Evangélikus Egyházi Értesítő, 1909 (2. évfolyam, 1-4. szám)

TA RT A LOMJ E(t YZ K K. Oldal Adományok....................................................................6, 65, 80 Alapok és alapítványok ...................................................6, 7 Á ldozatok............................................................................ 6 Az első évszázad fővárosi gyülekezetünk életében . . 81 Belmissziói munkásság............................ 10, 69 Berlini városi misszió. ............................................... 69 B ibliai iskoláink........................................................ 67, 80, 86 Egyháztanács jelentése 1908-ról...................................... 2 Egyházi adókimutatás....................................................24-46 E gyházi elnökség............................................................. 62 Evang. családi kör..................................... 22, 11, 21, 66, 80 E gyletek ...............................................................................6, 80 E spcrességi közgyűlés.....................................................68, 73 Eg yetemes közgyűlés................................................... E lemi népiskolai oktatás ingyenességéről....................... 65 F őgimnázium...................................................................... 77 Hittanvizsgák........................................................................59, 60 Hitoktatásról szóló jelentés .......................................... 12 Hi toktatásra vonatkozó statisztikai kimutatás .... 14, 20 Hivek jelentkezése........................................................ 7 H ívek gyülekezetünk életéből............................ 61. 74 Ifjúsági egyesületek........................................................ 87 I gazolásul........................................................................... 75 Intézeti istentiszteletek................................................... 13 I skoláinkról...................................................................... 67 Is kolák és tanulók létszáma.......................................... 12 Ist entiszteletek rendje .... 1, 13, 79 Jótékonyság ....................................................................... 23 K egyes adakozások, áldozatok..................................... 7 K épviselőtestület jelentése..................................................2. 50 . „ tisztviselői.......................................... 2 O ldal Képviselőtestület számadásai............................................ 54 Konfirmációi oktatás....................................... . . P; K öltségvetés.......................................................................... 9 Kőbányai templomépités...................................................... 84 Közgyűlés.............................................................................. 61 Látogatás egy női jogvédő egyesületben........................ 49 L utherotthon............................................................................67, 76 Luthcrtársaság..................................................................... 74 Magyar egyház 1908. évi számadása és 1909. évi költ­ségvetése .....................................................................8, 9 Óradíjas vallástanárok...................................................... 13 Óradíjas vallástanítók...................................................... 13 Presbyterek névsora........................................................... 2 Protestáns iparos tanulók otthona ...................................11, 65 P rotestáns országos árvaegylet............................. 22, 23, 66 Ref ormációi istentiszteletek............................................ 13 S zámadás............................................................................... 8 8egédlelkészváltozás........................................................... 74 Saegények segélyezése...................................................... 7 S zékács József „Jelszó"-alapitvány.................................. 6 T abitha-nőegylet.......................................................... . 21, 79 T anári értekezletek......................................................' . 13 Tankönyvek.......................................................................... 12 Tankönyvpályázat . 76 tantestület . . . . . ." * ! ! ! ! ." Y . 1HÜ Tisztviselők......................................................................... 2 T udnivalók......................................................................... 7 Vasárnapi iskolák..................................................................67, 80 Vallásos estélyek gyülekezetünkben....................21, 22, 65 Vallástanárok......................................................................... 12

Next

/
Thumbnails
Contents