Evangélikus Őrálló, 1911 (7. évfolyam)

^ooAPel^ V IG HIT?. ' £V. FÖQYIill TARTALOMJEGYZÉK. Ipánycikkek. Lapszám. IJjév küszöbén. Geduly Henrik — — 1 A darvinizmus csődje. Geduly Henrik 9 Egyesült erővel. Ssholtz Ödön — — 17 Mi a belmisszió ? Wallrabensteín Jakba 25 Quo ruitis? Straner Vilmos— — — 33 Waldens lelkész Magyarországon. Scholtz 45 A protestáns egyház ujabb sérelmei. —ő— 53 Sárkány Sámuel 1823—1811. N. — 61 „Skeptikus tépelődések" —r— — — 72 Maradjunk a tárgynál! Pröhle Henrik 79 őszinte szó két egyházi lapunk harcá­hoz. Krupecz litván — — — 89 E- A. 100. §. Kiss Béla — — — 101 Geduly Henrik a tiszai egyházkerület püspöke. Digamma — — — —"109 Agendalis reform törekvések. Kiss Béla 121 A feltámadásban való hit. Rédei Karoly 132 Az Ev. Őrálló t. olvasóihoz. Geduly H. 139 Beköszöntő. Noszkó István — — _ 139 Protestáns ifjnsági lap kérdése — — 150 A lelkészi fizetésrendezés. Wagner Á. 161 Bizottság, vagy uj egyházkormányzati szerv — — — — — — — 169 Székfoglaló beszéd. Geduly Hennk püspök 178 Egy régi sérelmünk. Schrödl József — 198 Amiről senki se beszél — — — — 293 Teremtsünk ifjúsági egyesületeket—r —a 911 Hol kereshető a hiba? Kiss Béla — 221 Hiba-e az, ha egy evang. pap szabad­kőművüs? Kiss Bélától— — — 231 Harnack Adolf. Irta dr. Szlávik Mátyás 239 Prohászka püspök a pápás indexen. Dr. Szlávik Mátyás — — — _ 247 Még egyszer a szabadkőművességről. Czékus LáiZló— — — — —»255 Megnyitó beszéd. Föidváry Elemér — 265 Lelkészi korpótlék és fizetésrendezés. Gálik Mátyás — — — _ _ 273 Gyurátz Ferenc püspök főrendiházi be­széde— — — — — — — 281 Segits magadon az Isten is megsegít! Wallrabensteín Jakab — — — 289 Ima. Bognár Endre — — — — 297 Vései Véssey Sándor ker. gyűlést meg­nyitó beszéde — — — — — 297 Suum cuique. Gyalog István — — 305 Az egyházi fegyalemről Jancsuskó L. 315 Püspöki évi jelentés. Scholtz Gusztáv 327 Püspöki megnyitó beszéd és általános jelentés. Geduly Henrik püspök — 335 Zsilinszky Mihály bányai ev. egyház­kerületi felügyelő búcsúja — — 345 A statisztika a klerikálizmus szolgálatá­ban. Deák János — — — — 350 A jövő titka — — — — 367 Evang. tanitónőképezde felállitása.SlBlkóS75 A lelkészi kongruához —• — — — 385 Lapszám Az egyetemes gyűlés előtt — — — 395 Reformáció. R. — — — — — 411 Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő megnyitó beszéde — — — — 421 Geduly Henrik püspök bemutatkozó be­széde az egyetemes közgyűlésen 429 A kongrua. Hurtay György — — — 437 Eljött világosságod! Rédeí Károly — 445 Ha mi reális alapra helyezkednénk. Simkó Endre — — — — — 461 Igazságszolgáltatás a felekezeti iskolák­nak. Pröhle Henrik — — — 471 Karácsony szent ünnepe. Rédel Károly 479 Olvasóinkhoz. Noszkó István — — 491 Minden lélek dicsérjeazTJrat.RédelKároly 492 Alkalmi közlemények. Családi ivek — — — — — — 2 Az autonómia alkonya — — — — 3 Az egyetemes egyházi adóalapról szóló szabályrendelet némely hiányai pót­lásáról. Svigruha Pál — — — 11 Róma körül. Geduly Henrik — — — 18 Az anarchista — — — — — — 19 Az adóalapról. Id. Laczkó János — — 28 Memento — — — — — — — 37 Innen-onnan. Rédei Károly — — — 46 Felelet a támadásokra. Raffay Sándor 49 Tartsuk nyitva templomainkat [Adorján F- 54 Méer egvszer: Quo ruitis? Stráner Vilmos 56 Érdekes nevelés, tanulságos nevelés. Homola István — — — — — 57 A Magyar Ev. Keresztyén Diákszövet­ség februári gyűlése — — — 63 A resiczabányai egyház adóalapi segélye, Szende Nándor. — — — — 64 Jelentés a magyarhoni evang. egyház­megyék és egyházkerületek lelkészi értekezleteiről. Bándy Endre 72, 81, 91 Innen-onnan. — — — — 74, 82, 94 Veszteségeink az 1909. évbon — — 101 A tövénytelen szülöttek. Homola István 102 Egyetemes adóalapi szabályrendelet — 111 Az uj énekeskönyv előszava. A szer­kesztő-bizottsáo — — — — 123 A keresztyén egyház romlása. Czékus István ----- 132, 144 Rövid válasz az „Agendalis reformtörek vések" cimű cikkre — — — 133 Magyarországi lutheránusok Ameriká­ban. Becker Jakab _ — — — 140 Az ev. tanáregyesület IV. közgyűlése 143,151 Legyünk egy kissépraktikusokis.—a—n 144 Mária kongregáció. Lombos Alfréd — 151 A theol. tanárok fizetésének kérdéséhez 170 Püspök iktatás a tiszai ev. egyházkerü létben ___--— 183 Lapszám A zsinati törvényeket módosító bizott­ság szives figyelmébe — _ —195 Pönkösdkor, Smid István — _ _ 204 Jegyzetek egyházközségi adóügyünkhöz. Dr. Schreiner Kálmán — — — 205 Hiba-e az, ha egy pap szabadkőműves? Czékus László— — — _ _ 212 Az uj énekeskönyvről. Czékus László 213 223, 241, 248 Evangélikus sajtónap. Kapl Béla — 222 Ebredjünk-e? N. — — _ _ 240 A kultuszvita tanulságai Smid István 242 A „pietisztikus" kongregációk. Smid J. 257 A Magyar Ev, Keresztény Diákszövet­ség eperjesi nyári gyűlése. Báró Podmanic/ky Pál — — — — 283 Felelet „Ébredjünk-e?" cikkre. Boross I. 290 A tánitó és a szószék. Szkalos Emil — 291 Az index — — — — — — — 292 A dunántúli egyházker. közgyűlése.—tz 300 Ag. h. ev. theol. fakultás Pozsonyban. Dr. Wagner Lajos — — — — 302 Miért nem égnek a gvertyák? Homola 303 A dunáninneni ev. egyházker, közgyűlése 316 Dr, Balthazár Dezső a tiszántúli ref. egyházkerület uj püspöke — — 307 Az Egyh. Alk. 251—253., 255. §§-ai és az egyet, adóalapi segélyosztás. Bohus Pál — — — — 308, 321 A dunáninneni ev. egyházker. közgyűlése 317 Visszhang a „Suum cuique" c. cikkre. Kováts István — — — — — 330 Iskoláink értesítői. Dr. Szelényi Ödön 331 339, 387, 416, 440, 454, 473 Válasz „Az egyházi fegyelemről" cimű cikkre. B. A. — — — — — 338 Zólyomi Wagner Béla dr. Pesti — — 347 A bányai ev. egyházkerület közgyűlése 348 Beszterczebányai ünnepnapok. N. — 357 Református nagygyűlés. A presbiteri világszövetség ülése — — — 361 Megjegyzések. Ev — — — — — 361 Tettre készen és ha kell: tettre fel! Alakitsunk papfizetésügyi nagy- és kisbizottságot. Krupecz István 368, 377 Megjegyzések Ev. — — — — — 369 A tiszai ev. egyházker. közgyűlése. N. 370 Megjegyzések. Ev. — — — — — 379 Az egyetemes adóalapi segély kiosztásá­nak kérdéséhez. Wagner Á. 379, 388, 413 Képes Luther-Naptár — — — — 389 A. tiszai ev. egyházker. eperjesi kol. uj főgimnáziumának felavató ünnepe 397 Zászlóavatás az eperjesi kollégium f5­gimnáziumában. Saguly Józef — 3Ö8 Az északamerikni magyar evangeléku­sok. Becker Jakab — — — — 399 A középfokú iskolák evang. vallástani­tási terve — — — — — 401

Next

/
Thumbnails
Contents