Evangélikus Élet, 1951 (16. évfolyam, 1-51. szám)

1951-01-07 / 1. szám

2 Evangélshut Mai r Az Újszövetség nyelve és a magyar nyelv Nyelvek kétféleképpen gyarapod­nak. Belülről szervesen és kívülről, kölcsön-szavak átvétele által, melye­ket áthasonlítanak. Magyar nyelvünk belső fejlődését megfelelő sza&köny- vek világosan szemünk elé állítják. Szófejtö-könyvek mutatják azt is, hogy milyen és hány idegen szót kölcsönöztünk a velünk érintkezésbe kerülő népektől, bolgár-török, finn és testvér-népei, szláv, német, román, sőt ínítn nyelvbőL De nem igen szoktunk arra gon­dolni, hogy még egy figyelemreméltó forrás van nyelvünk gyarapodása szempontjából, és ez a Szentirás, kö­zelebbről az Újszövetség, ahonnét igen tekintélyes számú kölcsőn-sza- vunk származik, amelyekkel a min­dennapi életben élünk anélkül, hogy eredetükre gondolnánk. Mutatja ez a bibliának, közelebbről az Újszövet­ségnek hatását nyelvünk fejlődésére. A magyar bibliát népünk már több mint négvszáz esztendeje ismeri, hi­szen Erdósi-Szilveszter János biblia- fordítása a 16. sz. negyvenes éveiben jelent meg, és a legnagyobb hatással levő Károlyi Gáspár-fordítás is már több mint 360 esztendős. Nem érdektelen azért, ha egyszer számba vesszük, hogy tulajdonkép­pen hány és milyen szavakat vettünk is át a görögnyelvü Újszövetségből egyszerű átírás vagy magyarosítás formájában. Az átvett szavakat há­rom csoportba osztom. Az első cso­portba tartoznak a mindennapi szó- használatban is előfordulók, a máso­dik csoportba, amelyeket szintén gyakran használunk, de amelyek az Újszövetség mellett a latin, illetve a középkori deáknyelvben is előfor­dulnak és fgy eredet tekintetében ezekre is lehetne gondolni; harmad- sorban a ritkábban és inkább tudo­mányos nyelvben előforduló szava­kat sorolom fel, megint hangsúlyoz­va, hogyha az Újszövetségben is elő­fordulnak, hozzánk a jelzett másik forrás utján kerülhettek. A kölcsönzött szavakat a görög abc betűsorában veszem sorrendben; Haerezis, hár etikus, eretnek, aión- aeón; világkorszak, allelujah; rrloé; amen; anathéma; antikrisztus; apo­kalipszis; apostol; arkangyal; angyal; Boái, Belzebub, Beliál; biblia; Gáb- riél; gyehenna; Getscmáné; Golgotha; démon; dénár; diakónia; diaszpóra; dogma; drachma; 'el k!óznia; alamizs­na; episzkopus — püspök; etzangf- liom; evangélista; zeláta; theológia -us; trónus; idióta; Jézus; Izráél; tóta; katholikus (egyetemes); kana- ncus; Kánon; cédrus; cithera, cimba­lom; tömény; küriosz (a Körié elei- tan, Uram irgalmazz formában), li­turgia, liturgus, lepra, mámon; man­na; martirium; Messiás; Moloch; misztérium; hóm dia; parabola; Pa- railflosz; puruzia; páska; pünkösd (pentékosté); Péter-petra; pneumati­kus; presbiteri prozelita; próféta; rabbi; róka; szebaóth; 'seregek; sab- tiát; szadduceus; sátán; Sión; slan- tlahtm; zsinagóga; szinédrium; talen­tum; himnusz; hipaktita; izsóp; fan­tázia; fnraó; farizeus; filaktérior; homloktámcsont; karizma; krisztia- nus — keresztyén; krizma; Krisztus, pszalmus; pszichikus; eksztázis; ho­zsánna. Nyilvánvaló, hogy ezen szavaknak Is jó része héber eredetű, egy része pedig latin, de mégis legnagyobb aalószínűség szerint az Újszövetség­hő! kerültek a magyar nyelvbe. A hely- és tulajdonnevek közül csak héhányat soroltam fel fentebb, bár éppen a tulajdonneveknél jó tud­nunk, hogy csak a leggyakrabban előfordulókra utaljak: János, Péter, Máté, Andrási Jakab, Tamás, Berta­lan, Simon, Fülöp —, a tanítványok nevei —, Pál. Adóm. Barabbás, Barnabás. Balthazar. Dániel, Dá­vid, Dömötör, Illés, Erzsébet, Eszter, Éva; Félix, Gábriel; Ge­deon, Anna, Jákób — Jakab, Emmanuel, József, • Izsák, Ju­dith, Kornél. Lázár, Lukács, Márta, Márkus, Máté, Mátyás, MarthaMi­hály, Noémi, Náthán, Phőbé, Ráhel, Raphael* Rebekka, Ruth, Solomon, Sámuel, Sára, Silas, Simon, István, Zsuzsanna, Thcophil. Timöt(CUs) Or­bán -—- Urbánus. Zakariás• Magdolna, Dorka, Lídia, Dénes, Julin — mind bibliai, jórészt ószövetségi, de újszö­vetségi nevek is. Előfordulnak azután szavak, ame­lyek bár az Újszövetségből is isme­retesek, mégis valószínű, bogy a profán görög-tutin nyelvből, legalább is ennek közvetítésével kerültek át hozzánk. Ezek a következők: amc­Ihiszt, analógia, srpotheka- patika, apológia, arzén, atom-osz, barbár, txítané (fa), genealógia, genezis, gim­názium, deka, démos-kratos (demo­krata), despota, diadém, dialektus, diplos-dupla, dózis, hellén} energia, exodus, epistola, theatrum, theória, jáspis, idea, írisz,1 kathedra, cézár, kalamas, kamin, katasztrófa, kerami­kus, koszmosz, kozmikus, kritikus1, kristály, lámpás, légió, logikus, má­gia, mágus, mánia, miSrváng, metro, polis, mtazma, muzsikus, mítosz, ma­lom, myriad, pátria, planéta, paida- gogusz — pedagógus, prétorium, prognózis, zsák, i zafír, szardonixl skorpió, smaragd, Spánia, stúdióm, stoikus, stólaI szimpáthia, szimfónia, séma, skola — iskola, theatrum, theó­ria, titulus, topáz, typus, ftlantrópus, filozófia, filozófus, fizikus, foszfor, chalcedon, chtór, chrizolith, jáspis, hóra — óra. Még ritkábban előforduló azavak, amelyek részben már a tudományos élet műszavai; agora (piac), aér — aér (levegő), atheosz (Isten nélküli), athlézis (versenyküzdelem), anthrax (faszén), epostázia (elpártolás), ar thmosz (szám), asszarion (kis vál­tópénz), aulé — akol (elöudvar), nutnrkta (megelégedettség, megélhe­tés, önellátás), atiPomafosz (magától mozgó), abszinthosz üröm (abszlnt), gerüziá (a vének tanácsa), géorgion (szántóföld), demiürgosz (formáló, létrehozó), didrachma (kettősdrach­ma), dgzenthéria (ivérhas), ethnar­cha (helytartó), ethosz (szokás, er­kölcs), elefantinosz (elefántcsontból való), emporium (kereskedő hely), exorcizó — exoretzmus (ördögűzés), erisz (viszály), thermé (meleg, hö), thézaurizi — thfzaurálás (raktáro­zás), thrombosz (véresepp, aludt vér), kataktlzmosz (vízáradás), lé- rögmn (hirdetés), korban (Istennek szánt), küón (cinikus), larinx (to­rok), légió, mebrana (bőr, perga­men), melhCrtests (áttétel), metrón (mérövesszŐ), morphé (alak), mór- phozis fkülsőforma, látszat), neo- phylosz (újonnan megtért), hodégosz (útmutató), pléroforia (teljesség), szeizmosz (földrengés), slkartas («or­gyilkos), Szkgfhész (skytha, szittya), stoa (oszlopcsarnok), szukomóra szederfügefa), szükofantfsz (zsaroló), techné (művészet, mesterség), tyfó­nikus (forgószél-szerű), hyposztazis (alap, lényeg), farmakeia (orvos- szerek alkalmazása), ehttón (alsó­ruha). Verba volant, a szavak elrepülnek; de mégis szavakból állnak a mondá­ink. és jó tudnunk, hogy lám, a Szentírás, közelebbről annak újszö­vetségi része még akkor is hat, ami­kor nem is gondolnánk rá — min­dennapi nyelvűnkben, sőt tudomá­nyos gondolkozásunkban is — és ke- reszlneveinkné] Is. Dr. Kiss Jenő Amire csak keresztyének képesek Lajos későn kelt fői és borzasz­tóan kapkod, hogy idejében érjen a lelkészi hivatalba. A felkelésnél per­sze minden ellene esküszik. Belebú­jik az ingébe, hát látja, hogy a fo­nákja van kifelé. Kénytelen mo­rogva kibújni. Cipőt húz, elszakad a zsinór. A mosdásnál a szappan kicsúszik a kezéből és a kád alá gu­rul. összeszedi az aklaláskáját, az egyik irata hiányzik. Dühöngve sza­ladgál a szobában, letaszít egy vi­rágcserepet és a felesége szigorúan rászól, hogy tisztítsa fel a földet és a cserepeket. Lajos majd szétrobban. Végre elindul. De a iépcSŐröl még vissza kell fordulnia, mert elfelej­tett reggelizni. Végre lihegve és reszketve a sietségtől, lerohan a lép- osőn. De amint az utcára ér, a feje felett kinyílik fgy ablak és aggódó felesége lekiált: „Lajos, gyere ha­mar vissza és húzd fel a sárcipődet. Nagy locsolt van az ulcán.“ Lajos, amennyiben igazán keresz­tyén, végliezviszi a hallatlant; sar- konfordul, felszalad a lépcsőn, vi­dám arccal lép be és így szót: >,Kö­szönöm, liogv eszembe juttattad.“ Fölhúzza a sáreipöt, közben még vígan dndol is, barátságosan köszön éo örömmel siet a hivatalba. Amennyiben Lajos igazán keresz­tyén ... Keresztyén annyit jelent, hogy Krisztust kővető. Nem tudom elképzelni, hogy Jézus dühöngött volna, mert fordítva vette fel a sa­ruját. Keresztyént nem uralhatnak a körülmények. Ö úr a körülmények felett. LOBÉN. BULIM átlátszó- vihar- és esöHahát MAKTOM ÉS SZÁSZ V,. TEI EKI PUÜTCA HAÜOJI Ij orgonák építését, javítását vállalja Rleger ©íió ersonagyár Budapest. XIV.. Füredi-utca 41. Telefon: 207—023 fUcfncutH Die*» fíUtyyacocszáfy&H Hermann Diem ebersPacht evan­gélikus lelkész január harmadikán Budapestre érkezett. A németországi Hitvalló egyház közismert és nagy- tekintélyű vezetőembere már hosz- szabb idő óta készül egyházunk meglátogatására. Diem Niemöller Márton baráti köréhez tartozik és tevékeny részt vesz a Niemőller ál­tal irányított egyházi békemozga­lomban, mely Németország újra- felfegyverzése ellen irányul. Her­mann Diem kiváló teológus és főbb előadást fog tartani nálunk. Elláto­gat a fontosabb vidéki egyházi köz­pontokba és a Soproni Teológiai Akadémiára is. Szeretettel köszönt­jük őA s itl-tertózkodására Isten áldását kérjük. fyoi\m képedty A GYÜLEKEZET az első világháború utáni években, nagyobbrészt idehelyezett tisztvise­lőkből és idetelepülő nyugdíjasok­ból alakult. Az egyik szórványba való kerékpározás közben elevene­dett meg előttem lelkésztestvérem beszámolója alapján a gyülekezet három évtizedes múltja. Neveket so­rakoztatott fel, akiknek hűséges szolgálatát használta fel Isten a nyáj összeterelésére és pásztorolá­sára. Ezeknek a szolgálata nélkül nem lenne, vagy legalább is nem ilyen lenne a gyülekezet jelenet. A TEMPLOM 1939-ben épült Sándg Gyula mű­egyetemi tanár tervezte. Kerek tor­nya a wittenbergi vártemplomra emlékezteti a nézőt, míg vörös tég­lafalai a nekem olyan kedves hat­vani templomot juttatták eszembe. Belseje famennyezetével, fehér falá­val, szép oltármegoldásával és ké­nyelmes padjaival kedvező benyo­mást tesz a belépőres. ▲ PARÓCHIÁT. amely a templom szomszédságában húzódik meg, csak a közelmúltban vásárolta meg a gyülekezet nagyobb egyházi és állami támogatással. Azóta tatarozták, lakhatóvá tették s a gyülekezeti élet blztosíására egyik helységét gyülekezeti szobának ren­dezték be. Az EVANGÉLIZÁCIÖ főhadiszállása volt az igénytelen kis szoba. Lócáin szorongtak délutá­nonként azok, akik közös imádság­ban hordozták a gyülekezet egyhe­tes seregszemléjét. Ebben az ima­közösségben, melynek tagjai között szép számmal Voltak a szórványhí­vek is, együtt kértük az egyház lírát, hogy mind határozottabban zörgessen a lelkek ajtaján és együtt adtunk hálát az áldásokért. Estén­ként a templomi evangélizáción hét- három egyháztag is felszólalt, bol­dogan tettek bizonyságot arról, hogy kicsoda nékik Krisztus és buz­dították az egybegyűlteket a vele való személyes kapcsolat elfogadá­sára. Az utolsó esti ,.tnorzsa$zedés- nél* volt, aki bevallotta, hogy ezek i bizonyságtevő gyülekezeti tagok adtak neki indítást n Krisztusban megtapasztalt kegyelem bátor meg­váltására. A TANYÁKAT délelőttönként kerékpáron kerestük fel. Énekkel fogadtak minket a már korábban érkezők s amikor már ré­gen elhangzott az igehirdetés és az óramutató is már régen elmutatta a delet, még mindig nem akartak ki. fogyni az éneklésből. a betegágyak meflett is megálltunk, hogy az Ige vigasztalását vagy Krisztus bűntörlő kegyelmének az úrvacsorában meg­tapasztalható valóságát nyújtsuk az arra vágyódóknak. Egy ilyen beteg­től távozóban a tanyaudvaron szor­goskodó munkások egyike, nem is hitteSlvérünk, sajnálkozását fejezte ki amiért nem tudott bejönni a be­tegágy mellé, pedig meg akart min­ket kérni, hogy énekeljük el kedves énekét. Lehet-e ilyen kérést elutasí­tani? Ismét élők érültök az énekes- könyvek, néhány percre megállt a munka s már énekelte is velünk a fiatalember, talán éppen önmagá­nak; „Olt a messze földön árván, hontalan. Halld meg a kiállást, fiam.. .* A lelkészcsalAd már régen alszik, amikor ezeket a sorokat papírra vetem. Holnap már indulok haza s ezt a képeslapot még itt szeretném postára adni. Ezért maradtam fenn, de így sem tudok már beszámolni mindarról az él­ményről, amelyben ezeknek a meleg­szívű embereknek. Isten örvendező gyermekeinek a körében lehetett ré­szem. Jávor Pál GYÜLEKEZETI HÍREK A „Láthatatlan IntakSafeAég* konferenciája az egyeteme* taoahét keretében január 6-án és 7-én szom­baton és vasárnapon les* az Egyete­mes Egyház Luther Márton Intézeté­ben. A konferencia 6-án szombaton reggol 9 órakor kezdődik. A konfe­rencián előadást tart Dr. Hetik Iván egyetemes felügyelő, sebé&zfÖorvos, Benczúr László lelkész a Luther Márton Intézet igazgatója, Dr. Csia Lajos és ifj. Szabó Dániel református lelkészek, Németh Tibor és Dr. Gyimesg Károly evangélikus lelké­szek, valamint Szerb Anna evan­géliumi fró és műfordító, aki a kon­ferencia vezetője és rendezője. Pesterzsébet A pesterzsébeti evangélikus egy­házközség gyülekezeti termében (Ady- u. 89.) január 6. és 7-én d. n. hatórai kezdettel újszerű bibliai játék kerül bemutatásra, amelyen közreműködik a gyülekezet vegyeskara is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Református lelkészek a Ceglédi gyülekezetben A ceglédi evangélikus templomban szép gondolatot valósítottak meg. Az ádventi istentiszteleteket három re­formátus lelkész igehirdetésével tar­tották meg. Kőodrg László lelkész, Bükki Zsigmond esperes és dr. Czakó Jenő református valástanitó- lelkész szolgáltak a ceglédi evangéli­kus gyülekezetben. Csorváa Dec, 13-án DálnoJt Lajos orgona­művész Bach-orgonaestet tartott az evang. templomban, ismertetve Bach egyházi szolgálatát és bemutatva leg­szebb műveinek egyes darabjait A zené« Áhítaton számosán jelentek meg a ref. és rk. egyház sorábóL Dec. l!k, 16. és 17. napjain Scholz László budapesti lelkész evangélizá- ciót végzett Luk. 14:16—24, a nagy vacsoráról szóló igék alapján. Kü­lön szólt az asszonyokhoz és tanuló- ifjúsághoz. Az evamgélizációt úrva­csoraosztás fejezte be. Evangelizációs naptár Január 1—7. Bead, Galáth György; január 8—14. Bénye; Sólyom Károly; január 8—15 Várpalota; Sághg Jenő és Schotter koméba d. t. ( Ruttkay Miklián Gy íla Nem volt várat!an a búcsú zása, de annál mélyebb nyomot hagyott Vannak hirtelen távozók, akik ijedt csöndet hagynak maguk után. Tra­gikus űr kíséri örökkévalóságba lendülő útjukat s fájdalomtól össze­tört életek a hagyatékuk. A* ő bú­csúzása a hazatérő szelíd moeolyos kéz) enget &se volt. Prófétai szavakat mondott, amikor barátait betegágyá­tól egy nappal indulása előtt így küldte el: menjetek haza a családo­tokhoz. Karácsony közetgetett, Vár­tuk, hogy földre jöjjön, hozzánk költözzék az élet Ura. Szerte az ott­honokban, a mi otthonainkban gyer­tyafényei, csillogó melegben köszön­töttük a hozzánk érkezőt. Csak ő nem látott karáncsonyfa-fenyőket. ö álékor indult mennyei otthona felé, hogy örök találkozásban éljen. Bi­zonnyal neki volt az Mén a leg- igazabb karácsonya. A káplánok »remében lm volt náfa nagyobb hatalom. Elhelyezkedé­sük, exisztencíájnk volt letéve az ő kezébe. Káplánsorsukban az utolsó szót mintha ő mondta volna ki. Mint ahogy a gyermek szemében mindig az apa a legnagyobb hatalom Valami volt is ebben. A káplánok előtte ki­csit midig gywmeikké lettek s 6 kicsit apává nőtt. Szolid mosolya, fenom derűje és áldott humora mögött tit­kokat liodolt. A sajátját és másokét Azért tudott mindig bölcsen cs.de- kedne. A fialt ismerő apa bölcses­ségével. Aztán úgy rendelkezett, hogy földi pályafutása végén az utolsó szót káplán mondja ki. Gyülekezetének soros káplánja. Nem tudom, ki ho­gyan értette e«rt a kívánságát Tálén azt akarta, hogy búcsú zása az ö nagy családjának gyásza legyen. Meg vá­gj-ok győződve arról, hogy sokan álltunk meg Valóságban, vagy gon­dolatban sírja mellett mindenfajta papok, egészen a püspökig, akik bá-r kinőttünk a kápláflworbói, mégis eb­ben az családjában sírtuk el a bú­csúszót. Ott volt a srfflceW) családja ts. Nem a vérségi rokonaira, testvéreire gondolok, akik szintén ott állottak, hanem a Luther Társaságra. Az 6 szemében az valóban nem csupán Jtnttkay W. Gyula lelkész, püspöki titkár temetése december 28-án voií a budapesti új köztemetőben. A te­metést Dezséry László püspök Vé-; gerate. Isten vigasztaló igéjével muta tott rá azokra az értékekre, melyeket, az Úr kegyelméből Ruttkay Gyula élete és szolgálata oz egyház számára jelentett. A sírnál Dr. IJ. Gaudy'László a pesti egyházközség részéről, tett bi­zonyságot az elhunytról a pesti egy­házban végzett aűágálatai alapján, majd mint a Luther Társaság ügy- vezető elnökét Gádor András lelkész, a Társaság főtitkára méltatta. Vető- Valent Béla lelkész imával és áldás­sal bocsátotta el Ruttkay M. Gyulát, Utolsó útjára a lelkészek kara gyüle­kezett énekekkel kísérte eL A Luthe- ránla Kórus éneke keretezte be a részvétben mélyen megható temetést. IVeitler Jenő karnagy vezetésével. Ruttkay M. Gyulában minden lelkész meghitt barátját és igaz testvérét vesztette el, a hive* pedig egy me­legszívű és mindig sc-gileni kész lelki- pásztort, a Bányai Egyházkerület pe­dig egyik tegodaadóbb munkását. Minőségi rsdlójavíiás Kincses mesternél JÓZSEF K0RCT I«. TELEFONI IK Hl Klafló rntllóját inn«nn éroij ItMUÍITX NYELVISKOLA BUDAPEST, V«, Vörösmarty-téP 2. Telefon: 181—013* Oro*7.. spanyol, -angol, török, francia, német nyelvtanfolyamok és magAnóMUit uunai CArI Imahácn Xtm-’th Gyula Bük 100, őzt. Görbít István ni 10, Kutas Kálmán Ssomh:- hrfy 10, Nemescsól offertórium: 86 ft FA* A mély nyomokat hagy t testvér- szentelés ólán, mely BoVeinbef 19-én volt, december 22-én házit intísztele! keretében 28 diakonissza lölt és 5 drákonns jelölt vétetett fi a próba testvérek sorába. Zala a) nrik dia ton issza Intézeti veze ő késs hir dette a» Igét Jet. 8:14—: alapján rámutatván a szolgálatot HalBk ha tározott, megalkuvás ni: 1 kérész tyénségéöelL továl>t>á a ívizsgálat naik és as Ur állandó m ' öltéséinél a szükségességére. Utál dr. Reöl Iván egyeteme* felfigyeli .eleg sza vakkal üdvözölte az új ibateslvé rekel, majd két ige kai a' *z dn­megtagadás és <s kereszt. hozás fon tosságáról szólt honzájul •- Janiiéi 7-én vasárnap délután atoaan t órai kezdettel műsoros fiszeretet vendégséget rendez a Ft Vili. kér Krúdy u. 4. szám alat drofcziól helyiségében, amelyre a. éttel meg. hívja az érdeklődő fér fit. ZaK’u; Henrik vezető lelkész h i az igét ezenkívül karének száír és ázsia­iatok töltik ki a progra : jí, Halálos* Hotéczg János try. M4 Ifélflgye'í. üzáetignzgatóhelyetles í tes k«rE ban meghalt 1930. d iber 1-én nagy részvét mellett k kék ti, as evangélikus szertartás r*nt, Bata­tonarácson. özvegyén ül. Bonka lánya Dr. Hotéczg Zol főorvos ftJ ve je Bitdaker Oszkár i érni Isikéi gyászolják. Tolnsri fTatesr) Kán í, Horváth Ilona csabai nyög. rr »likas kán­tori nnltó neje decembc 1-án febá gödön, 71 évea korábi idrtelea «!■' hányt Az Or szemet * drága ai S kegyeseinek halála. Ifi. Za. 16.) Orr. Jeszenszky Gy aá ti érts korábba meghalt T« és# A»——J bér 80-án történt Je östly Tibor békésem bal vallfistanfl adedm MM an v fát cr&szolii hí«» támasá« vő«, hanem did. Ida JM'* megpihenni, pedig g> dók súlya é»j! munka terhe nehezed» itt b a vétó­jára. Nagy szerelme, roctalmn tötte otthonná Bánét n Térwrá got Ott áüo*t homed * natddt ß legtöbb riliar összpi osrdt Egyént | papi gondok, Sebkei ztek väiarxot-j® tak efi előtte. Tudón inyoa nézetekig' vívták csatájukat ír [ az őax pda-'f. pők tartotta kemény Vklét aa aearfaí-y Ion. Liturgiái harcok, xogoHkni vtákit' látója volt. Egyházkoi nAnyznti nagyér ügyek mentek át a ke én. Sok min-flj den változott, színei őtt, míg 6 ott fi] ült Mi lett őbelőle, m g mindezdknt. jt látta? — Lutherána isaggok —ísl mondta Ml nagy hon tiVHyal. Igen ií lutheránus volt és sz we{-lélekkel # , “fl bányakerületéi Meging: (hatatlanul rat- ['|jj lotta a dőngö ssra vall Kín. Egyháiá- ;R hoz, hitéhez^ Krisztustól hűen Ezt is bizonnyal n családjának hagyta örökük

Next

/
Thumbnails
Contents