Esztergom és Vidéke, 1923

1923-07-22 / 57.szám

4 ESZTERGOM és VIDÉKE, 1923. julius 22. A vármegye alispánját pedig fel­hívjuk, hogy a határozatnak jogerőre emelkedése után az összeg folyósí­tása iránt intézkedjék. INDOKOK: A segély megállapításánál a város által tényleg teljesített kiadások vé­tettek tekintetbe. E határozatunk az 1901. évi XX. törvénycikk 33. § a szerint számított 15 napon belül a m. kir. belügyminiszter úrhoz meg- felebbezhető. A felebbezés a várme- alispánjánál adandó be. Egyben je­len véghátározat a vm. hivatalos lap­ban is közzéteendő. Kelt Esztergomban, a vármegye törvényhatósági bizottságának 1923. évi május hó 26. napján tartott ren­des közgyűlésében. Kiadta; Reviczky s. k. vm. II. főjegyző. 312—1923. pü. szám. Felhívás az ált. kereseti adó befizetésére. Az összes kerdskedők, és iparosok és mindazok, akik ált. kereseti adót fizetni kötelesek felhivatnak, hogy a- folyamatban lévő adóelőirásra elő­legképen a III. évnegyedre eső adó összegeket okvetlen még e hó fo­lyamán fizessék le, mert a később fizetők terhére kés. kamat fog szá­míttatni. Esztergom, 1923. július hó 16. Esztergom sz. kir. város pénzügyi osztálya. 7—mgb. 1923. Hirdetmény, Tudomására hozom az érdekelt gazdaközönségnek, hogy a mezőgazd. bizottságnak f. évi julius hó 15-én tartott ülésén a cséplési dij a folyó évre — az egyéb járulékok, pl. for­galmi adó bennfoglalásával — 10°/o- ban állapított meg. Esztergom, 1923. julius 17. Dr. Antóny s. k. polgármester. szére pedig julius 29-én délelőtt 9—10 óráig. A jelentkezések helye: me­gyeháza, a városi testnevelési ve­zetőnél. Esztergom, 1923. julius 16. Dr. Antóny s. k. polgármester. 8858—1923. pm. szám. Határozat. A mezőgazdasági bizottságnak ja­vaslata alapján tudomására hozom a közönségnek, hogy a határbeli lopá­sok meggátlása céljából jelen hatá­rozatom megjelenésének napjától egyelőre f. évi augusztus 20-ig a határba az éjjeli órákban, még pe­dig esti 11 órától reggeli 3 óráig csak annak szabad kimennie, kinek a hegymestertől, vagy a mezőőrtől megbízhatósági igazolványa van. Ezen időben a rendőrőrszemek és járőrök csak ily igazolvánnyal bírókat en­gednek ki a határba ; az ugyanazon időben a határból bejövök pedig el­lenőrzés alá esnek. Esztergom, 1923. julius 17. Dr. Antóny s. k. polgármester. 741 — 1923. Pályázati hirdetmény. Az esztergomi kerületi munkásbiz- tositó pénztár Esztergom szab. kir. város III. p. orvosi körében megüre­sedett kezelő orvosi állásra pályáza­tot hirdet. Az állással a mindenkor érvényben levő p. orvosi egyezményben meg­állapított illetmények járnak. A pályázati kérvények, melyek or­vosi oklevél másolat, curriculomvitae, az eddigi orvosi szolgálatot, valamint a személyazonosságot bizonyító okira­tokkal felszerelendők a jelen hirdetés­nek az „Esztergom és Vidékedben való megjelenésétől számított 15. nap déli 12 órájáig nyújtandók be. Bővebb felvilágosítást a pénztár főorvosa ad. Esztergom, 1923. julius 16. Dr. Antóny s. k. Panlovits s. k. Hirdetmény. A Hangya Ipar R. T. alaptőkét emel. Az elővételi joggal élni kívánó esztergomi részvényeseknek szolgá­latot vélünk tenni, amikor értesítjük, hogy intézetünk szívesen közvetíti a részvényjegyzést, elfogadja a befize­téseket és bemutatja lebélyegzésre a részvényeket. Esztergom, 1923. julius 7. Esztergom-yidéki Hitelbank részv.-társ. flHHnMBnHnBs Golyós CSAPAGYAKAT sx lávátok és "tartok. Spirai Sándor, Budapest, YI. Szív-utca 71 Zsoldos tanintézet legjobban készít elő magánvizsgákra Összefoglaló tankönyv a középiskola 4 alsó osztályának tan­anyaga 2 kötetben. Megrendelhető: Budapest, VII. Dohány-ncca 84 sz. abadie: valódi francia szivarka-papír! I Mindennap nói TAMBURA-ZENEKAR hangversenyez az „Árpád‘-kertben. Békeminőségű friss valódi Sarg-féle Kalo dönt 1 tubus 380 K, valamint „Elida" különlegességek u. m. pipere szappan, illatszer, fogrém, Sampoon stb. legol­csóbban beszerezhetők Schwach Sándornál Hirdetmény, Hatósági engedély és felhatalma­zás alapján közvetítem mindennemű ingó és ingatlan vagyon edás-vételét. Eladhatók és megvehetők állandóan kisebb-nagyobb lakóházak, kertek, szőlők, présházak és gyümölcsösök. Fekete József ingók és ingatlanok közvetítője Kossnth Lajos-utca 40. sz. Uj kertiszékek legjobb minőségű, nagyobb mennyiségben jutányos ár­ban eladók a Korona Kávéházban Kapáió-ekék legjuiányosabban beszerezhetők Havas Sándornál Német-u 8. és Kossnth L.-u. 29, sz. (Kaszárnyával szemben) Önkéntes árverés. A Szaller János és neje nevén álló Major-utca 20 szám alatti ház, mely áll 1 szoba, konyha, istálló, kamra, kút és pincéből f. hó 22-én vasár­nap délelőtt 11 órakor a helyszínen önkéntes árverés alá kerül. A ház azonnal birtokbavehető. A tulajdono­sok fentarják maguknak a jogotf hogy a legmagasabb ígéret elfogadása felöl határozhassanak. 8785—1923. pm. sz. Végzés. Az 1921. évi Lili. te. végrehajtási utasítása értelmében elrendelem, hogy az iskolán kívüli ifjúság pontos nyil­vántartása céljából minden szülő, gyám, munka és lakásadó a nála lévő és iskolába (elemi, közép, vagy felsőiskolába nem járó 12—21 év közti fiúgyermeket a városi testne­velési vezetőnél jelentse be. Jelentkezések, illetve bejelentések a 12, 13 és 14 évesek részére 1923. évi julius hó 20-án délelőtt 8—11 óráig, a 15, 16 és 17 évesek julius hó 27-én délelőtt 8—11 óráig, a 18, 19 és 20 évesek julius 28 án dél­előtt 8—11 óráig, a 21 évesek ré­polgármester, min. biztos. igazgató 2920—1923. ált. szám. Rendelet. Az elszaporodott mezei lopások akadályo­zására a városi hatóság által tett mezőrendőri intékedések sikerének előmozdítása érdekéből a 39820/1921. B. M. sz. rendelet 38. $-a sze­rinti jogkörömben a gabona aratása és be­takarítása idejére, vagyis f. évi augusztus 20-ig terjedő időszakra ezennel elrendelem: 1. Esti 11 órától hajnali 3 óráig szekérrel, vagy más gazdasági közlekedési eszközzel, vagy ha gyalogszerrel is, de gazdasági szer­számokkal, avagy a határban tartózkodás cél­jából a városból kimenni tilos. Kimehetnek mégis az igazolvánnyal ellátott mező-, hegy­es erdőőri személyzet éseazok, akiket a városi hegymester, vagy a mezőőr e végből megbíz­hatósági igazolvánnyal ellát. 2. Mindazok, akik ugyanezen időszakban és időben viszont a határból érkeznek be a városba — miként a kimenők is — rendőr­ség felszólítására személyüket igazolni és a városba behozott terményeket feltárni kötelesek. 3. Aki a fenti rendelkezéseket megszegi, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1921. évi XXVIII. te. 4. § ának 2. bekezdése alapján 1000 koronáig terjedhető penzbünteiéssel, behajthatatlanság esetén 5 napig terjedhető elzárással büntetendő. Ez a rendeietem kihirdetendő s azonnal hatályba lep Esztergom, 1923. julius hő 19-én. dr. Perger s. k. rendőrfőtanácsos, a kapitányság vezetője. ED ED Sí Sí Sí Ellenőrző pénztár Sí Sí sí síi sí sí m jutányos áron eladó STEINITZ GÁBOR SÍ OH M M sí papirkereskedésében Budapest, Lipót-körút 20. sz. m rjjáf » rAéiZ» r^Z* #^Z* rs^'» <s^Z* «4^* I I «mjuZ* c^Z* r^Z* r^yZ» c^Z» T" » Mielőtt cipőt vásárolna!! tekintse nies» MM MIGÁRIA JUf cipőüzlet kirakatait Széchenyi-tér 24. sz. k I I Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergom, Simor János-utca 18—20. szára. ‘

Next

/
Thumbnails
Contents