Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1862. szeptember 2

A magyarhoni ágostai hitvallásu Evangélikusok négy egy­házkerülete 1862-dik évi September 2-dik 3-dik s 4-dik napjain Pesten méltóságos báró Prónay Gábor egyete­mes egyházi és iskolai főfelügyelő és főtisztelendő Dr. Székács József bányai egyházkerületi superinten­dens urak iker elnöklete alatt tartatott egyetemes egy­házi közgyűlésnek Jegyzőkönyve. Jelenlévők: A dunántúli egyházkerületből : Hiabovszky János, felső vasi esp. felügyelő, Kiss Sándor, győri esp. felügyelő, Csapó Pál, fehérkomáromi esp. felügyelő, Szeniczey Ferencz, Radó Dénes. Borbély József, bonyhádi lelkész s kiszolgált tolnai esperes, Szedenics György, veszprémi esperes, Udvardy József, fehérkomáromi esperes, Karsay János, csákvári lelkész. A diinániiineni egyházkerületből : Ruttkay Károly, kir. udvarnok, turóczi esper. Gednly Lajos, superintendens, felügyelő, Teszák Sámuel, nyitrai | HauszerErnő, pozsonvárosi esp. Tonika János, mosoni ' esperes Zelenay Gedeon, nyitrai esp. ~ , Lencso György, árvái j Szilvay Károly, trencséni esp. ( ^ ' Hros Tamás, brezovai lelkész, ) Major Pál, mosoni esp. Justh József, Jeszenszky József, a pozsoni főtanoda másod felügyelője, Tormay György, Zmeskál Zoltán, Királyföldy Endre, Gyöngyéli János. Lichner Pál, pozsoni igazgató tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents