Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1907. október 23

A magyarországi ágostai hitv. evang. egyház 1907. évi október hó 23., 24., 25. és 26-ik napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hiva­talára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyes elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök; br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke és dr. Mágocsy­Dietz Sándor, a tanügyi bizottság alelnöke ; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Kund Samu, Terray Gyula, Stet Veres József, Török J ózsei ; Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Bancsó Antal, Láng Lajos, Csipkay Károly, dr. Fischer Sándor, Góbi Imre, Fischer Miklós, Bélák István, Gyurátz Ferencz, egyetemes gyámintézeti elnök, a dunántúli ker. püspöke ; -j dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, „ „ aljegyző ; dr. Lehotzky Antal, „ „ Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros ; Liedemann Rezső, „ ellenőr. Poszvék Sándor, egyházi egyet. Händel Vilmos, „ „ Gyürky Pál, tojegyzo aljegyző B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője; ^ Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ Ihász Lajos, a dunántúli kerület felügyelője ; Szlávik Mátyás, theologiai dékán ; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbisó-levéllel : dr. Ajkai Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi Jenő (sömjéni), Szeniczey Géza, Hering Zsigmond, Hrabovszky István, Berzsenyi Dezső, Csemez Elek; Gecsányi Gusztáv és Horváth Sámuel, Farkas Mihály, Németh Pál, Bognár Endre, Varga Gyula, Brunner János, Czuppon Sándor, Hofbauer Pál; Síémeth Samu, tanárok.

Next

/
Thumbnails
Contents