Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1880. október 14

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete, 1880. évi oktober 14. és 15-ik napjain, b. Radvánszky Antal v. b. t. tanácsos, egyetemes egyházi s iskolai felügyelő, és — a hivatali kor szerint idősb superintendensnek a meg­jelenésben való akadályoztatása folytán, — Karsay Sándor dunántuli egyház­kerületi superintendens, ikerelnöklete alatt, Budapesten tartott egyetemes egy­házi közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Jelen voltak; A dunántúli egyházkerületből : Karsay Sándor, superintendens Schiebung Károly, nyug. tolna-baranya-so­mogyi esperes Tatay Sámuel, veszprémi esp. Szutter Károly, bikácsi j Horváth Sándor, paksi J Nagy Sándor, dunaföldvári I Németh Pál, váczi I lelkészek Ermel Gyula, apáti / Nagy Sándor, ns. dömölki l Horváth Károly, hontai 1 Kolbenheyer Albert, csernyei ] Miillner Mátyás, lyceumi igazg. J Király Józs. Pál, képezdei igazg. ! tanárok Marhauser Imre, algymn. igazg. ] Báró Prónay Dezső, ker. felügyelő Boor József. A danáninneni egyházkerületből : Leska János, nyitrai főesperes Szentiványi Márton, ker. felügyelő Trsztyenszky Ferencz, pozsonyi esperes Szentiványi József, egy. felügy. Michaelis Vilmos, pozsonyi lyceumi igazgató Dr. Samarjay Károly, ker. ügyész Csecsetka Sámuel, theol. tanár Jeszenszky József, ker. pénztárnok Fekete Lajos. A bányai egyházkerületből : Dr. Szeberényi Gusztáv, superintendens Belohorszky Gábor, bács-szerémh Kramár Béla, bánáti I Achim Ádám, békési f esperesek Bachát Dániel, budapesti ( Margócsy József, pestmegyei \ Raab Károly, bar si ; Fabiny Teofil, ker. felügyelő Scultéty Ede, esp. felügy. Osztroluczky Géza, esp. felügy. Bodó Lipót, esp. felügy. Sárkány József, esp. felügy. Ivánka Imre, e. gyámintézeti elnök Szontágh Pál, ker. tszéki elnök

Next

/
Thumbnails
Contents