Esztergom és Vidéke, 1943

1943 / 1. szám

1943. január 1. I9ZTIK0OM és VIDIK I 3 London, Liverpool, Newyork, Philadel­phia, San-Francisko, Clevelaad, Cinci- natti stb. A vállalat számos kitüntetésben ré­szesült : Esztergomban 1863 és 1869, Bu­dapesten 1871 és 1885, London 1889, Bos­ton 1883, Antwerpen-ben, ahol a belga koronás aranyérmet kapta. Személyes ki­tüntetése még a koronás ezüst érdemke­reszt és a Ferenc József-rend érdemke­resztje. Az 1893 június 1-én tartott rend­kívüli közgyűlés őt érdemei elismeréséül Szentgyörgymező örökös díszpolgárává választotta. Az 1893-ban aranylakodalmát megélt agg Oltóssy Pált 1894-ben temették óriási részvét mellett, A számtalan kül­döttségen kívül megjelent azon harminc egyenruhás 48-as honvéd, egy köbölkútí 48-as tüzérföhadnagy vezetésével, hogy búcsúzzanak bajtársuktól, mint az esz­tergomi Honvédegylet elnökétől. Halála után fiai Oltósy Ferenc és La­jos, ki 1889-ben telepedett le Esztergom­ban, külön folytatták nagy szakértelem­mel a még mindig nagy virágzásnak ör­vendő vállalatot. Oltósy Ferenc pl. a saját esztergomi, a fegyverneki közös meggyfaterményein kívül összevásárolta Alsóausztria, Nyu- gatmagyarország és Báden környéke meggy fa terményeit s Szentgyörgymezőn, a Templom-téri ipartelepén feldolgozva félkész és kész állapotban exportálta a világ minden tájára, főleg Németország, Anglia, Amerika és Elő-Indiába. Iparte­lepén és meggyfaültetvényein több, mint 100 munkáscsalád nyert biztos kereseti lehetőséget. A népszerű, puritán férfiú halála után özvegye és fia, Rezső folytatták az üzle­tet, ki 1902-ben lépett az üzletbe felső kereskedelmi iskola elvégzése után, özv, Oltósy Ferencnének, a jótékonyságáról közismert s közszeretetben áló matróná­nak halála óta Rezső fia egyedül foly­tatja a vállalat vezetését, még 16 eszten­deig régi nagy keretekben eszközli nyers- meggyfaanyag bevásárlásait és szállít a világ minden részébe, míg a trianoni megcsonkítás és egyéb sajnálatos körül­mények miatt majd a semmivé zsugoro­dott össze vállalata. Közben elhalálozott a kedves egyéni­ségéről ismert Oltósy Lajos is, kinek üzletét özvegye, vitéz Oltósy Oszkár fia, és Altspach Lajos ny. százados, veje folytatják nagy szakértelemmel. Ezen két ágra szakadt vállalat a vi­lágháború után súlyos válsággal küzdött s mindkettő helyzete bizony majd ka­tasztrofálissá vált. Vezetői számolva az új helyzet adottságával, nagy küszködés árán kitartó buzgalommal, megerősítve az ősi tradícióba vetett hitben, nem hagy­ták fel a reményt s folytattták az őseik — Egy pengő húsz — adta ki az ab­lakon a cédulát, János előkotorta a pénzt és az ablak- pái kányára kiolvasta, — Köszönöm a szívességét, — Kezébe vette a cédulát és nézegette rajta az írást ; ,,Bruttó 6.68 q, tara 6.30 q, netto —.38 q." Az asszony a cédulát a felső szoknya zsebébe *ette, minden nézegetés nélkül, Jánosnak ez némi megnyugvást adott. A Kispipa sarkán leszállt az asszony a ko­csiról, hetykén lépegetett a városháza irányába, « A 9-es szoba ajtaja előtt addig tolon­gott, míg végre az előadó tisztviselőhöz jutott. Ott kellő alázattal előadta ké­rését. — Szabad a jár’atlevelet és a mázsa­jegyet — a szokott egyhangúsággal kérte az illetékes tisztviselő az iratokat. Zsófi felkészült már erre tegnap. Ügye­sen előre libbentette a szoknyáját és elő­szedte belőle mindkettőt. Nagy nyuga­lommal a tisztviselő elé tette. A tisztviselő először a járlatlevelet vette a kezébe és abból egy-két kérdést intézett Zsófihoz. — Szabó János tulajdonos. — Igen. —■ A disznó egy éves ártány. — Úgy van. — Zsófi a hivatalos hang­ra hivatalos alázattal válaszolt, A tisztviselő ezután a vérpiros máz3a- jegyet vette a kezébe. Ránézett s össze­ráncolta a homlokát. Ceruzával átfutott a számjegyeken. Tekintetét az asszonyra szegezte. — Miért jött ide asszonyom ? — Vágási engedélyért ! — Miért ? ? —• Nagyságos uram a disznó meghízott, az eleség elfogyott, azután itt vannak a hideg idők, úgy gondoltuk az urammal, hogy levágjuk a disznót. — Hát ehhez nem járulok hozzá, meg­értette, — szólt némi indulattal. — Miért nagyságos uram ? — rimán- kodásra fogta a hangját. — Mert magukban nincs semmi haza­fiasság, hogy ilyen sovány, 38 kg-os ál­latot akarnak levágni. Nemhogy hizlal­nák és ezzel a hatóeág munkáját meg­által megalapozott speciális ipart. Át­tértek a kész pipaszárak, cigaretteszip- kák gyártására. Az Esztergomban 1925- ben rendezett kiállításon ültósy Oszká- rék elismerő oklevéllel, Oltósy Rezső aranyéremmel lett kitüntetve. Jelenleg Altspach Lajosék főleg ciga­rettaszipkák és pipaszárak, Oltósy Rezső főleg sétabotok és síbotok gyártására rendezkedett be. Az utóbbi a m, kir. hon­védségnek és a német haderő részére szállít és a külföldet is felkeresi cik­keivel. E sok küzdelmen és megpróbáltatáson átesett vállalatok szebb jövőben remény­kedve s működésükre Isten áldását kérve lépik át az új évszázad küszöbét. IltMHRMlHflWIMIIIIItllMilfWMnilinillHlMUVll Újévre Havas erdők fenyveseit Csikorgón tépi a szél, Fákon csüngő jégcsapokat Csillagokként szórja szét ... Imbolyogva a hidegben Mint szikrázó fehér fény, Villadoznak szerte-széjjel S megülnek a jegenyén Békeangyal újra lejött, Csengett-zengett a zsolozsma, Templomokban, kis jászolban Még ott az Isten fia. A szivekben most lobogva Éled a béke vágya, Haragtól menten felzokogva, Virraszt a szeretet lángja. Uj reménnyel, égő szemmel, Az újévbe léptünk át.., Sápadt arcunk kipirulva Harsogta a Glóriát! Veni Sancte ... Veni Sancte ... Zeng ma mindenek ajkán. Fegyvertelen új esztendőt Adj minekünk jó Atyám! D. Pigall Irén Esztergomi siker a balatoni iskolai pályázaton A m. kir. Balatoni Intéző Bizottság a középiskolai tanulók részére évente pá­lyázatot hirdet egy balatoni kirándulás leírására. A pályázatok célja, hogy a Balatont megismertesse és megszerettes­se a magyar ifjúsággal. A pályázat ez évben is szép eredménnyel járt és azon összesen 150-en vettek részt. A beküldött nagyszámú dolgozatban az ifjúságnak a Balaton iránti szeretető és a könnyítenék. Nem disznó az, hanem ma­lac. Zsófi összeszedte a cédulát és illedel­mesen elköszönt, összefogta magán a nagykendőt és nagy léptekkel iparkodott hazafeél. Otthon dühösen kivágta az aj­tót. Ledobta a padra a nagykendőjét. A zsebéből előkapta az írásokat és János elé az asztalra dobta. — Hát azt hittem, hogy több eszed van, de most már látom, hogy nincs egy csepp sem, elmehetsz kölcsön kérni — ontotta magából a szót. —• Mi történt veled Zsófi ? — kérlelte nyájasan. — Tudtad, hogy a káposztás kövek, a pinceajtó, meg a rugós ülés milyen ne­hezek, hát miért hagytad fönn a kocsin ? — Jegyezd meg magadnak, hogy asz- szonynak csak addig van köze a disznó­hoz, míg malac, aztán bízd a disznót a férfiakra. Sialva László HULL A HÓ Táncol a légben, Mint a szárnyrakapott tépett szirom. Lehulló teste hangtalan dal, Lepel a magyar ugaron. Száll, száll a szűz hó, Jéghideg szivének semmi sem fáj, Pedig le a földre visz az”útja, Szűz testét befedi a sár. Élete rövid, De csodálatos pazar csillogás. Vájjon vad mámor — táncba fulva Könnyebb lesz majd az elmúlás ? Mi is táncolunk ... A sors ad hozzá kísérőzenét Egyik jobbra, másik balra megy- S elengedjük egymás kezét. De felsír ajkunk: Nem igy akartuk, nem igy lesz ez jó. Majd némán lehullunk a sárba ... — Hull, hull, hull a szűztiszta hó. IFJ. BALÁZS JÁNOS szép ,,magyar tenger" iránti lelkesedése és vágyakozása nyilatkozott meg. A m. kir. Balatoni Intéző Bizottság az összes pályázóknak értékes jutalomköny­vet küldött. Az I. díjat Turchányi Gabriella, a deb­receni róm. kát. tanítóképzőintézet I. o növendéke nyerte jól sikerült dolgo­zatával. A II. díjat Mátyus Leó, a szegedi Du­gonics András gimnázium VII. osztályú tanulója és Egry Valéria esztergomi leánygimnázium V. osztályú hallgatója, továbbá Nádor Emilia, a szegedi tanító­képző és leánylíceum II. osztályú ta­nulója. 111. díjat nyertek : Wandra Edit, a nagykanizsai Notre Dame leánygimná­zium VI. osztálya tanulója, Lullich An­drás, a zalaegerszegi Deák Ferenc gim­názium IV. osztályú tanulója, Nerschich Endre, a soproni evangélikus liceum VII, osztályú tanulója, Kudor Gabriella, a debreceni róm, kát. tanítóképzőintézet II. osztályú tanulója és Plesz Erzsébet, ugyancsak a debreceni róm. kát. tanító­képzőintézet I. osztályú tanulója. Dicsérő elismerést nyertek : Hegi Va­léria és Stich Gabriella II. osztályú ta­nulók. Dicséretet és balatoni emlékköny­vet kaptak még huszonötén. A Belvárosi Egyházközség karácsonyi jótékonysága Az Esztergom-Belvárosi Egyházközség december hó 19-en délután 4 órakor tar­totta meg az Egyházközség szegény gyer­mekeinek karácsonyfa-ünnepélyét. A kiosztási ünnepélyt a Szent Szív Otthon óvódásainak műsora nyitotta meg. Majd a Szent Imre-iskola tanulói adták elő a „Karácsonyi szenteste" c. pásztorjátékot, Dr. Felber Gyula tb. kanonok, plébá­nos ismertette az egyházközség karácso­nyi jótékonysági akcióját. Szavaiban utalt a katolikus Egyház mindenkori szo­ciális tevékenységére, amely minden idő­ben kivette részét a szegények támogatá­sából. A Belvárosi Egyházközség karácsonyi jótékonysági akciójában az idén is nem­csak a belvárosi, hanem más plébániák gyermekei is részesültek támogatásban. Kiosztásra került : 20 fiúkabát és nad­rág, 334 P, 17 pár bőrtalpú cipő 486 P, 4 pár gummitalpú cipő és 24 leánykaruha 454 P értékben, összesen : 1274 P. ér­tékben. A fenti összeget a következő forrá­sokból sikerült összehozni ; 1. A bel­városi Boldog Margit Leánykongregáció Mindenszentek előtt borostyán- és buxusból más egyesületek támogatásá­val több mint 500 koszorút kötött. Az eladott koszorúkból befolyt tiszta be­vétel : 334 P. 2. A Boldog Margit Leány­kongregáció december 8-i színdarabelő­adásának tiszta bevétele: 380 P. 3. A bel­városi Szent Teréz Kongregáció színda­rabelőadásainak bevétele : 359 P. 4. Asz- szonyok Kongregációjának adománya : 34 P. 5. Hiányzó összeget az egyházköz­ségi gyűjtés pótolta. Az Egyházközség Vezetősége ezúton mond köszönetét Esztergom város azon lakosainak, akik a koszorúkötés, a szín­darabelőadás fáradságos munkáiban résztvettek és így a mai időkben lehe­tővé tették, hogy a háborús viszonyok ellenére is 65 gyermek részesült értékes támogatásban. A Szent Szív Otthon óvódásainak mindegyike ugyanakkor kapta meg a Jé­zuska ajándékát, a kedves nővérek ön­feláldozó fáradtsága és az Irgalmas Nő­vérek budapesti központja ajándékának eredményeképen. WWWWMUUWtWVMMiWUW Szabályozták január hó 1-től a tejtermékek forgalmát A hivatalos lapban megjelent a közel­látási miniszter rendelete a tej- és tejter­mékek forgalmának szabályozásáról. A rendelet értelmében a gazdáknak a tehenek fajtája és aszerint, hogy igáz- zák-e a tehenet, vagy sem, valamint, hogy milyen vármegyében fekszik az il­lető tehéntartó gazda mezőgazdasági üzeme, tehenenként 180 litertől 600 li­terig terjedő mennyiséget kell közfo­gyasztásra beszolgáltatniok. Ha valame­lyik gazdának legfeljebb 4, vagy ennél kevesebb tehene van, úgy az első tehén után egyáltalán nem kell tejet beszolgál­tatni, a második tehén után pedig az előírt tejmennyiségnek csak kétharmadát. Csak kivételesen lehet kötelezni arra a termelőt, hogy szükség esetén 180 liter tejet szolgáltasson be évente az első te­hén után is. Ha a tej beszolgáltatása akadályokba ütközik, úgy a termelő a törvényhatóság első tisztviselőjétől engedélyt kaphat arra, hogy a tej helyett tejfelt, vagy va­jat szolgáltasson be, még pedig 5 liter tej helyett 1 liter tejfölt, illetve 20 liter tej helyett 1 kiló vajat.. A tejet a leg­közelebbi tejüzembe kell beszállítani. Közvetlen a fogyasztók és viszonteladók részére a gazdák a fennmaradó tejet csak a termelés helyén adhatják el. Építsük le igényeinket! Takarékosságot hirdetünk minden vo­nalon. Mégis az egyes közszükségleti cikkek útját figyeljük, a termelőtől a fo­gyasztóig, a legtöbb esetben rádöbbe­nünk, hogy a háború megnövelte az igé­nyeket. A közellátási kérdéseket vizs­gálva pedig először is az a gyanú ébred fel és pedig joggal az emberben, hogy sántít, de nagyon sántít ez az ügyünk. Vizsgáljuk meg tehát lélektani szem­pontból a mai háborús időket. Vegyük csak például a tejet. Béke­időben mennyit hangoztattuk, hogy a tej a legfontosabb táplálék, mert benne min­den tápanyag megtalálható. A tejfo­gyasztás mégis csak jelentéktelen száza­lékával emelkedett. A propagandaszóla­mok legfeljebb csak az iskolásgyerme­kek tejjel való ellátásánál mutattak fel némi eredményt. A munkás, a polgár bé­kében keveset gondolt a tejre. Amióta a háborús gazdálkodás lépett életbe s az irányított gazdálkodás kö­vetkeztében megnyílt az alkalom a fe­kete árúcserére, s ezáltal megnehezedett az egyes élelmicikkek elosztása, egy­szerre még azok is hiányát érzik a tej­nek, akik azelőtt nem fogyasztották so­ha. Így van ez a vajjal, cukorral stb. Sajnos, ez okozza azt, hogy a közönség széles rétegei, mind a termelők, mind a fogyasztók még ma sem értik meg, hogy személyes érdekük az irányított gazdál­kodás követelményeinek pontosan meg­felelni. Ehelyett megragadnak minden kínálkozó alkalmat és állandóan, szinte szenvedélyesen tartalékolnak. Nagyot fordult a világ. Aki békeidő­ben a „hasán” takarékoskodott, hogy szép ruhája legyen, ma inkább mindenen takarékoskodik, csak hogy az élelmisze­reket bármi áron megszerezhesse. A nehéz gazdasági helyzetet, a nehéz megélhetést hangsúlyozzuk mindig. A szórakozóhelyek, mozik, színházak még­is tömve vannak. Ennek oka, hogy ma senki sem akar tőkét gyűjteni. Mindezeket ismerve joggal mondhat­juk, hogy a közellátás ellen elhangzó ki- fakadások legnagyobb része csak műfel­háborodás, mert mindenki akar valami olyat megszerezni, ami nehézségbe ütkö­zik. Az emberek életmegnyilvánulásait leg­többször befolyásolják a vágyak. Ezeket a fellépő vágyakat szoktuk egyszerűen igénynek nevezni . Takarékosságunkat tehát vágyaink terén, igényeink leépíté­sével kezdjük. Ha ez sikerül, mai hely­zetünk elviselhetővé válik, sőt viszony­lagosan elégedettek is lehetünk. Öntu­dattal és fegyelemmel ki lehet bírni a mai időket. Gondoljunk arra, hogy még rosszabbul is lehetnénk és még akkor sem illene túlságosan siránkozni. Horváth József T. előfizetőinknek, hirde­tőinknek, munkatársaink­nak és olvasóinknak bol­dog újesztendőt kívánunk. A hercegprímás beszéde a ma­gyar rádióban. Serédi Jusztinján bíboros hercegprímás karácsony szentestéjén a rádióban beszédet mondott. Beszédében kijelentette egyebek között, hogy minden em­bernek egyformán joga van az élet­hez, hogy természetes és természet­fölötti célért törekedhessék és azt el is érhesse. Joga van tehát em­bertársaitól megkívánni az ember­séges elbánást, valamint azokat az eszközöket, amelyek a kettős cél eléréséhez szükségesek és rendel­kezésére állanak. Beszéde további részében Isten vigasztalását kérte azoknak, akik a harcok ezer veszé­lyében küzdő apjukért, testvérükért, hitvestársukért, fiúikért, vagy je­gyesükért aggódnak és mindnyájunk soha el nem múló szeretetét fejezte ki azokkal a testvéreinkkel szem­ben, akik egészségüket, sőt, ha kell életüket is feláldozzák érettünk, hogy az ő haláluk árán mi élhes­sünk. Fakadjon az ő hősi 4a! ük­ből új, boldogabb élet, hasonló ah­

Next

/
Thumbnails
Contents