Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1887. október 5

A magyarhoni ág. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1887. évi október hó 5-ik és 6-ik napjain Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai fölügyelőnek és dr. Geduly Lajos kir. tanácsosnak a dunáninneni egyházkerület püspökének társ-elnöklete alatt tartatott meg. Jelen voltak: a dunántúli egyházkerületből : Karsay Sándor, püspök Tatay Sámuel, veszprémi esperes Bognár Endre, lovászpatonai lelkész Gyurácz Ferencz, pápai » Horváth Sándor, paksi » Izsó Vincze, győri » Szarvassi Sámuel, lajoskomáromi » Szigethy Dániel, új-malomsoki » Szalay Ferencz, várpalotai » Bélák Géza, csabdi » Poszvék Sándor, theol. tanár Fadgyas Pál, igazgató tanár Kapi Gyula, tanitóképző igazgató alsó-káldi Káldy Gyula, kerületi fölügvelő Br. Prónay Gábor, esp. fölügyelő Nagy Pál, esp. fölügyelő Berzsenyi Dezső, esp. fölügyelő Bognár Géza Perlaky Elek Dr. Földvárv Elemér Dr. Haubner Rezső Andorka Gvula Györgyházi János Hrabovszkv István Bélák István Bélák Lajos Ihász Lajos Kiss Jenő a dunáninneni egyházkerületből : Dr. Geduly Lajos, püspök Ritter Károly, pozsonvmegyei esperes Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esp. Fürst János, pozsonyi lelkész Laczó János, árva-nagyfalusi lelkész Schneller István, akad. igazgató Michaelis Vilmos, pozsonyi lyceumi igazgató Vasskó Gyula, theol. akad. tanár Dr. Masznyik Endre, theol. akad. tanár Szentiványi Márton, ker. fölügyelő Dr. Samarjay Károly, esp. » Mudronv Pál, » » Dulla Máté, » » a bányai egyházkerületből: Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök Belochorszky Gábor, bács-szerémi főesperes Raáb Károly, barsi » Bachát Dániel, budapesti » Hrencsik Károly, honti » Lang Adolf, pestmegyei » Achim Ádám, békési » Moczkovcsák J. Tivadar, zólyomi » b. Ambrózy Béla, esp. fölügyelő Beniczky Gyula, » Skultétv Ede, » Zsilinszky Mihály, » Földvárv Mihály, » Hunfalvy Pál, tan. ü. b. elnök Ivánka Imre Dr. Kralik Lajos, ker. jegyző

Next

/
Thumbnails
Contents