Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1848. július 25

] 848-dik évi Julius 25-dik s több utánna következő napjain Pest városában az ágostai hitvallást tartó magyarhoni evangelicu­sok négy egyházkerületének egyetemes egyházi közgyűlése Gróf Zay Károly urnák a négy egyházkerület egyházi és iskolai főfelügyelőjének elnöklete alatt tartatván, jelen voltak: Szeberínyi János tudor, bányai egyházkerületi püspök és selmeczi lelkész, — Stromszky Ferencz Sámuel, duna­melléki egyházkerületi püspök és pozsonyi lelkész, — B. Jeszenák János ugyanezen egyházkerület felügye­lője, B. Prönay Albert hétszemélynök 's a' bányai egyházkerület felügyelője és Pakh Mihály a' tiszai egy­házkerület püspöke és Iglói lelkész. Ä bányai egyházkerület részéről: Ballagi Mór. szarvasi igazg. oktató, Bauhofor György budapesti esperes, Be­nyovszky Péter, Breznyík János selmeczi oktató, Geduly Bogyiszló gutái lelkész, Gosztonyi Miklós váltó­feltörvényszéki elnök, Jeszenszky László hmvásárhelyi lk., Kalniczky Endre néptanító, Kossányi József barsi esperes, Kubinyi Ágoston k. tan. 's a' nemzeti muzeum igazgatója, Kuzmány Károly beszterczebányai lk. Osztroluczky Mihály nógrádi esperes, Pulszky Ferencz, Radvánszky Antal zólyomi főispán és esp. felügyelő, Székács József bányaker. főjegyző. A dunamelléki egyházkerületből: Michnai Endre pozsonyi tanár, Schimkó Wilmos pozsonyi esp, és lk, Ä dunántúli egyházkerületből : Horváth Lajos, Wimmer Ágoston felső lői lelkész. A' tiszai egyházkerületből-. Berzeviczy Titus, Fábriczy Sámuel cultus ministeri tanácsnok, Haviár Dániel Rima Szom­bati 1. Hunfalvi János, Kubinyi Imre, Kubinyi Ödön, Radványi Miksa, Rombauer Tivadar osztály főnök, Stehlo János eperjesi lk. Szentiványi Károly gömöri főispán, Tomásek Pál lőcsei tanár urak 's számos hal­gatóság; melly alkalommal: I.) Elnök ur a' gyűlést szives üdvözléssel megnyitván, előterj észté , hogy miután a'f. é. April 11-kén befejezett országgyűlésen , a' vallás dolgában hozott 20-dik t. czikben a' hazában bevett minden vallásfelekezetekre nézve, külömbség nélkül, tökélletes egyenlőség és viszonyosság állapítatott meg, 's minden bevett vallásfelekezetek­egyházi és iskolai szükségei közállodalmi költségek által fedeztetni elhatároztattak 's ez elvnek részletes alkalmazásával a' ministerium az illető hitfelekezetek meghallgatásával a' közelebbi törvényhozás elébe teendő kimerítő törvényjavas­lat előterjesztésével megbízatott; 's ennek következettben B. Eötvös Jósef ur vallás és közoktatás ministere egyház­kerületeinkhez bocsátott körlevelei által hitfelekezet inket az egyházi és iskolai reformról tartandó értekezés végett Pestre f. e. Aug. l-ső napjára, egy későbbi körlevele szerint pedig,' Erdélynek Magyarországgal történt egyesülése 's az országgyűlésnek a' haza rendkívüli körülményei miatt idő előtt történt egybehivatása 's a' mínisteriumnak ebbeli elhivatása miatt a' kitűzött határnap elhalasztásával f. é. Sept. l-ső napjára egybehívta, 's eddigien is az értekezlet tárgyainak megvitatására felhívta; — ehezképest mindenek előtt szükséges volna, a' dolgok új rendének miképeni megalakítása iránt a' szükséges előlépéseket megtenni 's a' ministeri értekezletnél vezérfonalúl szolgáló alapeszméket megállapítani; ezt pedig ugy vélné legczélszerübben eszközölhetőnek, ha ez érdemben innét egy választmány küldet­nék ki. — Melly előterjesztés következtében, az egybegyűlt kerületek ezen egyházunk autonómiáját olly közel érdeklő tárgynak nagy fontosságát méltányolva 's elesmerve azt, — hogy az ez érdemben teendő lépéseinket 's a" ministe­riális értekezleten teendő előterjesztésinket érett megfontolással 's nagy óvatossággal kell előadnunk : a' dolog fontosságához képest tartatott hosszabb 's terjedelmesbb tanácskozás és vitatkozás után abban állapodtak meg, hogy a 1 dolog érdemébe 's a' tárgy részletességeibe a' mai ülésben ereszkedni nem kívánván, ennek előkészítése 's kidolgozása egy választmányra bizassék; ennek folytában, miután a' tiszai és dunamelléki egyházkerületek követei a' ministerialis értekezletnél irányúi szolgáló tanácskozási pontokat kerületi gyűléseiken kidolgozva, magokkal ide elhozták 's nemcsak ezen, hanem a' többi kerületek követei is a' kérdéses ministerialis értekezletre meg­választva, némi átalános utasítással ellátva volnának: ezen utasítások 's netalán külömböző vélemények megrostálása 's a' mennyiben szükséges, uj felmerülő eszmék hozzáadása 's mind­ezekből a' ministerialis értekezleten vezérfonalúl szolgálandó alapeszmék kidolgozása végett egy a' négy egyházkerület jelenlévő követeiből, ugyanazoknak saját képviselői által választott követ­kező tagokból álló bizottmány u. m. Kubinyi Ágoston elnök, — Benyovszky Péter és Geduti Bogyiszló a' bányai, Schimkó Wilmos és Michnai Endre a' dunamelléki, — Szentiványi Károly és Stehlo János a' tiszai; — Wimmer Ágoston és Horváth Lajos a' dunántúli egyházkerület részéről és Füredi Lajos urak mint jegyző, olly utasítással küldettek ki, — hogy megbízatá­sukban még e' gyűlés folyama alatt eljárván , munkálódásuk eredményéről a' holnap után foly­tatva tartandó gyűlésnek jelentést tegyenek; világosan megjegyezvén, hogy üléseiket nyilváno­san tartsák, a' tanácskozásba azonban csak a' bizottmány tagjai bírjanak beleszóllási joggal. — Az ezen bizottmány által előterjesztendő munkálat az egyetemes gyűlésben újra tanácskozás alá fogván vétetné, majdan az itten megállapítandó értekezleti vezéreszmék 4. példányban leirva mind a' négy egyházkerület itten lévő képviselőinek ki fognak adatni a' végett, hogy azokat kerületök részéről a' ministerialis értekezletre kiküldött követekkel eleve közöljék, ezek pedig a' Sept. l-ső napjára kitűzött ministerialis értekezletet megelőzőleg néhány nappal Pestre össze­gyülekezvén 's a' teendők felett értekezvén 's öszpontosulván, vezérutasitásukat az azon időben szinte Pesten egybegyűlendő református 's unitárius atyánkfiai küldötteivel közöljék \s tőlük is 1

Next

/
Thumbnails
Contents