Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1924. október 16

A DUNÁNTÚLI EV. EGYHÁZKERÜLET SZÁMVEVŐI HIVATALA szam 3/ Erk. sí ... fcirafcai à ú Tárgy: A magyarországi ágostai h|tv. evang. keresztyén egyház 1924. évi október hó 16. napján megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A gyűlés báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő és Kapi Béla, mint a jelenlévők közül hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott­ság elnöke ; báró Feilitsch Berthold, egyet, gyámintézeti vil. elnök; dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző; dr. Petrik Aladár, világi egyet, aljegyző ; dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész ; Bendl Henrik, egyet, pénztáros ; Góbi Imre, egyet, levéltáros ; Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; Kapi Béla, mint a jelenlévők közül hivata­lára nézve legidősebb püspök ; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; Ziermann Lajos, egyet, gyámintézeti egyházi elnök ; Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző; Kuthy Dezső, egyet, nyugdíjint. ügyvivő; Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Kéler József, dr. Kéler Zoltán, dr. Ze­lenka Lajos, dr. Szelényi Aladár, dr. Zer­gényi Jenő, Lichtenstein László ; Horváth Sándor (paksi), Vargha Gyula, Ba­logh István, Kruttschnitt Antal, Sárkány Béla, Dómján Elek, Csővári Géza ; Rátz László, dr. Mikler Károly, Bancsó Antal, dr. Hittrich Ödön. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ker. felügyelője ; dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője ; MesterházyErnő, a dunántúli ker. felügyelője ; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke ; D. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke ; Kiss István, a dunáninneni ker. püspöke. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : dr. Haberern J. Pál, dr. báró Kaas Albert, Landgráf János ; Kovács Andor, Kruttschnitt Artiai, öaguiy János, D. Szeberényi Lajos Zsigmond ; Reil Lajos, Sasskó Samu, főgimn. igazgatók.

Next

/
Thumbnails
Contents