Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1938. november 12

ELIKUS EGYHAZEGYETEM 1938. EVI NOVEMBER HÖ 12. NAPJÁN, BUDAPESTEN TARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK Ff •• JEGYZÖKÖNYVE A közgyűlésen D. Báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve legidősebb püspök elnökölt. A közgyűlésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, I. mint az egyházegyetem tisztviselői: Báró Feilitzsch Berthold, a gyámintézet világi Dr. Kiss Jenő, a hittudományi kar dékánja, elnöke, Ziermann Lajos, a gyámintézet egyházi elnöke, Becht Albert, az egyetemes számvevőszék világi Zongor Béla egyetemes egyházi főjegyző, elnöke, Kuthy Dezső egyetemes egyházi aljegyző, úgy is, Dr. Szelényi Aladár egyetemes világi főjegyző, mint egyetemes főtitkár, Dr. Konkoly Elemér egyetemes világi tb. főjegyző, Pass László egyetemes egyházi aljegyző, Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Magyar Géza egyetemes egyházi aljegyző ; Dr. Scholtz Oszkár nyugdíjintézeti ügyvivő, II. mint az egyetemes törvényszék bírái: Dr. Bertha Benő, Dr. Mészáros Gyula, Dr. Tom- Kovács Andor, Németh Károly, Sárkány Béla, csányi Vilmos Pál, Laszkáry Gyula, Dr. Streicher Kardos Gyula, Andor, Dr. Mikler Károly, Dr. Zsedényi Béla, Németh Samu, Dr. Koch István. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyházkerület D. Kapi Béla, mint a dunántúli egyházkerület felügyelője, püspöke, Dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület felügyelője, D.D. Baffay Sándor,a bányai egyházkerület püspöke, Dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egyház- D. Kovács Sándor, a dunáninneni egyházkerület kerület felügyelője, püspöke, Lichtenstein László, a tiszai egyházkerület fel- Duszik Lajos, a tiszai egyházkerület püspökhelyet­ügyelője, tese, Dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán. C) Tisztségüknél fogva : Dr. Domanovszky Sándor, az országos tanáregye- D. D. Raffay Sándor, mint az országos lelkészegye­sület elnöke, sülét elnöke, Somogyi Béla, az országos tanítóegyesület elnöke, Dr. Deák János, az egyházegyetem által fenntartott theológus nevelőintézet igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents