Esztergom és Vidéke, 1930

1930-05-04 / 35.szám

Jflbileumi é?: 1895. fllliP 1930. Kár minden percért, mert sehol sem találhat olsóbb árakat. méter 140 cm. széles, meg­bízható, tartós minőségű férfi öltönyszövet sötétkék, fekete és gyönyörű szép divatszinekben, hozzávaló­val együtt, vagy 3 méter női vagy férfi tavaszi fel­öltőszövet . . P 29 88 méter megbízható, jó minő­ségű kelengyefonál, ágy­neműre vagy fehérneműre kiválóan alkalmas, vagy színtartó ágynemű kana­vász, vagy ingzefir, vagy bőrerős angin, vagy mintás kékfestő vagy 12 drb csi­kós vagy kockás fehéralapú zsebkendő . . . P 294 darab 2 mtr hosszú fehé­rített kész lepedő, v. 3 drb duplagalléros divatos férfi­ing P 11-94 méter csodaszép mintás mosóselyem v. 3 mtr Shottis női szövet vagy 3 méter selyemfényű fekete klott P 496 Cim : CSAK AZ UDVARBAN OLCSÓ MARADÉRVÁSÁR és TEXTILRAKTÁR Budapest, Király-utca 32 sz. Postai rendelést 35 óv óta teljesítünk Férfiruha szövetek nagy választékban, melyekből felöltőket, sport- és divatöltönyöket a legújabb divat szerint készít jutányos árban kedvező részletfizetés mellett SCHVEICZER VILMOS úriszabó Esztergom, Kossuth L-stca 5. (Takarékpénztár épület). Bérbeadnám nagyforgalmú vendéglő­helyiségemet A helyiség május 1 én elfoglalható. Vendéglősök előnyben részesülnek. Cim a kiadóban. Önkéntes árverés. Most elhunyt Erős Imre után örö­költ s kiskorúak tulajdonát képező 936 négyszögöl kistó (pótolói) szőlő és szántó és 504 négvszögöl zsellér­földi (tagi) szántó 1930. május hó 4-én d. u. 3 órakor dr. Kubovich Ignác ügyvédi irodájában feltétlenül eladásra kerül. Értesítés. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Német utca 11. szám alatt férfi divat-szalont nyitottam, hol állandó szövetraktárt tartok. A n. é. közönség szíves pártfogá­sát kéri kiváló tisztelettel Császár József férfiszabó. Pk. 7617—1930—2. sz. Hirdetmény. Az esztergomi kir. járásbíróság Tót Istvánná szül. Tót Mária nagy­sápi lakos részéről előterjesztett ké­relem folytán a háborúban állítólag eltűnt Tót István volt nagysápi lakos ellen a holttányilvánítási eljárást meg­indítja. A kir. járásbíróság felhív minden­kit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holttányilvánítás szempontjából fon­tos egyéb körülményeiről, igy külö­nösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megje­lölt időpontig bejelentés nem érke­zik, a bíróság az egyébként kihirde­tett tények alapján fog a holttányil­vánítás kérdésében határozni. Esztergom, 1930. márc. 2. Szabó János sk. járásbiró. Értesítés. Értesítem a m. t. kerékpározó kö­zönséget, hogy kerékpárkölcsönző­javítómat Csernoch János-útról Hé­viz-utca 11. szám alá helyeztem át. A n. é. közönség szíves pártfogá­sát kérve, mAradok kiváló tisztelettel Moravik József kerókpárkölcsönző és javító. Ugyanitt használt kerékpárok 30 pengőtől kaphatók. Hamindenki ismerné a PFAFF ! * varrógépek mindent felül­múló értékes voltát, senki se venne más gépet Tekepálya megnyitás. Tisztelettel tudatom a n. é. kö­zönséggel hogy Jókai-utca 30. sz. házamban ma, vasárnap díjteké zéssel egybekötött tekepálya meg­nyitást rsndezek. A n. é. közönség szíves pártfo­gását kérve kiváló tisztelettel Szabó Ferenc Önkéntes árverés. Batthyány Lajos utca 5. sz. ház­ban f. évi május hó 4-én d. u. 3 órakor bútor, konyhaberendezés, ágyneműek, lakásfelszerelés stb. ön­kéntes árverésen el fognak adatni. Önkéntes árverés. A Petőfi-u!ca 37. számú magányos ház, mely áll 2 nagy szoba, konyha, 1 nagy kamra és hozzávaló mellék­helyiségekből folyó hó 11-én d u. 4 órakor a helyszínén a legtöbbet ígérőnek önkéntes árverés útján el fog adatni. Árverésből jégszekrények, kerti székek, aszta­lok, söraparátok, kávéházi, vendég­lői és más mindenféle üzletberende­zések állandóan nagyon olcsón Rosenfeldnél Budapest, VIII. ker. Népszínház-utca 31. Értesítés. Tisztelettel értesítem a n. é. kö­zönséget és igen tisztelt vevőimet, hogy mindennemű palánták eladását a mai naptól a legolcsóbb árban megkezdtem. Kiváló tisztelettel Hepner András. Kertészeti telep Kölcsey-utcában a káptalani kert mellett. Dijtekézés. Tisztelettel értesítem a n. é. kö­zönséget, hogy tekepályámat fo­lyó hó 4-én, vasárnap dijtekeversennyel megnyitom. A n. é. közönség szives pártfogá­sát kérve kiváló tisztelettel Miskolczy István vendéglős, Szent Anna u. 37. Pénzt, időt takarít meg, ha a Rádión leadott Columbia, Parlophon, Eternola, Odeon vagy Polydor lemezeket, Pick-Up tűket, „Eternola" magyar gyártmányú és „Columbia Portáble" angol gyártmányú beszélő gépeket Giegler Ferenc hangszerkészítő cégnél szerzi be Kossuth Lajos utca 14. sz. alatt. Budapesti árak! — Kedvező fizetési feltételek. — Bemutatás vótelkótele­zettség nélkül. Ár- és lemezjegyzék * ingyen. Hangszereket legjobb csak hang­szerkészítőnél vásárolni. 8—1930. kpvál. szám. Hirdetmény. Az 1925. évi XXVI. tc. 38 és kk. §§-ai alapjén közhírré teszem, hegy az országgyűlési képviselővá­lasztók ideiglenes névjegyzéke elké­szült s a kihagyó tak és újonan fel­vettek jegyzékével együtt 1930. évi május hó 16-tól június hó 14-ig a városházán közszemlére lesznek kitéve. A névjegyzék ellen május 16-tól május hó 30-ig írásban be­nyújtandó felszólalással lehet élni, a felszólalások ellen pedig május hó 16-tól június hó 14-ig észre­véte'nek van helye. Az ideiglenes névjegyzékbe törtónt jogosulatlan fel­vétel miatt bármelyik választó, a ki­hagyás miatt csak maga az érdekelt szólalhat fel. Esztergom, 1930. április 29. Dr. Antony Béla s. k. polgármester, közp. vál. elnök. Kultur Mozgó Szombaton, május 3-án Az asszonynélküli varos Regény 12 felv. Kincskeresők. Izgalmas kaland 7 felvonásban. Vasárnap, május 4-én Zoro Huru és a görlicék Kacagtató vígjáték 10 felvonásban. Éjféli kaland. Kalandortörténet 9 felvonásban. Rózsafa darabonkint 80 fillér, palánta 100 darab ára 1 pengő. ELIUANOV ALEXI kertésznél Gyár utca 1. sz. alatt Szentgyörgymező. Herzka, Halász és Berger vas- és rézbútorgyár Budapest V. Lipót-körút 20. sz. Telefon : 234—98. Alapítva 1886. évben. Gyárt: vas- és rézbútort, sodronyágy­betéteket. kerti-bútort és gyermekkocsikat. Elsőrendű gyártmány! Teljes szállodai, penzió és ká­véházi berendezések. Árjegyzék ingyen és bérmentve. „KORONA" MOZGÓ Szombaton és vasárnap Tempó Harold! Vigjátóksláger 10 felv. Egy legújabb Paraomnnt-bnr­leszk. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Észtergora Simor János-utca 18—20. — Felelős kiadó: Laiszky Kázmér,

Next

/
Thumbnails
Contents