Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 96. szám

lt??. december 15 ESZTERGOM és VIDÉKÉ 3 HÍREIM E héten a Kerschbautnmayer- gyógyszertár tart éjjeli szolgá­latot. Halálozás. Vilmos Mihály duna- mocsi igazgató- és kántortanitó f. hó 12 én életének 49-ik, házasságá­nak 26-ik évében hirtelen elhunyt. Temetése f. hó 14-én délelőtt volt a dunamocsi plébánia-templomból. A temetési szertartást Nádler István pápai kamarás, tanitónőképzőinté- zeti igazgató végezte, ki az elhunyt­nak közeli rokona. Ernszt-requiem. Az Esztergomi Polgári Egyesület néhai dr. Ernszt Sándor v. miniszter, városunk volt országgyűlési képviselője lelkeüdveért f. hó 19-én, hétfőn reggel 9 órakor a belvárosi plébánia-templomban en­gesztelő szentmiseáldozatot mutattat be, melyre a megboldogult tisztelőit ezúton is meghívja az Elnökség. Lévai irók fellépése a Balassa Társaság vasárnapi kulturünne­pélyén. A Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Társaság — mint je­leztük — más magyar irodalmi tár­saságok példájára és az országos központ felkérésére meghívta Léva város Íróit, a régi Reviczky Társaság tagjait esztergomi vendégszereplésre. A lévaiak nagy örömmel fogadták a meghívást, s vasárnap délelőtt Esz­tergomba érkeznek. A vendégek közt lesz Koperniczky Kornél, a „Bars“ c. lévai újság szerkesztője, Varga Imre, a Felvidéki Magyar Kulturegyesületek lévai körzetének titkára, Frankó Ica, a lévaiak bájos szavalómüvésze, továbbá Sass János és Veres Vilmos lévai költők. Az utóbbiak egyszerű földmivesek, de oly költői tehetségek, akikre a lévaiak joggal büszkék, s akiket megjelent müveik révén az egész Felvidék tisz­tel és szeret. Kíséretükben még vagy hatvan lévai vendég érkezik váro­sunkba, legnagyobbrészt fiatalabb lévaiak, akik Esztergomot még csak hirből ismerték. A lévai vendégek Esztergomba való érkezésük után megkoszorúzzák a 14-es honvédem­léket, szentmisét hallgatnak, majd megtekintik a nevezetességeket. Este pontosan 5 órakor kezdődik a ben­césgimnáziumban a Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Társaság Fel­vidéki irodalmi estje, amelyen lévaiak is szerepelnek. Az irodalmat kedvelő esztergomiak figyelmét felhívjuk a kedves ünnepélyre, amely városunk­ban első meleg kézszoritása lesz két egymás közelében fekvő magyar kulturváros művelt közönségének. Belépődíj nincsen. Az önként fel­ajánlott adományokat a rendezőség a „Magyar a Magyarért“ akció cél­jaira ajánlja fel. Gyermekfelruházás a Polgári Egyesületben. Vasárnap délután tartotta a Polgári Egyesület szoká­sos gyermekfelruházási ünnepélyét bensőséges keretek között. Ezidén 26 gyermeket ajándékozott meg ru­hával és cipővel az egyesület és mindegyik kapott még két szeretet- csomagot és egy rnosdószappant. A szülőkhöz és a kisgyermekekhez dr. Felber Gyula c. kanonok, kegyúri plébános intézett szép beszédet, majd a kicsinyek könnyekig ható szavak­kal köszönték meg az adományokat, kiket ezután Sörös Edéné gazdag zsonnával vendégelt meg. Az egye­sület ezidén mintegy 600 pengő ér­tékű ajándékot osztott szét a sze­gény gyermekek között, kik között négy párkányi Is volt, kiknek nevé­ben Bitter Béla párkányi igazgató­mondott meleg köszönetét. Újabban a gyermekfelruházáshoz hozzájárul­tak : Kunder Antal miniszter 100 P, Obermüller Ferenc 20 P, Einczinger Sándor 10 P és 30 fonottkalács, N. N. 5 P, Perneczky Gyula és Palotás Gyula 2—2 P, Szatzlauer Gyula 30 mákoskalács, Pick Jenő 30 csomag különféle vegyes pék­sütemény. A gyermefelruházás után Vodicska István elnöklésével meg­tartották az évi közgyűlést is. A je­lentések tudomásul vétele után a tisztikart a következőkép alakították meg. Elnök lett Vodicska István, al- elnök : Laiszky Kázmér, titkár: Tóth László, jegyző : Mártoni Gusztáv, ügyész: dr. Gróh József, háznagy: Harangozó Mátyás, II. háznagy : Ma­lompataki Béla, pénztáros : Giegler Ferenc, számvizsgálók: Gutray Gyu­la és Kósik Ferenc. Intézetközi értekezlet. Az esz­tergomi tanintézetek pedagógusai szombaton délután fél 5 órai kez­dettel intézetközi értekezletet tartot­tak a bencésgimnázium dísztermé­ben, amelyen a felszabadult párká­nyi járás iskoláinak tanítói is szép számmal voltak jelen. Dr. Balogh Albin bencésgimnáziumi igazgató ér­tékes megnyitó beszéde után Borz Lajos kir. tanfelügyelő lelkes, szép beszédben üdvözölte a felvidéki ta­nítókat, akik a felszabadulás óta először jelenhettek meg az eszter­gomi intézetközi értekezleten. A tul- sóféli iskolák és pedagógusok nevé­ben Szalva Dezső garamkövesdi es­peresplébános és Bittér Béla pár­kányi igazgatótanitó köszönte meg a szives fogadtatást. Az értekezlet tulajdonképpeni pedagógiai tárgya a hazafias nevelés volt, amelyről Me- széna Jolán a leányiskolák, Gábriel István' a fiúiskolák, dr. Burka Ke­lemen a középiskolák, Bartal Alajos a tanítóképzők szempontjából adott elő. Gyermekfelruházási ünnepély lesz f. hó 18 án délután 6 órai kez­dettel a „Bosznia“-borozóban (Basa­utca) a Felebaráti Szeretet Asztal- társaság tagjainak adományaiból. Tíz gyermeknek szereznek kará­csonyi örömet jólelkű emberek egy- egy pár cipő, harisnya, szeretetcso- mag és ozsonna adásával. Az ün­nepélyre úgy a tagokat vendégeikkel, valamint a szegényügy iránt érdek­lődőket ezúton hívja meg az El­nökség. Belvárosi Kát. Olvasókör II. kultúrestjét az elmúlt vasárnap (dac. 11-én) tartotta meg a béke és sze­retet ünnepének: a karácsonynak je­gyében. „Magyarország a keresztény­ség védőbástyája“ címmel Augusz­tái János tanító tartott igen értékes előadást, részletesen és világosan feltüntetve hazánk történelmén ke­resztül letagadhatatlan önfeláldozó szerepünket. Az előadás előtt Szabó- Rácz Erzsébet utánna Novák Anna szavalták el karácsonyi tárgyú ver­seiket. Majd Mészáros László tanító aktuális tárgyú elbeszélése követke­zett „Égy ruszinszkói karácsony“ címmel. A befejező kisérő műsorban „Karácsonyi ajándékok“ című han­gulatos, kedves egyfelvonásost adták elő a Boldog Margit el. leányiskola tanulóiból Meszes Erzsébet, Novák Anna, Kara Anna, Dojcsán Mária, Barmos Erzsébet, Szabó-Rácz Er­zsébet, Várnai Emmi, Patkó Erzsé­bet, Szládicsek Margit, Tuschinger Teréz, Gerendás Erzsébet, Koller Borbála, Tihanyi Rózsi és Páva Anna, fáradhatatlan vezetőikkel: Ve­zér Mária, valamint Meszéna Jolán tanítónők áldozatos munkájával. A legközelebbi III. kulturest 1939. jan. 8-án következik. Az esztergomi cserkészek lá­togatása Érsekujvárott. Az esz­tergomi tanítóképző és a ferencrendi cserkészek Arpássy Gyula és Raab Alajos cserkészparancsnokok veze­tésével vasárnap délelőtt Érsekúj­várba utaztak. A szentmise hallga­tása után a Simor leányiskola udva­rára vonultak, ahol tisztelegtek a hal­hatatlan költőnek: Czuczor Gergely­nek szobra előtt. Áhitatos tisztelgés után szobrára koszorút helyeztek el. Délben a cserkészek Ízletes ebédet kaptak az ottani Szövetkezetben. D. u. 3 órakor a Simor leányiskola tornatermében ünnepség volt, amely­nek keretében Moor Lajos cserkész­parancsnok, a budapesti „Kont 339“ cserkészek nevében zászlót ajándé­kozott a gimnazista cserkészeknek. Lázár Rezső pedig a polgárdi cser készek ajándékát, egy szép selyem zászlót adott át az iparos cserké­szeknek. A szép ünnepség lelkes hangulatban ért véget. „Rabmagyar lányok üzenete“ címmel mutatja be a Belvárosi Bol­dog Margit Leánykongregáció a Bel­városi Kát. Olvasókörben vasárnap este 7 órai kezdettel nagy hazafias színművét a Szent Szív Otthon óvó­dásainak karácsonyi játékával egye­temben. Belépődíj csak 20 és 40 fillér. Mindenki ott legyen 1 Keresztapa volt a kormányzó egy komárommegyei kereszte­lőn. A magyar honvédek Komárom- szentpéterre történt bevonulásakor Kossányi Józsefnek, a kiváló költő tanítónak fia született és a kereszt- szülői tisztet a főméltóságú kormány­zói pár vallalta. A most tartott ke­resztelési szertartáson vitéz Temessy Milán altábornagy képviselte a fő­méltóságú Kormányzó urat. A falu is részt kért a nagy örömből és ün­nepi ruhában csoportosult a lakosság a tanítói lak előtt ; a kis cserkészek disz-sorfalat állottak és lelkesen ün­nepelték az autón megérkező ven­dégeket. Elsőnek a boldog apa és kétéves Évike leánya magyarruhá­ban, csokorral kezében üdvözölte a Kormányzó úr képviselőjét és kísé­retét, majd a többi családtag bemu­tatása után gyalog mentek a temp­lomba, mely már zsúfolásig megtelt közönséggel. A Himnusz eléneklése után vitéz Temessy Milán karjára vette a gyermeket és Hamvas István helybeli plébános elvégezte a keresz­telői szertartást. — Úgy a Kor­mányzó, mint helyettese gyönyörű emléktárgyakkal ajándékozta meg a kis Miklóst. Kellner alias Kenéz csalásai a biróság előtt. Emlékezetes ol­vasóközönségünk előtt, hogy szá­mos bűncselekményből kifolyólag huzamos idő óta vizsgálat folyt Kell­ner alias Kenéz ellen, ki hol mint lapszerkesztő, hol mint állásszerző vagy mint ügynök csalta lépre hi­székeny áldozatait és kisebb-nagyobb összeg erejéig csapta be őket kör­mönfont módon, fondorlatos eszkö­zökkel. Két ízben már el is Ítélte őt csalás vétsége miatt a tatai, il­letve a komáromi m. kir. járásbíró­ság és éppen most tölti ki Kellner Kenéz ezeket a büntetéseket, úgy hogy az elmúlt hétfőn megtartott tárgyalásra a tatai járásbíróság fog­házcellájából állították elő a vádlot­tat. Egy csalás bűntettében, egy kisebb csalási bűntett kísérle­tében, tizennyolc csalás vétségében, egy csalási vétség kísérletében és végül egy sikkasztás vétségében, összesen tehát huszonkét bűnügyben vonták felelősségre a notórius csalót, aki a legcinikusabb hidegvérrel is­merte be az elkövetett bűncselek­ményeket. Három pengőtől negyven pengőig terjedő összegek szerepel­tek a különféle esetekben, melyek során kiderült, hogy csupa kiseg- zisztenciát koppasztott meg a lelkiis­meretlen szélhámos. Miután még az egyik bűnügyben néhány tanú ki­hallgatása vált szükségessé, a tár­gyalást f. hó 19-éré délelőtt 9 órára halasztották el, amikor minden va­lószínűség szerint ítélethozatalra ke­rül a sor. Turista karácsony Garamkö- vesden. A Magyar Turista Egyesület minden évben szokásos karácsonyi szeretetcsomag szétosztását ezóvben a felszabadult Garamkövesden fogja megtartani december 18-án. A pro­gram a következő: d. e. 10 órakor érkezés a községbe. Fél 11 órakor szentmise. 11 órakor az iskolaterem­ben az iskolások karácsonyfaünnep­sége, mely után a szeretetcsomagok szétosztása következik. D. u. 1 óra­kor társasebéd a nagyvendéglőben. Az ebéd (leves, sülthús körettel ke­nyér és tészta) ára 84 fillér. Felhív­juk a turistákat és azok barátait, akik ezen a szép és kedves ünne­pélyen résztvenni óhajtanak, jelent­kezzenek Kemény Miklósnál, a tu­ristaosztály titkáránál. Ebédre csak az számíthat, aki az ebéd árát előre kifizeti vagy az ivet kötelezőleg alá­írja f. hó 15-én déli 12 óráig. Indu­lás reggel fél 9 órakor a hídfőtől. A Belvárosi Egyházközség va­sárnap, 18-án délután fél 5 órakor a Belvárosi Kát. Olvasókörben osztja ki azon szeretetadományait, ame­lyeket a három kongregáció tagjai fáradságos munkájával és nemes szivük adakozásával összegyűjtöttek az arra rászoruló szegény gyerme- keknek. Ezzel kapcsolatban este pont 7 órai kezdettel a Szent Szív Otthon óvódásai és a Boldog Mar­git Kongregáció tagjai „karácsonyi műsoros estet rendeznek, melyen az óvodások szavalatai és pásztorjátóka „Angyali jelenés és pásztorok hó­dolata“ és Boldog Margit Kongre­gáció „Rabmagyar lányok üzenete“ c. 3 felv. nagy színműve szerepel­nek. Belépődíjak 20, 30 és 40 fillér, amely bevétel a szegény gyermekek felruházására fordittatik. A műsoros estre az Óvoda és Kongregáció sze­retettel vár mindenkit. A Szentgyörgymezei Kát. Ol­vasókör f. hó 18-án, vasárnap d. u. 6 órai kezdettel magasszinvonalú népművelési előadást tart. Előadó: Nádler István pápai kamarás, órs. tanitónőképző-intézeti igazgató. Ka­rácsonyi és népi énekeket ad elő az Érs. Tanitónőképző Intézet „Szent Cecília“ kórusa. Á kulturest műso­rában a tanitónőjelöltek szavalata és a földműves ifjúság lelkes és ismé­telten jól szerepelt gárdájának nóp- szinműelőad ása biztosítja az est si­kerét. Adakozzunk a belvárosi plé­bánia-templom berendezésére. ne halassza tovább téli bevásárlásait, még nagy és teljes a választék u. m.: női és férfi ruha és kabát szövetekben, női és férfi divatcikkek, kötöttárúk stb.* árúim minősége a legjobb! 1 9 ILLEfi §AIDOH Áraim mindenkor olcsók! ESZTERGOM, SZECHENYI-TÉR 21.

Next

/
Thumbnails
Contents