Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1860. október 10

J? < « 3. I « "V/ A magyarhoni ágostai hitvallású Evangélikusok négy egyházkerülete 1860-dik évi october 10-kén s következő napjain Pesten tartott egyetemes egyházi Jeg Az 1860-dik évi october lásu Evangélikusok négy egyházkerületének egyetemes egyházi közgyűlése tartatott Pesten, mélt. gróf Zay Károly urnák, a négy egyházkerület egyetemes egyházi s iskolai főfelügyelőjének ezen hivataláróli lemondása következtében, az elnökségre helyettesitett mélt. b. Prónay Albert ur a bányai egyházkerület felügyelője, mint hivatalbeli korra nézve legidősb egyházkerületi felügyelő és főtiszt. Sztromszky Ferencz Sámuel ur, dunáninneni egyházkerületi superintendens, mint hivatalbeli korra nézve legidősb supe­rintendens iker elnöklete alatt. Jelenlévők : A dunántuli egyházkerületből, Haubner Máté superintendens, Radó Lajos ker. felügyelő, Káldy József, Hrabovszky János, Kiss Lajos, Zmeskál István, Ostfy Pál, Csapó Pál, Szedenits György veszprémi esperes, Karsay Sándor, győri espe­res, Pálfy József tanár, Schnei ker Jakab tolnai esperes, Kirchknopf Mátyás lelkész. A dunáninneni kerületből : Sztromszky Ferencz Sámuel superintendens, Szent­iványi Márton kerületi felügyelő, Hauzer Ernő pozsonyvárosi esp. felügyelő, Jeszenszky József pozsonyegyházi bizottmányi elnök, Dobay Ágoston iskolai bizottmányi tag, Zele­nay Gedeon nyitraesperességi felügyelő, Zerdahelyi Incze nyitraszerdahelyi felügyelő, Tessák Sámuel nyitramegyei esperes, Lesko Mihály pozsonymegyei alesperes, Geduly Lajos pozsonyi lelkész, Major Pál h. ügyvéd, Valkó Gusztáv, Reidner Theofil, Murman Vilmos, Királyföldy Endre pozsonyi egyh. községi tagok, Stelczer Károly, nagyszom­bati lelkész. A bányai egyházkerületből : Székács József superintendens, b. Prónay Albert egyh. kerületi felügyelő, b. Prónay Gábor, b. Podmaniczky János, b. Podinaniczky László, b. Podmaniczky Lajos, b. Podmaniczky Armin, Ivánka Zsigmond és Imre, DesewíFy Otto nógrádi felügyelő, Kubinyi Ferencz budapesti esp. felügyelő, Sembery Imre honti esp. felügyelő, Radvánszky Antal zólyomi esp. felügyelő, Kosztolányi József barsi esp. felügyelő, Görgey István bácsszerémi esp. felügyelő, Juhász Ferencz pest­megyei főesperes, Zelenka Dániel nógrádi főesperes, Tessényi János bácsszerémi főespe­res, Torkos Károly békési főesperes, Lángh Mihály buda-pesti főesperes, Masztis Ádám honti főesperes, Ámbroz Mátyás bánáti főesperes, Liptay János bácsi főesperes, Fuchs János zólyomi főesperes, Szentiványi Károly, Hunfalvy Pál és János, Kund Vilmos, Scholcz János, Haviar Dániel szarvasi lelkész s békési követ, Haan Lajos csabai lelkész, Horváth Sámuel tótkomlósi lelkész, Tatay István szarvasi fögym. igazgató tanár, Brez­nyik János selmeczi főgymn. tanár, Sréter Horácz, Füredy Lajos, Rákóczy János, Zsi­vora György, Kanya Pál pesti gymn. igazgató, Eördögh Frigyes békési követ, Mokry Soma békési tanár, Szontagh Pál s Illés Ádám. A tiszai egyházkerületből : Máday Károly superintendens, Zsedéuyi Ede egyh. ker. felügyelő, Banó József esperességi felügyelő, Berzeviczy Egyed esp. jegyző, Czékus István egyh. ker. egyházi jegyző, Fest Imre egyh. ker. világi főjegyző, Malatinszky Ferencz esp. felügyelő, Sóhalmi Samu János esp. másodfeliigyelő, Szentiványi Miklós esp. felügyelő, ifj. Szirmay István esp. felügyelő, Szontagh Lajos érdemült ker. fel­ügyelő, Szontagh Pál egyh. ker. világi jegyző, Páll Endre sároszempléni esperes, Hámos Lajos egyh. felügyelő, id. Szirmay István egyh. felügyelő, Fürész Ferencz kés­márki gymn. tanár, Lippay Endre miskolczi tanár, Vandrák András eperjesi igazgató­tanár, Stenczel Hugó késmárki tanár, Noszágh János tanitóképezdei tanár. Herfurth József eperjesi tanár, Krammarcsik Károly rozsnyói tanár, Sziklay Ede isk. felügyelő,

Next

/
Thumbnails
Contents