Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1877. október 11

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1877. évi oktober 11. és 12-ik napjain, Zsedényi Ede v. b. t. tanácsos, egyete­mes egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Lajos kir. tanácsos, dunán­inneni egyházkerületi Superintendens, iker elnöklet ök alatt, Budapes­ten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZŐ KÖNYVE, Jelen voltak: A dunántúli egyházkerületből Karsay Sándor superintendens Schleining Károly tolna-baranyai Tatay Sámuel veszprémi j Ritter István gyön ki Gyurácz Ferencz pápai Horváth Sámuel téti Horváth Sándor paksi Fadgyas János nagy-bárati Bognár Endre lovasz-patonai Szarvasi Sámuel Lajos-komáromi Wagner Sámuel vasadi Szutter Károly bihácsi Nagy Sándor dunaföldvári Müllner Mátyás soproni \ igazgató Fadgyas Pál győri ( tanár esperesek lelkészek esp. felügyelők Báró Prónay Dezső kerületi felügyelő Káldy Gyula vasi közép Radó Dénes kemenesi Matkovich János győri Záborszky Gyula vasi Ostffy Pál Eöry Sándor Rupprecht Lajos Gaal István Ostffy István. A dunáninneni kerületből t Geduly Lajos superintendens Schuh Ágost moronyi esperes Csecsetka Sámuel pozsonyi lyceumi igaz­gató tanár Szentiványi Márton ker. felügyelő Szentiványi József J „ Osztroluczky Géza } Csillaghy József Kiszelyi Árpád. A bányai egyházkerületből : Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens Sárkány János békési Belohorszky Gábor bács szerémi Kramár Béla bánáti Sárkány Sámuel pestmegyei Bacliát Dániel budapesti \ főesperes. Vladár János nógrádi Lőrincsék János honti Massányi Mihály barsi Raab Károly zólyomi Győry Vilmos budapesti lelkész, ker. jegyző Bartholomeides Gyula nógrádi alesperes Doleschall Sándor budapesti lelkész Moczkovcsak János beszterczebányai lelkész Láng Adolf tápió szt. mártoni / , „ , , Margócsy József irsai j lelkeszek b. Radvánszky Antal ker. felügyelő Fabiny Teofil budapesti J Veres Pál nógrádi > esp. fel ügy Kemény Mihály békési ) Szontagh Pál ker. tvszéki elnök Hunfalvy Pál egyetem, tanügyi biz. elnök Jakobey József egyet, pénztárnok Dessevffy Otto Osztroluczky Géza Sárkány József b. Kochmeister Frigyes Pulszky Ágost Zsilinszky Mihály Sembery István Zsigmondy Pál b. Podmaniczky Géza

Next

/
Thumbnails
Contents