Evangélikus Élet - Baciu, 1938 (3. évfolyam, 9-37. szám)

1938-02-27 / 9. szám

Administratia Szerkesztőség és kiadóhivatal: Baciu, jud. Bra$ov. Oillich Fülöp. főszerkesztő. Szerkesztőbizottság: Nikodemusz Károly elnök Kiss Béla. E'iduch György. Mátyás Béla. felelős kiadó. Évi előfizetési dij 50 Lej. Postaiszétküldéssel 60 „ Külföldön 3 Pengő. SZÜLŐK KITÜNTETÉSE, KÖTELESSÉGE. Zsolt. 91,11—12. Valahányszor ezeket a zsoltárverseket olvasom: „Mert az ö angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a köbe, egy kedves, ismeretes kép jelenik meg szemeim előtt. Széditő mély szakadék; alól éles sziklák között se­besen rohanó hegyi patak; a szakadék fölött kor­látnélküli keskeny palló, amelyre éppen most teszi ••4 lábacskáját egy tlíóveul kis gyéréit.' Mö­götte, hogy le ne zuhanjon, kiterjesztett karokkal lépked egy hófehér szárnyú, légies finomságú áldott lény — az angyal. Így képzelte a festő az őrzö- angyalt — bizonyára a zsoltárosok nyomán s egy igen nagy igazságot akar kifejezésre juttatni, és pedig azt, hogy Isten minden gyermek megőrzésére rendelt drága lényeket, minden gyermek lépteinek követésére küldött angyalokat, követeket, hogy őriz­zék, kézen hordozzák az élet legdrágább kincsét: a gyermeket. Ezeket a drága lényeket, ezeket az őriző Istenköveteket, angyalokat a gyermekek igy hívják: édesanyám, vagy azt mondják: édesapám. Igen, minden szülő a legnagyobb kitüntetésben részesül: Istennek angyala, követe lehet. — Kell lennie! Érted ezt, szülő? Angyal vagy: lelkek bí­zattak reád, akikről neked kell gondoskodnod! An­gyal vagy, akire gyermekek bízattak nemcsak azért, hogy gyönge lábaik első lépésénél jelen légy, hanem azért, hogy lelkűk lassan fejlődő, későre erősödő járásában vezesd. Neked, édesanya, azért adott Is­ién oly érzékeny szivet, hogy a rádbizott fájdalmát is megérezd s a rájövő veszedelmet előre megrejtsd. Neked, édesapa, Isten azért tette erőssé karjaidat, hogy fáradhatatlan légy a tieidért folytatott életküz­delemben. Angyal vagy te szülő, aki felelősséggel tartozol a rádbizott lélekért. Vigyázz, hogy igaz an­gyala, őrzője, vigyázőja légy neki. Milyen nagy, szép, kitüntető az, hogy Isten őrizetünkre lelkeket biz, ennek a kitüntetésnek meg is kell felelni! Sok gyerek-lélek pusztul el, sikkad el amiatt, hogy a szülök nem teljesítették Istentől nyert hivalásukat s nemes életre vezérlő angyal helyett, bűnbe sodró ördögei lettek gyermekeiknek, életük példaadása által. Angyalnak lenni magasztos hivatás — de igen nehéz feladat. Hogy mégis az lehess, aminek Isten küldött — eljött Ö, hogy megvédjen, s védő karja, mint angyal szárny — mögötted s rábizottad mögött, a kereszten örökre kitárva van. Raduoh György. Az alma meg a fája. Sok sok szülői panasztól hangos ma az élet. Hálátlan, gonosz a ma gyermek — roondják. Nem olyan, mint volt régen. S sok vita hangzik el e kérdés felett, hogy vájjon mi ennek az oka, hol keresendő a hiba — szülők­nél vagy gyermekeknél!? Egyik ezt, másik amazt okolja. Én pedig úgy gon­dolom, hogyh egyszer elkezdenénk nemcsak beszólni, de tudatosan gondol­kodni és tépeiődni e kérdés felett, hamarosan reádöbbenér k arra, hogy a régi közmondás „zz alma nem esik messze a fájá'ói“ nemcsak igazság, de szigorú ítélet is felett ink. GuermecLjnk nem tesznek mA-A . rs^pá-i. -haUd&aür -élvre <**«« ^ inon. meiyen mi elii fűtöttük őket, mire mi példát adunk nekik, melyen mi magunk is járunk. Csak jobban megborzadnnk mikor gyermekeinkben látjuk meg azt a hibát mi bő éggel meg van bennünk is, környezetünkben is. Jobban bele­vág a szivünkbe. Azért meglep s úgy hat reánk, mint valami nem látott szo­morú jelenség. Pedig csak a magunk életének gyümölcse, mely igy érik sze­münk láttára, szivünk fájdalmára. Változtatni annak ellenére sem változtatunk semmit élelünkön. Csak csodálkozunk, csak átkozódunk ahelyett, hogy önma­gunkban, felnőttekben keresnénk meg a hibát. Piacos napon mentem végig egyik községünkön. Korcsmáiból hangos lárma zaja hallatszott ki. Egy helyen akkor tárult fel hirtelen a korcsma ajtó és a borgőzös, füstös korcsmából háromszoros cigánykereket hányva repült ki a hóba egy fiatal férfi. Holt részeg volt. A jelenetet néhány suhanc gyermek nézte végig, hangosan kacagva, röhögve s kacagásuk csak fokozódott, mikor az önmagáról megfeledkezett ember feltápászkodási kísérleteivel csak még jobban beletemetkezett a mély hóba. Elgondoltam — igy megcsúfolni önmagát csak az ember képes. Az állat nem. Elgondoltam — holnap talán ez az ember hangosan fog panaszkodni azon, hogy a mai gyermek nem tiszteli a felnőtt ember tekintélyét. Arra persze egyáltalában nem is fog gondolni, hogy miért nem. Visszatérve utamról újból e korcsma előtt kellett elmennem. A lárma hangosabb volt, nyitott ajtón keresztül füst, rossz levegő s borízű hangok vad lármája csapott ki. Az ajtó előtt egy 7—8 éves fiúcska hangosan hívogatta az apját, ki nem a legszelídebb formában küldte édesanyjához. Láttam a gyermek szemét könnybeborulni. Könnyezve nézte a korcsma ajtaját. Bizo­nyára szerette apját s szive mélyéig sebezte és bántotta, mit most látott. Elgondoltam — mi megy végbe most o gyermek lelkében. Bánat és fájdalom most még az, miből majd később megvetés, undor és utálat lesz. Keserű csalódást érez, melyet egy-kétszer talán még elfelejt, de aztán... lassan elfordul szüleitől s mert soha idegenekké nem lehetnek számára, ellen­ségénél jobban fogja őket gyűlölni. S elkeseredése egyszer még kegyetlen ke­serű bosszút is áll azokon, kik a legfájóbb csalódást okozták neki. Lelkét törték össze, legnemesebb érzelmeit tették nevetségessé. Ember e földön nem adhat nekünk többet, mint szüléink s ember e földön nem vétkezhetik na­gyobbat velünk szemben, mint szüléink. Testvérem, szülő, ki elolvastad e sorokat, ne tépd össze az ártatlan pa­pirt s ne birálgasd azt, ki e sorokat leírta, de gondolkodj e dolgok felett s Hfogod ismerni, a mai rossz gyermekekért mi szülök vagyunk hibásak, mi fel­nőttek. Csak a magunk példájának gyümölcse érik oly kegyetlenül, mert „Isten az apák vétkét bünteti a fiákban.“ Qlillch FUlöp. február 27. 9. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents