Esztergom és Vidéke, 1988

1988. január / 1. szám

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 10 MŰSORFŰZÉT — KULTURÁLIS TAJÉKOZTATÖ Megkérdeztük. •. Igaz-e, hogy a Városi Tanács az Esztergom Szálló értékesítésének gondolatával foglalkozik? A választ Simon Tibor, a Városi Tanács elnökhelyettese adta meg. Az utóbbi időszakban egyre több szó esik — e műsorfüzet lapjain is — a város idegenforgalmáról, egyedülálló lehetőségeinkről, a fej­lesztés szükségszerűségeiről és gond­jairól, az egyre több elismerésre mél­tó eredményről. Minden véleményt nyilvánító egyetért abban, alapvető érdekünk, hogy az idelátogató minél több napot töltsön el városunkban, hogy az idegenforgalom haszna mi­nél nagyobb mértékben helyben le­gyen felhasználható. Az előzőek feltételrendszerét hosz­szan lehetne sorolni. Ám minden­képpen ennek fontos része a meg­felelő, árban és minőségben diffe­renciált fogadóhelyek biztosítása. E felismerés jegyében készüti el — bi­zony elég hosszú idő alatt — az Esztergom Szálló is. A beruházás anyagi fedezetének döntő részét — saját erőből, pályá­zat útján elnyert pénzből és megyei tanácsi céltámogatásból — a városi tanács, a beruházó, majdan a szál­loda kizárólagos tulajdonosa bizto­sította. A beruházást és a berendezések beszerzését anyagi támogatással se­gítették még a későbbi üzemeltetők, a Komtourist Megyei Idegenforgal­mi Hivatal és a Kristály Vendég­látóipari Vállalat is. A teljes rá­fordítás értékarányának mintegy 30%-át tette ki ez az összeg. A szálloda 1985 késő őszén kez­dett üzemelni. Azóta lassan két év telt el, s mivel eddig egyetlen fillér bevétele a városnak nem volt az üzemeltetésből, eljött az ideje, hogy mindenképpen rendezzük az üzemel­tetőkkel a városi tanács anyagi ré­szesedésének módját és mennyiségét. Az érintettekkel történt tárgyalá­sok során két lehetőség merült fel: Vagy a jelenlegi tulajdonforma és bérleti viszony fenntartásával, kb. a 70—30%-os aránynak megfelelően határozzuk meg a felújítási, fejlesz­tési kötelezettségek és a tiszta nye­reségből való részesedés mértékét. Ebben az esetben a városi tanács évente kb. 1 mFt bevételre számít­hatna, ugyanakkor pedig a máris esedékes felújítás sokkalta jelentő­sebb kiadásaira. Emellett, mindkét fél — tanács, utazási iroda — távlati anyagi le­hetőségeit ismerve, évtizedekre szin­te semilyen fejlesztés a szigeten lel sem merülhetne. Vagy olyan tőkeerős partner ke­resése, aki a megvétel után a magas színvonalú üzemeltetést és a továb­bi fejlesztési lehetőségeket garantál­ni tudja. Ezek után a városi tanács vezeté­se és végrehajtó bizottsága úgy dön­tött, hogy az értékesítéssel foglalkoz­zunk, és hivatalosan megbízta dr. Sárosi József vb. titkárt és engem az eladás lebonyolításával. Hosszú előkészítő munka után — minden számba jöhető nagyválla­latot megkerestünk: Hungar Hotels, Pannónia, Danubius, s még nyugati magántőkéssel is tárgyaltunk — dön­töttünk a minden vonatkozásban legmegfelelőbb partner, a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat mellett. A végrehajtó bizottság egyetértő állásfoglalása után az adás­vételi megállapodás 1987. december 11-én aláírásra került. Mit jelent számunkra ez a dön­tés? A Danubius 60 mFt-ot (ebből 30 mFt-ot még az idén) fizet az objektumért négy év alatt. Az ed­digi üzemeltetők anyagi követelései­nek kielégítése után is megmarad a város részére 40 mFt körüli ösz­szeg. Ugyanakkor 10%-os részese­déssel — fejlesztési kötelezvények nélkül — továbbra is, meghatározat­lan időre benne marad a városi ta­nács az üzemeltetésben. Ami pedig a jövő perspektívái szempontjából a legfontosabb, a Danubius az or­szág e profilú vállalatai közül a leg­tőkeerősebb, a legdinamikusabban fejlődő, mindvégig a legnagyobb együttműködési és távlati terveinket támogató készséggel tárgyalt. Vezér­igazgatói levélben jelezte a vállalat, hogy még ebben az ötéves tervcik­lusban elkezdik a szálloda jelentős bővítését, a szigeten lévő, felfúrt termálkutunk hasznosítása érdeké­ben fürdőobjektum tervezését és építtetését. Biztosak vagyunk abban, hogy a megfelelő, tőkeerős országos vállalat városunkba telepítésével a sziget közeijövőbeni és távlati fej­lesztési lehetőségeiben eddig szinte remélhetetlen előrelépés történt mindannyiunk, a város és az idelá­togató túristák érdekében és örö­mére. A mai gazdasági helyzet min­den vonatkozásban az ésszerű ön­állóságot, a meglévő adottságok és források felkutatását és hasznosítá­sát szorgalmazza. Ügy érezzük, a szálloda értékesítése nemcsak e vo­natkozásban kiemelkedő lépés, ha­nem a szállodai szolgáltatói színvo­nal emelkedése és a távlati fejlődés lehetőségei szempontjából is felbe­csülhetetlen. r-B—i MAGYAR VÍZÜGYI MÜZEUM 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2. Nyitva: hétfő kivételével naponta 10—18 óráig. Kiállításaink: A Duna és a magyar vízgazdálkodás története (állandó kiállítás) Beszédes József (1787—1852) (időszaki kiállítás) Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy múzeumunk 1988. február 28-ig kor­látozott nyitvatartással üzemel. Kér­jük a csoportokat, látogatásaikat elő­re jelezzék (telefon: 325)! A Magyar Vízügyi Múzeum könytá­rában több esztergomi útikalauz is található. Talán nem érdektelen, ha fellapozzuk a Homor Imre által ösz­szeállított „Esztergom nevezetessé­gei" c. kiadványt, s megismerkedünk az esztergomi fürdőkkel, úgy aho­gyan a két világháború közötti idő­ben az idelátogatóknak ajánlották. „Esztergom melegforrásait már a rómaiak ismerték. A török uralom alatt — mint az egykorú feljegyzé­sek bizonyítják — Esztergom kedvelt fürdőhelye volt a török basáknak. Ma is több fürdője van, amelyek közül legnevezetesebb az Esztergomi Takarékpénztár Szent István artézi fürdőtelepe (Csernoch János út 16.) A fürdőtelep vize vasas, kénes és magnéziumos thermálvíz, amely 600 m mélységből tör fel 29 °C hőmér­séklettel. Csúzos, köszvényes bajok­nál, izzadmányoknál, görvélyes és női betegségeknél, idegbántalmaknál, neuraszténiánál és vérszegénységnél kitűnő hatású. Strandfürdő, külön férfi- és női uszoda, gőz-, kád- és medencefürdők állanak itt az üdü­lést kereső közönség rendelkezésére. A strand-, uszoda és a török időkből való tükörfürdő-medencéket minden­nap friss, kristálytiszta vízzel töltik meg újra... ... A Szent István fürdőtelepen kí­vül még két nyilvános fürdő van Esztergomban. Egyik a prímási tz­körfürdő az Űri-utcában (a vasgyár mellett), amelynek vizét már a ró­maiak is használták, a másik az Esz­tergom-Vidéki Hitelbank Malomüze­mének kis fürdőháza. (Ferenc Jó­zsef-út 12.) A dunai strandfürdő a MOVE sport­telep mellett a Prímás-szigeten a Duna lágy vizét kedvelők kedvelt és látogatott nyári üdülőhelye, kabinok­kal és a szezonban büffével. Ideális hely weekendezésre." = Esztergom nevezetességei (Rövid esztergomi kalauz) összeáll: Homor Imre. Kiadja: Buzárovits G. Eszter­gom é. n. 30 p.

Next

/
Thumbnails
Contents