Evangélikus Őrálló, 1909 (5. évfolyam)

EV, ©ŐDÁ^ íg httv. v F ÓOYM N. TÁRTAI JEGYZEK. Irány czikkek. Lapszám T. Olvasóinkhoz. A Szerkesztőség és Kiadóhivatal — — — — — 1 Mélyebben szántani — — — — 2 Lássunk tisztán. Moczkovcsák Emili. 5 Zsinat előtt. Dedinszky János. — 11 Küzdelmek, ferdítések és kötelessé­gek. G. H. — — — — — 19 Értsük meg' egymást, Kiss Béla — 21 Az adóteher könny itése — 0, — — 27 Egy kis okoskodás. Ihász László 29, 37, 16, 64, 75 A kötelező' ovodá ásról Kiss Béla — 35 Az adóteher könnyítéséről. Hajsó G. 45 Az adóteher könnyítése . . . 6. — 53 Vigyázzunk. Zsilinszky Mihály — 54 Sötét jövő. Lombos Alfréd — — 63 A kötelező ovodázásról. Feyér Gyula, 67 A „Netemere" homályai. Krupecz István — — — — — — 73 Prot. Központi Sajtóiroda. Ifj. Lu~ káts Gyula — — — — — 81 Hang a közvélemény alsó rétegéből. Ihász László. L. Szigetily D. — 82, 92 Dunántul, G. II. — — — — — 91 A valláserkölcsi jellem fejlesztése. Nádassy János — — — — 101 Néhány szó az egyházi adóalap össze­írásáról. Krupec J. -- H. — Hof­bauer P. — — — — — — 109 Az országos ág. h ,ev. tanáregyesület. 119 i Ébredés. G. II. — — — — — 129 A vallásegyenlőség és az állami isko­lák. Farkas Géza — — — — 137 Ifjúsági keresztyén egyesületek. Dr Fleischer Gynla — — — — 145 Az eperjesi „Theol Otthon " Mayer Endre. — — — — — — 161 A szofták és ulémák. — 0. — — 169 A theologiai főiskolák reformjához. Mayer Endre — — 169. 180. 188. Budapest és Debreczen. G. H. — — 188 Egy két szó a nyíregyházi inditváoy aoz. Schleifer Károly. — — — 197 A poz onyi iigaüunepségek és a val­lásegyenlőség. Farkas Geyza. — 205 Észrevételek a „Köriratra" Gaál Mi­hály - — — — — — - 206 Yéssei Véssey Sándor, Mesterházy Sándor — — — — — — 213 Egyházunk meghallgatása és az 1848. XX t c/.. G H. — - — — 221 A missiók kívaltsá^olása. Lombos Alfréd. 223 Harmincöt zzázalék. Horémusz Fái. 229. 238 A középiskolai vallástanitási terv mó­dosítása. F. A. — — — — 230 Legújabb prot. irodalmi esemény. Dr. Szeberinyi János. — — — — 237 Veszteségeink az 1907-ik évbon IIo­mola István — — — — — 245 A bibli ai történitek tanításának módja a középiskolában —r — a. — — 249 Az evaugelikus istentiszteletek egy­öntetűségéről. Jeszenszky Károly. — 235 Áiszabadelvüség. (G. II.) — — — 263 A káté tanítása a középiskolában. —r. — a. 264 Isten ments! Lombos Alfréd. — — 273 Néhány szó temetési beszédeinkről. X. 277 Lapszám A nyírogyházi körirat. Ii álla Jenő 283 292 Védekezés a szocialisták egyházi tér­foglalása ellen. Korén Pál. — 287 Dr. Baltik Frigyes. Nógrádi. — — 291 Az egyháztörténet tanítása a közép­iskolában —r—a. — — — — 294 Parochiális könyvtárak. M. E. — — 229 Magyarhoni evaugelikus templomépi­tési egyesület Lombos Alfréd 309 315 Kálvin ünnepély egynémely főbb ta­nulságai. Krupecz István. — — 319 Br. Radvánszky Antii indítványa Ko­mola István — — — — — 320 Indítvány — a tiszai ker. közgyű­lésre. Homola István. — — — 321 Zelenka P*l. _____ 325 Kényszernyugdijaztntás egyházunk­ban. Nógrádi. — — — — — 335 A h't és-erkölcstan tanítása a i. özép. iskolában- —r. — a. — — — — 347 Az E. E. E. gyámintézet és Luthertár saság ünnepélyei. — — — 353 362 El az autonómiától. — — — — 361 Az e try házi ének és imák tanítása a középiskolában —r. — a. — — 364 Az ( gyuteines gyűlés előtt. I. II. 369 377 Az evangélium veszedelmei. Zsilin­szky Mihály — — — — 388 400 Mégegyszer az ,,egyetemes gyűlés" előtt 395 Evangélikus tanárképző intézet —r.— a. 4U2 Kutatás és hirdetés szabadság G. H. 4U7 Egyetemes gyűlés. — — — — 415 Notre damn "de Sion (G. H) — — 425 Audiatur et altera pars. Dr. Zolnay Jenő 433 Klerikális ifjúsági nevelés. — — 443 Karácsony estéjén- (G. H.) — — 449 A buzgóság, mely nélkülözi a helyes ismeretet. Egy vidéki lelkész. — 450 Alkalmi kö^Icinéuj ek. 6 12 20 Kérő szózat. Dr. Schmidt Gyula — Ihász Lajos végrendelete. — — O. V. Sz. Nógrádi — — — A katholikus önkormányzat. Ifj. Lu­káts Gyula- — — — — — 31 Luthertársaság. Majba Vilmos — — 38 Adatok sérelmeinkhez r,Egy őrálló" — 48 Mi az oka ? W. J. — — — — 48 Luthertársa ság. Petrik Géza — — 49 A dunántuli ág. h. ev. egyházkerületi gyámolda. Szutter Dániel. — — 56 Nyilatkozat. Masznyik. Gyula. — — 57 Nyilatkozat. Kiss Béla. — — — 58 A magyarhoni ág-, h. ev. missióegye­sület megalapitása. Dr. Walser Gy. 65 Vegyes házasság ev. felekezeti taní­tanitóknál. B — — — — — 68 Nyiit levél. Petrovics Pál. — — — 69 A gimnáziumi vallástani utasítás bí­rálata. Adorján Ferenc. — — 76 83 Karhatalom egy ekklézsiíban. Petro­vics Pál. — — — — — — 85 Egyetemes lelkészi fizetésrendezés ter­vez te. Lombos Alfréd. — 103 111 120 Levél a szerkesztőhöz. Bohus P. — 103 Egyházkerületi közgyűlés — — — 113 Lapszám A gimnáziumi vallástanitási utasítás bírálatának folytatása Korén Pál. 122 131 A statisztika jó is hasznos is, de tud­ni kell olvasni. Homola J. — — 130 A reverzálisok statisztikája. B. — 139 Az országos ág. h. ev. tanáregyesület közgyűlése, — — — — 146 156 Belohorszky Gábor 50 éves lelkész I L. 153 Körirat a magynrországi ág h. ev. egyházközségekhez — — 156 162 172 Másfél évig lelkész nélkül. Bándy Endre — — — — — — 162 Dunántuli kerületi felügyelő választás 164 A dunántuli egyházkerületi felügyelő választáshoz. Akárki. — — — 179 Pünkösd. Sántha Károly. — — — 187 A nagyhonti'ág. h. ev. papság értekez­lete. Krupecz István. — — — 191 A dunántuli kerületi felügyelői válasz­táshoz. Senki. Valaki. — — — 192 A protestáns országos árvaházi neve* lés féls/azados eredménye. Brocskó Lajos. — — — — — — 214 233 Előadói vélemény a „Bancso-féle — utasításról.'' Blatniczlcy Pál — — 248 Laszkáry Pál beszéde — — — 256 Szemelvények Bald,auf G. — — 275 Tisztelt gyü'.>k"zetek 1 Scholtz G. — 276 Kérdések. Frenyo András. — — ií84 Adalék a Barkóczy — aerálioz. nb.—k 2J5 Néhány szó a tiszak^riileti ev. lelkész egyesületről. Paulik János — — 295 A palonczai misszió egyház örömünne­pélye. Dzurányi Dezső. — — — ^02 Nyílt panasz a bányai egyházkerület einökségéhez. Kiss Kálmán. — 303 311 Véssey S uidor beiktatása (a 35-ik sz. melllékletén — — — — — Megokolt indítvány Thornay József 310 Két nagy beszéd. (Dr. Baltik Fr. — Dr. Zsilinszky M.) — — — 326 A tiszai egyházkerület közgyűlése y — d. 327 Lelkészavatási ünnep Ruszton. Scliolez Ödön — — — — — — 339 Felelet Kiss Kálmán nyílt panaszára. Bohus Károly. — — — — 349 Evangélikus nagygyűlések Kassán. — 346 Egészséges gondolat Szintén Nógrádi. 348 Dr. Zsilinszky Mihály megnyitó beszede 356 Az egyetemes nyugdíj bizottság át­meneti intézkedés 3. Gyürky Pál. 357 Ora et labo a. Mayer Endre — — 370 A vegyes házasságok ügye a protes­táns közös bizottság előtt. — — 378 Luther és Staupitz búcsúja. Frenyó Lajos. — — — — — — 380 A híveknek lelkészük iránti szeretetük megnyilvánitásához. Szekerka Pál. 3S1 Ötven év lelkész-tanári pályán. — 387 Egyetemes alkotminy és jogügyi bi­zottsági ülés. G.—II. — — — 391 Egy jegyzőkönyvi kivonat. Farkas Gejza." — — — — — — 408 Miniszteri rendeletek Bf. — — — 709 Más világ Debreczenben. Homola — István. — — — — — — 420 Jelentés a magyarhoni evang. lelkész­értekezletekről Bándy Endre. — 426

Next

/
Thumbnails
Contents