképzésünk kérdései A nemsokára kiadásfa ke­rülő héber nyelvkönyv előké­szítő munkájában találtuk dr. Pálfy Miklóst, Teológiai Aka­démiánk dékán j át. . — Hogyan látja dékán úr teológiánk helyzetét a mostani egyházi kibontakozásban? — tesszük fel az első kérdést. „Az 1956. évi események, amelyek nem voltak erős ha­tással hallgatóinkra .— a ta­nári kar egységét megbontot­ták. Azokról, akikkel korábbi időben is nehézségeink voltak, de akkor ügyesen leplezték igazi arcukat, — most világo­san kiderült, hogy nemcsak egyházkormányzatilag meg­bízhatatlanok, de egy 30 év­vel ezelőtti konzervatív teoló­giád iskolát akarnak uralmon tartani, amely felett már rég eljárt az idő. Ezzel szemben tanári karunk többsége előtt már évek óta világos, hogy csak olyan teológiának van lövője, amely Isten igéjéből táplálkozik és annak üzenetét a mai valóságos életre és a valóságos emberhez alkalmaz­za. A rendeződés azt a célt szolgálja, hogy ez a felisme­rés teológiánk szellemévé le­gyen a kutatómunkában és az oktatásban egyaránt.” — Milyen lehetőségek kí­nálkoznak az új szellem kiala­kítására? „Az elmúlt időben a mai élet aktuális kérdéseit bi­zonyos tantárgyakba sűrítet­tük, a többi előadás ezeket nem érintette. A jövőben pro­fesszoraink szaktárgyaikon be­lül azokra a kérdésekre helye­zik a hangsúlyt, amelyek se­gítik egyházunkat a mai tár­sadalomban elhelyezkedni és az emberekkel igazi kapcso­latot munkálni. — így lesz teológiánk igazán egyházivá, így válnak hallgatóink jó gyakorló lelkészekké. A másik lehetőség a cél el­érésére a Teológus Otthon ne­velőmunkája. Az Akadémiá­nak és a Lelkésznevelő Inté­zetnek egyetlen kohóvá kell válnia, ahol az oktatás és ne­velés szolgálata által — a leg­különbözőbb szándékkal ide­kerülő fiatalemberek — egy­házi szolgálatra alkalmas pa­pokká formálódnak. A külső feltételekhez tar­tozik a gyakorlati tanszék be­töltésének kérdése is. És itt most bűnhődünk azért, hogy (Folytatás a 2. oldalon) Négy templomos alkalom esik lapunk mostani számá­nak időszakába: óév este, újév napja, újév utáni vasárnap és vízkereszt ünnepe. Mind a négyre még karácsony fénye ragyog, mind a négy még a szorosan vett karácsonyi ün­nepkörön belül van. Öév este. Nem egyházi ün­nep, mégis megtelnek ilyenkor templomaink. Időérzékenyek ilyenkor az emberek. Soha máskor ilyen érezhető formá­ban nem röpül az idő, mint ezen a napon. A múlandóság érzése veszi körül a szíveket^ Szeretnék megállítani a tova­suhanó időt, szeretnék feledni, ami rossz volt, szeretnék az életet újra kezdeni. Az embe­rek más és más csomagokkal érkeznek egy esztendő határ- állomására. Üjév napja. Jézus névadá­sának napja és a polgári esz­tendő első napja egybeesik. Ez azt jelentheti, hogy mi Jé­zus nevében indulunk az új­évbe. A keresztyénség nem szégyellj azt, hogy évről évre ugyanannak a Jézusnak a ne­vében álljon elő és kívánjon boldog újévet, hogy ugyanazt a nevet írja fel minden évben zászlajára, hogy ebben az egy­szerű névben jelölje meg egész programját: Jézus. Mi azt hisszük, páratlan név ez az emberiség történetében. Idő­szerű név, még ma is, nem avult el, akit jelöl az él és van mondanivalója hozzánk, azt hisszük, senki fontosabbat mondani nem tud életről, han­táiról, örökéletről, Isten és ember viszonyáról, ember és ember kapcsolatáról, mint e név hordozója. Ez a név ne­künk gondviselést jelent. Ve­lünk az Isten, szeret, véd és törődik velünk. Bűnbocsánatot jelent. Lehet kiábrándító ta­pasztalat, hogy az új naptári évbe is átvisszük rossz szoká­sainkat és bűnei "két. de erre sem nézünk reme ’ytel énül, mert azt hisszük, ebben <-.z év­ben is megoldásként lesz bún- bocsánat. Ez a név határozza meg a keresztyén ember min­den szavát. Ha valaki Jézus- nevében beszél, annak szava segítő szó lesz, barátságos, em­beri beszéd, az emberek kusza problémáit tisztázó. Ez a név kell, hogy meghatározza min­den cselekedetünket is, min­den munkánkat, egész keresz­tyén életünket. Nekünk Krisz­tusunk van, akinek a nevé­ben indulunk el a következő 365 napra. Üjév utáni vasárnap nem különlegesen nagy ünnep, egy­szerű vasárnap csak, amely­nek nincsen külön jellege. Fi­gyelnünk kell a kijelölt bib­liai szakaszban felhangzó igé­re. Vízkereszt ünnepe a kará­csonyi ünnepek igazi sumraá- zása, összefoglalása. Az igét hallgató gyülekezet ilyenkor még egyszer visszagondol a nagy csodára: megjelent a vi­lág világossága. Isten azért küldte Krisztust, hogy világos­ság ragyogjon s azzal, hogy Krisztus hitet adott, világossá­got gyújtott a mi szívünkben is. De Isten nemcsak szűk kör­ben akarja a fényt terjeszte­ni, hanem ránkbízza a világos­ság szolgálatát, azt, hogy vi­gyük a fényt mindenfelé. A fényben meglátszik a szenny is, el kell takarítanunk azt, a fényben gyógyul és növekszik az élet. Vigyázzunk arra, hogy karácsony lénye ne aludjék ki életünkben a vízkeresztkor utolsót lobbanó karácsonyfa gyertyalángokkal! Hafenscher Károly ■I

Next

/
Thumbnails
Contents