Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1911. november 8

3 1. (H.) A gyűlést bevezető istentiszteleten Veres József, orosházi lelkész és békési 1-2. esperes, János evangéliuma 15. részének 17. és 18. versei alapján mondott a közfigyelmet megragadó hatásos és építő beszédet. Az istentisztelet befejeztével az egyetemes gyűlés tagjai a budapesti testvéregyházak Deák-téri épületének dísztermében gyülekezvén, az egyetemes felügyelő a közgyűlést a következő beszéddel nyitotta meg: Főtisztelendő és Méltóságos Egyetemes Közgyűlés! Tisztelettel üdvözlöm a magyarhoni ev. egyházunknak egyetemes közgyűlésén egybegyűlteket. Az egyház életének egységesnek kell lennie s nem széttagoltnak és szétágazónak. Az egyházi élet emez egységénél fogva önkéntelen, hogy azokat a helyiségeket, a melyekben az egyház tagjai egybegyűlnek, válaszfalak egymástól el nem különíthetik, vagy ha külsőleg vannak is ilyen válaszfalak, a szellemnek, a mely minden egyházi gyülekezést kell, hogy vezessen, egységesnek kell lennie. (Helyeslés.) Ha egybegyűlünk a templomban, vezessen minket ugyanaz a szellem, a mely egyházi ügyeink intézésénél is előttünk lebeg és ha egybe­gyűlünk közgyűlési termeinkben, ne feledkezzünk meg arról, hogy a közgyűlési termekbe is igyekezzünk átvinni minél többet abból a lelkiállapotból, abból a szellemből, a mely minket a templom látogatására késztet. Mivel egyházi körökből nyilvánult óhajtáshoz képest ezt az egyetemes gyűlésünket nemcsak az eddig szokásos rövidebb alkalmi isten­tisztelet előzte meg és vezette be, ezúttal felmentettnek tekinthetem magamat az alól, hogy egyetemes közgyűlésünket általánosabb érdekű, az egyház közállapotaival- foglalkozó elmélkedéssel vezessem be és^ nyissam meg. (Halljuk ! Halljuk !) Csak arra utalok, a miket ma a templomban hallottunk. (Úgy van! Éljen Veres!) Abban az egyházi beszédben egyházunk vezérelvére történt utalás: a szeretetre, a mely mindeneket fedez, a melynek az alapján minden a legszebben intéződhetik el az egyházi közigazgatásban. Még engedjék meg, hogy egész röviden utaljak egy-két jelenségre, a mely az egyházi közéletre, annak külső vonatkozásaiban befolyást gyakorol. Az emberiség története nem egyéb, mint folytonos átalakulásoknak lánczolata. Ezek az átalakulások némelykor az anyagi világban, a közgaz­dasági életben nyilvánulnak, ott éreztetik hatásukat a maguk egészében és az emberi élet kettős mivoltánál, az egyes embernek lélek és testből álló mivoltánál fogva az öntudat egységének révén még az erkölcsi életre is visszahatnak. Viszont vannak korszakok, a mikor erkölcsi tényezők alakítják át az emberiségnek anyagi életét és az emberi társadalmat anyagi vonatkozásaiban is nemcsak befolyásolják, de gyökeresen átalakítják. Tudjuk igen jól, hogy a hatalmas antiquár görög-római közművelődés és az egész közgazdasági életnek alapja rabszolgaság intézményén nyugodott és a görög-római világ társadalmi életét ez intézmény nélkül el sem tudnók képzelni. S ime, a keresztyénség a rabszolgaságnak, mint intézménynek megszüntetésére tört. Tehát az erkölcsi elv diadalmaskodott az anyagiak felett. Napjainkban a közgazdasági élet alakul át oly nagy mértékben, hogy ez minden társadalmi intézmény körében érezteti hatását még az egyház terén is, mint külső társadalmi intézménynek köréh. E hatás sok tekintetben aggodalmas. De miként átalakította a társadalmat a keresztyénség elterjedése, egy másik hatalmas átalakító folyamat indult meg a refor­máczióval. A reformáczió az őskeresztyénségre való visszatérést jelenti. A reformáczió egyik jelszavaként ki kell emelnünk a puritanizmust. E szó kettőt jelent; jelenti a vissza­térést az evangéliomi tanításhoz a maga tisztaságában és jelenti a törekvést az élet külső vonatkozásaiban, az evangéliomi egyszerűség felé. Valóban látjuk, hogy azokban az országokban, melyekben a reformáczió nemcsak gyökeret vert, de irányadó tényezővé lett, annak hatalmas társadalmi átalakító hatása abban is nyilvánult, hogy a külsőségek túlságos kultuszától eltéríteni igyekezett az embereket és az egész életet egyszerűbbé, nemesen egyszerűbbé igyekezett tenni. (Élénk tetszés.) Ama nagy átalakulás mellett, a mely jelenleg a közgazdasági élet minden körében észlelhető, s a melyet mi egyházunkban is érzünk, nem tartom elmellőzhetőnek azt, hogy a magyarhoni ev. egyházunknak egységes törekvése legyen az élet minden vonatkozásaiban a puritán szellem megőrzése. Régen meg is volt még a társadalmi életben az az inkább csak árnyalatnak látszó különbség, hogy az evangéliomi hithez ragaszkodó családok körében a hasonló társadalmi körökkel szemben bizonyos egyszerűbb vonás volt észlelhető. Ezt szeretném megőrizve látni az egész vonalon, különösen pedig egyházi közigazgatási intézményeink körében, szeretném a puritanizmusra való törekvésnek érvényre jutását. Erre utalva, a megjelenteket még egyszer üdvözlöm és az egyetemes gyűlést megnyitom. (Hosszas éljenzés.) A közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta az elnöki megnyitót s lelkese­déssel egyhangúlag elhatározta annak egész terjedelmében való jegyzőkönyvbe vételét, egyúttal elismerését és köszönetét fejezi ki az istentisztelet szónokának épületes és tanulságos fejtegetéseiért. 2. (L.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei negyvennél több megbízólevelet mutattak be és a határozatképes számban megjelentek jegyzéke össze­állíttatott. Ezen jelentés folytán, az egyetemes felügyelő a gyűlést megalakultnak jelenti ki.

Next

/
Thumbnails
Contents