Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1900. november 7

w Ml m ; 3 r* ^ A M t i í7 - : tjF.kUu A magyarországi ágostai hítv* ev. egyház J900. évi november 7., 8. és 9. napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének J EG YZO könyve; E gyűlés br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivata­lára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jeíen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, az egyetemes tanügyi bizott­ság elnöke és tiszteletbeli főjegyző. Dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősb püspök. Dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató. Az egyetemes törvényszék birái: Dr. Láng Lajos Lányi Bertalan Kubinyi Aladár Laszkáry Pál Hevesy Bertalan Masznyik Endre Fischer Miklós Dr. Zsigmondy Jenő, egyetemes világi főjegyző. Győry István, „ „ aljegyző. Dr. Lehoczky Antal, „ „ „ Török József Terray Gyula Stettner Gyula Csisko János Händel Vilmos Poszvék Sándor, egyetemes egyházi főjegyző. Händel Vilmos, „ „ aljegyző. Glauf Pál, „ „ Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész. Bendl Henrik, „ pénztáros. Dr. Röck Géza, „ ellenőr. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel- Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. ügyelője. Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke. Szentiványi Árpád, a tiszai kerület felügyelője. Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke. Zsilinszky Mihály, a bányai kerület felügyelője. Ihász Lajos, a dunántúli egyházkerület fel­ügyelője. Szlávik Mátyás, theologiai dékán. i

Next

/
Thumbnails
Contents