Esztergom és Vidéke, 1886

1886-01-03 / 1.szám

főtt egyesületi szolga. Az uj eszteo­. c >i posta bohókás lóvéiéi csak a jó kedv Imi Iá mai n« k fokozására voltak nánva s ezt el is írték. A s’/.*'p hölgyök névsora a köveikéi'* : Andrássy Jánosné, özv. Ács Flórisué és P. nnuska, Bertái Roz.Jíiié, Gw»ri'*Ue és I /íike, Bergmann Jánosné és Lujza. Bo­ri . 11 kay L. né.Brenneiék, Bor-dczky 0 né, ü v. Bndáné és nővén-k, Haan R<*zsŐtié é- Ilonka, Hromoda Jánosné, Kainonszky í ekné, Kadárné, Lujza és Viki Kiírnia, j *zsőué, Lángomé és Miczi, Dr. MáIr *y j •reuczné, Mo 'ei D,lnesné, Munkácsy, ] árolyné és Mariska, Palasthyné, Erzsi éo Neszti, Palkovies Alajosné és Lujza ' rokopp Jánosné és Józsa, Platz Má- ásné és Lmacska. Reviczky Gáborné, ogriinné, Riki és Tili. Rónay Gyulámé (::■) Gfinczike, Schaller Antalné, Vilma Gi/uska, S/vohoda Romá. * né Irma Cornél, Waldkirclmé, Zinnerne stb. A négyeseket dupla colonnehau jár-1 ík. A kitűnő sikerű vigalomnak csak késő reggeli órák vetettek véget.. A k a vigalomnan részt vettek, azok gyan egész évoti által vidám napokat fognak érni. JÉSYIBÁ50K. (Saison-karozulatok a jégről.) Az uj téli parkett ez idő szerint, j egint a kis Dunán népesül he. Igen rillet es és erőteljes jég képződött a elolvadt pálya fölött. Az uj pálya ak meg van még az akitiimVége, hogy' akkui sikosahh minden eddigi pályá-i il s igy annál éidekesehh e s e m ó­y e k vannak rajta napirenden. * Egész komoly sorok. Egy igen előkelő ur felkért annak kijelentésére, hogy a pályán csak soknak legyen szabad korcséiyázniok, íiknek piros fizetségi jegyük a ka­pj okon van. Valóban ideje is leone, ha a pálya legficzkándo/.óhh ulczai gyerekektől egyéb ugrándozó potyázok tói teljesen egtisztulna. Ezt az interpellácziót Meckler összes unkatársainak kiváló figyelmébe ajanl jök. Ezentúl teliát csakis — jegye­•i e k korcsolyázhatnak. * A jégnek meg van az a kiiüiiő te- etsege, hegy egészen szellemessé te ipafalvi János Ui de eadein — huzogaUj , Miáiiy pillanatig a nadrág szijját — so- v o'gáttá a bajuszát — a fölébe c-impesz- dett, aztán, bevezetésöl egyet köhiutvén, c .aszóit: — Itt a kezem, tartom ! Most teliát flegény vagyok Pista, gyere ide te is. — Már Kérem át,ossággal, instálom a í mzetas urat - én bizony nem vagyok ^ -legény. — Hiszen nem is azt mondtam én te t oasz. — Édes fiam — szólt a boldog apa a ui öregünkhöz, ki neki bízvást a pipája iietne — vöm, bocsánat, az Erzsi Kém nem andhatnám éppen, hogy nein szereti . . nem inkább szereti a férfinál a fekete hí j és b juszt — és az ei so benyomás vó- tt talán. . — Értem, értem édes, kedves apósom, akliogy az én deres hajamból ki a menuykő mái már most feketét ? ! — Oh hiszen azon könnyű manapság se- teni. Akár melyik jóra való asszony is , dia, hogy vesz az ember valami tinktu- t és avval festi haját, meg ha van, ba­juszát. | — Mit? Én betiniázzam a hajam meg bajuszomat ? Hát németnek, vagy bolond- k néz engem az nr ?! — Világért sem! Csakhogy az Erzsiké, k idvéért. 1 — Hillőd, Pista: az Erzsiké kedvéért? — Haj. nemzete* nram, szép asszonyért ' ;t nem tesz meg az ember! ? Hej, mikcr ( Milánéban rekognascirozf am .. . — Ördög vigye a Milánódét! — De vöm uram, a7 Erzsiké. — Majd meggondolom a dolgot. síi a pezsgőt s télen pezsgővé vál­toztatja a világot. * Tegnap délután gyöngyvirága* le ányok korcsolyáztak a jégen. Valóságos gyöngyvirágokkal és va 1 óságos gvongy v irá g<*k. Ezek a valóságos gyöngyvirágok pedig leljespu fölöslegessé teszik az éti jókedvemben csinált jég­virágaim a t. HALIFAX. Esztergomi levél, (Érzékeny bncsúztató veteránjainktól.) Ami a katonának a kard, az asszony­nak a férj, a férjnek a rehabilitált csöndes: az körülbelül az újságírónak az a hírlap, amit maga csinál. így vagyok én ezzel a szerencsétlen kiállítású kis lappal, mely azonban még igy is nemcsak passzióin, hanem boldogságom. Innen onnan hat esztendő óta csi­nálom. Az egyik kiadó elköltözött., a má'ík is elköltözött, csakhogy egy kic-it na­gyon messzire; a harmadiknál pedig a gólyamadár költözik. Akkor még ujdouat újak voltak ezek a szerencsétlenül elkopott, hetük, me­lyek must összefutnak a fáradozó szellők s az olvasók szeme előtt. A nyomda t kelet,esen elkopott. El kopo't tisztességesen. Áz öreg cicerók, a nyáispolgárias garmondok, s a szel­lemes petitek teljesen el vénüllek. A szedők a rokkant hadastyánokkal elég kegyeletesen bánnak, a kiadó tij katonákat Ígér s nekem mégis ezekkel a szerencsétlen invalidusokkal van dolgom, akiket már nem szerelek, hanem sajnálok. A rekrulák azonban útban vannak. Fe-s formátlan, friss életkedvvel s határozott képességekkel. Itt az id'jo tehát, hogy én ezektől a tisztességesen elkopott, bei üktől ér zókeny búcsút vegyek. Hat esztendő alatt mindeneseire néhány millióskor rukkol tat Lám ki őket kis kaszárnyájuk­ból viharos csatákba vagy békés front­ba. A hogy épen a kisvárosi világese­mények diktálták. Éppen azért én va gyök az egyedüli ember, a ki ezekre a megvakult invalidusokra bizonyos kegyelettel nézek. A rokkantak perczei meg vannak számlálva. Fiatal erőkre van szükség, uj tehetségekre. Isten vetetek tehát elkopott jobbá­gyok és lejárt fejedelmek ! Eddig vártaién harezokhan csatázha­tok. De lehet, hogy néhány nap mul*a már ágyút öntenek a matériátokból 8 ti jó veteránok elnnntek vezérezikkeket csinálni piros véritől, hörgő hullákkal és zokogó árvákkal egy uj csatatérre. Jegyezzétek meg azon lián, hogy ott se szabad ám teljéién elkopnotok ! GASTON. HÍREK. — Nyolczad.k évfolyamunk első számának kiállításakor az uj hetük még nem érkeztek meg s igy a kiadó­hivatal mindaddig nem is adhat ki előfizetési felhívást, mig olvasó közön Bégünknek tett Ígéretét be nem vált­hatja. Addig is szives bocsánatot és e'nezóst kér a kiadóhivatal. — Újévünk. Az i lei njesztendő is1 meghozta a maga örömeit és bodzán kodásait.. Világmegvelő nyugodtsággal zarándokoltak lámpagy tijtók, hordárok, í sírásók, kanászok s egyéb exotikus fog­lalkozású egyének házról házra s inig elhndarták mondani valójukat, az alatt nem tniudenuapi jövedelmet szedtek Össze óriási beru gások hoz. A közönség1 végre valahára is megszab,, du'hat na már az uj év boszantusaitól, ha közös megállapodásban egyáltalán nem fo g du.i i'yeii depiilácziokat, hanem szá inukra mérsékelt dijat gyűjtene. — Herczegprimásunkat uj esztendő napján régi kegy-lettel üdvözölték az ndvíirmesteri hivatalban kitett ivén E-zte gom összes hon raliorai. — Herczegprimásunk ujesztendei ajándékul az esztergom egyház megyei szegény ebi) jöv.*d*lmű káplánok között ötezer forintot, a plébánosok és plé­bánoséi vet lesek között hétezer hétszáz busz forintot osztatott, ki. Valódi egy házf jedelmi nagylelkűig ! — A fószékesegyházban uj<*sz­tendő ünu p *n D inkó praelaitis pi>„- tifi-w'ilt. Mise után ismét a horezogpri- mis mondott nagyhatású szent beszé­det. — Alapítvány. Binmmelhiiber Fe- reuez kanonok a szobbi Luczenbaclior alapította leány nevelőin t.ózet. javára öt száz forintos alapítványt tett. — Kruplanicí Kálmán kir. tan. alispán j iá. elsején töltötte be megyei pályájának négy-dévszá-.adat A megyei tisztviselők testületileg üdvözítők hZ alispán urat s a szónok, Andrassy Ja- nos főjegyző ur az egész megyei kü zöoseger, kép visel t*‘, midőn a buzgó és nagyérdemű f ifin' üdvözölte. Huszonöt esztendő közéletbeli szolgalat olyan d-rék esemény, melyet mi is szívből íhhözlünk. — Papságunk az országos katli. taniió segítő alapot, több tanító hozzá­járulásával a inult óvi'en négyezer fo­rintjai gyarapítót'a. Edd'gele közel ti­zenháromezer forinttal járultak a nemes hivatása alaphoz. — Kinevezés T.xm>r Béla fökáp taian központi ei ilészgyakoriiokot a fő- káptalan döm *si erdésznek nevezte ki Gntuláiuuk a fiatal erőnek, a ki s'-ép szakképzett*égé és kiváló tehetsége után hivatva lesz a fókaptalan teljes bizal­mát és elismerését kivívni. — Uj takarékpénztár. A postafa karekpénziár mtoziuónvét i-m»*rteti inai vezérközlemény fink, melyet különösm, szerényebb módú iparosainknak és föld műveseinknek ajánlünk. — Vá.osházi állapotok czim alatt kezdjük meg a skonlrális bizottság vá rosbazi vizsgálódásának eredményét kö- Z)liii. Az érdekes közleményekre fel lii'juk olvas*.ink figyelmét. — Korcsolyázóink ré-.zint az öreg tavon, részint Párkányban a füzesben, részint a kisdunai egész uj jégpályán gyakorolják magukat a legkellemesebb télisportban. A kisdunai uj jégpálya azon­ban fölöslegessé teszi, bogy a korcso­lyázó világ oly meséire fáradjon. Az uj korcsolyázó pálya igen tágas s a jég tükörsima. Tolvajlás. A Fürdő vendéglő fürdő felügyel finnjét, A kit a nagy kö '/.(ínség Juliska név alatt ismer, szer­dán esti hat és nyo'cz óra között ed dig ismeretlen betörők kir tbolt.ák. — Dalestély fogja e hó 9 én far­sangunkat megnyitni s a mint a kés/ü lődósek mutálják elóg fényesen, ügy értesültünk, hogy a rendezőség főgond- ja hogy tanezosok is nagy számbau lé­giének s ezért régi álláspontjától ki­vételesen eltért a dalárda és vidékre 18 ««»mo-1 megbivót küldött szét, hogy ianczosok.it toborozzon. Conce. t. Kenusért Mártii a kis­asszony, u hitüuö zongoraművésznő, mu-J vészi körútja alkal mából ú jra utba ejt Esztergomot — ha elemi akadályok nem lépnek közbe Feledhetetlen emlé­kű maradt az ő szép játéka azon kis közönség előtt, mely a Fürdő nagyter­mében a művésznő novemberi hangver­senyéből» gyönyörködött. A kiváló mű­vésznő o dal- és zenekedvelő egyesület január 9 iki estélyén fogna föllépni ; ja.u 11 ón pedig önálló hangversenyt rendezne. Eleve is felhívjuk ez érdekes művészeti eseményre előkelő városi és megyei közönségünk figyelmét. A mű­vésznő hangversenye tiszta jövedelmének ha rínád r szét jótékonyegy a .ületiiukuek ajánlja fel. — Háború. A szerb-bolgár véreng­zésnek is elejét vette a jó zivü Európa. De ki fog beleavatkozni abba a rette­netes háborúba mely ni» t van kitörő fél lion Esztotgombaii ? Kapituláló törö­kök, es hevesen ostromló magyarok in­dították meg a nagy háborút., mely még az 1683 iki eseményekkel vau kapcso­latban. Több váiosi képv. ugvanis E*z- tergotn felszabadulása emlékérmei miatt fogkardot rántani.A metália-patália ho móri conce ptióját jövőre ismertetjük meg vérs/.omjubozó olvasóinkkal. — Farsangnyitö vigad munkát a dal- és zenekedvelő egyesület rendezi, mely jan. kileuczediken a Fürdő négy termében zártkörű da.leslólly<*l kezdi meg az idei elég bosszú farsangot Az egyesület január 9 iki és febiuar 13 iki estélyeire szóló meghívója már megje­lent s a tagoknak inog is kit detett. — Msgyei postatakarékok. Feb­ruár elsejétől kezdve B Werkes/,i, Nyer­sre* újfalu Párkány, Süttő és Esztergom postahivatalai már megkezdik a m. kir. postát,akarókpónzt.ári külső szolgá­latot. — Az uj év Érsekújvárt Az it­teni kereskedők öss'.esz*)laikoztak, hogy az uj évkot jelent,kezei szokott tisztes­ségtelen koldulok tömegét, mely rend­szerint a holtokban kezdi meg hadjá­ratait, egyszerűm, elüssék cstnya fog­lalkozásuktól. Ez okból még az ó év u ló „a piai ban falragaszokon iiiulették azon közös megegyezés eredményét, hogy újév napján mindennemű üzlet zárva leend, miért, is a beszerzendő igények kielégítéséről a közönség eleve gondoskodjék ! ügy is tettek, a mint hirdették, a tolakod k őszinte bőszü­kig ára. — Ámde a kereck dők takaró- dója nem azért történt, hogy ezzel a maguk előnyét In jlmszvzák, hanem azért, hogy ezen visszavonulót ki-ki r * vnlna meg azon összeg erejéig, m**lyet holdog-loldogtalannak egyél) értékek­ben kiosztandó lett volui uj év napján Ily mádon az érs-kujvári szegényjk több mint ezer frtot kaptak szükségük enyhítésére. —Gy. — Fgy téboiyodjtt pilismarón földművest, valami Gyurkovics Lőrin- czet szál 1 itottak nemrégiben az orszá­gos őrültek házába. Gyurkovics Lőrinez Szobldg egész békésen viselkmütt, de itt kitört belőle az őrj íiigés és egvik kisérójét, Pethe3 Kálmán pilismaród jegyzőt megkéselte. A veszedelmes em­bert azonnal megfékezték, de a jegyző mély sebet kapott alsó ajka alatt. Válaszút Haan Rhzső „nyúzó* c okkere, m*'ly f, év első számában megjeleni, egyelőre csak annyit, hogy akik személyem, üzleti bánásmódom és Ha au Rezső jeliemét, lapja tended! iá­jával ismerik, azok abbeli ihletének nyugodtan nézek elébe, vájjon én is — kétszer szoktam e valamelyik áru­mat, eladni, vagy annak árát kétszer fizettetni? A közlemény egyéb részére nézve majd az illető hatóság lesz hi­vatva ité'etet mondani, melynél a rzűk- séges lépéseket megtámadott becsüle­tem ér delié beu inár megtettem. STERN MÁRK.

Next

/
Thumbnails
Contents