Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1921. november 10

A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 1921. évi november hó 10—11-ik napjain megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. A gyűlés Báró Solymossy Lajos egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Henrik, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: báró Solymossy Lajos, egyet, egyházi és iskolai felügyelő ; báró Prónay Dezső, tb. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizottság elnöke ; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Lehotzky Antal, világi egyet, aljegyző; dr. Mikler Károly, aljegyző, úgy is, mint jogaka­démiai dékán és egyet. törv. biró; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; Bendl Henrik, egyetemes pénztáros ; Szelényi Gyula, egyetemes ellenőr; Góbi Imre, egyetemes levéltárnok; Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősb püspök ; Bancsó Antal, egyházi egyet, főjegyző; Belicza András, egyh. egyet, aljegyző; Tóth József (Fancsal), egyh. egyet, aljegyző; báró Radvánszky Antal, egyetemes gyámintézeti világi elnök; Draskóczy Lajos, theológiai akadémiai igazgató; Stráner Vilmos, theológiai akadémiai igazgató; dr. Meskó László, dr. Zergényi Jenő, dr. Zelenka Lajos, dr. Fischer Gyula, dr. Polner Ödön, Rácz László; Az egyetemes törvényszék bírái: i Horváth Sándor (paksi), Sárk^ Gyula, Liptai Lajos, Balog István, Kruttschnitt Antal, dr. Kovács Sándor, Dómján Elek, Csővári Géza. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője; Lándori dr. Kéler Zoltán, a dunáninneni kerület felügyelője ; Meskó László, a tiszai kerület felügyelője; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke; dr. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke;' Kiss István, mint a dunáninneni kerület hivatalára nézve legidősb főesperese. Földváry Elemér, báró Radvánszky Albert, báró Prónay György, báró Kaas Albert, dr. Sailer -Vilmos; C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: dr. Szeberényi L. Zsigmond, Kruttschnitt Antal, Kovács Andor, Bartos Pál, Blatniczky Pál, Geduly Lajos. dr. Hittrich Ödön budapesti és dr. Osváth Gedeon aszódi főgimn. igazgatók.

Next

/
Thumbnails
Contents