Evangélikus Élet, 1958 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1958-01-05 / 1. szám

Míh. ÖRSZAGOS evangM I K U 5 H ETI L A.R XXIII. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. 1358. JANUÁR 5. ARA: 1,40 FORINT; ÚJESZTENDŐ ELÉ A békeszolgálat elismerése 1957. december 30-án délelőtt az Országház Munkácsy termében a hazai egyházak képviselői gyülekeztek össze abból a célból, hogy az Elnöki í Tanács elnökének kezéből átvegyék azríkat a kitüntetéseket, amelyekkel \ a magyar állam legfőbb szerve kívánta kifejezésre juttatni elismerését az egyházi békeszolgálatban munkálkodók iránt. Tizenegy római katolikus, hét re­formátus és két evangélikus, egy gö­rögkeleti, egy izraelita és. agy bap­tista egyházi' ember részesült kitiin- t été-'ben. 'Evangélikus egyházunk ki­tüntetettjei D, Dr. Vető1 Lajos püs­pök és Mekis A (lám esperes voltak. Vető püspök a Zászlórend II. foko­zatát, Mekis esperes a Zászlórend IV. fokozatát kapta. A református egyház kitüntetettjei: D. Bereezky Albert püspök (II fokozat), Barta Tibor teol. tanár (III. fokozat), Pá- kozdy László teol. tanár (III. foko­zat). Szamosközy István esperes (IV. fokozat), Hajdú Péter esperes (IV. fokozat), Nyáry Pál esperes (IV. fo­kozat), Huszti Kálmán kon venti elő­adó (V. fokozat). Dobi István, az Elnöki Tanács el­nöke beszédében rámutatott arra a veszedelemre, amely a világot egy harmadik világháború kirobbantá- sával fenyegeti és meleg elismerő szavakkal méltatta az egyházak szol­gálatát a béke megőrzésének terén. További jó munkát és boldog új esz­tendőt kívánt azoknak, akik ezt a szolgálatot végzik és ezért a szolgá­latért ilyen kitüntető állami elisme­résiben részesültek. A kitüntetettek nevében D. Be­reezky Albert református püspök mondott köszönetét. Beszédében rá­mutatott arra. hogy az egyház sa­játos hivatása az evangélium hirde­tése. Ezt a szolgálatot itt és most kell elvégezni. Ezt a szolgálatot át kell hatnia {innak á nagy szeretetnek, amellyel hazánkat és népünket-sze- retjük. Ebben a szolgálatban három területen kell munkálkodnunk — folytatta Bereczky Albert püspök. Elsősorban ki kell alakítani híveink­ben a közösségi lelkületet, hogy, egy­másért felelősséggel tudjanak élni. Másodsorban a bibliai tanítások alapján ki kell alakítanunk a mun­kaerkölcsöt. Harmadszor szolgála­tunk, hogy 'békét szerezzünk mind külső, mind belső vonatkozásban. A kora délutáni órákban egyhá­zunk két kitüntetettjét, D. Dr. Vető Lajos püspököt és Mekis Adám espe­rest bensőséges ünnepség keretében köszöntötték a központi hivatalok vezetői, a két budapesti egyházme­gye lelkészei. A köszöntésen részt- vett Horváth János ez Állami Egyház­ügyi Hivatal elnöke, Hantos János az Országos Béketanács főtitkára és Herling Jakab e Béketanács titkára. Az egyház nevében Grüuvalszky Károly egyetemes főtitkár üdvözölte a két kitüntetettet. Beszédében rá­mutatott arra, hogy bár a kitüntetés személyeknek szól, mégis az Q meg­becsülésükön keresztül egész evangé­likus egyházunk és annak békeszol- gáíata kapott elismerésit a legmaga­Az Egyetemes Presbitérium ülése A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Tanácsa 1957. december 23-011 Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő és D. Dr. Vető Lajos püspök elnökletével ülést tartott. Az ülésen jelen volt dr. Fekete Zoltán, dr. Ké­kén András, dr- Göttche Ervin, Weltler Rezső, Bácsi Sándor, Halász Béla, Lehel Ferenc, Balczár István, Benczúr László, Lágler Béla, Káldy Zoltán, Válint János, Mekis János és dr. Horváth Károly egyetemes tanácstagok. sabb állami szervtől. Ez az elismerés a jelen helyzetünkben kötelez egy­házi szolgálatunk további komoly* becsületes végzésére. A kitüntetette­ket köszöntette Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke és Hantos János az Országos Béke- tanács főtitkára is. Az üdvözlések utáp a résztvevők még hosszabb ideig együtt maradtak és beszélgetést folytattak egyházunk mai helyzetéről és feladatairól. A közösén kialakult vélemény az volt, hogy az egyház életében és szolgála­tában jelenleg a legfontosabb, hogy Isten segítségével kialakuljon az az egység egyházunkban, amelyre oly régóta áhítoznak hívek és lelkészek egyaránt. Meg kell találnunk egy­más kezét és meg kell látnunk egy­másban a testvért és arra kell töre­kednünk. hogy minél előbb eltűnje­nek az egymást elválasztó falak és akadályok. A békeszolgálatban adva van az egyháznak egy olyan terület* ahol ezt az egységet munkálhatja. Az egység munikálásának érdekében szükséges az — hangoztatta az egyik felszólaló, hogy minél előbb és mi­nél többször találkozzanak egymás­sal lelkészek országos összejövetele­ken és őszintén, becsületesen, az egy­ház jövőjét nézve próbálják keresni az egységet. Avval a reménységgel búcsúztak egymástól a jelenlevők, hogy való­ban elkezdődhet valami új, ha mind­annyian azon leszünk, hogy megta^ láljuik és megértsük egymást. hajlandó továbbra is vállalni iaaí egyház kormányzását. Ezután dr. Fekete Zoltán határo­zati javaslatot terjeszt elő arra vo­natkozólag, hogy D. dr. Vető Lajos tekintendő hivatalára nézve idősebb püspöknek. Az Egyházegyetem Ta­nácsa egyhangúlag a következő has tározatot hozza: „Az Egyházegyetem Tanácsa az 1956« december 11-én hozott és a Tanácsülés 3. sz. jegyzőkönyvi pontjában felvett ha­tározatát érvényteleníti. Az Egyházegye- tem Tanácsa az 1956. december 11-én 8 A jegyzőkönyvi pontjában felvett jogegységi határozata értelmében megállapítja, hogy D. dr. Vető Lajos tekintendő hivataira idősebb püspöknek, mivel D. Ordass La­jos később lett ténylegesen szolgáló püs­pök és tényleges püspöki működéséhez még hiányzik a Népköztársaság Elnöki Tanácsának hozzájárulása,“ Az egyetemes felügyelő indítvá­nyára az 1957. 22. tvr. alkalmazása céljából a Tanács egyhangúlag a kö­vetkező határozatot hozta: „Az Egyházegyetem Tanácsa felhívja a Déli Evangélikus Egyházkerület Tanácsát; hogy az 1957. évi 22. tvr. alkalmazása vé­gett hivatalos úton az Állami Egyházügyi Hivatalon keresztül jelentse be a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának mindazokat a változásokat, amelyek 1956. október 1. óta történtek a püspöki, egyházkerület! fel­ügyelői tisztségek tényleges gyakorlásá­ban és kérje a tvr. által előírt hozzá­járulások megadását.” Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy Grünvalszky Károly egyetemes fő­titkárnak tisztségéről való lemon­dását nem fogadta el, nem is ter­jesztette tovább abból a célból, hogy az Egyházogyetem Tanácsa, illetőleg az Egyetemes Közgyűlés a lemon­dás kérdésében állást foglaljon. Grünvalszky Károly lemondását vissza is vonta. Ezt a visszavonást azonban az Egyházegyetem Taná­csa nem fogadta el és az Egyház­egyetem Tanácsának ezt a határo­zatát az Egyetemes Közgyűlés tudo­másul vette. Ez ellen a határozat ellen Grünvalszky Károly panasszal élt. A panasz elbírálása az Egyete­mes Törvényszék hatáskörébe tar­tozik. Bejelenti, hogy Veöreös Imre, akit az 1957. július 10-i Egyetemes Közgyűlés egyetemes főtitkárának megválasztott, ezen tisztségét 1957. december 6-án kelt levelében az Egyetemes Közgyűlés rendelkezésére bocsátotta. Egyidejűleg felhagyott a főtitkári teendők ellátásával. Ezután az Egyetemes Tanács az egyetemes ügyész előterjesztésére a következő határozatot hozta: (Folytatás a második oldalon) Az alábbiakban részleteket köz­ünk az Egyetemes Tanács üléséről :s annak 'határozataiból. Egyetemes felügyelő megnyitó be- izédében tájékoztatást ad egyhá- :unk helyzetéről. Ismerteti a Mű­velődésügyi Minisztérium 1957. no­vember 26-án kelt átiratát, amelyet 5 mint egyetemes felügyelő kapott meg, s amelyben azt az értesítést rapta, hogy 1957. november 26-ávaI i miniszter az állam legfőbb íelügye- eti joga alapján miniszteri biztost endelt ki, hogy az evangélikus egy- iáz,. nevezetesen az Egyházegyetem, i Dél'- és az Északi Egyházkerület közigazgatásában és kormányzasá- >am megállapított törvénytelensége­iét és mulasztásokat felülvizsgálja. \ törvényes helyzet helyreállítása srdekeben az állam tárgyalásokat Kezdett, annál is inkább, mert egy :v óta ideiglenesnek tekintette az ígyház vezetését és meg akarta szüntetni az ellenforradalom óta fennálló törvényen kívüli állapotot. \ tárgyalások azonban megszakad­ok az egyházi bizottság néhány :agjának magatartása következtében. Egy került az egyház abba a hely­iéibe, hogy miniszteri biztost kül­dött ki a Művelődésügyi Miniszté­rium. Az egyetemes felügyelő azt látja fő feladatának, hogy kivezesse az egyházat ebből a helyzetből. Ál­lapíttassák meg, hogv mit lehet tör­vényesíteni az elmúlt esztendő in­tézkedéseiből, szüntessék meg a bi­zonytalanságot az állami és az egy­házi törvényele alapján és állítsák helyre a törvényes rendet az egy­ház vezetésében. A.- egyetemes felügyelő tájékoz­tatását a Tanács tudomásulvette, majd ezután az egyetemes felügyelő rátért a személyi kérdésekre. Ismertette, hogy sem az egyete­mes felügyelő személvében, sem a Déli Egyházkerület felügyelőjének személyében nem történt változás. Ismertette, hogy legutolsó ténykedé­se Dezséry László püspök lemondá­sának tudomásulvétele és hozzájá­rulása ahhoz, hoay D. Ordass Lajos vegye át a Déli Kerület püspöki tisztségét. Természetesen ez a hoz­zájárulás nem pótolja az Elnöki Ta­íács hozzájárulását. Grünvalszky íároly egyetemes főtitkár 1956. ok- óber -23-a előtt benyújtotta hozzá emondásét az egyetemes főtitkári isztségről. ö mint egyetemes fel- igyelő nem fogadta el a lemondást, kijelenti, hogy bármelyik egyházi estület fogadta el ezt. a lemondást, lem érvényes a határozata, mert lem voltak törvényekben megerősí- ett vezetői. Kijelenti, hogy tisztjét önzetlenül /állalta az állam és az egyház ér­iekében, népünk érdekeit igyekez­vén ezen a téren is szolgálni, jó elküsmerete szerint. Az állam min­ien hónapban bizosít az egyetemes felügyelőnek egy 1800-Ft-os kong- ■uát. ö ezt soha fel nem vette, ha- íem a teljes összeget, ami a szol- íálati éveket összeszámítva, a 100 000 Ft-ot [meghaladja, az evangélikus egyháznak adományozta. Volt idő íogy csak ezzel az adománnyal le­hetett a költségvetés egyensúlyát Diztosítani. Tudni akarja, hogy mi ett ennek az egyetemes felügyelői Kongruának a sorsa a múlt év ok­tóber vége óta, nem azért, hogy felvegye, mert továbbra is önzetle­nül akar működni, hanem azért, rogy azt is az egyháznak adomá­nyozza. Ezután dr. Kékén András előter­jeszti a határozati javaslatot az egyetemes felügyelői tiszttel kap- :solatban. Az Egyházegyetem Taná- :sa egyhangúlag elfogadta a hatá­rozati javaslatot és a következő ha­tározatot hozta: „Az Egyházegyetem Tanácsa megálla­pítja ténybeli és jogi tévedését az egye­temes felügyelői tiszt megüresedése tár­gyában. Érvényteleníti az e tárgybar 1956. december 11-én 3. sz. jegyzőkönyv pontban és Í957. július 9-én 2. sz. jegy zókönyvi pontban hozott határozatait Megállapítja az eredeti állapot visszaáll tát és ilyen irányban előterjesztést tes; a legközelebbi Egyetemes Közgyűlésnek-’ Egyházi elnök a határozat elhang­zása után meleg szavakkal köszönt az egyetemes felügyelőt, akit egyhá­zunk iránt érzett felelőssége vezel és aki mindig is önzetlenül segített« egyházunkat. Hálás azért, hogy a; egyetemes felügyelő ígérete szerinl Naplóink elejére mindig beírjuk: „Isten nevében kezdem el“. Ezt sze-j ■etinénk mi is most felírni az 1958-as év első Evangélikus Életére, nem meg- : ' zokott és megkopott frázisként, hanem nagyon is igazán, szívből: „Isten ' ' levében kezdjük el, folytatjuk és szeretnénk végezni“. Üj évfolyama kéz- g lécük újságunknak, nem is akármilyen. Ha megjelenésének első két esz- endejét is számítjuk, akkor az 1958-as évfolyam a huszonötödik. Negyed- 1 zázados újságunk. Negyedszázada jut el hétről-hét-re . az ország evan- : iélikus gyülekezeteibe, tesszük oda evangélikus családok asztalára, hogy 1 ■jgye el az ország minden evangélikusának a betűn keresztül Isten drága ] var.géliumát: a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, hogy hírt adjon egyik |1 lyülekezetnek a másikról, hogy összekötő kapocs legyen Krisztus testének»! gymástól távol élő tagjai között, hogy magányosan élő evangélikusoknak 1 ■rösítésül, vigasztalásul szolgáljon, hogy tanítson minden magyar evan- L: iélikust a keresztyén élet igaz, becsületes folytatására. Istennek adunk f' iáját, hogy ezt a fontos szolgálatot végezhette sajtónk. És ha jól végezte zolgálatát, tisztán hirdette az igét, becsületesen adott képet egyházunk ' letérői, jól tanított: Istené ezért a dicsőség. Isten nevének segítségül hí- ] ■áséval a huszonötödik évfolyamban a megkezdett jó úton szeretnénk : ovátb haladni. És itt nem feledkezünk meg egy dologról. Arról, hogy 3 ijságunknak nemcsak ebben a szolgálatiban vannak jó hagyományai, ha- 1 lem abban is, hogy a magyar nép társadalmi kérdéseihez igyekezett nyílt ! zíwel, becsülettel, haladó gondolkozással viszonyulni és mert bátran, a ’ Keresztyén erkölcs alapján írni népünk életéről, kérdéseiről. Ma is adva ■annak elénk kérdések. Ezek ma így fogalmazódnak meg: békeszolgálat, ] Qunkaerkölcs, közösségi élet. A haladó hagyományok folytatói szeretnénk ] enni. Engedtessék meg nekünk, hogy azoknak neveit, akik lapunkat ne- : yedszázadon keresztül szerkesztették, itt leírjuk: Szántó Róbert, Kemény '■ jaios, H. Gaudy László és D. Dezséry László voltak azok, akik az Evan- I léükus Élet fent említett módon történt szerkesztésével igyekeztek egyhá- unbban a sajtóval szolgálni. ' Az újesztendő azonban az egész egyház történelmében is új lapot, je- 1 ent. Az egyház történelemkönyvének új lapja fölé is oda kell írnunk: : .Isten nevében kezdjük el“. Isten az elmúlt évben kegyelmi esztendőt idott egyházunk népének, hogy sok mindent újra kezdjen, a hibákat ki- 1 avítsa, a szeretetet kivételezés nélkül gyakorolja, az evangélium hirdető- 1 ében és népünk szolgálatában megerősödjék. Erre használtuk fel ezt az ; sztendöt? Ha igen, akkor máért vált szükségessé tárgyalás egyház és Jiam' között, miért szakadtak meg ezek a tárgyalások, miért vált szük- égessé az elmúlt év intézkedéseinek felülvizsgálása az igazság, jog,-tör- ■ényesség szem,pontjából? Bizonyára azért, mert egyházunk ökot szól­altatott erre..Nem találtuk meg egymás testvérkezét. Nem tudtuk tisztán negfogalmazni magunknak az egyház helyét és szolgálatát itt, ebben a lazában,, és éppen ezért nem is tudtunk" rálépni igazán, őszintén árra az ítra, amelyet az egyháznak a szocializmusban járnia kell. És mindezen elül és előtt nem tusakodtunk eleget azért, ami az egyházat élteti: az ivangéiium hirdetéséért. Az a reménységünk és hitünk, hogy Isten az 1958-as esztendőben is regyelmes lesz hozzánk. Megbocsátó szere te téve1 türelmesen vár. Éppen ízért kell Isten nevének segítségül hívásával mindent megtennünk azért, íogy végre egyház legyen egyházunk. A legfontosabb, hogy ebben az asz­ón döben az első naptári naptól kezdve munkáljuk azt az egységet, ami itán oly régóta áhítozunk. Minden további széthúzás vészesen gyengíti íz egyházat. Nem szabad sohasem elfelednünk, hogy a mi Urunk Jézus Crisztus, aki az Egyház feje, azért halt meg és támadott fel,, hogy le­oltsa a válaszfalakat. Erőtlenségünkben a Lélek segítségében bizakodunk, ikl „esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal“. (Rm. 8, 26.) Nyíltan és őszintén kell írnunk, beszélgetnünk egymással, mert csak így finnek el a válaszfalak, így találhatja meg egyik testvér a másikat. Az egység munkálása mellett legfontosabb dolgunk a gyülekezeti élet negerősítése. Az egyház a gyülekezetekben él — valljuk. Nem lehet kö- lömfoös számunkra, hogyan él. A közegyház minden munkájának, így ;ajtómunkánknak is azt kell céloznia, hogy az ország 450 evangélikus (yülekezete lelkiekben, anyagiakban erősödjék. Gyülekezeteink többsége izórvány, akikre eddig még mindig kevés gondot fordítottunk. Közösen cell fáradoznunk azon, hogy gyülekezeteink megkopott, elszürkült alkal- nai helyett megújult, friss igehirdetési alkalmak legyenek, összébb kell lozni a gyülekezeteket egymáshoz, hogy egymás hite által épüljenek. Dolgozni kell az anyagilag erőtlen gyülekezetek megerősítésén. Építeni kell i gyülekezetek ifjúságát, de úgy, hogy azok a fiatalok, akik a mi gyüleke- :eteinkben nőnek fel, hitükhöz ragasszanak hazaszeretetet, hivatástudatot, ó munkaerkölcsöt. Másik fontos dolgunk, hogy — lelkészek' és hívek számára egyaránt — tisztázzuk az állam és egyház viszonyát, az egyház magatartását, szol­gálatát a világ felé. Ez a tisztázás, tisztánlátás nagyon is aktuális már, hi­szen évek óta, de az elmúlt évben különösen éppen ennek hiánya sodorta íz egyházat egy lehetetlen helyzetbe, magatartásba. Az elmúlt évek során /olta.k jó felismerések ezen a téren, de ezeket az egész egyház nem tette nagáévá. Az elmúlt évben a „nem politizálunk“ hangoztatása egy olyan Dolitizálásba sodort bele bennünket, ahol légüres térben mozogtunk. Azt úttük, ha behunyjuk szemünket és nem veszünk tudomást arról, ami Körülöttünk folyik, akkor nem is folyik körülöttünk semmi. Azt hittük, ha jgy éljük egyházi életünket, hogy nem veszünk tudomást a szocializmus építéséről hazánkban, akkor az nincs is. A tiszta teológia folytonos han­goztatása mellett a valóságban nem tisztáztuk teológiailag, nyitott szem­mel és szívvel: mi dolgunk is nekünk abban a nagy szocialista átalakulás­ban, ami hazánkban végbemegy. Ma már az idő annyira sürget, hogy az sem elég, ha mi csupán körülöttünk folyó átalakulásról beszélünk, mert így nagyon könnyen és nagyon hamar kizárhatja magát egyházunk az életből. Államunk nem kívánja tőlünk, hogy „fejbóllntó Jánosok“ legyünk. De azt megkívánja, — és erre keresztyénségünk is kötelez — hogy igaz, őszinte és becsületes viszonyt igyekezzünk kialakítani. Ha igent mon-1 dunk, az igaz, őszinte és becsületes „igen“ legyen, amihez tartjuk is ma- * gunkat. A mi érdekünk, hogy ezt a kérdést az egész egyház népe minél i előbb nagyon komolyan vegye és az állam és egyház között 10 esztendővel ezelőtt megkötött egyezményt becsülettel megtartsa. Isten nevének segítségül hívásával így kezdjük el új esztendőnké«. I T.egyen hozzánk kegyelmes az Ür, hogy az Ö nevével folytassuk és végez- I zük is be. * !

Next

/
Thumbnails
Contents