Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1846. augusztus 15

1846-dik évi August. 15-dlk 's következő napjain us- sz. k Pest városában az ágostai hitvallást tartó magyarhoni evangélicusok négy egyházkerületének egyetemes köz­gyűlése, Csömöri Gr. Zay Károly ur cs* k. aranykulcsos, és a' négy egyházkerület egyházi és iskolai főfelügyelője elnöklete alatt tartatván, — jelen voltak: Szeberényi János bányai egyházkerületi, 's Stromszky Sámuel dunamelléki egyházkerületi püspökök ; — Királyfiai és Maiorházi b. Jeszenák János a' dunamelléki egyházkerület felügyelője. ^ / J////. A. á.jz ^ bányai egyházkerületből-. Bauhófer György budai lelkész, Burray Miklós Barsi esperes és Körmöci lelkész, Be­nyovszky Péter t. b., Engel Sándor a' kir. tanulmányi bizottság ülnöke, Geduli Bogyiszló gutái lelkész, Ghéczy Péter a' pesti esperesség felügyelője, Ivánka Zsigmond t. b., Király József selymeczi tanár, Kollár János pesti lelkész, Kossuth Lajost, b., Kristóffi Sámuel békési esperes, Melczer János r. keresztúri lelkész, Osztroluczky Mihály nógrádi esperes, Pajor J., B. Podmaniczky László pestvárosi esperesség felügyelője, Stehlo János bácsi es­peres , Soltész Albert kerületi jegyző, Schedius Lajos kir. tanácsos, Teichengräber Lajos pesti tanár, Yalka Já­nos pesti esperes. — Ä dunamelléki egyházkerületből: Bajcsy József Pozsony városa főbírája 's a' pozsonyi városi esperesség felügyelője, Hauszer Ernő a' pozsonyi gyülekezet jegyzője, Medveczky Dániel egyházkerületi világi jegyző. Ä dunántuli egyházkerületből'. Hetyéssy László sopronyi tanár, Hrabovszky Sámuel a' tek. dunántuli kerületi tábla jegyzője, Szabó József sopronyi, Turcsányí Lajos kőszegi tanárok és Zmeskál István. Ä tiszai egyházkerületből-. Haviár Dániel B.-Szombathi lelkész, Pák Albert, Szentiványi Károly táblabíró, Tomasek Pál lőcsei tanár, Yalentinyi Dániel ráhói lelkész 's számos világi 's egyházi urak, melly alkalommal: 1. Az ülés buzgó énekléssel 's imádsággal megnyittatván 's elnök ő mltsga a' szép számmal öszvesereglett gyűlést üdvözölvén, olvastatott a' n. m. m. k. helytartótanácsnak 1845-ik évi karácsonhó 30-án kelt 47642 sz. a. in­tézvénye, mellyben az egyetemes gyűlés 1845-ki jegyzőkönyvét azon észrevétellel visszaküldi, hogy superintenden­seinknek püspöki cimmeli elnevezésével hagynánk fel: Minthogy a 1 püspöki cim használatával semminemű politicai jogokat nem igénylenénk, hanem azt egyedül csak bibliai értelemben használni kívánnánk; de ezen elnevezés különben is hosszas gyakorlaton alapulna, törvényeinkél sem ellenkeznék 's a' kölcsönös jogegyenlőségből is őnkint folyna : ezen cim főpapjaink elnevezésénél tovább is meg fog tartatni. 2. Olvastatván az 1845-ik évi Aug. 15-én tartatott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 4-ik pontjára, a' dunántuli egyházkerület állal az egyetemes gyűlés jegyzőjének fizetendő szabályszerű járandóság iránt, tett óvás és fel­szólítás érdemében jelentetett, mikép ezen kerület főjegyzője ezen kerület 1845-dik évi Aug. 13-kán tartatott-gyűlése 38-ik pont alatti végzésének közlése mellett, arról értesítette az egyetemes gyűlés jegyzőjét, hogy az önkényt meg­ajánlott 100 v.forintnak 8 v. ftrnyi feleslegét azon okbul, mintha az róluk 's nélkülük intézkedve vettetett volna ki,— mind addig, mig velők a' kivetési arány nem közöltetik, 's ők a' kivetésbe előlegesen bele nem egyeznek, — nem fizetik. Egyházunk szilárd alapokoni fennálhatásának fő tényezője lévén az erők öszpontositása, 's a* részek közti jó egyetértés é§ öszvetartás, melly nélkül szétoszolva megtörik az erő, melly egyesítve feltartja egyházi álladalmunkat ; — ezen közjó 's közérdek előmozdítása tekintetéből méltán követelheti ezen egyetemes gyűlés az egyházkerületektől, végzéseinek szoros megtartását és serény tellyesítését; — jelen esetben pedig annál is inkább, mivel nem valami uj hivatal felállításáról és uj teher kivetéséről, hanem ezen egyetemes gyűlés jegyzőjéről 's fizetéséről, kö­vetkezéskép olly hivatalról lévén szó, melly már ezelőtt mintegy 40 évvel, a' dunántuli egyház­kerület hozzájárultával a' közjó, 's közügyek gyorsabb előmozdítása tekinteíéből felállíttatott, 's a' mellyel egybekapcsolt fizetés ugyanakkor évenkint 400 v.forintban akkint állapíttatott meg, hogy ezt a' 4 egyházkerület a' synodusi kulcs *s arányszerint, u. m. a' dunamelléki egyházkerület 72. gyülekezet után 63. v.frt. 30 kr., a' dunántuli 117. gyülekezet után 108. v.frt., a' bányai 137. gyü­lekezet után 128. v.frt. 30 kr., 's a' tiszamelléki 108. gyülekezet után 100. v.frt. vagy is öszvesen 400 v.ftot szolgáltasson be; a' mint ez időtől fogva ezen arány 's kulcs szerinti fizetés hosszas gyakorlattal is megerősíttetett; — ezeknél fogva bár itt előleges közlésnek többé helye nem volna; — mindazáltal a' kétségeskedő egyházkerület aggodalma megszüntetése, 's kölcsönös bizodalom éb­resztés végett, a' fennebbi adatok ekkint kifejtetvén 's felvilágosittatván, bizodalmasan felszólíta­tik a' dunántuli egyházkerület, hogy ezen egyetemes gyűlés majdnem félszázados 's egyedül a' köz­jóra, a' kerületek befolyásával, 's bizonyos megállapított kulcs és arány szerint tett intézkedését tovább kétségbe nem vonva, tellyesítse részéről is a' fennkifejtett arány szerint reá esendő szabály­szerű fizetést. 3. Az 5-ikre, mellyben egyház kormányi rendszerünk kidolgozására választmány küldetett ki, ezen választ­mány e fontos tárgyú megbizatásábani eljárásáról jelentést tészen, 's az általa kidolgozott egyház rendezési javaslatot benyújtja : Ezen már magyar nyelven kinyomatott 's az egyházkerületekhez szétküldözött tervezet a' külömböző ajkú egyházak- általi könnyebb felfoghatás 's értelmezés tekintetéből német és közönsé­ges tót nyelvre is lefordítatni, 's ezen példányok is az egyházkerületeknek olly meghagyással ren­deltetnek megküldetni, — hogy azt a' szokott módon esperességeikkel 's egyházaikkal közölvén — reá adandó nyilatkozásaikat 's ' észrevételeiket, minthogy a' tárgy fontossága hosszabb időtt igé­nyelne, az 1848-ik évi egyetemes közgyűlésre adják be; — a' német fordítással Stromszky Sámu­el püspök, a' tót fordítással pedig Osztroluczky Mihály nógrádi esperes urak bizatván meg ; a' nyom­tatási költségeket pedig főfelügyelő ur lévén szíves magára vállalni, ezen kegyes ajánlata köszönet­tel fogadtatott. — 4. A' 6-ra az unió tervezetének német és tót nyelvre átfordítása, 's kinyomatva a' lelkészek 's gyülekezetek számára értesíttés 's buzgalom gerjesztés végetti megküldése érdemében jelentetett, mikép Gr. Zay Károly főfelü­1

Next

/
Thumbnails
Contents