Esztergom és Vidéke, 1896

1896-04-12 / 30.szám

alapján értesíttetnék az érdekeltek, hogy a f. évben kiadandó 675 frtos uta­zási ösztöndíj elnyerése iránt külömbség nélkül minden felsőbb kereskedelmi is­kolát végzett növendékek pályázhatnak. Szükségletek a közöshadsereg részére. A es. és kir. 3-ik hadtest hadbirtossága 2050 mmázsa búzaliszt, valamint a cs. és kir. 5-ik hadtest hadbiztossága 280 darab vaságy szállitására pályázatot hirdet. E pályázatokra vonatkozó rész­letes feltételek a kamara irodájában meg­tudhatók. Határvám törvények és szabá­lyok gyűjteménye. Turócy Adolf minisz­teri tanácsos a m. kir. pénzügyminisz­ter ur megbízásából mintegy 40—44 ivre terjedő müvet ad ki mely ugy az ér­vényben levő vámtörvények és határoz­mányok, mint a fennálló vám és keres­kedelmi szerződéseinkben foglalt megál­lapodások iránt biztos tájékozást fog nyújtani. A mü sajtó alatt van és ez évi április, vagy május havában az elő­fizetőknek megküldhető lesz. Ara fűzve 10 korona. Az előfizetés közvetlenül a mü szerzőjénél (Budapest, Fővámház) eszközölhető. Győr, 1896, április 8-án. A kerületi keresk. és iparkamara. = Elismerő nyilatkozatok kiályoktól és fejedel­mektől Hoff János gyógytápláló maláta gyártmányá­ról (Bécs Graben, Brrűuner-utca 8.)Frigyes Vilmos király: »A Hoff-féle egészségi maláta kivonat-sör jót tesz a gyomornak, »' — I. Vilmos császár a gyá­rat legmagasabb elismerő Írásával tüntette ki, amely­ben kiemeli a malátakivnat-sör gyomorerösitö hatá­sát és kitűnő jó izét. (Diploma, lovagi rang, kitün­tetés) — Ferenc József király: »Örülök, hogy kitün­tethetem,« — A szász király: A Hoff-féle malátakivonat az anyakirálynőnek nagyon jót tesz.« A dán király : »Örömmel tapasztaltam a Hoff-féle maláta-kivonat gyógyító hatását.« .— A Horgony-Pain-Expeller igazi, nép­szerű háziszerré lett, mely számos csa­ládban már több mint 25 év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájásnál, csúznál, stb-nél a Horgony­Pain-Expellerrel való bedörzsölések min­dig fájdalomcsillapító hatásuaknak bizo­nyultak, sőt járványkórnál, minő a kolera hányó-hasfolyás, az altestnek Pain-Ex­pellerrel valób edörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő, házi­szer jó eredménynyel használtatott be­dörzsölésként az influenza ellen is és 40 kr 70 kr és 1 frt üvegenkénti árban a legtöbb gyógyszertárban készletben van, hanem bevásárlás alkalmával mindig ha­tározottan : mint Richter-féle Horgony­Pain-Expeller vagy «Richter-féle Horgony­Liniment» kérendő és a «Horgony* véd­jegyre figyelendő. = Magyar Osztály-Sorsjáték. II. osz­tályú sorssegyeknek a III. osztályra való megújítása naponként, de legké­sőbb május 2-ig eszközöltetik. A sorsje­gyek megújítása a sorsjegyeken jelzett elárusítóknál eszközöltetik és pedig a sorsjegy visszaszolgáltatása és a meg­újítási dij : 1 egész sorsjegyért 20 frt, 1 fél 10 frt. 1 tized 2 frt és 1 huszad 1 frt befizetésével. Teljes sorsjegyeket (mind a három osztályra érvényes sors­jegyeket) nem kell megújítani és a III. osztály húzásán minden további nélkül résztvesznek. Hogy a sorsjegytulajdono­soknak épen a megujitási határnap le­jártakor (május 2) való óriási tolongása elkerültessék, ajánlatosnak mutatkozik, miszerint mindenki igyekezzék a III. osztályu sorsjegynek minél előbb birto­kába jutni. Az orvosi gyakorlatban megbecsül­hetlen haszna van a szolyvai és pole­nai viznek, mert hugysavoldó hatásuk­nál fogva valamennyi ilynemű hatású hazai és külföldi ásványvizek között a legerősebbek, s igy az összes hugyelvá­lasztó szervek bántalmainál kitűnő gyógyhatással birnak, ugy szinte hosz­szabb tapasztalataim alapján a kösz­vényes bántalmaknál is, — mondja ezt dr. Hanzély Béla. Ugy a szolyvai és polenai vizek Esztergomban Schönbeck Imre ur füszerkereskedésében kaphatók Ha az Isten a világ megteremtésere bizottságot hitt volna össze, a világ máig sem készült volna el. • Van asszony olyan is, aki őszinte. Csakhogy ezt a tulajdonságát elrejti. * A nő mindig nő és' a világ végezetéig mindig csak nő marad. * A férfiakat a nagyravágyás vezeti a téves útra, a nőket a hiúság buktatja el. A szépség az asszony első kötelessége. * El kell ismernünk, hogy az Isten csakis a férfiak megszeliditésére teremtette a nőket. * A nő többször képes — titoljára szeretni. A nők nélküli udvar olyan, mint az esztendő ta­vasz nélkül, a tavasz virág nélkül. s^rai^y porzó. Küzdeni a tudatlanság ellen annyi, mint küzdeni z bűn ellen, annyi mint megvédeni a hazát. Négyféle ember van -. szerelmes, becsvágyó, meg­figyelő és ostoba. A legboldogabbak az ostobák. * A gazdagokról többnyire azzal a titkos óhajtással anondunk rosszat, hogy vajha az ő helyükben lennénk! Képeskönyvemből. Irta: Kóbor Tamás. A kávéház sarokasztalánál ülve soha­sem olvasok újságot. A túlsó oldalon van egy ütött-kopott vén ház, mit a régi idő itt feljtett a jövevény paloták között, annak van egy korhadó, fekete kapuja: ezt nézem. Ez a kapu az én képes­könyvem. I. A házmester. Töpörödött, panaszos arcú öreg ember, vastag, a szájára kunkorodó fehér ba­juszszal s örök-mécsként, egyre égő pi­pával a szájában. Mikor először láttam, azt hittem, hogy koldus, vagy valamit elvesztett, oly szánalmas volt. De aztán megtudtam, hogy ő a házmester. Valamiképpen a nap bármely órájá­ban őt láttam, ahogy a kapu fáját tá­mogatja, azonképpen egy aszott arcú, ráncos kezű anyóka egyre-egyre söpör­gette' a ház előtt az utcát. Tudom, hogy egyebet is müveit, például az udvart is seperte, de az én kávéházi időm alatt mindig az utcát seperte. Fekete volt a söprője nyele s fekete, csontos a kéz is, amely fogta. Szinte megesett rajta a szivem s megharagudtam az öreg em­berre, amiért dolgoztatja, mikor ő pi­pálva beszél, de jóságos Isten, nem szántam volna-e az öreg házmestert is, ha aggodalmas, szenvedő homlokát ki­verte volna az izzadság a súlyos munka miatt ? Aztán mi jogon Ítélnék emberek fölött, kiknek világából való nem vagyok. Ugy látszik, abban a világban, melyet ők képviselnek, igy van rendjén minden. Csikorgó téli hidegben az öreg asszony lankadva koppintja le vas-ásójával a kövezethez fagyott havat s meg-megállva, a szivére szorítja fekete kezét. Nem hallom a köhögését, de a nyaka görcsös rángásából s a szája csucsorodásából látom, hogy sanyargatja az asthma. De mintha mindez rendjén volna, az asszony söpör, a férfi pipál s ahogy együtt lá­tom őket, mintha a legszebb egyetértés­ben étnének, olyan csöndesek, hogy alig szólnak egymáshoz. A tél közepén egyszer fekete gyász­kocsi vesztegelt a kapu előtt. Az utcát nem seperték, szerencsére nem esett a hó s az öreg nem pipált a kapu előtt. — Valamelyikük meghalt — gondol­tam, — Ugyan melyiket sirassam ? Nem tartott soká a kétség. Hozták az egyszerű fekete koporsót, a fakereszten egy árva, fagyos pléhkoszoru lógott s néhány öreg asszony kíséretében meg­jelent a házmester, hosszú, fekete ka­bátban, gyászszal aggal' sárga kalapján s pipája csutorája feketén kandikált ki a nadrágja zsebéből. Megindult a menet s egy pillanat alatt eltűnt; : egy omni­buszból állt a kísérete,- hiszen 1 a szegény emberek gyászával sietősebb a dolga a pompes funebres embereinek. A gyász eltakarodott s a kapu elé a korcsmáros kocsija állt, hengergető lajtorjával s né­hány 'hordót gurítottak rajta le. — Szegény asszony, — gondoltam — nem fog többé seperni. — Szegény ember, — gondoltam — ki fog most már söpörni ? Ezzel mintha eltaláltam volna a do­log velejét. Ki fog most már seperni ? Másnap — erősen hullott a hó — igen, igen szomorú volt az öreg házmes­ter alakja. Nagyon siratta elköltözött élettársát, akit egyhamar nem fog el­felejteni. Mert bizony a holt asszony kezéből az övébe vándorolt át a seprő, meg az ásó, s bizony igen szomorúan, keservesen esett azokat kezelni. Arca még aggodalmasabb volt, s a hogy karja fáradtan lehanyatlott, az égre nézett, mintha segítségre szólítaná onnan is a drága halottat. — Szegény, gondoltam, azt hiszem, az uteaseprés oda viszi nemsokára őt is, a hová a feleségét vitte. Igy ment ez vagy két hónapon ke­resztül. A fekete kapu elárvult, nem támogatta senki, s a szegény Öreg óriási sállal a nyakán ott söpörgette, ropog­tatta az utcát, szomorúság volt nézni is. Gyönyörű, tavasznak beváló feb­ruári napon aztán megváltozott minden. A fekete kapu előtt fiakker állt, s a fiakkerbe ünnepi fekete kabátban (ugyanaz volt,mint a temetésen, de most egészen másképp festett) szállt az öreg házmester, s egy fehérruhás, nászfátyo­los nő. — Mi a manót ? Az öreg meg­házasodnék ? Van a világon nő, aki hozzá megy, az öreghez, a szegényhez, aki oda állítja majd az utcára, söprüvel a kezében ? Micsoda utolsó teremtés lehet ez az úristennek ? Másnap megtudtam. Mint öröktől fogva, az öreg házmester ismét püfékelve állt a kapuban, aggodalmas arccal, szána­lomgerjesztően s nézte, mint sepri a fe­lesége az utcát. Csakúgy repült a söprű s táncolt a szemét; azt az utcát soha °ly gyorsan nem seperték fel, mint akkor. Gyönyörű szép, fiatal menyecske volt, aligha több huszonöt évesnél. Vojekiúti vezér. Emlékét csak a rosz tettének hagyta utána. Balambér vezér. Sziklás hegy, fatövis erdő, viz, hátra maradt mind; — Csak a sereg haladt lassan ballagva előre Közte Balambér, mint a vezér sereget vezeté jól, Háromszáz hetvennegyedik évszám vala akkor. Megtelepedtenek ők Pannonia-földön először. Elfáradt seregét pihenőbe se küldte Balambér, Meghalt még háromszáznyolcvan és heted évben. Karaton vezér. Élt azután Karaton, Hunnok seregét ki vezérli; Már Theodosus cár rossz szemmel nézte követjét. Tíz és két évig a csatát — békét soh'se látott Hunnusok itt kezdtek a keresztény hitbe belépni. Uldin vezér. Hogy Karaton meghalt Uldin lett Hun fejedelme. Római császárnak kedvében járt az időben. Elt tizenegy évig Krisztus születése után és Meghalt négyszáztíz évnek lefolyása után ö. Az iró a következő misztikum két hexa­meterrel fejezi be verses meséjét: A negyedik szakasz a Magyaroknak diszkoszoruja Álmostól kezdvén le egész a mostani évig. I—r. A közönség köréből. Porfelhő mindenütt. Tisztelt szerkesztő ur ! Rossz tüdejü ember vagyok s a foglalkozásomnál fogva mégis sokat kell az utcákon járnom. Ez a körülmény még sohasem okozott ne­kem annyi bosszúságot, mint az idei ta­vaszon, amikor rohamosan építenek, bontanak mindenfelé. A téglapor, kőtör­melék folytonos felhőbe burkolja az egész várost, veszélyezteti a jótüdejü emberek egészségét is Pedig milyen könnyű volna ezen a mizérián segíteni! Csak Öntözni kellene a téglarakásokat és a kőtörmelékeket. Legyenek irántunk irgalmasok s ne sajnálják azt a néhány­kanna vizet. Tisztelettel: Sz—a. Interpelláció. Tisztelettel kérdezem a Dunai Gőz­hajózási Részvénytársaság tisztélt igazga­tóságát, vájjon a milléniumi esztendő to­vábbi folyamán is folytatni akarj'ák-e azt az uzust, amelyet immár huszonöt év óta s a milléniumi év első hónapjaiban is folytatnak, hogy minden kollira, minden szállítmányra ékes német nyelven oda­bélyegzik: «von Komorn nach Gran» vagy «von Gross-Maros nach Altofen» ? Mi ugy tudjuk, hogy a társaság főjöve­delme a magyarországi részre esik. Az udvariasság, az okosság, a kötelesség ugyan mit parancsol az ilyen esetben? X. Y. Az eltorlaszolt ut. Tisztelt Szerkesztő ur ! A szigeti Be­lányi-íéle korcsmát, amelynek évről-évre való emelkedése örömemre szolgál, újra nagyobbítják. Mint mondám, ezen, a szor­galmas tulajdonosnő érdekében őszintén örülök. Csak azt kérem tőle, hogy tegye meg a sétáló közönségnek azt a szíves­séget hogy a téglahordó szekerekkel ne álltassa el egész napon a sétateret, amit elérhet azzal, hogy minden egyes érkező szekérről azonnal lerakatja a téglát. Tisztelettel Egy sétáló. A magyarok eredetéről. Esztergom, ápr. 11. Egy tizenhatoldalos, kis kék íüzetet kaptunk, igen különös füzetet, mely­ről már a fővárosi lapok is megemlékez­tek, írták 1846-ban s kiadták 1896-ban. írója a mi régi, jó ismerősünk : Tóth Jó zsef, a volt vízivárosi biró, aki bizonyos­san jobb lirikus, mint történész és aki e hexameterei kéziratát éppen ötven évig hevertette asztalfiókjában és csak a mil­lénium alkalmából vette elő. Tehát ugyan­csak (bár talán mégsem eléggé) hódolt a «nonum praematur in annum* elvének. A komoly historikusok mindenesetre elbámulnak a füzeten, amely minden kut­forrás megnevezése nélkül korrigálja és változtatja nemzetünk történelmét s ki­jelenti, hogy mi Magyar Ivadékok Jafet­től származunk. Elmondja továbbá, hol laktak az első magyarok (a geográfusok és grf. Zichy Jenő aligha lesznek egy vé­leményben vele) s citál huszonhat nyelv­törő rejtelmes nevet, állítólag azoknak nevét, akik Attila előtt az ősmagyarok vezérei voltak. Mivel komolyan kritizálni nem akarjuk a füzetet, csak mutatványt közlünk be­lőle, íme például ezeket mondja a poéta Tóth Józseí: Hoyenti vezér. Apjának végrendeletét megbontva uralgott. Huhnia népe csakis öt akará ismerni urának. Országlása alatt elején jó, vége gonosz volt. Hiuli vezér. Apja az özvegynek békét megrontni akarta, Sinaiak s Hunnok közt üszköt szórt a sereg közt. Végre halála elérvén őt a Krisztus előtt még Hatvan évvel előbb. A Vojekiúti követte. IRODALOM. f A millenium a népiskolában. A val­lás- és közoktatásügyi miniszter úr fo­lyó évi 7584. számú rendelete értelmé­ben Magyarország ezer éves fönnállását május 9-ikén ünneplik meg az összes népoktatási intézetekben. Idevágó ren­deletével egyidejűleg a közoktatásügyi miniszter egy tizenhét pontból álló ter­vezetet bocsájtoott ki az iskolák szá­mára, a mely nagyjában útmutatás ne­kik ezen iskolai ünnepély mikénti meg­tartására. Ezen miniszteri tervezet tel­jes anyagát iskolai használatra most kidolgozta Sretvizer Lajos székes-főv, igazgató-tanitó és egy 10 krajcáros füzet­ben közrebocsájtja. A lapunk szerkesz­tőségéhez békül eött diszes füzet bori-

Next

/
Thumbnails
Contents