Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1925. október 22

./J A DUNÁNTÚLI EV. CGYHÁ2KEF-ÜLET SZAMVgV OI HIVATALA A magyarországi ágosta hitv. evang. keresztyén egyház 1925. évi október hó 22. napján megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. A gyűlés báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen ielen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Lehotzky-Antal, tb. világi egyet, főjegyző; dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyet, tanügyi bizottság elnöke; báró Feilitsch Berthold, az egyet, gyámint. vil. elnöke; dr. Bruckner Győző, jogakadémiai dékán ; Bendl Henrik, egyet, pénztáros ; Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg­idősebb püspök, úgyis mint a tiszai egyház­kerület püspöke ; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; Tóth József, egyh. egyet, aljegyző; Kardos Gyula, egyházi egyet, aljegyző ; Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egyházi elnöke ; Stráner Vilmos, a theol. fakult, dékánja; Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő ; Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Kéler Zoltán, dr. Zelenka La^jos, dr. Sze­lényi Aladár, dr. Polner Ödön ; Horváth Sándor (paksi), Varga Gyula, Ba­log István, Kruttschnitt Antal, Liptai Lajos, Sárkány Béla, Dómján Elek, Cső­vári Géza; Rátz László, dr. Hittrich Ödön, Bancsó Antal. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ker. felügyelője ; dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője ; dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli kerület felügyelője ; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; D. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke ; Kiss István, a dunáninneni ker. püspöke. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : dr. Haberern J. Pál, dr. bárd Kaas Albert, Landgráf János, dr. Polner Ödön, Sándy Gyula, Tolnay Kornél ; Blatniczky Pál, Bódy Pál, Broschkó G. Adolf, Kovács Andor, Sag-ulv Tán^c D. Szeberényi L. Zsigmond dr. Hittrich Ödön.

Next

/
Thumbnails
Contents