Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1923. március 22

A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 1923. évi március hó 22. napján megtartott RENDKÍVÜLI EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK 4 JEGYZŐKÖNYVE. A gyűlés előbb dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára nézve legidősebb kerületi fel­ügyelő, utóbb báró Radvánszky Albert újonnan beiktatott egyet, egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. AZ ÜLESEN JELEN VOLTAK : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott­ság elnöke; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; dr. Lehotzky Antal, tb. világi egyet, főjegyző ; dr. Mikler Károly, világi egyet, aljegyző, úgy is mint jogakadémiai dékán és egyet, törv. bíró; Sztehló Kornél, egyet, ügyész ; Bendl Henrik, egyet pénztáros ; Góbi Imre, egyet, levéltáros; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve leg­idősebb püspök, úgy is mint a tiszai kerület püspöke ; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; Belicza András, egyházi egyet, aljegyző ; Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző ; Ziermann Lajos, egyet, gyámintézeti egyházi elnök ; Draskóczy Lajos, teológiai akadémiai igazgató ; Stráner Vilmos, teológiai akadémiai igazgató. Az egyetemes törvényszék bírái; dr. Polner Ödön, Rácz László; Horváth Sándor (paksi), Sárkány Béla, Varga Gyula, Balogh István, Kruttschnitt Antal, dr. Kovács Sándor, Dómján Elek, Csővári Géza. kB) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője ; Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni ker. felügyelője ; dr. Zelenka Lajos, a tiszai ker. felügyelője; Kapi Béla, a dunántúli kerület dr. RafFay Sándor, a bányai ke! Kiss István, mint a dunáninneni C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel: Földváry Elemér, dr. Haberern I. Pál, báró Kaas Albert, báró Prónay György ; Bartos Pál, Blatniczky Pál, Geduly Lajos, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, Saguly János, dr. Szeberényi Lajos Zsigmond ; Sasskó Samu, főgimn. igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents