Esztergom és Vidéke, 1895

1895-10-03 / 79.szám

Tarosunkba érkeznek, hogy az ősi Táros bazilikáját kincseivel, a kápta­lani levéltárt, a herczegprimási palo­tát érdekes látnivalóival s az ujonan megnyílt sugár ivezetű remek alkot­mányt, a dunai hidat megszemlélve kellemesen tanulságos és maradandó emlékeket szereznek maguknak. Őszinte örömmel, bajtársi szeretet­tel fogadjuk a kir. szék-és főváros tanfelügyelőjének élén a hozzánk fel­ránduló tantestületet, s mint a népne­vel ésügy bajnokai és szerény munká­sai a szeretet azon melegé vél közele­dünk bajtársainkhoz, mely az együvé tartozás érzetét kelti bennünk a szí­vélyes „Isten hozott-"tal. Hazánk népoktatásügyének tagad­hatlan egyik alapfeltétele a jövőben munkásainak személyes érintkezése s az akkor maradandóbb akkor érté­kesebb, midőn az anyaváros tanitói nyújtanak példát arra, mint kell az egyéb szórakozáson kivül is szilárd kapcsot szerezni azon nagy nemzeti aspiratiok érvényesítésére, melyek hivatva vannak bennünket országosan egy testté egy lélekké olvasztani, mert bizony, ha valahol, ügy ezen a téren kell, hogy dicsőn uralkodó apos­toli királyunk névnapján, O felségé­nek a nemzet történetének arany lapjain örökké emlékezetes „Viribus unitis" jelszava tettekben nyilvá­nuljon. A jelszó alatt kell, hogy minden magyar tanitó felfogva fenséges hiva­tását a nemzeti, érzülettől áthatott val­láserkölcsi tanelvek piedestáljára lépj en, az levén egyedüli talap, honnan a má­sodik ezredév történetének kánaán­jába tekint a hazának minden hü fia. E sorok írója lelkének egész gon­dolat világával öleli fel az igazi irányt, melyen a magyar népoktatás­ügy bajnokainak haladniok kell, hogy nemzetének faji tulajdonságaival kar­Itve járó ideáit az igéret földjére ezesse; s ezen irány a mult törté­etébol levont <ionsequentiájának a sugárkévéje, mely nem tür sötétlő rideg magatartást, hanem világossá­got az egységben, az együvé tarto­zásban és a szeretetben s ezen trias szilárdítására fáradhatlan tevékenysé­get, hangya-szorgalmat azon tanel­vek diadalra juthatására, melyet az ősi város szülötte szent István első apostoli királyunk hintett el az ál­lamalkotás utolérhetetlen rendszerű nagy munkájában. Ezen tudatban, mi több ezen élő hitben üdvözöljük a magyar kath. egyház metropolisában, az ős Sionban hozzánk érkezett vendégeket azon édes reményben, hogy szavaink nem­csak röpke, elmúló, hanem állandó és követni tartozó gondolatokat és érzelmeket is csepegtetnek bajtársaink lelkületébe. Legyetek üdvözölve, Isten hozott benneteket! Egy tanitó. Az irigy akkor is elégedetlen, mikor helyzete irigylésre méltó: kapzsisága ha- J tártalan: saját előnyeit más kára után ítéli meg, mindent letiporna, hogy emel­kedhessek- Az irigy — mintha restelné — igen ügyesen leleplezi kajánságát, hogy kígyóként annál könnyebben férhessen Szivünkhöz. J HIRE K. Esztergom, okt. 2. — Vaszary Kolos bíbornok-érsek ked­den délután a négy órai személyvonat­tal elutazott Budapestre. Az eddigi meg­állapodások szerint október hó végével visszatér Esztergomba, s a 30-ikára eső névnapját itthon fogja megünnepelni. — Az esztergomi Oltáregyesület már első évi működésében szép bizonyítékát nyújtotta azon buzgóságnak és őszinte szeretetnek, melylyel a tagok az egye­sület magasztos czéljait megvalósítani törekesznek. A meleg vallásosság ápolá­sán kivül az egylet a másik feladatát: szegény, elhagyatott templomok gondo­zását is szemelött tartotta s e czélra tag­jai 320 frt alamizsnát adtak össze, hogy oly helyeken, hol a nép-szegénysége foly­tán nem képes megszerezni templomá­nak az istentisztelet méltóságához illő felszereléseket, ne legyenek kénytelenek dísztelen oltárok előtt imádkozni. Ezen felül sokan kész tárgyakat is ajándé­koztak. Igy özv. Iiencz Mayer Antónia úrnő egy horgolt oltárteritőt, Bleszl Etel úrhölgy oltárcsipkét és szentségmu­tatóra való koszorút, Bleszl Ferenczné urnő oltár- és albacsipkét, Hainczl Te­réz urnő 6 drb vál- és 6 drb kehely­kendőt, Krebsz Mihályné urnő csipke oltárteri tőt, Kollár Antónia és Má­ria úrnők 2 drb ministransruhát és egy kehelyfedőt, Laczkó Pálné urnő áldoz­tató kehely-fedőt, Királyi Angéla urnő albacsipkét, Mattyasovszky Lajosné urnő 4 drb vörös ministransruhát és 4 drb ministransinget, Magurányi Józsefné urnő oltár teritőt, Mattyasovszky ulga kis­asszony áldoztató-kehely fedőt, Simor Teréz urnő vörös misemondó ruhát, Tónay Pálné urnő 2 oltárvánkost, Tillmann Fanny úrhölgy violaszinü misemondóru­hát, Rapcsák Imréné urnő 6 drb cor­poralet, 6 drb kehely takarót, 6 drb kehelytörlőt és egy stólát, özv. Zubcsek Mihályné urnő 6 drb corporalet, 6 drb vállkendőt, Wacker Henriknó urnő egy csillárt. E tárgyakat a vízivárosi zárda egyik termében közszemlére tettek s azután a központi egyletbe küldték, hol azután a szétosztást eszközlik. Drá­gább tárgyakat természetesen örömmel fogad az egyesület, de az egészen egy­sület, készítmények is megfelelnek a cél­nak. Azért e tekintetben főleg az tartandó szem előtt, hogy az Oltáregylet törekvése: minéltöbb templomot tiszta felszereléssel ellátni. Az ily szegény templomoknál az a kívánatos csak, hogy az oltár és az istentisztelethez szükséges ruhadarabok ne hordják magukon az elhagyatottság szomorú jellegét. Művészi gonddal készí­tett kézimunkák mindenesetre az Isten dicsőségére válnak, de kizárólag ily tár­gyakat az Oltáregylet éppen nem kí­ván. Különben ezekre vonatkozólag a vízivárosi zárdában készséggel nyújta­nak felvilágosítást. Az egyesület ez évi működésén végig tekintve örömmel lát­hatjuk, hogy őszinte buzgóságtól átha­tott tagjai* a vallásosság ápolását és a legszebb , jótékonyság gyakorlását szép eredménnyel valósították meg. — Az utolsó kizárólag egyházi házasság. Hétfőn délelőtt u-órakor volt az utolsó egyházi házasság az esztergomi bazilikába n. Sajátságos játéka a sorsnak, hogy, a leg­nagyobb egyházi méltóságnak családi kö­rében eskettek utoljára egyházi szertartás szerint és viszont Vármegyénk legelső fér fiának családjában történt meg az első polgári hásasság Kedden. — O Eminen­ciájának Vaszary Kolozsnak, unokaöcscse Vaszary Béla húszárfőhadnagy esküdütt hétfőn örök hűséget a bazilikában I laczky Annának, a zalaegerszegi Haczky Kálmán földbirtokos leányának. Az esketési szer­tartást Vaszary Kolozs herczegprímás ve­zette fényes assistencziával. Nyoszoló leá­nyok voltak Vaszary Ilonka és Szily Aranka, vőfélyek :* Szily Ferencz és Vaszary Dezső A diszes esküvőt a melyen városunk és Zalamegye előkelőségei nagy számmal vettek részt, a herczegprímás pa­lotájában fényes nászebéd követte. Az esküvőt megelőző napon, azaz vasárnap este az előkelő lakodalmasok a Fürdő vendéglő emeleti helyiségeiben kedélyes vacsorára gyűltek össze, a melyen a ké­ső éjféli órákig elmulattak. — Vass Béla tokodi lakost és volt közsé­gi jegyzőt Árvám egyében a rebesai ke­rület anyakönyvvezetőjévé nevezte ki a belügyminist er. — Az első polgári házasság. Kedden re gg e l 9 órakor ment végbe a városház tanácstermében, az első polgári házasság, Kruplanicc Kálmán kir. tanácsos, főispán szép leányát vette feleségül Etter Dezső dr. törvényszéki albiró. A tanácstermet ez alkalomból déli növényekkel és örök­zölddel szépen feldíszítetek. A tanácste­rem igen szűknek bizonyult azon diszes és előkelő kölönségnek, a mely a termet zsúfolásig megtöltötte. A megyei és vá­rosi tisztviselők majdnem teljes számban megjelentek, g óra után néhány perczczel megérkezett a násznép a következő sor­rendben : Kruplanicz Aranka és Etter Dezső dr. Kruplanicz Kálmán és"" neje, Htrleftyi Győző dr. és Etter Kálmán. A hölgyek utczai toiletteben, a férfiak frakkban voltak. Rögtön utánuk belépett Maiina Lajos polgármester anyakönyve­zető, fekete diszmagyarban körülövezve a nemzetiszínű moaré szalaggal, mely­nek közepén a magyar nemzeti czimer van kihimezve. Nyomában volt Ferkó, a polgármester huszárja — a polgári sek­restyés — kezében a vadonatúj vaskos esketési anyakönyvvel. Az anyakönyv­vezető a mennyasszony és vőlegény egy­behangzó akaratának kijelentése után kinyilatkoztatta: «Kruplanicz Arankát és Etter Dezső drt, kik előttem egybekelés czéljából megjelentek, ezennel házastársak­nak jelentem ki.» Figyelmeztette a há­zastársakat, hogy jóllehet a polgári tör­vényeknek elégett tettek, ha vallásos kötelességüknek is meg akarnak felelni, ugy forduljanak az egyházi hatósághoz. Azután az anyakönyvet felolvasta, azt a mennyasszony és vőlegény, Hulényi Győző dr. és Etter Kálmán, mint tanuk aláirtak. Búcsúzáskor tartós boldogságot kivánt az első polgári házastársaknak. Lelkes éljenzés követte a polgármester ur szavait. Azután a násznép a vízivárosi plébánia templomba ment, hogy ott egy­házi szertartás szerint is egybekeljenek. A plébánia templom egészen megtelt a házaspár tisztelőivel és barátaival. Az es­ketési szertartást, Némethy Lajos vízi­városi plébános végezte, aki megható beszé­det intézett az uj párhoz. Őszinte fájda­lommal búcsúztunk el mindanyian váro­sunk és megyénk egyik legszebb és leg­kedvesebb leányától, a kit hitvesi kö­telességei kiszakították a szerető szülők, jó barátok és tisztelők köréből. — Sok szerencsét és tartós boldogságot kívánunk az uj párnak! — TanképesitÓk. A helybeli tanító­képző-intézetben a szeptember hó utolsó napjain megtartott tanképesitő szigorla­tokra jelentkeztek 25-en, kik közül nyol­czat visszavetettek. Kitűnő eredménnyel állotta ki a szigorlatot M i 1 á n c v i t s Szerén k. a., Lehoczky Sándor kecs­keméti tanitó pedig jeles oklevelet nyert. Kedden este a vizsgálatok befejezése után a Fürdő emeleti nagy termében ke­délyes bankettre gyűltek össze az uj ta­nítók. — Még egy reform. A nyugdíjas hivatal­kok és azok özvegyei nyugtáikat eddigelé a saját lelkészeikkel láttamoztatták, mielőtt azt az adóhivatal vagy más pénztárba be­nyújtották. Október elseje óta ezt a lát­tamozási is az anyakönyvvezetők teljesitik, tehát az egyesült Esztergom területén a városi polgármester. — A hadügyminister rendelete folytán 1895. október i-től 1896 márczius i-ig, va­gyis a fősorozásig az utóállításokat havon­kint csak egyszer és pedig mindig a hó­nap 20-án fogják megtartani. Eddig ha­vonkint kétszer volt utóállítás, u. m, a hónap 6-án és 20-án. — Kirándulás Esztergomba. A buda­pesti turista tanítók pénteken d. e. 9 óra­kór érkeznek városunkba V e r é d y Ká­roly dr. kir. tanácsos és tanfelügyelő ve­zetése mellett. Az 50—60 tagból álló tár­saság tagjai közt tanítónők is lesznek. A látnivalók megtekintése után. d. u. 2 óra­kor társasebéd lesz a Fürdő nagytermé­ben, melyen a helybeli tanférfiak K 0 m­lóssy Ferenc főtaníelügyelővel élükön szin­tén részt fognak venni. — Cathry bankét. A hidfelavatási fé­nyes ünnepségeket vasárnap társasvacso­ra fejezte be, melyet a «Cathry Szálézés fia» vállalkozó czég adott az esztergomiak részére. Vagy 150 esztergomi előkelő polgár jelent meg a banketen a mely rendezőjének valóban díszére vált. — Az étlap egyik oldalán az uj híd kitűnő fényképe, a másik oldalán á menu volt, a mely a következő fogá­sokból állott: Tok és viza tartár mártás­sal, füstölt marhanyelv körözve, nyul derék pástétommal,almás szeletkék,pulyka salátával, giardinettó, fagylalt. Borok, pezsgő, fekete kávé, cognac. Az ízléses étlapok Klösz György, budapesti fényké­pész műintézetéből kerültek ki. A pezs­gőnél felemelkedett Andrássy János alis­pán és felköszöntötte a királyt. Frey Fe­rencz orsz. képviselő a herczegprimásra ürítette poharát, Reviczky Karoly, orsz. képviselő a prímást és a kormányt él­tette. Igen szép toasztokat mondtak még Walter Gyula dr., Cathry Ede, Stud­nicska őrnagy és többen. Az előkelő tár­saság a késő éjféli órákig együttmaradt és kedélyes hangulatban mulatott a nagy nap örömére. — Esküvő- Szép esküvő volt mult hó 28-án a neszmélyi újhath templomban. Ne­deczei Nedeczky Zsiga szbírósági hivatal? nok vezette oltárhoz menyasszonyát Pas­tiner Ilona kisasszonyt, Reviczky Győző fő­szolgabíró sógornőjét. Az esküvőt Revis­nyei Reviczky Győző neszmélyi nyaraló­jában nagy lakoma követte. Az egyházi aktusnál násznagyok voltak R. Reviczky Győző főszolgabíró és Burián János dr. esztergomi ügyvéd ; Nyoszolyóleányok pedig Revicky Árpádin, Ozvald Ilona és Pőcze Vilma kisasszonyok. — A hídtöltések körül az építkezéssel nagyban haladnak, úgy, hogy a főfeljáró szigeten átvonuló része 1—2 hét alatt'tel­jesen készen lesz. A kisdunai híd kőmunká­latait már teljesen befejezték. Most a vas­szerkezet felállításához szükséges álványo­kat készítik. A Lőrincz-utczai kisajátított házakat még e hó közepe felé lefogják rombolni, mert a főfeljárót legkésőbb no­vember végére át kell adni a forgalomnak. — Panasz a telefon ellen. Több hely­ről felkértek annak közlésére, mily meg­ütközést keltett a telefont használó kö­zönség körében azon uj intézkedés, mely szerint a telefont e hó i-től kezdve reg­gel 8 órakor fogják a közönség számára megnyitni, még eddig már reggel 7 óra­kor lehetett telefonon beszélgetni. Való­ban nem tudjuk mi az oka ezen válto­zásnak. Annyi tény, hogyha a telefonve­zetőség ezen intézkedését nem fogja meg­változtatni, az előfizetők száma alaposan meg fog csökkeni. Már pedig ezen intéz­ményt nem azért létesítették, hogy az az előfizetők leapadásával megszűnjék. Azután ha az előfizetők lemondanak, ak­kor nem lehet kilátás arra, hogy a fővá­rossal összkössenek benünket; Legyen meggyőződve a telefonvezetőség, hogy igen sokan csak azért fizettek elő, hogy az összeköttetés a fővárossal mielőbb létesülhessen. Mert bizony nekünk eszter­gomiaknak nnics oly nagy szükségünk a helyi forgalomban a telefonra. Felkérjük az illetékes vezetőséget, hogy ezen uj és káros intézkedését mielőbb változtassa meg. — Az első polgári házassági kihir­detések. Ma délután tették ki az első hirdetési iveket a városháza kapuján függő táblára. Két jegyespárt hirdettek ki. Az egyik : Voticzki Borbála esztergomi izr. vallású varrónő és Vannis Ernő aradi katholikus vallású asztalos, a másik je­gyespár: Miselbach Antónia esztergomi magánzónő és Wasservogel Mózes Sala­mon dr. olmützi orvos. Az utóbbi jegye­sek mindketten az izr. vallást követik. Tehát lesz nemsokára valóságos vegyes házasság, mert keresztény és zsidó kel­nek egybe. — Hajóösszeütközés. A városi rend­őrkapitányság előtt tegnap délután Bittér József, ebedi molnár panaszt emelt Grün­vald Károly guthai iiletőségű hajótulaj­donos, illetve kormányosa ellen hogy e hó i-én este 7 órakor az ebedi Dunapar­ton veszteglő malmát kettős szénás ha­jójával elütötte és igy malmán jelenté­keny sérülések estek, a melyeket csak te­temes költséggel és munkával lehet pó­tolni. Miután a panaszos nem tudott a ha­jótulajdonossal egyezségre lépni, Bittér rendes bírói uton fogja követelését be­hajtani. — Az újoncok bevonulása. A hadügy­miniszter legújabban elrendelte, hogy az újonezok a honvédségnél csak e hó 6-án a közös hadseregnél 7-én vonuljanak be szol­gálattételre. Az önkénytes újoncok azon­ban már i-én vonultak be nálunk is és néhány nap múlva fogják őket kiképzés végett a komáromi önkénytes iskolába, vezényelni. — Átvonuló szekerész osztály. A bu­dapesti szekerész ezred egy osztálya táv­lovaglást rendez Esztergomon át Komá­romig és vissza Budapestre, A napokban fognak varosunkon áthaladni.

Next

/
Thumbnails
Contents