Esztergom és Vidéke, 1887

1887 / 1. szám

sok szórakozást nyújtanak. Pedig hát még nem is vagyunk a farsangban ? Milyen lesz majd akkor az élet? Ön- kénytelenül is e kérdés tolul ajkaimra, midőn szemeim a fényes kiraka okra esnek, melyekben a fátyol szerű illusió- szövetek, áttetsző selyem harisnyák pa­rányi a lasz czipőcskék oly csábosán vannak összuli tlmozva. Milyen lesz majd akkor az élet! MUNKÁCSI KÁLMÁN. HÍREK. — B. U. é. k. Olvasóinknak és munkatársainknak fellegtelen boldog újévet kívánmik. — Uj előfizetőink szives figyelmébe ajánljuk, hogy a most folyó uj regény kezdetét a kiadóhivatal minden uj elő­fizetőnek meg fogja küldeni. — Fehér ujesztendö. Ha már fe­kete karácsonyunk volt, legalább fehér ujesztendőnk legyen, hogy el ne fe­lejtsük egészen a havat. Az idei enyhe tél még nem engedte egyetlen egyszer sem a korcsolyázók találkozását meg­érni. — A herczegprimást uj esztendő alkalmából a város szme-java sietett meggratulálni azon az üdvözleti ivén, mely tegnap a portásnál volt letéve. — Horánszky Nándor országgyű­lési képviselőnk, január első felében városunkba fog érkezni. — Ipolyi Arnold hontmegyei kor- társai egy emléktáblára gyűjtenek, me- i Ivet a nagy szellemű főpap szülőházába,' fognak illeszteni. A mozgalom élén | j Pongrácz Lajos hontmegyei alispán j áll. A hazafias mozgalomhoz mi is szí­vesen fogadjuk és nyilván tartjuk az adakozások at. — Bankett. Az elmúló év végén búcsúz.atiák el a nyugalomba vonult járásbirót, a Fürdő vendéglő termében. A banketten a bíróság s az ügyvédi kar tagjai vettek rész.. Szilva I nácz nyug. járásbirót az ügyvédi kar seni-1 óra, Meszéna Ferencz búcsúztatta el ; az uj bírót, Magos Sándort, pedig Bo­ro nkay Lajos üdvözölte ékesen. Magos Sándor tanulmányos beszédben fejte­gette a bíróság s az ügyvédi kar vi­szonyát egymáshoz. Szólották még Dr. Helcz Antal, Dr. Nagy, Dr. Földváry, Szabó Gyula, Beliczay stb. A bankett éjfélután oszlott fel teljesen. — Munkácsy módjára kezdődik egy tizenötesztendős pozsonymegyei asz­talosinas, a ki bámulatos ügyességgel rajzol fejből és természet után, anél­kül, hogy valaha rajzolni tanult volt. A szegény gyereket, a ki nagyrészt gyalog járja be a jövőjéhez vezető uta­kat, Hajdin Józsefnek hívják. Épen a napokban volt a prímásnál, a kitől se­gi.séget kért és kapott is. A gyerek most hazamegy szüleihez, s onnan Bécsbe, honnan egy magyar mágnás ajánlatával Münchenbe u azik Litzen- Mayer Sándorhoz. A szegény kis asz­talos inas eddigi rajzai ugyan teljesen nélkülöznek minden tanulmányt, de nem közönséges tehe.ségről tesznek ta­núságot. A polgári-bál rendező bizott­sága azzal kezd e meg a jótékony ez élű H I R D E vigalom rendezését, hogy a gyerek szá­mára egy kis utravalót gyűjtött össze. — A polgári-bál elnöke. Tegnap délben tisztelgést a polgármos: érnél a polgári-bál bizottságának küldöttsége, hogy a város első polgárát, Dr. Helcz Antal polgármester urat egyhangú el­nökké választatásáról értesítse s őt a tiszt elfogadására felkérje. A polgár- mester a polgári-bál elnökségét örven­detesen elfogadta. — A polgári bál rendezősége csü­törtökön este alakult meg. Elnökül egyhangúlag dr. Helcz Antal polgár- mester urat választották meg, alelnö- Uül Dóczy Ferenczet; pénztáros lett Lindtner János, ellenőr Geiger Endre; első jegyző dr. Nagy Sándor, jegyző Márkus Gábor, s teremdiszilő Blaha Károly. A jótékony czélú vigalom ren­dezősége mindent elkövet, hogy válasz­tékos és kitűnő sikeréi polgári-bállal alapítsa meg a jövő polgári bálok jó hírnevét. — A farsang munkatársai már minden oldalról hozzá láttak a munká­hoz. Rövid az idei farsang, hadd le­gyen legalább pezsgő és eleven. Az egyesületi bálok rendezői már meg is kezdték működésüket. — Választó polgáraink. Az or­szággyűlési képviselőválasztók állandó névjegyzéke szerint van összesen ezer­száz választó polgárunk. Ebből király­városra esik hétszázhatvannyolcz és pedig régi jogon 5, földbirtok után 327, házbirtok után 58, jövedelem után 291 és értelmiség után 87 van választásra jogosisva. Szenttamásnak T ÉS E K. x: Scheiber Rezső és társa :x Nytrfabalzsamszappan. Bergmann és Társától Drez­dában E ezég sajátságos feltalálása állal egyetlen szappan mely mindenféle börtisztátalansá- got, borátkát, pörzsenést,vö­rös arezot és kezeket mellőz és vakító fehér bőrszínt szerez. Egy darab ára 25 és 45 kr. K x: Ta|n<Ta.n;;.iazsX3oA'3 ‘.la^A'iiagoe/^ :x ft ki kétségben van a felett, hogy a hírlapokban feldicsert gyógyszerek közül melyiket használja betegsége ellen, az írjon egy levelezőlapot Richter kiadó - intézetének Lipcsébe s kérje a „Be;egbarát“ czimíi röpiratot. E köny­vecskében nemcsak a legjobbaknak bizonyult 1 háziszerek vannak részletesen ismertetve, hanem j beto&segearöl szóló jelentések i|g is olvashatók. E jelentések matatják, hogy igen sok esetben egy egyszerű háziszer is elegendő arra, hogy még a látszólag gyógyíthat lan beteség is szerencsésen elhúrittassék. Ha a betegnek a megfelelő gyógyszer rendelkezésére áll, akkor még súlyos baj esetén is gyógyulás várható, s ez okból egyik betegnek sem kellene a „Betegbarát“ megren­delését elmulasztani. E figyelemreméltó könyvecske segélyével sokkal könnyebben választhatja meg a szükséges gyógyszert. A röpirat megküldése a megrendelőnek költségébe nem kerül. ■J'aVáVA VaYATAV AT* Becses értékű és állandó emléket lehet karácsonyra vagy uj- esztendőre vásárolni újonnan és dúsan berendezett % ékszerüzletemben, |e <­hol a n. é. közönség pompás arany- és ezüst brocheokat, csinos medaillonokat, remek amuletteket, különféle ékköves arany gyű­rűket, szép karpereczeket, valódi gyémánt fülbevalókat, minden­féle kedves joujout, ezüst evőeszközöket stb. vásárolhat. Ékszereim a legújabb divat igényei szerint valódi aranyból s igaz drágakövekből állanak az emlék vásárló i. közönség rendelkezésére. Tisztelettel jelentem egyúttal, hogy bálmilyen ékszerészed javí­tást jutányosán elvállalok s törött vagy elavult arany- és ezüst tárgya kát illendő áron váltok be. Kitűnő Ízléssel s nagy választékossággal berendezett uj ékszerésze- részetemet kiváló tisztelettel ajánlom a n. é. esztergomi városi és vidéki közönség szives figyelmébe. MIHÁLY FI LIPÓT, ékszerész. Buda-utcza, Raab Józsof-féle ház. F R F Y F F R F N C Z ESZTERGOMBAN. Gazdasági gépek gyári raktára. Ki/aVróJagos raktára Esztergommegyére Mayer E. és Fiai szombathelyi gépgyárosok készítményeinek. Kitűnő szerkezetű f cséplőgépek, harang vagy fekvő járgány- új nyal. Sor- és szórva-vető gépek. Kon­di koly választók, szelelő rosták, répa- és szecskavágók, szőlő zúzok stb. Vidacs-Czugmayer és Gubitz-ekék s egyéb gazdasági gépek és eszközök. ^ Géprészek bármely gyárból megszerez­tetnek. Príma valódi angol gépszíjak. Ii Borfejtéshez vezető és Locomobillliez J szivó-ruggyantacsövek. Ilydrönettek. Locomobill csötisztitó kefék. Cséplőgép dobsinek. | Vizvezető csövek, vont és öntött vasból. Amerikai szénahányó-villák és kések. Vízmentes ponyvák. Frey Ferencz Esztergomban vas- és szerszám kereskedés. Az arany ásóhoz ALAP1TTATOTT 1770. Szálvasak minden méretben. Vasöntvé­nyek, aczélok, vas-, aczél-, réz-, pack- fongozott-, horganyozott- és horgany lemezek. Bánya termékek és ércz-áruk. Épület- vasalás. Vas-, réz- és ónozott-sodrony. Kovácsolt-, gép- és sodrony-szegek, esavarok, patkósarkak. Nagykovács czikkek u. in.: valódi Win- ter-féle kocsi- és hintő tengelyek, ko­vács üllők, satuk, franczia kulcsok, stb. Lánczok. Kapák, kaszák, ásók, metsző ollók s egyéb gazdászati és kerti eszközök. Gépész-kovács-lakatos-bádogos-asztalos-, ács-bognár-pintér-kőfaragó- és egyéb kézmű- és bányaművelési szerszámok. Gelmrth-töltö és tescheni öntött kály­hák. Takarék tűzhelyek. Teljes konyha felszerelések. Evő-eszközök. Lámpák. Hitelesített-mérlegek súlyok és űr- mértékek. Korcsolyák. Eegyvertölté- nyek, sörét. Köszörűké. Különféle fű­tő-, kovács- és fa-szén. Fa-lapát, villa, gereblye, csap, kaszanyél, közönséges- és vasalt taliga. Lótakarók. Lóször, afrique, tengeri fű. Kefekötő és kötélverő áruk stb. stb. FRFY F ERF N 0 Z Esztergomban. Bank- és váltóház. Állampapírok, részvények, zálogleve­lek, elsőbbségi kötvények, sorsjegyek, arany-, ezüst- és papír-pénzek stb. vétele és eladása. Tőzsdeműveletek eszközlése. Szelvények és kisorsolt értékpapírok beváltása, le­számítolása és értékpapírokra előlegezés ígérvények és részletivek sorsjegyekre. Sorsjegyeknek és sorsolásnak alávetett értékpapíroknak díjmentes utánnézése. A budapesti áru- és érték-tőzsde hiva­talos árjegyzései, valamint a compass pénzügyi évkönyv, mely az osztrák­magyar birodalomban létező összes bejegyzett pénz-biztosítási- és közle­kedési-intézetek előző évi mérlegét tartalmazza s nyújt megfelelő tájéko­zást, a t. ez. közönség rendelkezésére állanak. Frey Ferenc* Esztergomban. Főügynöksége ÍL az első magyar á t. biztsiíó Társaságna!<, L mely mint első rangú biztosító inté- ] zet a legjutányosabb dijak mellett ;L biztosit: 'f. 1. Tűzkár ellen (ha villám okozta is) épületeket, gabonát, gépeket, állatokat, bútort, árukészletet stb. 2. Szállítmányokat vizen és szárazon. , 3. Jégkár ellen. Kezeli a »Magyar gazdák L jégbiztosltási szövetségének« ügyeit. iL 4. Az ember életére. A biztosítéki alap tizsnnyolcz millió fo­rintot meghalad. Frey Ferencz vas- és szerszám kereskedésében ESZTERGOMBAN kaphatók : Tűz és betörésmentes pénzszek­rények. Szivárvány kutak telj ese n felszerelve. Varrógépek. Villamos csengetyűk. van százharminc/ Választója és pedig régi jogon 1, földbirtok után 11, liáz- bir.ok után 31, jövedelem u.án 80 és értelmiség után 7. Érsek-Vízivárosnak van kilenezvenhároin válasz ója, ebből házbirtok után 3, jövedelem u án 03 és értelmiség u án 27 választó van. 3zent-györgyinező választópolgára sz.'z kilencz, ebből földbirtok u.áu 74, ház­birtok után 8, jövedelem után 22 és értelmiség után 5 vau válasz ásra jo­gosítva. Ez az ezerszáz választó polgár fogja az idén az országgyűlési képvi­selőt öt esztendőre megválasztani. —- Praehistorikus zene. A Laka­tosék I. Nagy Lajosa született szóló hegedűs. A mit a táncziskolában cse­lekszik az valóban páratlan a maga nemében. Egy húron játszsza a leg­nyájasabb franczia négyest és másfél húron a legtüzesebb csárdást. Valósá­gos praehistorikus zene, mely. már ki­haló félben van. De nemcsak I. vagy Nagy Lajos, hanem az összes Lakato­sok is buzgóan neki fogtak, hogy az idei farsang alatt a magyar nóták örömeivel feledtessék az emberiség bá­natát. A jeles zenekar egészen uj nó­tákkal rukkol be a farsang vi­lágába. — Becsületes megtaláló kereste­tik. Tegnap reggel tíz Érakor a taka­rékpénztár előtt egyelőkelő hölgy elvesz­tett egy névjegytartót, melyben két arczkép s három levél volt mindössze. A becsületes megtalálóra nézve teljesen értéktelen leletért öt forintnyi jutalom van letéve szerkesztőségünkben. FELELŐS SZERKESZTŐ: 1) r. K Ő R 0 S Y L S Z L Ó.

Next

/
Thumbnails
Contents