Esztergom és Vidéke, 2001

2001-01-05 / 1. szám

2001. január 5. ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 3 Telefonos információs rendszer a Városházán ___ „ Üdvözlöm, Ön Esztergom város Polgármesteri Hivatalának telefonos irány­tűjét hallja" - szól annak a telefonos ügyfélfogadó információs rendszernek a hangja, amely december 7-étől kezdődően működik Esztergomban. A 24 órás telefonos rendszert a Városházára tartozó ügyek kezelé­sének könnyítésére helyezte üzem­be az önkormányzat, amely rend­szer úgy működik, mint a mobiltelefon-szolgáltatók hangos­postafiókja. A (33) 500-710-es szám tárcsázása után a tone üzem­módra állított készülékkel a billen­tyűk segítségével az ügyfél maga választhatja ki, milyen ügyben kér információt. A főmenüben nyolc nagyobb ügycsoport közül lehet szelektálni: az l-es gombbal a sze­mélyi igazolványra, az útlevélre és a lakcímbejelentésre, a 2-sel lakás­célú támogatásokra, általános szo­ciális információkra, a 3-sal anya­könyvi kivonatra és hagyatéki ügyekre, a 4-sel ipari, kereskedelmi és építéshatósági ügyekre, az 5-sel állategészségügyre és hatósági bi­zonyítványokra, a 6-sal szabálysér­tésekre, birtokháborításokra, a 7­sel környezetvédelmi igazgatásra, a 8-sal pedig talált tárgyakra, vala­mint tolmács és szakfordítói iga­zolványokra vonatkozó kérdések­ben kapható tájékoztatás. Afőmenü megválasztása után az egyes pon­toknál újabb választási lehetőségek következnek, amelyeknél pontos és szakszerű információk hangzanak el az egyes témákkal kapcsolatban, pl. mi szükséges a személyi igazol­vány kiállításához. Az önkormányzat elképzelései szerint az új telefonos rendszer nagyban megkönnyíti mind az ügy­felek, mind a városházi dolgozók munkáját: az ügyek jelentős szá­mában a személyes információ­szerzés helyett elég lesz egy tele­fon. Gulya István Jókívánságok - Kárpátaljáról A novemberi iskolai szünetben Kárpátaljáról a nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola 24 fős diákcsoportját és kísérő tanárait fogadták a Szent István Gimnáziumban (fotónkon a csoport), erről röviden tudósítottunk is (EV/D, 2000. nov.2.) A tíz itt töltött nap alatt szoros baráti kapcsolatok alakultak ki, a diákok otthon elmesélték szüleiknek az itt szerzett élményeket. Karácsonyra sorra érkeztek a köszönő levelek az iskolába és a vendéglátók - Bérezés József (csolnoki), Fassang Mihály (kesztölci), Bihari Lajos (dorogi), dr. Hambach József, Lőrinc Lívia, György Sándor, Jákfalvi László, Nyitrai László, Nyéki László, Fonyódi György (esztergomi) - címé­re. Legtöbbjükben ilyesmik olvashatók: „Szeretném megköszönni mégegyszer a szívélyes fogadtatást és mindent, amit értünk tettek. Ez olyan élmény volt, amire egész életemben emlékezni fogok. Sajnos a családunk helyzete nem engedte volna meg, hogy eljussak ilyen csodálatos helyekre." „Szeretném megköszönni Önöknek azt a sok jóságot és élményt, amit István gyermekünknek adtak. Elme­sélte, hogy milyen jó bánásmódban részesítették őket. Áldott Kará­csonyt és gazdag új esztendőt kívánunk. Ha a jövőben Kárpátaljára utaznának, kérjük, keressenek fel bennünket..." Stróbl László igazgató, Barsi Eva és Sitku Pál igazgató-helyette­sek a közelmúltban ugyancsak köszönetet mondtak a befogadó szülőknek, akik a gimnáziumi programokon túl a teljes ellátást, a családi együttlétet nyújtották a határon túli kedves vendégeknek. - Miért is vállalták a fáradozást, az anyagi kiadásokat? - kérdez­tük találkozásunkkor. Az egyik befogadó szülő - Fonyódi György - szavai csengenek a fülemben: - Egyszerű a dolog. A mi gyerekeinknek is szükségük van és bárkinek szüksége lehet néha arra, hogy megértésre és együttérzésre találjon. A kerék forog. A mi gyermekeinknek is elkerülhetetlen, hogy esélyt, lehetőséget kapjanak a boldogulásukhoz valahol és valakitől. Ezeknek a gyerekeknek, akik elkeserítő körülmények között élnek anyaországukon kívül, még nagyobb szükségük van arra, hogy valakik megmutassák nekik boldogulásuk lehetőségeit, a jobb körülményeket. Rá kell őket ébreszteni, hogy nekik is kell hogy legyenek terveik, céljaik, álmaik. Meggyőződésem, hogy ajó az körbejár. Mi is visszakapjuk valahol és valamikor... (os) Az Esztergom és Vidéke hetilap alap okmány a Az elmúlt év utolsó heteiben több nyilatkozat és állásfoglalás jelent meg lapunkban azzal a hivatkozással, hogy a szöveg közlését az Esztergom és Vidéke működését szabályozó képviselő-testületi határozat alapján kéri az aláíró testületi frakció, képviselő, illetve civil szervezet. Olvasóink azzal fordultak szerkesztőségünkhöz, találjunk módot arra, hogy ezt a határozatotok is megismerhessék, hiszen az csak a város hivatalos közlönyében jelent meg, ami annak idején sem jutott el mindenkihez. Olvasóink kérését indokoltnak tartjuk, ezért most a képviselő-testület 53/1992./IV.9./sz. határozatából közöljük a még hatályos szövegrészt. 1-) Az Esztergom és Vidéke önkormányzati támo­gatással kiadott közszolgálati hetilap. A.) A hetilap megújítva kövesse azt a helyi örök­séget, amelyet az újraalapítok tudatosan vállaltak. A címválasztással az esztergomi sajtótörténet fo­lyamatosan leghosszabb ideig (1879-1944 között) fennállt színvonalas időszaki lapjának hagyomá­nyaitjelölték ki folytatandónak, amely lap- változó alcímei szerint - mint „városi és megyei érdekeink közlönye" (1879-1898), mint „Esztergom várme­gye hivatalos lapja" (1912-1922), s legtovább mint „politikai és társadalmi lap" egyaránt és mindvé­gig közszolgálati szerepkört teljesített. B.) Az új Esztergom és Vidéke mindenkori fő­szerkesztőjének és szerkesztőbizottságának is leg­fontosabb kötelezettsége, hogy ebben a szerepben a véleményformálók lehető legszélesebb körét érje el. Általuk legyen a helyi értékközvetítő, érdek­egyeztető véleménycsere sajtófóruma. C.) Tartalmában és szerkezetében legyen egy­szerre informativ és formatív: a döntések előkészí­tése során a társadalmi konszenzusra törekvő együttgondolkodás segítője, a döntések nyomán pe­dig a hatások sokoldalú felmérője. A hivatalos önkormányzat és a civil társadalom folyamatos kommunikációjában legyen a kölcsön­ös arculatformálás eszköze: a jelenről és jövőről gondolkodó, múltjára is tudatosan támaszkodó vá­rospolgári közösségformálója, az önkormányzó ké­pességfejlesztője. D.) Tematikai programja foglalja magába a köz­élet, a gazdaság, a művelődés, a helyismeret, az idegenforgalom és a sport területét, amelyeknek a véleménycsere, hírközlés, ismeretterjesztés, szóra­koztatás különféle publicisztikai műfajaiban adjon rendszeres és arányos - állandó rovatokban is ki­emelt - megjelenési lehetőséget. E.) Az önkormányzat (testület, hivatal, intézmé­nyek) hivatalos közlönyének szerepéből főként azt a részfeladatot lássa el, hogy a közérdekűén fontos határozatok, rendeletek tervezeteit, az ilyen dönté­sek előkészítésének háttéranyagait adja közre. F.) A szerkesztés általános elveiben és gyakorla­tában, az egyes lapszámok minden közleményében feleljen meg a hitelesség - azaz a véleménynyilvá­nítás egyéni szabadsága és a pártérdektől függet­len, objektív tájékoztatás - követelményeinek. Határidő: folyamatos Felelős: - a követelményrendszer érvényesítéséért: fő­szerkesztő, szerkesztőbizottság, - az ellenőrzésért: a képviselő-testület, illetve bizottságai, polgármester (főállású alpolgármester) 2.) A Képviselő-testület az Esztergom és Vidéke szerkesztésével az 1988. óta működő Szerkesztőbi­zottságot, kiadásával a Gran Tours Kft.-t bízza meg. 3.) A főszerkesztő kinevezéséhez, felmentéséhez a testület előzetes véleményezési jogot ad a lap min­denkori szerkesztőbizottságának. A munkáltatói jogokat a főszerkesztő vonatkozá­sában a képviselő-testület gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a testület a polgármesterre ru­házza. 4.) Esztergom Város Képviselő-testülete a helyi mé­dia (sajtó, tévé, könyvkiadás) támogatására alapít­vány létesítését határozza el, a közművelődési cél­támogatások előirányzatából elkülönített 400 eFt induló tőkével. Az alapszabály kidolgozásával megbízza a KIB­ot; egyetértve azzal, hogy a kuratórium egyik fel­adataként iktassa be a helyi sajtóetikai ügyekre vonatkozó egyeztető testületi működés szabályozá­sát. lEsi&rgoiis 3ttSI fjvíaijfam. 78 í>za» Vjsai .iji Í89 r! s»si«>si»»'f 29 r ESZTERGOM és TOKÉ - - ther, .1 Is mmvü mwm iI&íwí jsnrraMK* hatodika ft"*TTw.j M N; mjí -„SV* ú MÍIAH.« Í ;rrr><(>»M V»>K«. v l v í . - * r t nf E Ml «x« Kt : «* vi >f) í • - t A KIRÁLY* V»». -33 N l\V\\ Vtf tflOt ÉS S AHmtWVhWA < • C&i* V v. .amlHf* \ rw A -,!» ; •A.:/ÍJK MÍM*^tML v>* í, \ -.1 » t"W» i tvttR * M«*r vv» s sm te <«*t AfeAitMziusfftnTIWSNA: HKAAKSAI A\ÁH<»VF.S/I :K K<vkí<«CSA t*» is (pmmmatnm somfttsér 9.>.w***iHKrmorxrmA <*»;. HtszmciCiL; r astmexm es vwkm, tm. miMt *.t í vu iútim tífoiiR' (• ,jlt-rv»B>. ms>juliuv 18, Étemtmjw* a - i át « hé t-in »4ro «k&. A.* &»EmM(m« iÉisUéd&al őt­MM,- tancp" tMagnUKb*n Monflak « . . , itHBS IflOjCSÍtf ÍO l 4.! . !i !U(< l<!v(íTJ«i íii. melyéé !.•/;.f|, iqjtaMtaN.­flWfcn *f mm&M t •»ly»» goNfet KÉSS 'wmste u oty regen pmnt. » rantje, « ntfnmü. ttítei ttnítmrim Az uj vyslml tsgttrfOK, j>is«i«'tus 1,\ entmtamTm. ** •ufcdc tafcm. HjatÁSvc a1 ^tetmia «Hiikidwi MMMmiMpAbt w^ftM tMqpr >*M)r ttvoMg** m óMb U ma>g» > •> !> -M íwste i»v».:Ui 4i Mwh <mMt Piikiitp ét EuBatMwM. "tewp.** «»tc*fifla»Ml snrincihí. mm Htm «' «*? v«h» iVx'vc UijniS <ra)m U mtittum ImH-vmon /tm>M «hnj>4» tnij* 4 ?>"-• » »•>•••• «.und» teMÜtawtfci Ettmpim ftM. U «(10 tó* rn tifciiKi kttjrlfaffctifltt B» he viHumrl. hogy « hü n«fjwi uip Kl *;»*« > Mái • MMfc («»)«B í» WC • HJ>UiJc>.J»« totByimi'y.MM « k»n>imvi<i»l Á«sS<ii«» »« i'lM)' >•«!) »tiB!i.Ai, »«•»'«. »«..» ty'^J' I : •mttoyiaMKrXtat iKHXWMXMWMWMW Nyílt levél Esztergom város önkormányzati képviselőihez és polgármesteréhez Tisztelt Képviselők, Polgármester Úr! A Közéleti Szövetség Esztergomért civil szervezet tag­sága és elnöksége szomorúan tapasztalja, hogy városunk választott képviselőit, a város és polgárai érdekében vál­lalt szolgálata helyett egymás lejáratása, politikai és ér­dekharcok, pártkatonáik pozícióba helyezése köti le. Most az „Új Esztendő' küszöbén, tagságunk, a városi polgárok többségének nevében fordulunk Önökhöz. Kér­jük, emelkedjenek felül párt és frakciós érdekeiken, te­gyék félre sérelmeiket és erőik összefogásával tegyenek meg mindent Esztergom város polgárainak tett választási ígéreteik megvalósításáért. Szakmai és politikai kapcso­lataikkal segítsék elő a városfejlesztés szorító problémá­inak megoldását, a város pénzügyi ellehetetlenülésének elkerülését. A Közéleti Szövetség Esztergomért tagsága, a város­ban élő szakemberek, civil szervezetek és az érdeklődő választópolgárok véleményükkel, jobbító szándékú ja­vaslataikkal szívesen segítik az Önök munkáját. A Közé­leti Szövetség Esztergomért civil szervezet által szerve­zett fórumok népszerűségei bizonyították, hogy „jó célo­kért", a városi érdekekért sokan hajlandók csatasorba állni. Éljenek a lehetőségekkel! Esztergom, 2001. jan. 2. KSzE Elnöksége

Next

/
Thumbnails
Contents