Esztergom és Vidéke, 1998

1998-01-08 / 1. szám

2 Esztergom és Vidéke 1998. január 8. VAWAV.VAV.V.V.W.V.WWAWÍAVAV. VÁROSNAPLÓ FOGADÓÓRA Dr. Ámort György alpolgármester január 14-én 13-16 óra között tartja ehavi fogadónapját a Polgármesteri Hivatalban. Emlékműavatás Szerény kis emlékmű a Szent György templom déli oldalán. Rajta a II. világ­háborúban elesett szentgyörgymezőiek nevei. Mindez közadakozásból, az utó­dok: a rokonok és barátok emlékező tiszteletének jeleként. Ki gondolta volna, hogy az emlékmű nemcsak a városrész lakóinak „bel­ügye"?! Hogy nemcsak az itt élők jön­nek el az ünnepélyes avatásra, de mind­azok az esztergomiak is leróják majd kegyeletüket, akik még nem felejtették el a háború okozta sebeket?! Tény, hogy december 21-én a 10 órás mise után nagy tömeg állta körül a lepellel letakart emlékművet. A Himnusz hangjai után dr. Könözsy László polgármester, a városrész szülöt­te mondott ünnepi beszédet, melyben felidézte a II. világháború borzalmait, a város veszteségeit, s tisztelettel adózott mindazok emlékének, akik nevei immár ott díszelegnek az emlékmű márvány­tábláján. A szentgyörgymezőiek nevében Bé­laylván szólt az egybegyűltekhez, majd - miután lehullt a lepel - dr. Dékány Vilmos segédpüspök szentelte be váro­sunk új emlékművét Az ünnepséget a Balassa iskola diákjainak szavalatai és énekszámai tették színessé. Elhangzot­tak az elesettek nevei, majd a különféle szervezetek, az emlékező rokonok és ismerősök helyezték el koszorúikat, vi­rágcsokraikat, mécseseiket a talpazat körül. A Szózat hangjaival ért véget az avatóünnepség. Kertvárosi hírek *** a péj a Géza Közösségi Házban december 19-én este - az intézmény névadója születésének 97. évfordulóján - Sárándi József költó, az egykori barát tartott megemlékezést. Bemutatta Féja Kráterarc című, kevésbé ismert verses­kötetét, majd saját kötetéből olvasott fel. A megemlékezés végén a Kertvárosért Baráti Egyesület és a RÖK helyezte el koszorúját Féja Géza portréjánál. Ugyanezen az estén helytörténeti anyagból ízelítő kiállítást rendezett a Közösségi Ház és a Baráti Egylet a tele­pülés legutóbbi évszázadának történeti emlékeiből. *** A kertvárosi televíziós stúdió vendége volt december 15-én Bognár Ferenc alezredes, városi rendőrkapi­tány, Reményi Antal, a RÖK elnöke és Veldin József, a helyi polgárőrség veze­tője. Az élőadás műsorvezetője Lö­rinczy György, a kábeltelevízió kurató­riumának elnöke volt. A műsoron egyet­len téma szerepelt: a városrész közrend­je, közbiztonsága. Az előre leadott kér­dések mellé a műsor ideje alatt is sok telefonos érdeklődés érkezett a stúdió­ba. Valamennyien a városrész tarthatat­lan közbiztonsági helyzetét kifogásol­ták. A rendőrkapitány úgy ítélte meg, hogy igen sok használható információ­hozjutott a lakosság révén. *** December 22-én délelőtt a gyer­mekeké volt a Közösségi Ház: kará­csonyi műsorral kedveskedtek a kicsi­nyeknek. Erre az eseményre a helyi Vö­röskereszt meghívta a nehézsorsú kert­városi lakosokat is, akiknek ajándékcso­maggal kedveskedett. *** 23-án került sor a Nyugdíjas Klub utolsó 1997-es összejövetelére. Rövid műsor és ünnepi vacsora várta a nyugdíjasokat, dr. Könözsy László pol­gármester^ mondott ünnepi köszöntőt, majd dr. Amon György alpolgármester adta át az önkormányzat ajándékait. Ünnepi műsor és ajándékcsomag December 19-én zsúfolásig megtel­tek a Szentgyörgymezői Olvasókör ter­mei. Az itt működő Nőklub hívta össze erre az estére a városrész idős lakóit, hogy a karácsony közeledtével meg­ajándékozza a munkában megfáradt nyugdíjasokat. A vendégek elhozták persze az unokákat is, így a kicsinyek is élvezhették a Balassa iskola diákjainak hangulatos műsorát, a karácsonyi verse­ket és dalokat Eljött az ünnepségre a városrész képviselője, dr. Könözsy László polgármester is, aki a műsor után meleg szavak kíséretében adta át az ajándékcsomagokat a meghívottaknak. Az immár hagyományosnak mond­ható összejövetel a szeretet és megbe­csülés szép gesztusa, s híven jelzi a vá­rosrész lakóinak összetartozását, össze­fogó erejét. Köszönjük a jókívánságokat! Ezúton köszönjük meg lapunk olvasóinak, valamint a helyi intézményeknek, szervezeteknek a kedves karácsonyi és újévi jókívánságokat, melyeket szerkesz­tőségünknek küldtek. Igyekszünk az új évben is híven tájékoztatni városunk lakosságát a körülöttünk zajló eseményekről. Észrevételeiket, kéréseiket továbbra is szívesen fogadjuk. Megfejtőinknek! Lapunk tavalyi 49. számában közöltünk egy keresztrejtvényt, melyre számos megfejtés érkezett. A helyes megfejtés: Öreg templom, Bebó Károly, Vaszary János, Pór Antal. A megfejtők közül a sorsoláson Lotka Istvánná Sugár u. 1. szám alatti olvasónkat részesítette Fortuna asszony szerencsében: ő nyerte szerkesztősé­günk könyvajándékát, egy színes albumot kedvenc szobanövényeinkről. A nyere­mény szerkesztőségünkben átvehető, hétköznapokon 8-12 óra között. Emlékezés Becket Szent Tamásra December 29-én negyedszer rendezte meg a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület a Becket Szent Tamás emlékére rendezett nemzetközi ün­nepségét. Először a Szent Tamás-hegyi kápolnánál volt megemlékezés, ahol Denis Moss atya, acanterbury-i érsek személyes megbízottja, don Nando olasz szerzetes, Christopher Long angol nagykövet és dr. Paskai László bíboros, prímás-érsek mondott imát, majd a résztvevők lerótták kegyeletüket a szent ereklyéje előtt. A Mindszenty iskola dísztermében folytatódott az ünnepség, ahol egyházi méltóságok, országgyűlési képviselők, ismert közéleti személyiségek, fővárosi, környékbeli és esztergomi vendégek jelenlétében - Kiss-Rigó László, a Rudnay Alapítvány elnöke köszöntője után - Ladocsi Gáspár tábori püspök, Denis Moss atya, Bod Péter Ákos közgazdász, don Attilio padovai püspöíá helynök, valamint Christopher Long nagykövet tartott érdekes előadást. Kápolnai Dezső, a rendező egyesület elnöke mondott köszönetet a résztvevőknek, majd Paskai László bíboros zárszavával ért véget az ünnepség. Este a Szent Anna templomban a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadásában bemutatták T.S. Eliot: Gyilkosság a székesegyházban című drámáját. Pálos

Next

/
Thumbnails
Contents