Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1913. október 15

i/7% A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyéi 1913. évi október hó 15—18. napjain Budapesten megt; -. • — x? egyetemes közgyűlésének £Sb E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök; br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő; dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke; dr. Masznyik Endre, theológiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki bíró. Az egyetemes törvényszék birái: dr. Láng Lajos báró (úgy is, mint gyám­intézeti elnök), Hevessy Bertalan, dr. Meskó László, Bélák István, Bancsó Antal (úgy is, mint egyházi egyet, aljegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy is, mint egyet, le­véltárnok), Fischer Miklós és dr. Kéler Zoltán, dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, „ „ tb. „ dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző ; Kund Samu, Terray Gyula, Raab Károly, Sárkány Béla, Thomka Gusztáv, Korbély Géza. Gyürky Pál, tb. főjegyző (úgy is, mint az egyet, nyugdíjintézet ügyvivője) ; Händel Vilmos, egyházi egyet, főjegyző ; Révész János, „ „ aljegyző ; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; Bendl Henrik, „ pénztáros ; Liedemann Rezső, „ ellenőr. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ Beniczky Árpád, a dunáninneni ker. „ Mayer Endre, theológiai dékán ; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; Geduly Henrik, a tiszai kerület püspöke; C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Osztroluczky Miklós, Földváry Elemér, Zsi­linszky Mihály és dr. Lelbach László; Wagner G.Adolf, Csepregi György, Doleschall Lajos, Bakay Péter, Hodzsa János, Ka­czián János, Petrovics Soma és Abaffy Miklós; Szabó Lajos igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents