Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1922. október 12

A magyarországi ágostai hitv. eva 1922. évi október hó 12. napján megtartott . RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A gyűlés dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára nézve legidősebb kerületi felügyelő és Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. \ Az ülésen jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: dr. Zsigmondy Jenő, mint hivatalára nézve leg­idősebb kerületi felügyelő ; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizottság elnöke ; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; dr. Lehotzky Antal, világi egyet, aljegyző ; dr. Mikler Károly, aljegyző, úgy is mint jogaka­démiai dékán és egyet. törv. biró ; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, egyetemes pénztáros; Góbi Imre, egyetemes levéltáros; báró Radvánszky Albert, egyet, gyámint. világi elnök ; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök ; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző ; Belicza András, egyházi egyet, aljegyző; Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző ; Ziermann Lajos, egyet, gyámintézeti egyházi elnök; Draskóczy Lajos, theológiai akadémiai igazgató; Stráner Vilmos, theológiai akadémiai igazgató. Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Fischer Gyula, dr. Zergényi Jenő, dr. Zelenka Lajos, dr. Polner Ödön, Rácz László; Horváth Sándor (paksi), Sárlp"" Gyula, Balogh István, í dr. Kovács Sándor, Dom Géza. D Al o \7 nvrrn B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők; dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője; Geduly Henrik, mint a tiszai kerület püspöke; Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni kerület dr. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke; felügyelője; Kiss István, mint a dunáninneni kerület meg­Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke; választott püspöke. C) Egyházkerületi kiküldöttek : I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízólevéllel : Földváry Elemér, dr. Haberern I. Pál, báró Kaas Albert, báró Prónay György, dr. Sailer Vilmos ; Bartos Pál, Blatniczky Pál, Geduly Lajos, Kaczián János, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, Saguly János, dr. Szeberényi Lajos Zsigmond; dr. Reil Lajos, Sasskó Samu, főgimn. igazgatók.

Next

/
Thumbnails
Contents