Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1916. november 8

A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 1916. évi november hó 8—10. napjain Budapesten megtartott 1916. évi rendes egyetemes közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő; dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke ; dr. Mágócsy-Dietz Sándor a tanügyi bizott­ság alelnöke; dr. Baltik Frigyes, mint hival legidősb püspök; Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Láng Lajos báró (úgy is, mint gyám­intézeti elnök), dr. Meskó László, Bancsó Antal (úgy is, mint egyházi egyet, al­jegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy is, mint egyet, levéltárnok), Fischer Mik­lós, dr. Kéler Zoltán, dr. Fischer Gyula, Osztroluczky Miklós, dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző; dr. Mikler Károly, világi egyetemes aljegyző, úgy is, mint jogakadémiai dékán ; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; Bendl Henrik, „ pénztáros; Liedemann Rezső, „ ellenőr; B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyeltje; dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ Beniczky Árpád, a dunáninneni ker. „ Mayer Endre, theologiai dékán Kund Samu, Terray Gyula, Horváth Sán­dor (paksi), Sárkány Béla, Wagner G. Adolf, dr. Masznyik Endre (úgy is, mint theologiai akadémiai igazgató) Gyürky Pál, tb. főjegyző (úgy is, mint az egyet, nyugdíjintézet ügyvivője) ; Révész János, egyházi egyet, aljegyző ; Bognár Endre, egyet, gyámintézeti elnök. Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; Geduly Henrik, a tiszai kerület püspöke ; C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Földváry Elemér, br. Radvánszky Antal, br. Solymossy Lajos; Csepregi György, Doleschall Lajos, Bakay Péter, Hodzsa János, Kaczián János, Petrovics Soma, Keviczky László, Sztehló Gerő ; dr. Hittrich Ödön és dr. Oravecz Ödön főgimnáziumi igazgatók. i

Next

/
Thumbnails
Contents