Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1909. november 17

A magyarországi ágostai hitv. evangelikus egyház 1909. évi november hó 17., 18., 19. és 20-ik napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének // •• JEGYZÖKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivatalára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyes elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök; br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ; dr. Láng Lajos, e. e. e. gyámintézeti elnök és egyetemes törvényszéki biró ; dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke és dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott­ság alelnöke ; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Bancsó Antal (úgy is, mint egyházi egyet, aljegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy is, mint egyet, levéltárnok), dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; Fischer Miklós, Bélák István, Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, Veres József. Török József; mint ci '/ dr. Győry István, dr. Lehotzky Antal, Gyürky Pál, t. főjegyző (úgv aljegyző; egyet, nyugdíjintézet iigy> „ Händel Vilmos, egyházi eg Korbély Géza, „ Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros ; Liedemann Rezső, „ ellenőr. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel- Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke ; ügyelője ; Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ Vécsey Sándor, a dunántúli „ „ Mayer Endre, theologiai dékán ; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. C) Egyházkerületi kiküldöttek: 1. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Barcza Géza, dr. Berzsenyi Jenő (sömjéni), Hofbauer Pál, Farkas Mihály, Németh Pál, Szeniczey Géza, Hering Zsigmond, Hra- Horváth Sámuel, Bognár Endre, Varga bovszky István, Csemez Elek; Gyula, Madár Mátyás, Brunner János; Gecsányi Gusztáv és Németh Sámuel tanárok.

Next

/
Thumbnails
Contents